Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

NN 16/2024 (9.2.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

Državni zavod za mjeriteljstvo

282

Na temelju članka 21. stavka 2. članka 25. stavka 7. i članka 31. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENA TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE TE OVJERNIH ISPRAVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava (»Narodne novine«, broj 133/2020) u Dodatku, točka 2., podtočka c) alineja 2. mijenja se i glasi:

»Ovom oznakom ovjeravatelji označavaju komunalna mjerila (plinomjeri, vodomjeri, brojila električne energije i mjerila toplinske energije) i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, a koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na komunalna mjerila umjesto žiga za utiskivanje pri čemu je zaštita od otvaranja i podešavanja mjerila drugačije onemogućena, a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ove naljepnice. Ova godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice zamjenjuje sve prije propisane oznake u obliku naljepnica koje se postavljaju na komunalna mjerila.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-02/01

Urbroj: 558-03/1-24-02

Zagreb, 5. veljače 2024.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.