Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 25/2024 (1.3.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

387

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19., 30/23. i 14/24.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 23/22., 123/22. i 13/23.) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno Prilogu IV. točki 1. Uredbe Vijeća (EU) 2024/259 od 10. siječnja 2024. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL L 2024/259, 11.01.2024.) ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije biti veći od 47 139 t u 2024. godini.

(2) Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 100 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja:

a) od 31. ožujka u 12:00 sati do 25. travnja u 24:00 sata

b) od 31. svibnja u 12:00 sati do 30. lipnja u 12:00 sati

c) od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

d) od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

e) od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

f) od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

g) od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

h) od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.

(3) Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 60 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom tijekom razdoblja od zadnjeg dana veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati.

(4) Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 30 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 31. svibnja u 12:00 sati.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »od 1. svibnja u 00:00 sati do 30. svibnja u 24:00 sata« zamjenjuju se riječima: »od 26. travnja u 00:00 sati do 25. svibnja u 24:00 sata.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi: »Rt Livka (Šolta) – Rt« dodaju se riječi: »Ražanj (Brač) – Dugi rt (Brač) – Rt Tatinja (Hvar) – Rt Nedilja (Hvar) – Rt Šćedra (Šćedro) – Rt vrh Šćedra (Šćedro) – uvala Prigradica (Korčula) – uvala Trsteno (Korčula) – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 3. na karti u Prilogu 3.)«.

Točka d) briše se.

Dosadašnje točke e) i f) postaju točke d) i e).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/23

Urbroj: 525-12/718-24-17

Zagreb, 26. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.