Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

389

Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 93. sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21., 156/22., 37/23., 58/23. i 134/23.), Tablica 1 iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.Šifra
pregleda/postupka
Naziv pregleda/postupkaCijena u EUR nova
012 
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme36,12
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji36,12
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija36,12
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada36,12
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima36,12
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom36,12
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima36,12
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima36,12
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive36,12
10MR010Pregled radnika izloženih manganu36,12
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju36,12
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu36,12
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju36,12
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu36,12
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora36,12
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)36,12
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)36,12
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru36,12
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu36,12
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)36,12
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)36,12
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima36,12
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima36,12
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati36,12
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu36,12
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama36,12
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav36,12
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu36,12
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima36,12
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima36,12
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima36,12
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci36,12
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku36,12
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala36,12
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima36,12
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi36,12
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature36,12
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima36,12
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu36,12
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)36,12
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)36,12
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima36,12
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima36,12
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena11,94
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima36,12
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu36,12
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza36,12
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima36,12
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari36,12
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari36,12
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari36,12
52MR052Pregled radnika pomoraca36,12
53MR053Pregled radnika ronioca36,12
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi36,12
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti21,67
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)28,89
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa12,84
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti12,84
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo36,12
60MR089 *Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika43,35
61MR090 *Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti43,35
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika12,84
63MR092 *Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca48,17
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda75,47* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postup­ka«.

Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.Šifra pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena u EUR nova
012 
1MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme20,07
2MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji20,07
3MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija20,07
4MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada20,07
5MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima20,07
6MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom20,07
7MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima20,07
8MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima20,07
9MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive20,07
10MR010Pregled radnika izloženih manganu20,07
11MR011Pregled radnika izloženih beriliju20,07
12MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu20,07
13MR013Pregled radnika izloženih kadmiju20,07
14MR014Pregled radnika izloženih arsenu20,07
15MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora20,07
16MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)20,07
17MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)20,07
18MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru20,07
19MR019Pregled radnika izloženih benzenu20,07
20MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)20,07
21MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)20,07
22MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima20,07
23MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima20,07
24MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati20,07
25MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu20,07
26MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama20,07
27MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav20,07
28MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu20,07
29MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima20,07
30MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima20,07
31MR031Pregled radnika izloženih citostaticima20,07
32MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci20,07
33MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku20,07
34MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala20,07
35MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima20,07
36MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi20,07
37MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature20,07
38MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima20,07
39MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu20,07
40MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)20,07
41MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)20,07
42MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima20,07
43MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima20,07
44MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena11,94
45MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima20,07
46MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu20,07
47MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza20,07
48MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima20,07
49MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari20,07
50MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari20,07
51MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari20,07
52MR052Pregled radnika pomoraca20,07
53MR053Pregled radnika ronioca20,07
54MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi20,07
55MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti20,07
56MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)28,89
57MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa12,84
58MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti12,84
59MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo36,12
60MR089Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika*43,35
61MR090Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti*43,35
62MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika12,84
63MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca*48,17
64MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda75,47* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postupka «.

U stavku 4. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.

U stavku 5. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.

U stavku 6. riječi »10.250,00 eura« zamjenjuju se riječima »11.184,80 eura«.

Članak 2.

Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

1PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti13,66
2PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti17,66
3PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe13,66
4PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca48,17
5PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda75,47

«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/56
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.