Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN 33/2024 (20.3.2024.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

506

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12., 151/13. i 116/18.), u članku 3. stavku 1. riječi: »1,35 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,13 eura«.

U stavku 2. riječi: »0,00135 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,00018 eura«.

U stavku 3. riječi: »0,0037 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,00049 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Korekcijski koeficijent k2 iznosi:

a) 0,7 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju prvog stupnja pročišćavanja otpadnih voda

b) 0,3 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda i

c) 0,2 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»Korekcijski koeficijent k2 za instalirani stupanj pročišćavanja na izgrađenom uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ne može biti niži od korekcijskog koeficijenta k2 propisanog stavkom 4. ovoga članka za taj instalirani stupanj.

Ako na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nisu postignuti zahtjevi za instalirani stupanj pročišćavanja, a postignuti su zahtjevi iz propisa iz članka 70. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) za niži stupanj pročišćavanja, utvrđuje se viši korekcijski koeficijent k2 od korekcijskog koeficijenta k2 za instalirani stupanj pročišćavanja propisan u stavku 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 6. do 9. postaju stavci 8. do 11.

Članak 3.

U cijelom tekstu Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12., 151/13. i 116/18.) riječi: »članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »članka 70. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Za obračunska razdoblja do 30. lipnja 2024. naknada za zaštitu voda obračunavat će se u skladu s člankom 3. Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12., 151/13. i 116/18.).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2024.

Klasa: 022-03/24-03/17

Urbroj: 50301-05/27-24-4

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.