Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 35/2024 (22.3.2024.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Hrvatski sabor

539

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/36

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23. i 114/23.) u članku 38. stavku 4. riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2025.«.

U stavku 5. riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2025.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21., 41/22., 133/22., 43/23. i 1/24.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 022-02/24-01/25

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.