Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 38/2024 (29.3.2024.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

607

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 64. stavkom 2. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 78/21.), točka I. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju društvo Državne nekretnine d.o.o., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.), Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (»Narodne novine«, broj 22/06.), Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51/13., 148/13., 76/14., 147/14., 18/15. i 106/18.), Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18., 98/19. i 82/23.), Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.), Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02. i 98/19.) i Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.).«.

II.

U točki IV. stavku 2. riječi: »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao pravni slijednik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Državna tijela iz točke I. ove Odluke, osim Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, će radi daljnjeg postupanja, zaprimljene i cjelovito obrađene zahtjeve s prijedlogom odluke za prodaju stana dostaviti društvu Državne nekretnine d.o.o.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Za stanove za koje se naknadno utvrdi da su vlasništvo Republike Hrvatske nakon proteka roka iz stavka 1. ove točke, korisnici su dužni u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja obavijesti o mogućnosti kupnje stana dostavljene od strane državnog tijela iz točke I. ove Odluke, zahtjev podnijeti izravno društvu Državne nekretnine d.o.o.«.

III.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Prodavatelj stanova iz točke I. ove Odluke, u ime Republike Hrvatske, je društvo Državne nekretnine d.o.o. Sredstva ostvarena prodajom prihod su:

– 90 % državnog proračuna Republike Hrvatske

– 10 % društva Državne nekretnine d.o.o.

Iznimno od stavka 1. ove točke, za stanove iz točke IV. stavka 2. ove Odluke kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prodavatelj je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

IV.

U točki X. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad redovitim ispunjenjem ugovornih obveza obavlja društvo Državne nekretnine d.o.o., a za stanove iz točke VI. stavka 2. ove Odluke isti nadzor obavlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koja će tijela, u slučaju neredovitog ispunjenja ugovornih obveza, o tome obavijestiti nadležno općinsko državno odvjetništvo.«.

V.

U točki XII. iza riječi: »vještaku« dodaju se riječi: »i trošak izrade energetskog certifikata«.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/157

Urbroj: 50301-05/14-24-1

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.