Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini

NN 47/2024 (22.4.2024.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

804

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 19. travnja 2024. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
U 2024. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini, ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva u iznosu od 10.053.129 EUR.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23) (dalje u tekstu: Državni proračun za 2024. godinu), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 10.053.129 EUR raspoređuju se za sljedeće namjene:

Račun
Proračuna
Iznos u EURNamjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna280.710

1. Lipovljanski susreti 2024. i Večer nacionalnih manjina 2024., Bjelovar (ukupno 15.264 EUR)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 265.446 EUR)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna66.362Financijska pomoć sukladno bilateralnim ugovorima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije9.706.057

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Programi koji proizlaze iz bilateralnih ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

4. Financijska sredstva prema članku 6. stavku 1. Kriterija – izravna dodjela u iznimnim slučajevima za žurno djelovanje (6.636 EUR)

Ukupno10.053.129


III.

Sredstva u Državnom proračunu za 2024. godinu, planirana i osigurana na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 15.264 EUR raspoređuju se kako slijedi:

NamjenaOdobreni iznos u EUR
Lipovljanski susreti 2024., Lipovljani9.954
Večer nacionalnih manjina 2024., Bjelovar5.310

IV.

Sredstva u Državnom proračunu za 2024. godinu, planirana i osigurana na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 265.446 EUR koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama, a na temelju posebnih odluka koje donosi Savjet za nacionalne manjine.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2024. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

V.

Sredstva u Državnom proračunu za 2024. godinu, planirana i osigurana na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 381 Tekuće donacije, na računu 3811 Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 9.706.057 EUR odobravaju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) te programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora prema sljedećem rasporedu:

NACIONALNA MANJINA

Udruga ili ustanova nacionalne manjine

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u EUR
 
 
I. ALBANCI461.600
 
 
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno251.700
 
 
1.0. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica126.200
Informiranje 
– Internetska stranica www.uarh.com.hr2.500
– Informatori – brojeva: 12, A4, 48 str., naklada: 150070.000
Izdavaštvo 
– Nënë Tereza dhe populli i saj Shqiptar (Don Ndue Ballabani, dr. Tonin Çobani), B4, 300 str., naklada: 7007.000
– Gjergj Fishta Antologji – dotisak (Don Ndue Ballabani, dr. Tonin Çobani), B4, 400 str., naklada: 5004.000
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje 93. obljetnice smrti albanologa dr. Milana Šufflaya – Zagreb1.200
– Dani albanske kulture – Zagreb15.000
– Albanski nacionalni preporod – Zagreb3.000
– Sjećanje na nestale i poginule branitelje i civile albanske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Bogdanovci, Vukovar, Karlovac, Zadar, Osijek2.000
– Dani albanske mladeži – Hotel Antunović, Zagreb6.000
– 30. obljetnica osnivanja Unije Albanaca u RH i otvorenje Albanskog kulturnog centra u Gradu Zagrebu – Zagreb13.500
– Albanski filmovi u Hrvatskoj – Kulturno-informativni centar, Zagreb2.000
 
 
1.1. Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, Osijek22.000
Izdavaštvo 
– Crteži iz povijesti Albanije (fra Lovro Mihačević, Basri Haliti), 200 str., naklada: 7007.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Hotel Zoo, Osijek7.000
– Dani Nacionalne zajednice Albanaca Slavonije i Baranje – Hotel Zoo, Osijek3.000
– Njegovanje albanskog jezika – program za djecu – Osijek, Đakovo, Našice, Vukovar, Vinkovci5.000
1.2. Udruga Albanaca Istarske županije, Pula13.500
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje albanskog jezika7.000
– Folklorna skupina »Perlat«
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture u Istri – Pula4.000
– Izložba slika albanskih autora – Pula1.000
– Dani Majke Terezije – Pula1.500
 
 
1.3. Udruga albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk5.000
Kulturni amaterizam 
– Kreativna ženska sekcija – ručni rad2.000
Kulturne manifestacije 
– Dani kosovske kulture – Krk3.000
 
 
1.4. Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Karlovac23.000
Informiranje 
– Besa – brojeva: 4, A4, 24 str., naklada: 10008.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja plesna grupa7.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Narodno Kazalište Zorin dom, Karlovac4.000
– Sveta Majka Tereza – Svetište Svetog Josipa, Karlovac1.500
– Albanska abeceda i njegovanje albanskog jezika – Albanski kulturni dom, Karlovac2.500
 
 
1.5. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka32.500
Informiranje 
– Internetska stranica Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije2.500
Izdavaštvo 
– Voljeni ja (Arben Kastrati), A4, 179 str., naklada: 5004.000
– Putni rat Bekima Berishe (Naile Demiri), A4, 120 str., naklada: 3002.500
– Priručnik albansko-hrvatski (Ermina Lekaj Prljaskaj), A4, 150 str., naklada: 8002.500
Kulturni amaterizam 
– KUD Shota9.000
– Likovna sekcija
– Kreativno crtanje – ciklus »Žene«
– Njegovanje albanskog jezika – djeca
Kulturne manifestacije 
– 30. obljetnica osnivanja Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije – Rijeka2.000
– Dani albanske kulture – Rijeka6.000
– Etno smotra – Rijeka4.000
1.6. Zajednica Albanaca Sisačko-moslavačke županije, Kutina14.000
Informiranje 
– Internetska stranica Zajednice Albanaca Sisačko-moslavačke županije2.500
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Sisačko-moslavačka županija10.000
 
 
1.7. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije, Split4.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Split4.000
 
 
1.8. Zavičajna udruga »Hasi«, Zagreb11.500
Informiranje 
– Internetska stranica www.hasi.hr2.000
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturne manifestacije 
– Zavičajna večer albanske nacionalne manjine – Zagreb, Karlovac, Zadar3.000
– Poticanje kreativnosti – Zagreb2.000
– Etno susret – Hotel Antunović, Zagreb3.000
 
 
2. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj »Mërgimtari«, Zagreb32.000
Informiranje 
– Internetska stranica www.kazaliste-mergimtari.hr1.500
Kulturni amaterizam 
– Dramska skupina za odrasle i mlade17.000
– Dramska i plesna skupina za djecu i dječji zbor
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje Dana albanskog kazališta, premijera komedije »Qeni i biri qenit« – Kazalište Vidra, Zagreb4.500
– Monodrama o životu i djelu Ismaila Qemalija – Mala scena, Zagreb2.000
– Albanski animirani filmovi – albanske legende – Kino Europa, Zagreb, Zadar, Osijek2.000
– Kazališne večeri nacionalnih manjina – Kazalište Vidra, Mala scena, Zagreb5.000
 
 
3. Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj »Shkëndija«, Zagreb44.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna i glazbena sekcija25.000
Kulturne manifestacije 
– Dani mladeži albanske nacionalne manjine u Repub­lici Hrvatskoj 2024. – Hotel Antunović, Zagreb7.000
– Izložba Pjeter Marubi – Zlatno doba albanske fotografije – Hotel Antunović, Zagreb2.500
– Promocija knjige »Shqiptaret dhe krijimi i shtetit Grek« i predavanje o albanskom jeziku kao ključu indoeuropskih jezika – Hotel Antunović, Zagreb2.000
– Dani kulture albanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2024. – Hotel Antunović, Zagreb8.000
 
 
4. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – DEA, Sisak48.200
Informiranje 
– Internetska stranica DEA – kulturna mreža2.500
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Izdavaštvo 
– Krletka (Ljiljana Koci), 15×21 cm, 224 str., naklada: 5002.500
– S ljubavlju, Dea 6 (Ljiljana Koci), 16,5×24 cm, 200 str., naklada: 5004.000
– Tri točke (Valentina Mrijaj), 16,5×24 cm, 100 str., naklada: 5003.500
– Albanska tradicionalna kuhinja (Nera Karolina Barbarić), 16,5×24 cm, 256 str., naklada: 5003.000
– Srbi i Arbanasi (Milan Šufflay), 16,5×24 cm, 180 str., naklada: 5004.000
– Studije o Dardaniji (Edi Shukriu), 16,5×24 cm, 246 str., naklada: 5004.000
– Srce u trnju (Đurđica Ramqaj), 16,5×24, 130 str., naklada: 5003.000
Kulturne manifestacije 
– Kulturna raznolikost – Zagreb2.200
– Istaknute albanske žene – Zagreb2.200
– Fra Andrija Kačić Miošić – Zagreb1.500
– Izložba albanskih umjetnika – Zagreb2.300
– Predstavljanje knjiga iz Biblioteke DEA – Zagreb, Pula, Zadar, Rijeka2.000
– Dani albanske kulture (u suradnji sa Zajednicom Albanaca Sisačko-moslavačke županije) – Sisač­ko-mo­slavačka županija3.000
– 10. obljetnica osnivanja Društva DEA – Zagreb7.000
 
 
5. Klub albanskih žena Hrvatske »Kraljica Teuta«, Zagreb33.000
Informiranje 
– Iliria – brojeva: 2, A4, naklada: 50012.000
– Internetska stranica www.iliria.com2.700
Kulturni amaterizam 
– Plesna grupa Ilirke10.300
Kulturne manifestacije 
– Dani Kraljice Teute 2024. – Novinarski dom, Zagreb8.000
 
 
6. Savez Albanaca svijeta – Hrvatski ogranak, Zagreb3.000
Kulturne manifestacije 
– Tribina »Aktivno sudjelovanje mladih albanske nacionalne manjine u društvu« – Zagreb3.000
 
 
7. Udruga albanskih žena Zagreba »Drita«, Zagreb13.700
Kulturni amaterizam 
– Glazbena i literarna sekcija3.000
Kulturne manifestacije 
– Ciklus »Uspješna Albanka, inspiracija za žene u dijaspori« – Hotel Dubrovnik, Zagreb2.100
– Očuvanje albanskog jezika – Zagreb2.400
– Okrugli stol: Albanci i Hrvati – Hrvatski sabor, Zagreb1.200
– Večer poezije albanskih pjesnika – Zagreb1.000
– Djeca i albanske pjesme – Albanska katolička misija, Zagreb900
– Ciklus – Albanska žena u poduzetništvu – Novinarski dom, Zagreb1.900
– Izložba slika »Put Mediterana« autorice Lene Marku Oroši – Zagreb1.200
 
 
8. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb35.500
Informiranje 
– Internetska stranica www.zajednicaalbanacazagreba.hr2.500
Izdavaštvo 
– Ptice na Kosovu (Iztok Tory), A5, 300 str., naklada: 5006.000
– Kosovo: Povijest prostora u dugom trajanju (prof. dr. sc. Mirela Altić), A4, 350 str., naklada: 5007.000
– Ruska misija (Ibrahim Kadriu), A5, 320 str., naklada: 10005.000
Kulturne manifestacije 
– Znanstvena tribina o životu i radu prof. dr. sc. Zef Mirdite – Novinarski dom, Zagreb1.400
– Koncert ozbiljne glazbe s Adelinom Paloja i Albom Muçolli Dehiri – Novinarski dom, Zagreb2.800
– Izložba slika Zorana Filipovića – Zoroa – Novinarski dom, Zagreb2.800
– Znanstvena tribina: Albanolog Milan Šufflay i njegova djela – Zagreb2.000
– Tjedan albanske kulture – Dani albanskog filma u Zagrebu – Kulturno-informativni centar, Zagreb3.500
– Tjedan albanske kulture – Koncert Lidije Horvat Dunjko i Alberte Troni – Novinarski dom, Zagreb2.500
  
I. ALBANCI UKUPNO461.600
  
 
 
II. BOŠNJACI664.000
 
 
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Buzet29.500
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina »Buzetski biseri«17.000
Kulturne manifestacije 
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2024. – Buzet4.000
– Običaji starog zavičaja Bošnjaka – Buzet3.000
– 10. obljetnica osnivanja Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet – Narodni dom, Buzet4.000
2. Bošnjačka nacionalna zajednica grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak23.500
Kulturni amaterizam 
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ8.000
Kulturne manifestacije 
– 12. Amaterski festival pjesme sevdalinke – Sisak6.000
– 21. Sisački bajramski koncert – Hotel Panonija, Sisak3.000
– Festival bošnjačke kulture – »Kazalište 21«, Sisak2.500
– Sevdahom kroz Hrvatsku – »Kazalište 21«, Sisak4.000
 
 
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb33.100
Informiranje 
– Bošnjački glas – brojeva: 6, B5, 44-50 str., naklada: 80018.000
– Internetsko izdanje Bošnjačkog glasa1.800
Izdavaštvo 
– Vremenska lenta događaja i ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine (Adnan Demirović), B5, 120 str., naklada: 5004.500
Kulturne manifestacije 
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – BNZ za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb; Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula; Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar1.800
– Sevdahom kroz Hrvatsku (u suradnji s BNZ Karlovačke županije) – Zorin dom, Karlovac4.000
– Tjedan bošnjačke knjige u Hrvatskoj – Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Karlovac3.000
 
 
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula16.900
Kulturni amaterizam 
– Dramsko-literarna sekcija »Bosanski behar«3.500
Kulturne manifestacije 
– Srebrenica 29 – Pula3.900
– 10. Susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula9.500
 
 
5. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb79.800
Informiranje 
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8×23,5 cm, 330 str., naklada: 70030.000
Izdavaštvo 
– Boli (Alija Bećirević), A5, 310 str., naklada: 5004.000
– Nova arka (Sead Begović), 12×20 cm, 116 str., naklada: 5003.000
– Neću fukare u kuću (Ajka Tiro Srebreniković), B6, 144 str., naklada: 5003.000
– Tekstura ovovremenih duša (Mehmed Sadović Hadžibegović), A5, 108 str., naklada: 3003.000
Kulturni amaterizam 
– Etno skupina Bosana22.000
Kulturne manifestacije 
– Bajramski koncert – Zagreb3.500
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XVI. susret – Zagreb3.500
– Izložba fotografija »Moja priča« Ognjena Karabegovića – Dvorana BNZ, Zagreb1.500
– Sevdahom kroz Hrvatsku – Zagreb4.000
– Tjedan bošnjačke knjige u Hrvatskoj – Novinarski dom, Zagreb2.300
 
 
6. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primor­sko-go­ransku županiju, Rijeka22.300
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbog Sevdalije10.000
– Folklorna skupina Riječki biseri
Kulturne manifestacije 
– Sevdahom kroz Hrvatsku – HKD Sušak, Rijeka4.000
– Bajramski festival u Rijeci – Rijeka3.000
– Obilježavanje dana Bijelih traka – Korzo, Rijeka i Islamski centar, Rijeka800
– Vezemo sjećanja – izrada tradicionalnih rukotvorina – Rijeka1.500
– Tjedan Bošnjačke knjige u Hrvatskoj – Rijeka3.000
 
 
7. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar23.000
Kulturni amaterizam 
– KUD BNZZŽ, Mješoviti hor Šeher9.000
– Likovna sekcija
– Folklorna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Bajramsko sijelo – Zadar3.000
– Međunarodna smotra zbornog pjevanja (Smotra horova) – Zadar3.000
– Sevdahom kroz Hrvatsku – Zadar4.000
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Trg pet bunara, Zadar2.000
– Srebrenica svijetom hodi – Zadar2.000
 
 
8. Bošnjačka Zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik, Dubrovnik23.000
Izdavaštvo 
– Ljudska prava (prof. dr. sc. Zdravko Bazdan), 27×17,5 cm, B5, 1300 str., naklada: 2506.500
Kulturni amaterizam 
– Likovna sekcija6.000
– Mješoviti zbor » Dubrovački zumbuli«
Kulturne manifestacije 
– XVIII. Međunarodna smotra folklora narodnih igara i pjesama u Dubrovniku 2024. – Studentski centar, Dubrovnik5.000
– V. Međunarodna likovna kolonija u Dubrovniku 2024. – Studentski centar, Dubrovnik2.000
– Izložba »Ćilimi sjećanja« – Srebrenica – Palača Sponza, Dubrovnik3.500
9. Bošnjački nacionalni savjet – BNS, Zagreb13.000
Informiranje 
– e-časopis E-Krug1.500
Izdavaštvo 
– Bošnjaci Turske (Enis Omerović), A4, 150 str., naklada: 3005.000
Kulturne manifestacije 
– Ljetna škola i radionice bosanskog jezika i kulture – Istarska županija4.500
– Svebošnjački kongres: stanje i perspektive Bošnjaka u RH – Zagreb2.000
 
 
10. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak, Sisak43.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija40.000
– Pjevačka sekcija – zbor Nurovaca
– Glazbena sekcija – orkestar
– Etno klub
Kulturne manifestacije 
– S Nurom u srcu – godišnji koncert društva – Dom INA Rafinerije nafte Sisak, Sisak1.750
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak1.750
 
 
11. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb, Zagreb65.900
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje narodnih običaja i plesova – folklorni ansambl35.000
– Dječji pjevački zbor
– Dramski studio Dječja scena
Kulturne manifestacije 
– XVII. Godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Zagreb3.000
– VIII. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka grada Zagreba – Zagreb3.000
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb2.500
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb2.000
– Sevdah i sevdalinka u tradiciji Bošnjaka – Velika dvorana Islamskog centra Zagreb900
– XVII. Smotra folklornog stvaralaštva KUD-ova Bošnjaka Hrvatske – Zagreb15.000
– »Ljeto ‘95.« – igrana kazališna predstava – Zagreb, Pula, Split i Rijeka3.000
 
 
12. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo22.800
Kulturni amaterizam 
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine22.800
13. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Vodnjan, Vodnjan10.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija5.000
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih ansambala BKUD-a Vodnjan
Kulturne manifestacije 
– Bošnjačka noć – Vodnjan3.000
– Večer folklora i sevdaha – Dom kulture, Vodnjan2.000
 
 
14. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split, Split21.500
Kulturni amaterizam 
– Književna sekcija – BiH književnost i bosanski jezik u Splitu13.000
– Mješoviti zbor Sevdah
– Dramska skupina Preporod
Kulturne manifestacije 
– Dan Bošnjaka u Splitu – Kazalište mladih, Split2.000
– 30 godina Preporoda u Splitu – Dom Hrvatske vojske, Split4.000
– Smotra »Dom je tamo gdje je pjesma« – Dom hrvatske vojske, Split2.500
 
 
15. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan8.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačko-recitatorska sekcija; Seminar iz područja folklornog stvaralaštva Bošnjaka5.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklora istarskih KUD-ova – Potpićan3.000
 
 
16. Kulturno-umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula30.000
Kulturni amaterizam 
– Folklor, glazba i recitacija18.000
Kulturne manifestacije 
– 10. Bošnjačko sijelo s folklorom i sevdahom – Pula7.000
– 20 godina KUD-a »Bosna« Istarske županije – Pula5.000
 
 
17. Kulturno-umjetničko društvo »Đulistan«, Labin8.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija; Seminar iz područja folklornog stvaralaštva Bošnjaka4.000
Kulturne manifestacije 
– Večer folklora – Labin4.000
 
 
18. Kulturno-umjetničko društvo Ljiljan – Zadar, Zadar5.500
Kulturni amaterizam 
– Plesna sekcija4.000
– Glazbena sekcija
Kulturne manifestacije 
– ISF skupna izložba fotografija – Športski centar Višnjik, Zadar1.500
 
 
19. Kulturno-umjetničko društvo Sevdah Rijeka, Rijeka12.000
Kulturni amaterizam 
– KUD Sevdah9.000
Kulturne manifestacije 
– II. Smotra folklora i sevdaha Rijeka – Rijeka3.000
 
 
20. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula36.300
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor Istarske gondže13.000
Kulturne manifestacije 
– 19. festival bošnjačke kulture u Istri – Hotel Park Plaza Histria, Pula14.000
– Simpozij Safet Isović – Orfej našeg vremena – Kino Valli, Pula3.000
– Sevdahom kroz Hrvatsku – Pula4.000
– Tjedan bošnjačke knjige u Hrvatskoj – Hotel Park Plaza Histria, Pula2.300
 
 
21. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan, Vodnjan8.000
Kulturne manifestacije 
– Izložba fotografija »Bosna i Hercegovina kroz objektiv Edina Jahića« – Dom mladih, Vodnjan2.000
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – ­Sportsko-re­kreativni centar Galižana6.000
 
 
22. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb117.500
Informiranje 
– SABAH Info – brojeva: 8, A4, 40 str., naklada: 200058.000
– Internetska stranica SABAH-a2.500
Izdavaštvo 
– Autobiografski fragmenti (Ibrahim Kajan), B5, 200 str., naklada: 3006.000
– Zagrebačka secesija (dipl. ing. arh. Mesud Bužimkić), B5, 220 str., naklada: 5007.000
Kulturni amaterizam 
– Etno glazba »Valceri iz Translantanije«10.000
Kulturne manifestacije 
– XVII. Smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Dom sportova, Zagreb24.000
– »Da se nikad ne zaboravi« – Srebrenica, BiH, Hrvatski sabor, Zagreb5.000
– 20. obljetnica osnivanja SABAH-a – Hotel Pula, Pula3.000
– Okrugli stol »Bošnjaci u RH – bosanski jezik« – Split, Solin, Klis2.000
 
 
23. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka10.900
Kulturne manifestacije 
– Srebrenica svijetom hodi – Rijeka5.500
– Likovno-poetski susreti nacionalnih manjina – Rijeka3.400
– Kultura sjećanja – Rijeka2.000
  
II. BOŠNJACI UKUPNO664.000
  
 
III. BUGARI28.600
 
 
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb28.600
Informiranje 
– Rodna riječ – brojeva: 4, 21×28,5 cm, 40 str., naklada: 30017.000
Izdavaštvo 
– Bugarsko-hrvatski rječnik (prof. Milan Nosić), 16,5×23,5 cm, 644 str., naklada: 5006.000
Kulturne manifestacije 
– Dan Bugarske vojske 2024. (6. svibnja) – Bugarsko vojno groblje u Vukovaru400
– Izložba bugarskog slikara Zdravka Jončeva – Galerija Jaht cluba u Zadru2.100
– Obilježavanje Dana narodnih preporoditelja u Đakovu i Osijeku – katedrala u Đakovu, konkatedrala u Osijeku3.100
  
III. BUGARI UKUPNO28.600
  
 
 
IV. CRNOGORCI180.700
 
 
1. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – ukupno161.200
 
 
1.0. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – bez članica77.300
Informiranje 
– Crnogorski glasnik – brojeva: 6, A4, 52-60 str., naklada: 50028.800
Izdavaštvo 
– Nasljednici i potomci (prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, prof. dr. sc. Sava Bogdanović), A4, 150 str., naklada: 40010.000
– Ognjište (Dragan Mitov Đurović), 15×21 cm, 150 str., naklada: 3504.500
– Sidrišta u vremenu (Dragan Radulović), 15×21 cm, 317 str., naklada: 4004.500
– Kad je riječ imala krila (Miraš Martinović), 15×21 cm, 105 str., naklada: 3504.500
Kulturne manifestacije 
– Dani crnogorske kulture – Crnogorska sedmica – Zagreb15.000
– Dani crnogorske kulture – izložba »Dizajn i jazz« – Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb5.000
– Dani crnogorske kulture – kazališna predstava »Mali bračni zločini« – Kazalište Kerempuh, Zagreb5.000
1.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Bujština« – Umag, Umag11.200
Kulturni amaterizam 
– Dramska i glazbena sekcija2.700
Kulturne manifestacije 
– Književne večeri i izložbe – Umag1.800
– Crnogorski śednik – Zajednica Talijana, Umag3.200
– Crnogorsko veče – Kolom kolo naokolo – Umag3.500
 
 
1.2. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro« – Zagreb, Zagreb30.400
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Montenegro«9.800
Kulturne manifestacije 
– Lučindanski susreti u Zagrebu 2024. – Dvorana SKUC-a Studentskog doma Stjepan Radić, Zagreb11.000
– Izložbe u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb3.600
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb1.600
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Kazalište &TD, Zagreb3.100
– Književne večeri u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb1.300
 
 
1.3. Društvo perojskih Crnogoraca »Peroj 1657«, Peroj4.600
Kulturni amaterizam 
– Folklorna i pjevačka sekcija2.500
Kulturne manifestacije 
– Perojska fešta – 367. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj – Peroj2.100
 
 
1.4. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka, Rijeka18.000
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Montenegri«11.000
Kulturne manifestacije 
– Petrovdanski sabor 2024. i likovne izložbe – Lokve7.000
  
1.5. Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore grada Pula – Pola, Pula6.100
Kulturni amaterizam 
– Zbor, literarna sekcija, kreativna radionica4.000
Kulturne manifestacije 
– Lučindanski susreti – Studentski dom, Zagreb500
– Njegošev dan – Pula1.600
 
 
1.6. Zajednica Crnogoraca – Split, Split13.600
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Crnogorske zore«8.300
Kulturne manifestacije 
– Crnogorsko veče – Split4.000
– Dani crnogorske kulture – kazališna predstava »Đe si za Novu?« – Split1.300
 
 
2. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka – ukupno19.500
 
 
2.0. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka – bez članica11.000
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor6.700
Kulturne manifestacije 
– Dani crnogorske kulture – kazališna predstava »Crnogorac u tranziciji« – Rijeka3.000
– Skupna izložba crnogorske likovne umjetnosti u Hrvatskoj – Galerija »Montenegrina«, Rijeka1.300
 
 
2.1. Društvo crnogorsko-hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik3.000
Kulturne manifestacije 
– Dani crnogorske kulture – kazališna predstava amaterskog kazališta – Dubrovnik1.900
– Izložba članova likovnih umjetnika ULU Crne Gore – Likovna galerija Dubrovački Lazareti, Dubrovnik1.100
 
 
2.2. Zajednica Crnogoraca Istarske županije, Pula5.500
Kulturne manifestacije 
– Izložba suvremene likovne umjetnosti – Galerija »Grožnjan«, Grožnjan1.500
– Međunarodni festival folklora – Pula4.000
  
IV. CRNOGORCI UKUPNO180.700
  
 
 
V. ČESI842.856
 
 
1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukupno385.330
 
 
1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica102.300
Kulturni amaterizam 
– Klub literarnog stvaralaštva2.800
– Klub likovnih umjetnika
– Klub mladih
Kulturne manifestacije 
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo12.000
– Etno dan – Ivanovo Selo11.000
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac11.000
– Smotra malih glazbenih skupina – Gornji Daruvar11.000
– Smotra pjevačkih zborova i skupina – Zpěvánky – Lipovljani, Virovitica, Bjelovar19.000
– Smotra dječjeg stvaralaštva – Naše jaro – Doljani, Kaptol, Daruvar14.000
– Simpozij o češkom jeziku – Daruvar1.500
– Smotra folklora – Vonička – Daruvar10.000
– Festival češke dječje pjesme – Končanica10.000
 
 
1.1. Češka beseda Bjeliševac, Bjeliševac4.700
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina3.500
– Etno-kreativna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Bjeliševac1.200
 
 
1.2. Češka beseda Daruvar, Daruvar16.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorni ansambl Holubička14.000
– Kazališna sekcija Sebranka
– Knjižnica Frante Buriana
– Ženski pjevački zbor
– Orkestar i pjevačice Folklornog ansambla Holubička
– Skupina kreativnog stvaralaštva
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture Češke besede Daruvar – Daruvar2.000
 
 
1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac13.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina Korálky11.000
– Kreativna skupina
– Pjevačka skupina Konvalínky
– Glazbena sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Daruvarski Brestovac2.000
 
 
1.4. Češka beseda Dežanovac, Dežanovac2.500
Kulturne manifestacije 
– 100. obljetnica osnivanja Češke besede Dežanovac – Dežanovac2.500
 
 
1.5. Češka beseda Doljani, Doljani14.800
Kulturni amaterizam 
– Kreativna skupina13.000
– Dramske skupine – odrasli i djeca
– Limena glazba
– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav
– Folklorne skupine
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Kuharski vitraj – Doljani1.800
 
 
1.6. Češka beseda Donji Sređani, Donji Sređani6.200
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina5.000
– Kazališna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Donji Sređani1.200
 
 
1.7. Češka beseda Golubinjak, Golubinjak4.200
Kulturni amaterizam 
– Dramska sekcija3.000
– Pjevačka sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Golubinjak1.200
 
 
1.8. Češka beseda Gornji Daruvar, Gornji Daruvar10.500
Kulturni amaterizam 
– Glazbena skupina8.000
– Kreativna tradicijska skupina
– Kazališna skupina
– Pjevačka skupina
– Folklorna skupina
Kulturne manifestacije 
– 100. obljetnica Češke besede Gornji Daruvar – Gornji Daruvar2.500
 
 
1.9. Češka beseda grada Garešnica, Garešnica10.000
Kulturni amaterizam 
– Kreativna sekcija8.000
– Pjevačka sekcija
– Glazbena sekcija
– Kazališna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Hrvatski radnički dom, Garešnički Brestovac2.000
 
 
1.10. Češka beseda Hercegovac, Hercegovac9.200
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina »Pampelišky«8.100
– Plesna skupina »Světlušky«
– Plesna skupina »Manželsky pari«
– Glazbena skupina »Puhački orkestar«
Kulturne manifestacije 
– Majski susreti u Hercegovcu (Dani češke kulture) – Masarykov dom, Hercegovac1.100
 
 
1.11. Češka beseda Ivanovo Selo, Ivanovo Selo6.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina6.000
– Puhački orkestar
 
 
1.12. Češka beseda Jazvenik, Jazvenik4.200
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina2.200
– Folklorna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Narodni dom, Jazvenik2.000
1.13. Češka beseda Kaptol, Kaptol9.200
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina »Zlate udoli«8.000
– Glazbena skupina »Bohemia«
– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«
– Odrasla folklorna skupina »Červena sukinka«
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture i dan otvorenih vrata Češke besede Kaptol – Kaptol1.200
 
 
1.14. Češka beseda Končanica, Končanica16.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina14.300
– Glazbena skupina
– Pjevačka skupina
Kulturne manifestacije 
– Končenické hody – Dani češke kulture i tradicije – Končanica1.700
 
 
1.15. Češka beseda Ljudevit Selo, Ljudevit Selo7.900
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina »Lipovecka dĕvčata«7.900
– Limena glazba
– Kazališna skupina
– Kreativna skupina »Růžičky«
 
 
1.16. Češka beseda Međurić, Međurić9.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja folklorna skupina7.000
– Odrasla folklorna skupina
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Puhački orkestar
– Etno skupina
Kulturne manifestacije 
Dani češke kulture Grada Kutine – Međurić2.000
 
 
1.17. Češka beseda općine Lipovljani, Lipovljani9.300
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija6.800
– Pjevačka sekcija
– Glazbena sekcija
– Kreativno-literarna sekcija
– Dječja sekcija
Kulturne manifestacije 
– 20. obljetnica osnivanja Češke besede Općine Lipovljani – Društveni dom, Lipovljani2.500
 
 
1.18. Češka beseda Osijek, Tenja8.600
Kulturni amaterizam 
– Glazbena skupina6.100
– Pjevačka skupina
– Etno-kreativna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture i 10. obljetnica osnivanja Češke besede Osijek – Hrvatski dom, Tenja2.500
 
 
1.19. Češka beseda Prekopakra, Prekopakra10.300
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor8.300
– Odrasla folklorna skupina »Usmev«
– Dječja folklorna skupina
– Kazališno-glazbeno-scenska skupina »Fanfrnoch«
– Komorni sastav
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Knedliky – Prekopakra2.000
 
 
1.20. Češka beseda Rijeka, Rijeka16.400
Kulturni amaterizam 
– Kreativna radionica A je to13.900
– Folklorna skupina Dospjeli
– Dramska skupina Švejk
– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa
– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa
– Pjevački zbor Nostalgija
– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa
– Folklorna skupina Raček – starija grupa
Kulturne manifestacije 
– 30. obljetnica osnivanja Češke besede Rijeka – Rijeka2.500
 
 
1.21. Češka beseda Sisak, Sisak11.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina8.900
– Kazališna skupina
– Folklorna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Sisak1.100
– 20. obljetnica osnivanja Češke besede Sisak – Kazalište 21, Sisak1.000
 
 
1.22. Češka beseda Šibovac, Šibovac7.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina5.800
– Dramska skupina
– Etno-kreativna skupina
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Šibovac1.200
 
 
1.23. Češka beseda Treglava, Treglava6.800
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina5.600
– Kazališna skupina
– Etno-kreativna skupina
– Mješoviti zbor
Kulturne manifestacije 
– Sajam starih zanata – Treglava1.200
 
 
1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci, Veliki Zdenci11.400
Kulturni amaterizam 
– Tradicijska skupina8.900
– Najmlađa plesna skupina »Vodička«
– Srednja plesna skupina »Vodička«
– Limena glazba
– Najstarija plesna skupina »Vodička«
– Pjevački zbor »Zdenčanke«
Kulturne manifestacije 
– 100. obljetnica osnivanja Češke Besede Veliki Zdenci – Veliki Zdenci2.500
 
 
1.25. Češka beseda Virovitica, Virovitica11.500
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor8.500
– Komorni sastav
– Puhački sastav
– Plesna sekcija
– Dramska sekcija
Kulturne manifestacije 
– 22. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog – Međunarodni festival kulture – Češki dom, Virovitica3.000
 
 
1.26. Češka beseda Virovitičko-podravske županije, Virovitica7.200
Kulturni amaterizam 
– Kreativna sekcija5.200
– Mješoviti pjevački zbor
– Kazališna sekcija
– Plesna skupina
– Glazbena skupina – mali glazbeni sastav
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture Češke besede Virovitičko-podravske županije – Virovitica2.000
 
 
1.27. Češka beseda Zagreb, Zagreb19.430
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Bohemia«18.000
– Kazališna skupina – stariji – »Josef Václav Frič«
– Kreativna skupina »Perličky«
– Folklorna skupina – mlađi – Záhřebské sluníčko
– Kazališna skupina – mlađi – »Záhřebské sluníčko«
– Folklorna skupina »Jetelíček«
– Glazbena skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb1.430
1.28. Češka beseda Zagrebačke županije, Dubrava6.200
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom5.000
– Glumačka sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Dubrava1.200
 
 
1.29. Češka obec Bjelovar, Bjelovar14.500
Kulturni amaterizam 
– Glazbena skupina »Stari prijatelji«6.500
– Zbor »Kateřine«
– Kazališna skupina »Lucerna«
– Vokalna skupina »Rozmarinke«
– Velika folklorna skupina »Srdečko«
– Mala folklorna skupina »Srdečko«
– Srednja folklorna skupina »Srdečko«
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Bjelovar2.000
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana europskih prvaka, Bjelovar6.000
 
 
2. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota Daruvar – Novinové nakladatelství Jednota Daruvar, Daruvar457.526
Informiranje 
– Jednota – brojeva: 50, A4, 28 str., naklada: 1250312.100
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5×26,5 cm, 32 str., naklada: 120094.026
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17×24 cm, 220 str., naklada: 75024.600
– Přehled – brojeva: 1, 14,5×20,5, 144 str., naklada: 110010.400
Izdavaštvo 
– Probuzené vzpomínky (Jozef Kolouch), 14,5×20,5 cm, 150 str., naklada: 3008.700
– Z babiččina receptáře (Svjetluška Prokopić), dotisak, 18,8×24,4 cm, 200 str., naklada: 3001.000
– Pohybové hry v naší školce (Željka Zadro), dotisak, 20×20 cm, 120 str., naklada: 1301.000
– Katalog výtvarníků / Katalog likovnih umjetnika, (Mira Boroš, Danuška Dolažal-Balta), 21×21 cm, 40 str., naklada: 10005.700
  
V. ČESI UKUPNO842.856
  
 
 
VI. MAĐARI1.367.300
  
1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – ukupno1.271.100
  
1.0. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – bez članica659.500
Informiranje 
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 52, 23,5×33,3 cm, 24 str., naklada: 1200105.000
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., naklada: 80024.000
– Rovátkák – Crtice – brojeva: 4, 12×19,5 cm, 70 str., naklada: 20020.000
Izdavaštvo 
– Szentlászló 152 – Laslovo 152 (Ladislav Kočiš), 17,5×25 cm, 400 str., naklada: 50010.000
– Vardarac – Várdaróc (prof. dr. sc. Károly Lábadi, Klára Kedves Lábadiné), 14×20 cm, 256 str., naklada: 50010.000
Kulturne manifestacije 
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Kopačevo, Lug, Zmajevac30.000
– »Svaki je Mađar jednako bitan« – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split7.500
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Beli Manastir4.000
– 176. obljetnica Mađarske građanske revolucije – središnja proslava – Dom kulture, Suza3.000
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina5.000
– Zajedno smo snaga – Aljmaš4.000
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture, Draž2.500
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš11.000
– »Niste zaboravljeni« – serijal manifestacija/prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korođ1.000
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Crkva Srca Isusova, Draž2.500
 
 
– financijska potpora sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (NN MU 8/1995)420.000
 
 
1.1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Batina, Batina35.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina »Gospođice i momci« i dječja plesna skupina »Ljiljani«18.000
Kulturne manifestacije 
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina7.000
– Berbena svečanost – Dom kulture, Batina8.000
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture, Batina2.000
 
 
1.2. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Beli Manastir, Beli Manastir37.500
Kulturni amaterizam 
– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«17.000
– Sekcija amaterskih umjetnika slikara, kipara i fotografa
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske tradicije u Belom Manastiru – Beli Manastir7.500
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru na temu: »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir2.500
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir4.000
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir2.000
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir1.500
– Božićna večer mađarske zajednice u Belom Manastiru – Beli Manastir3.000
 
 
1.3. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Bilje, Bilje11.200
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje manifestacija vezanih uz mađarsku tradiciju – Bilje800
– Sjećanje na mađarske nacionalne praznike – Bilje600
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje800
– Naučimo povijest mađarskog naroda – Bilje1.500
– Dani dvorca Eugena Savojskog u Bilju – Bilje2.500
– 30. obljetnica osnutka DZMH – Udruge Bilje – Dom kulture, Bilje5.000
 
 
1.4. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Darda, Mece6.400
Kulturne manifestacije 
– Večer mađarske glazbe i folklora – Dom kulture, Darda4.000
– Susret mađarske mladeži – Darda1.600
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika – Darda800
 
 
1.5. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi6.800
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Svečana sala Iris, Kneževi Vinogradi4.800
– Advent u mađarskoj zajednici u Kneževim Vinogradima – Kneževi Vinogradi2.000
 
 
1.6. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kopačevo, Kopačevo27.000
Kulturne manifestacije 
– Ribarski dani u Kopačevu – Kopačevo18.000
– Obiteljski dan tradicije Mađara u Kopačevu – Kopačevo6.000
– Obilježavanje običaja Mađara u Kopačevu – Dom Mađara, Kopačevo3.000
1.7. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kotlina, Kotlina19.500
Kulturni amaterizam 
– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor15.000
– Dječja kreativna radionica »Kotlina«
– Sekcija amaterskih umjetnika – slikara
Kulturne manifestacije 
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina1.500
– Smotra zborova – Mađarski dom, Kotlina1.200
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina1.000
– Likovna kolonija i izložba – Kotlina800
 
 
1.8. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Laslovo, Laslovo11.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Rozmaring«5.000
Kulturne manifestacije 
– 8. Večer mađarske tradicionalne glazbe – Laslovo2.500
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Laslovo2.000
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture, Laslovo1.500
 
 
1.9. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Lug, Lug5.000
Kulturne manifestacije 
– Susret nacionalnih manjina u Baranji – Lug2.500
– Susret njegovatelja mađarske tradicije Karpatskog bazena – Lug2.500
 
 
1.10. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac, Novi Gradac8.300
Kulturni amaterizam 
– Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor6.000
Kulturne manifestacije 
– 30. obljetnica postojanja udruge – Mjesno dom, Novi Gradac1.000
– Predstavljanje starih, dječjih igara – Mjesni dom, Novi Gradac600
– 28. »Magyar bál« – susret folklornih skupina – Mjesni dom, Novi Gradac700
 
 
1.11. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka12.500
Izdavaštvo 
– Čudesni zdenac – A csodakút (mađarska narodna priča), 20×20 cm, 25 str., naklada: 1202.200
Kulturni amaterizam 
– Dramsko-književna sekcija3.500
– Likovna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Festival bajki – Rijeka800
– 17. Likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka1.000
– 8. Mađarski dani u Rijeci – Rijeka2.000
– 16. Festival poezije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka500
– Proslava mađarskih nacionalnih praznika – Rijeka500
– 30. obljetnica postojanja udruge – Rijeka2.000
 
 
1.12. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split17.500
Kulturni amaterizam 
– Vokalno instrumentalni sastav »Danko Pišta«6.500
– Likovna sekcija
– Literarna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin4.000
– 30. obljetnica osnivanja udruge – Restoran »Bolero«, Split7.000
 
 
1.13. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Suza, Suza4.000
Kulturne manifestacije 
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture, Suza2.000
– Adventska večer s obilježjima mađarske tradicije – Košutov Dom, Suza2.000
 
 
1.14. Društvo Mađara Lipik, Lipik3.600
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH1.600
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika i manifestacija vezanih uz Mađare iz Brekinske – Dom kulture, Brekinska2.000
 
 
1.15. Društvo Mađara Pakrac, Pakrac9.500
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH6.000
Kulturne manifestacije 
– 11. Dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom, Pakrac2.500
– Putevima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac1.000
 
 
1.16. Gazdinski krug Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Bilje2.500
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni, seljački običaji Karpatskog bazena – Dalj Planina2.500
 
 
1.17. KUD »Čardaš« Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Suza18.600
Kulturni amaterizam 
– KUD »Čardaš« DZMH Suza12.800
Kulturne manifestacije 
– Berbena svečanost – Dom kulture, Suza5.800
 
 
1.18. Kulturno-umjetnička udruga – Novi Bezdan, Novi Bezdan31.700
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos«22.000
– Dramska sekcija Komikus
– Glazbena škola »Pengetők« i kreativna radionica
– Plesna skupina »Cinege«
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan2.500
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan1.700
– Festival kukuruza – Novi Bezdan4.500
– Slijed adventskih i božićnih običaja – Novi Bezdan1.000
 
 
1.19. Kulturno-umjetničko društvo »Jokai Mor« Suza, Suza9.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«6.000
– Dramska sekcija »Podium«
– Kreativna radionica »Szivarvany«
Kulturne manifestacije 
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture, Suza2.000
– Susret mađarskih amaterski skupina – Maszitt – Dom kulture, Suza1.000
 
 
1.20. Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor« Dalj Planina, Dalj19.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina Bokréta i tamburaški orkestar17.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture, Dalj Planina1.500
– Božićni koncert – Dom kulture, Dalj Planina1.000
 
 
1.21. Kulturno-umjetničko društvo »Vardarac«, Vardarac26.000
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – sekcija za djecu i mladež11.500
Kulturne manifestacije 
– Proslava Dana naselja – XXII. Tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-uteš« – Vardarac3.500
– XVI. Međunarodna smotra folklora – Vardarac6.000
– XII. Susret mađarskih udruga i naselja Daroc Karpatskog bazena – Vardarac5.000
 
 
1.22. Kulturno-umjetničko društvo »Arany János« Kopačevo, Kopačevo17.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina Tavirózsa8.000
– Glazbeni sastav »Kaz«
Kulturne manifestacije 
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Mađarski dom, Kopačevo4.500
– Dječji kreativni tabor Kopačevo – selo bajki – Mađarski dom, Kopačevo3.500
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika – Mađarski dom, Kopačevo1.000
 
 
1.23. Kulturno-umjetničko društvo Petőfi Sándor Laslovo, Laslovo26.200
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja20.000
Kulturne manifestacije 
– Multikulturni dječji festival – Dom kulture, Laslovo1.600
– Ususret žetvi – Laslovo4.600
 
 
1.24. »Mađarska katolička žena« – Baranja, Beli Manastir, Beli Manastir4.000
Kulturne manifestacije 
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Beli Manastir4.000
 
 
1.25. Mađarski kulturni krug »Zrinyi«, Osijek6.300
Kulturni amaterizam 
– Dječja dramska skupina »Dörömb«4.500
Kulturne manifestacije 
– Film i književnost o mađarskoj manjini – Filozofski fakultet, Osijek1.300
– Festival mađarske znanosti – Filozofski fakultet, Osijek500
 
 
1.26. Mađarsko kulturno društvo »Ady Endre« Magyar Kultúrkör, Zagreb17.000
Izdavaštvo 
– 90 godina Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre« (dr. sc. Filip Škiljan), 14,8×21 cm, 180 str., naklada: 1003.000
Kulturni amaterizam 
– Kazališna sekcija11.500
– Glazbena sekcija
– Dječja folklorna sekcija
– Njegovanje materinjeg jezika
– Citraška sekcija
Kulturne manifestacije 
– »Mađarska tribina« – znanstveno popularna predavanja i okrugli stolovi – Zagreb500
– Tradicijske radionice za djecu i odrasle – Zagreb1.500
– Dani mađarske kulture – Zagreb500
1.27. Mađarsko kulturno društvo – »Móricz Zsigmond« Magyar kultúregyesület, Pula14.300
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina Zvjezdice5.000
– Njegovanje mađarske kulturne baštine
Kulturne manifestacije 
– 25. Tjedan mađarske kulture u Puli – Pula8.000
– Jadranski susreti Mađara – Umag800
– Advent u mađarskoj zajednici u Istri – Pula500
 
 
1.28. Mađarsko kulturno društvo »Petőfi Sándor« Lug, Lug10.000
Kulturni amaterizam 
– Čuvari tradicije (folklorna skupina i mješoviti pjevački zbor)5.000
Kulturne manifestacije 
– Advent 2024 – Omladinski dom, Lug2.500
– Kulturna baština – Lug2.500
 
 
1.29. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo »Julia Baranyai« Zmajevac, Zmajevac14.000
Kulturni amaterizam 
– Sekcija zmajevačkih amaterskih umjetnika1.000
Kulturne manifestacije 
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Čokot čarda, Zmajevac5.500
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture, Zmajevac4.000
– Adventska večer u duhu mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture, Zmajevac2.000
– Tradicionalni uskrsni običaji Mađara u Zmajevcu – Reformatska crkva, Zmajevac1.500
 
 
1.30. Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci, Vinkovci12.000
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Zlatni klas« i kreativna sekcija5.500
Kulturne manifestacije 
– 13. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište, Vinkovci2.500
– 10. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci2.000
– Mađarski adventski običaji – Vinkovci800
– Zimski susreti udruga – Vinkovci600
– Proslava mađarskih praznika – Vinkovci600
 
 
1.31. Udruga Mađara grada Vukovara, Vukovar22.500
Kulturni amaterizam 
– Ženski pjevački zbor »Jesenske ruže«15.000
– Sekcija »Čuvari mađarske tradicije i vrijedne ruke«
Kulturne manifestacije 
– 17. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar3.000
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar1.500
– Mađarski bal u Vukovaru – Royal svečana sala, Vukovar1.500
– Okusi mađarske kuhinje – Mađarska kuća, Vukovar700
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća, Vukovar800
 
 
1.32. Udruga mladih »Gedeon Ač«, Suza2.000
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika unutar mladeži Mađara – Suza500
– Tradicionalno rušenje majpana – Suza1.000
– Locsólkodás / Polijevanje – tradicionalni mađarski običaj na uskrsni ponedjeljak – Suza500
 
 
1.33. Udruga mladih Hrastin, Hrastin13.300
Kulturni amaterizam 
– Sekcija amaterskih umjetnika – slikari, kipari, izrađivači tradicionalnih rukotvorina1.500
Kulturne manifestacije 
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Hrastin7.000
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin1.500
– Mađarski adventski običaji – Hrastin1.200
– Obiteljski dan uz kulturu i tradicionalne igre mladih – Hrastin1.300
– Likovna kolonija i izložba stvaralaštva nacionalnih manjina – Hrastin800
 
 
1.34. Udruga mladih Lug, Lug32.700
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH8.000
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 15. Paprika fest – Omladinski dom, Lug9.500
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom, Lug3.500
– 9. Međunarodni dani tradicije i kulture u Lugu – Omladinski dom, Lug4.500
– Tradicionalni uskrsni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug2.300
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug2.300
– Edukativna radionica autohtonih rukotvorina – Omladinski dom, Lug2.600
 
 
1.35. Udruga za njegovanje običaja Mađara »Korogy« iz Korođa, Korog29.500
Kulturni amaterizam 
– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja16.000
– Glazbena sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture, Korog3.500
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog4.500
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog2.000
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture, Korog1.000
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Koroga 1991. – Korog1.000
– Susret obitelji iz Karpatskog bazena – Dom kulture, Korog1.500
 
 
1.36. Udruga za njegovanje običaja Mađara Podolje, Podolje4.000
Kulturne manifestacije 
– Mađarska večer u Podolju – Dom kulture, Podolje2.000
– Nastup mađarskih dramskih amaterskih skupina – Dom kulture, Podolje2.000
 
 
1.37. Zajednica Mađara Daruvar, Daruvar13.800
Izdavaštvo 
– Remek djela mađarskog slastičarstva (Snježana Sabo, Rebeka Toth), 17,5×20 cm, 82 str., naklada: 2003.500
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH6.000
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Mjesni dom, Doljani1.300
– Bogatstvo tradicije – Daruvar500
– Manjinski krug – Hrvatski dom, Daruvar1.500
– Kuća plesa – Hrvatski dom, Daruvar1.000
 
 
1.38. Zajednica Mađara Dežanovac, Trojeglava10.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina »Pacsirta«8.500
– Tradicijska skupina
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Dežanovac1.000
– Dan dječjeg stvaralaštva – Božićni koncert – Dežanovac1.000
 
 
1.39. Zajednica Mađara grada Bjelovara, Bjelovar10.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija7.500
Kulturne manifestacije 
– Bjelovarsko ljeto – Smotra folklora – Bjelovar1.000
– 8. folklorne jeseni – Bjelovar1.000
– Kulturno stvaralaštvo Mađara – Bjelovar1.000
 
 
1.40. Zajednica Mađara Grubišnoga Polja, Grbavac10.500
Kulturni amaterizam 
– Odrasla plesna sekcija, odrasla pjevačka sekcija, dramska sekcija i tamburaška sekcija7.500
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna smotra folklora – Etno kuća, Grbavac1.500
– Jesen u Grbavcu – Etno kuća, Grbavac1.500
1.41. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica13.800
Kulturni amaterizam 
– Glazbeni sastav10.000
– Čuvari mađarske kulture i baštine
– Dječja folklorna skupina
Kulturne manifestacije 
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica1.800
– Dan mađarske pjesme i plesa Velika Pisanica – Velika Pisanica2.000
 
 
1.42. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije, Virovitica5.600
Kulturni amaterizam 
– Pjevačke zbor »Virovitičke grlice«3.000
Kulturne manifestacije 
– Susret mađarskih udruga – Društveni dom Milanovac, Virovitica800
– Dani mađarske kulture – Virovitica1.000
– Susret manjinskih udruga – Društveni dom Milanovac, Virovitica800
 
 
2. Civilni centar Deak Ferenc, Lug7.200
Kulturne manifestacije 
– Boje jeseni – Mađarska kuća, Zmajevac3.000
– Ljetni dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska kuća, Zmajevac1.400
– Jesenji dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska uća, Zmajevac1.400
– Tanchaz-pokret – Zmajevac, Suza, Vardarac, Lug, orođ, Laslovo1.400
 
 
3. Kulturno-umjetničko društvo »Čakovci«, Čakovci7.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja folklorna skupina5.000
Kulturne manifestacije 
– 26. Smotra folklora Chak 2024 – Čakovci2.000
 
 
4. Kulturno-umjetničko društvo Ady Endre Korog, Korog9.900
Kulturni amaterizam 
– Odrasla folklorna skupina, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, dramsko-literarna sekcija6.500
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH – Dom kulture, Korog1.200
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH – Dom kulture, Korog1.000
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH – Dom kulture, Korog1.200
5. Kulturno-umjetničko društvo »József Attila Zmajevac«, Zmajevac10.700
Kulturni amaterizam 
– Ženski zbor3.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklornih skupina – Zmajevac2.000
– Međunarodna glazbena večer – Zmajevac2.700
– Tabor folklora i starih zanata – Zmajevac1.000
– Susret mađarskih amaterskih dramskih skupina – Zmajevac2.000
 
 
6. Mađarska kulturna udruga »Pélmonostor«, Beli Manastir6.500
Kulturni amaterizam 
– Ženski pjevački zbor2.500
– Sekcija za njegovanje običaja Mađara
– Dramska sekcija
Kulturne manifestacije 
– Smotra zborova povodom blagdana Duhova – Beli Manastir2.000
– Smotra zborova povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir2.000
 
 
7. Mađarsko kulturno društvo Népkör Osijek, Osijek22.400
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti zbor12.000
– Sekcija za njegovanje mađarskih plesova
– Dramsko-literarna sekcija
– Sekcija za izradu rukotvorina
– Sekcija za njegovanje mađarskog jezika i kulture
Kulturne manifestacije 
– 25. Dan Mađara u Osijeku – Osijek6.500
– Njegovanje mađarske glazbene kulture – Osijek2.000
– Javna prezentacija mađarske tradicijske kulture – Osijek800
– Očuvanje mađarskog jezika, tradicije i kulture – Osijek800
– Obilježavanje mađarskih državnih dana – Osijek100
– Prezentacija rada sekcija – Osijek100
– Izložbe – Osijek100
 
 
8. Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara »Novi Bezdan«, Novi Bezdan6.000
Kulturni amaterizam 
– »Čuvari tradicije« – 4 sekcije6.000
 
 
9. Udruga Turul, Zmajevac2.000
Kulturne manifestacije 
– Mađarski dani Baranje – Zmajevac1.000
– Legende Vörös Marte – Zmajevac1.000
10. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Stari Jankovci, Stari Jankovci14.500
Kulturni amaterizam 
– Mješovita folklorna skupina11.000
– Mješoviti zbor
– Kreativna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalno rušenje majskog drveta – Stari Jankovci1.000
– Mađarski adventski običaji – »Božićna bajka« – Stari Jankovci1.000
– Smotra pjesme i plesa – Stari Jankovci1.500
 
 
11. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk, Zmajevac10.000
Kulturne manifestacije 
– Dan sela Zmajevac – Zmajevac8.000
– Kamp za folklor i mađarske običaje – Reformatski surduk, Zmajevac1.000
– Jesenji kamp za djecu i odrasle – izrada rukotvorina po narodnim tradicijama – Reformatski surduk, Zmajevac1.000
  
VI. MAĐARI UKUPNO1.367.300
  
 
 
VII. MAKEDONCI271.900
 
 
1. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno190.750
 
 
1.0. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica80.400
Informiranje 
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4; 40 str., naklada: 80044.000
Izdavaštvo 
– Urna polna vetuvanja (Gabriela Davidovska Banić), 14,5×20,5 cm, 370 str., naklada: 5004.000
Kulturne manifestacije 
– 27. Dani braće Miladinov (u organizaciji s MKD-om »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek, Đakovo2.200
– 33. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji s MKD-om »Makedonija« iz Splita) – Split2.200
– Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj – Split10.000
– Dani glagoljaša (u organizaciji s MKD-om »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula2.200
– Ilinden 1903. – 2024. (u organizaciji s MKD-om »Ilinden« iz Rijeke) – Park šuma Golubinjak, Lokve10.000
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD-om »Biljana« iz Zadra) – Zadar1.800
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji s MKD-om »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor2.200
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split1.800
 
 
1.1. Makedonsko kulturno društvo »Biljana« – Zadar, Zadar14.250
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka sekcija »Biljana«7.500
– Literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«
– Tradicijska sekcija
– Folklorna sekcija »Oro«
– Etno sekcija »Đerđev«
Kulturne manifestacije 
– XXI. Dani makedonske kulture – Zadar3.000
– Dani makedonskog filma – Zadar400
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar1.250
– Izložba stvaralaštva makedonskih umjetnika u Hrvatskoj (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Zadar2.100
 
 
1.2. Makedonsko kulturno društvo »Braća Miladinovci« Osijek, Osijek19.700
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija Tanec Osijek13.400
– Likovno-kreativna sekcija
– Dječja sekcija Biserčinja
– Instrumentalna sekcija T’ga za jug
– Etno sekcija Vezilki
– Mješoviti zbor Vardarke
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonskog filma – Osijek800
– 30. Dani makedonske kulture – Osijek3.500
– 27. Dani braće Miladinov – Osijek, Đakovo2.000
 
 
1.3. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden« Rijeka, Rijeka20.600
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina8.500
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Dječja folklorna skupina
– Dječja kreativna skupina
– Etno skupina
Kulturne manifestacije 
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka1.100
– Ilinden 1903. – 2024. (u organizaciji s Zajednicom Makedonaca u RH) – Park šuma Golubinjak, Lokve4.000
– Dani makedonske kulture u Rijeci 2024 – Rijeka2.000
– Dani makedonskog filma – Rijeka1.000
– Obilježavanje dana Sv. Kirila i Metoda – Rijeka; Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška2.000
– Makedonski običaji kroz nošnju, glumu, ples i igru – Rijeka1.000
– Radionica za odrasle – njegovanje makedonske kulture i jezika – Rijeka1.000
 
 
1.4. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije »Sv. Kiril i Metodij« Pula, Pula18.100
Kulturni amaterizam 
– Literarna sekcija12.500
– Instrumentalna sekcija
– Glazbena sekcija – mješovita pjevačka skupina
– Etno-kreativna sekcija
– Folklorna sekcija
– Sekcija makedonske tradicije
– Filmska sekcija
– Likovna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Pula2.200
– Dani Koče Racina – Pula600
– Dan makedonskog filma u Istri – Pula1.000
– Festival raznolikosti jezika i govora u Istri – sličnost i razlike s makedonskim jezikom – Pula800
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Roč, Hum, Buzet1.000
 
 
1.5. Makedonsko kulturno društvo »Makedonija« – Split, Split19.600
Kulturni amaterizam 
– Etno skupina za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta10.600
– Njegovanje makedonskog jezika i kulture
– Pjevačka skupina »Makedonija«
– Folklorna skupina »Makedonija«
Kulturne manifestacije 
– Makedonska tradicija kroz praznike i običaje – Split3.000
– XIV. Makedonska kulturna jesen u Splitu – Split2.000
– XIX. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – Split1.000
– 33. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split3.000
 
 
1.6. Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biser«, Zagreb18.100
Kulturni amaterizam 
– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«12.400
– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«
– Folklorna sekcija »Kitka«
– Etno sekcija »Razboj«
– Njegovanje makedonskog jezika i kulture
– Literarno-dramska sekcija »Lenka«
– Likovna sekcija »Slikarski kutak«
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Zagreb2.700
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Samobor2.000
– Dani makedonskog filma – Tribina Grada Zagreba, Zagreb1.000
 
 
2. Hrvatsko-makedonska tangenta, Šibenik7.850
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture u Šibeniku – Šibenik4.200
– Međunarodni književni susreti »S otoka na kopnu, ka otoku na moru« Zlarin – Zlarin1.700
– Tragom pisane riječi – Šibenik, Zagreb1.500
– Filmske večeri – Makedonske svjetlosti platna – Šibenik450
 
 
3. Makedonska kulturna udruga »Stobi«, Split17.700
Izdavaštvo 
– Blesok na edna svetlina – Bljesak jedne svjetlosti (Darko Sokolov), 13,5×19 cm, 150 str., naklada: 8004.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja kreativna sekcija »Stobići«7.500
– Etno sekcija Stobi
– Likovna sekcija Stobi
– Literarne sekcije
– Mandolinska instrumentalna grupa Stobi
– Sekcija makedonske tradicije
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture u Dalmaciji – Split2.000
– Dani makedonskog dokumentarnog filma u Splitu – Kinoteka Zlatna vrata, Split1.000
– Okrugli stol – Makedonska kultura kroz stoljeća – GKM Marka Marulića, Split2.000
– Izložba makedonskih likovnih umjetnika u Hrvatskoj – Split1.200
 
 
4. Makedonski kulturni centar Split, Split5.000
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Ilinden – Split, Kaštela, Marina, Sinj5.000
 
 
5. Makedonski kulturni forum, Pula8.600
Izdavaštvo 
– Macedonia rediviva. Ilinden – ASNOM, 1944. – 2024. (skupina autora), 13×12 cm, 176 str., naklada: 1501.100
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina«4.500
Kulturne manifestacije 
– Okrugli stol: »Macedonia rediviva. Ilinden – ASNOM, 1944. – 2024.« – Gradska knjižnica i čitaonica, Pula3.000
 
 
6. Zavičajni klub Makedonki i Makedonaca u Republici Hrvatskoj – Aleksandar Makedonski, Zagreb42.000
Informiranje 
– Moja Makedonija – brojeva 4; B5; 20 str.; naklada: 100018.000
– Mala škola makedonskog jezika – brojeva 2; B5; 30 str.; naklada: 20008.000
Izdavaštvo 
– Tamburom kroz Makedoniju (narodne pjesme), CD, naklada: 300010.000
– Makedonija u srcu (Ivan Dimoski), A4, 50 str., naklada; 10003.000
Kulturni amaterizam 
– Škola makedonskih plesova i pjesama3.000
– Makedonski pjevački zbor
  
VII. MAKEDONCI UKUPNO271.900
  
 
 
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI175.350
 
 
1. Narodni savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Zagreb12.000
Izdavaštvo 
– Sjećanje – Erinnerung (Jasminka Petra Petter), 14,8×21 cm, 100 str., naklada: 2002.000
Kulturni amaterizam 
– Literarno scenska sekcija »Mozaik«7.000
– Likovna sekcija »Perspektive«
Kulturne manifestacije 
– Dani otvorenih vrata udruge Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj – Europski dom, Zagreb3.000
 
 
2. Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek89.900
Informiranje 
– Njemačka riječ – Deutsches Wort – brojeva: 4, A4, 36 str., naklada: 70027.500
– Godišnjak Njemačke zajednice 2023. – DG Jahrbuch 2023 – brojeva: 1, B5; 400 str., naklada: 2006.000
Izdavaštvo 
– Mama Mutti (Verica Sikora), B5, 180 str., naklada: 2008.000
Kulturni amaterizam 
– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden«5.800
– Esseker Bühne
Kulturne manifestacije 
– 23. Međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek15.000
– 32. Međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Vikarijat Osijek, Osijek9.000
– Dani njemačke i austrijske kulture – Osijek9.000
– Izložba »Die Schwäbische Türkei Zwischen Donau, Drau und Plattensee« – Kulturni centar, Osijek1.500
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela Sv. Roka, Valpovo1.500
– Festival orgulja »Esseker Orgelfest« – Osijek6.600
3. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač18.000
Kulturni amaterizam 
– Rad zbora i glazbenog sastava Edelweiss10.000
– Njegovanje materinjeg jezika uz rad s djecom
Kulturne manifestacije 
– Dani njemačke i austrijske kulture – Hrvatski dom, Sirač8.000
 
 
4. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar, Vukovar25.350
Informiranje 
– Internetska stranica www.uniavukovar.com2.350
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor Drei Rosen9.000
Kulturne manifestacije 
– Vukovar Oktoberfest – Vukovar3.000
– 20. obljetnica rada Udruge Nijemaca i Austrijanaca Vukovar – Dvorac Eltz, Vukovar5.700
– 3. Nacionalni susret njemačkih manjina RH – Hrvatski dom, Vukovar5.300
 
 
5. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb8.100
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturni amaterizam 
– Sprachtandem – njegovanje materinjeg jezika2.000
Kulturne manifestacije 
– Agram Agram – Sitni inventar kulturne baštine Zagreba 2024 – utjecaj starozagrebačkih kuharica na suvremenu kuhinju grada Zagreba – Zagreb800
– Pero Pirker – poznati Austrijanci grada Zagreba – Zagreb450
– In memoriam, Obljetnica smrti prof. dr. sc. Nives Rittig Beljak – Zagreb640
– Tirol u srcu Kostajnice – austrijski utjecaji u kostajničkom kraju – Zagreb, Hrvatska Kostajnica1.310
– Poveznice posrednice između austrijske i hrvatske kulture: Franz Kafka 2024 – Zagreb600
– Bečki zvukovi Zagreba – Zagreb800
 
 
6. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb22.000
Kulturni amaterizam 
– Edelweiss – recitatorska skupina njemačke nacionalne manjine20.000
– Pünktchen – Točkice
– Deutscher Sängerchor – Njemački pjevački zbor
– Povijesni plesni ansambl – Divertimento
– Njemački plesni ansambl Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj – Rude
– Njegovanje njemačkog jezika
Kulturne manifestacije 
– Proljeće u Heimu – Zagreb2.000
  
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI UKUPNO175.350
IX. POLJACI52.300
 
 
1. Poljska kulturna udruga »Mikolaj Kopernik«, Zagreb52.300
Informiranje 
– Internetska stranica www.kopernik.hr1.690
– Kopernik – brojeva: 5, A4, 26-48 str., naklada: 1509.690
Kulturni amaterizam 
– Kazališna grupa »Obserwatorium«26.360
– Vokalna grupa »Wisla«
Kulturne manifestacije 
– Dani s Kopernikom – Zagreb1.990
– Pogled u prošlost – važne godišnjice iz poljske povijesti – Zagreb3.440
– Svijet knjige – knjižnica PKU Mikolaj Kopernik – Zagreb4.500
– Tradicija blagdana u Poljskoj – KC Dubrava, Zagreb3.300
– Poljski gradovi i pejzaži – Zagreb1.330
  
IX. POLJACI UKUPNO52.300
  
 
 
X. ROMI254.000
 
 
1. Medijski informativni centar, Zagreb5.000
Informiranje 
– Internetska stranica www.romalen.com2.500
Kulturne manifestacije 
– Ederlezi – Zagreb2.500
 
 
2. Romska udruga »Sara« Torjanci, Torjanci4.200
Kulturne manifestacije 
– Romi u Baranji – Dom kulture, Torjanci4.200
 
 
3. Romski kulturni centar, Sisak3.000
Kulturni amaterizam 
– Čuvanje kulturnog identiteta romske nacionalne manjine – romske pjesme, plesovi i tradicionalni instrumenti3.000
 
 
4. Romski resursni centar, Darda34.000
Kulturni amaterizam 
– Čuvari romske baštine30.300
Kulturne manifestacije 
– 22. Godišnji koncert – Darda1.500
– Smotra dječjeg folklora 2024 – Darda2.200
 
 
5. Savez Roma u Republici Hrvatskoj »Kali Sara«, Zagreb154.500
Informiranje 
– Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22×32 cm, 76 str., naklada: 150040.000
Izdavaštvo 
– Samudaripen: spomenici sjećanja u Republici Hrvatskoj (Robert Korenić), 25×17 cm, 150 str., naklada: 3006.000
– Romi u Republici Hrvatskoj – položaj, prava i slobode i njihovo ostvarivanje (Branka Arlović, Mato Arlović), 17,6×25 cm, 432 str., naklada: 3008.000
Kulturne manifestacije 
– Svjetski dan Roma – Zagreb36.500
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen – Romski memorijalni centar, Uštica, Jasenovac29.000
– Svjetski dan romskog jezika – Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb15.000
– Peti kongres mladih Roma – Hotel International, Zagreb10.000
– Sjećanje na romske žrtve – Marija Gorica, Romski memorijalni centar Uštica, Gornja Trebinja10.000
 
 
6. Perspektiva, Sesvete7.500
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
– Internetska stranica www.perspektivaudruga.hr2.000
Izdavaštvo 
– Uspješne pripadnice nacionalnih manjina (Slavica Šarović), web-izdanje, 120 str.4.000
 
 
7. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir4.500
Kulturne manifestacije 
– Dani Roma u Belom Manastiru – Beli Manastir4.500
 
 
8. Udruga baranjskih Roma »Napredak«, Bolman4.000
Kulturne manifestacije 
– Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture, Bolman4.000
 
 
9. Udruga Romski nacionalni forum, Beli Manastir8.800
Kulturni amaterizam 
– Romi Korpari – umjetnici i čuvari tradicije2.800
Kulturne manifestacije 
– 16. Festival pjesme i plesa Roma Republike Hrvatske – Beli Manastir6.000
 
 
10. Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj »Bolja budućnost«, Zagreb17.000
Informiranje 
– Budućnost – brojeva: 4, A4, 28 – 36 str., naklada: 100017.000
 
 
11. Zajednica Roma Hrvatske – Romski san, Zagreb11.500
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
– Internetska stranica www.romskisan.hr2.000
Izdavaštvo 
– Hrvatski branitelji pripadnici manjina (Slavica Šarović), web-izdanje, 110 str.4.000
– Najznačajniji pripadnici nacionalnih manjina kroz povijest (Slavica Šarović), web-izdanje, 120 str.4.000
  
X. ROMI UKUPNO254.000
  
 
 
XI. RUMUNJI20.900
 
 
1. Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj, Zagreb20.900
Informiranje 
– Internetska stranica Udruge Rumunja u Republici Hrvatskoj2.500
– Internetska stranica Verso www.verso-intercultural.com3.900
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje materinjeg jezika za djecu – čitanje na rumunjskom jeziku3.500
Kulturne manifestacije 
– Međunarodni dan rumunjske košulje – Zagreb4.500
– Dan rumunjskog jezika – Zagreb, Rijeka4.500
– Božić u Zagrebu – rumunjske božićne tradicije i običaji – Zagreb2.000
  
XI. RUMUNJI UKUPNO20.900
  
 
 
XII. RUSI140.400
 
 
1. Koordinacija ruskih sunarodnjaka u Republici Hrvatskoj, Zagreb14.700
Informiranje 
– Internetska stranica udruge1.200
Izdavaštvo 
– 7 ruskih čuda (Madina Umarova, Elvira Galiakberova, Maria Lioubarskaia, Maria Poukha), 20×26 cm, 88 str., naklada: 5007.000
Kulturni amaterizam 
– Vokalna skupina Slavjanka1.000
Kulturne manifestacije 
– Novogodišnja bajka za djecu u ruskoj tradiciji – Zagreb3.500
– Dan ruske kulture – Maslenica – praznik ispraćaja zime i dočeka proljeća – Gradski park Bundek Zagreb2.000
 
 
2. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb35.200
Informiranje 
– Internetska stranica Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske2.500
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Rjabinuška«15.100
– Skupina za izradu ruske narodne nošnje
– Dječja likovna skupina
– Dječja folklorna skupina »Zvjezdice«
Kulturne manifestacije 
– Dani ruske kulture – Zagreb5.000
– Ispraćaj zime i doček proljeća – Maslenica – HKD »Napredak«, Zagreb2.000
– Značajni datumi ruske književnosti, kulture i povijesti – Novinarski dom, Zagreb3.300
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb3.000
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom (9. maj) – Novinarski dom, Zagreb, Batina2.300
– Prezentacija knjige »Tragovima ruskih emigranata« – Novinarski dom, Zagreb2.000
 
 
3. Ruska kulturna udruga »Katjuša«, Požega2.500
Kulturni amaterizam 
– Slikarska sekcija1.000
– Dramska sekcija
Kulturne manifestacije 
– Susret ruskih sunarodnjaka »Povijesni ljetopis Istočnih Slavena« – Požeška Koprivnica1.500
 
 
4. Rusko kulturno društvo Izvor – Split, Gornje Sitno4.200
Informiranje 
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturne manifestacije 
– Glazbeno-scenski nastup »Bajka ruske zime« povodom obilježavanja 20. obljetnice Ruskog kulturnog društva Izvor – Split – Gradska knjižnica Marka Marulića, Split2.700
 
 
5. SARUS – Udruga ruske nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb39.200
Informiranje 
– RusSlo – brojeva: 4, A4 36 – 44 str., naklada: 35019.800
– Kolobok / Molodec – brojeva: 4, A4, 32 – 36 str., naklada: 2508.500
– Internetska stranica www.sarus.hr2.300
Izdavaštvo 
– Если бы это было возможно... – Ako bi to bilo moguće... (Katarina Todorcev Hlača), 18×11 cm, str., naklada: 3001.600
Kulturne manifestacije 
– Izložba slika i umjetničkih fotografija članova udruge SARUS – Galerija Arheološkog muzeja, Zagreb3.000
– Prezentacija izdanja i glazbeno-scenski igrokaz povodom obilježavanja 15. obljetnice udruge – Napredak, Zagreb4.000
6. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju »Kalinka«, Čakovec44.600
Informiranje 
– Internetska stranica www.kalinka.hr2.000
Kulturni amaterizam 
– Ansambl Kalinka – 7 sekcija25.200
– Njegovanje materinjeg jezika »Ruski bez granica«
Kulturne manifestacije 
– Dan ruske kulture – Prelog4.500
– XI. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – Čakovec2.700
– Raznolikost je naše bogatstvo – SKD Prosvjeta, Zagreb5.000
– Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji – Dom kulture, Prelog3.500
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Batina1.700
  
XII. RUSI UKUPNO140.400
  
 
 
XIII. RUSINI240.500
 
 
1. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno223.500
 
 
1.0. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica120.800
Informiranje 
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., naklada: 60044.000
– Vjenčić – brojeva: 4, B5, 32 str., naklada: 40012.000
Izdavaštvo 
– Misli s Dunava (skupina autora), B5, 160 str., naklada: 3005.500
– Poezija i proza (dr. Gabrijel Kostelnik), B5, 350 str., naklada: 3006.000
– Perle (Ljubica Harhaj), A5, 140 str., naklada: 3004.200
– Naše pjesme (Nada Pavlin Bataković, Sonja Papuga), A5, 100 str., naklada: 3004.200
– Svi mi ljudi (Tomislav Mišir), A5, 220 str., naklada: 3004.200
– Plamen sudbine (Vladimir Provči), A5, 110 str., naklada: 3004.200
Kulturne manifestacije 
– 51. Središnja manifestacija kulture Rusina RH – 51. Petrovačko zvono 2024. – Petrovci21.000
– Okrugli stol »Rusini, jučer, danas, sutra« – Orahovica4.000
– 10. Božić u Zagrebu – Mala dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb4.000
– Sajam časopisa i izdanja nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Gradski muzej, Vukovar2.500
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Velepromet, Vukovar2.500
– Dan Rusina u Republici Hrvatskoj – Hrvatski dom, Vukovar2.500
1.1. Kulturno društvo Rusina »Cvelferije« Rajevo Selo, Rajevo Selo3.700
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje materinjeg jezika2.500
– Zborska sekcija
– Tamburaška sekcija
Kulturne manifestacije 
– Običaji našega naroda »Prelo« – Dom kulture, Rajevo Selo1.200
 
 
1.2. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak« Primorsko-goranske županije, Rijeka10.100
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka sekcija Rušnjak1.950
– Literarna sekcija
– Likovna sekcija Rušnjak
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskoga primorja – Matulji, Rijeka2.670
– Gladomor Ukrajine 1932./33. godine – Rijeka420
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Rijeka5.060
 
 
1.3. Kulturno društvo Rusina Vinkovci, Vinkovci5.500
Kulturni amaterizam 
– Zborska sekcija5.500
– Glazbena sekcija
 
 
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Govlja« Mikluševci, Mikluševci20.500
Kulturni amaterizam 
– Dječja i starija folklorna sekcija15.000
– Sekcija rukotvorina
– Recitatorska i dramska sekcija
– Ženska pjevačka grupa
Kulturne manifestacije 
– Mikluševci 2024 – Mikluševci5.500
 
 
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Hardi« Petrovci, Petrovci30.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija28.000
– Tamburaška sekcija
– Njegovanje materinjeg jezika
– Kazališna sekcija
– Zborska sekcija
Kulturne manifestacije 
– Majsko drvo – Petrovci2.500
 
 
1.6. Kulturno-umjetničko društvo »Osif Kostelnik« Vukovar, Vukovar18.800
Kulturni amaterizam 
– Zbor14.000
– Orkestar
– Folklorna sekcija
– Literarna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Prvi pljesak – Vukovar2.900
– Stih do stiha – Sjećanje na Osifa Kostelnika – Vukovar1.900
 
 
1.7. Kulturno-umjetničko društvo Rusina Osijek, Osijek13.600
Kulturni amaterizam 
– Zbor i orkestar KUD Rusina Osijek7.000
Kulturne manifestacije 
– Dravski valovi 2024 – Osijek3.500
– Memorijal Vladimir Timko – Viđeno kamerom – Osijek1.600
– Ruža za Lelu – Edukativni centar Stara pekara, Osijek1.500
 
 
2. »Rusnak« Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci17.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar9.000
Kulturne manifestacije 
– Susreti »Kad je golubica letjela« – Zasjedanje Vijeća Svjetskoga kongresa Rusina (SKR) – Petrovci, Stari Jankovci8.000
  
XIII. RUSINI UKUPNO240.500
  
 
 
XIV. SLOVACI394.015
 
 
1. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – ukupno386.515
 
 
1.0. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – bez članica42.000
Informiranje 
– Prameň – brojeva: 12, A4; 32 str., naklada: 50042.000
 
 
1.1. Matica slovačka Ilok – Matica slovenská Ilok, Ilok33.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija30.000
– Glazbena sekcija
– Pjevačka sekcija
– Tradicijska sekcija
Kulturne manifestacije 
– 44. Iločko ljeto – Ilok3.000
 
 
1.2. Matica slovačka Jelisavac, Jelisavac28.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina22.500
– Glazbena skupina
– Pjevačka skupina
– Tradicijska skupina
Kulturne manifestacije 
– 20. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac4.000
– 30. obljetnica Matice slovačke Jelisavac – Jelisavac2.000
 
 
1.3. Matica slovačka Josipovac, Josipovac Punitovački35.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina SKUD-a Braće Banas – mlađa i starija dječja te odrasla25.000
– Pjevačka i glazbena skupina
– Likovna skupina Kontrast
– Tradicijska skupina – izrada ručnih radova
Kulturne manifestacije 
– 16. Manifestacija »Slovaci do Drlaku« – Josipovac Punitovački5.700
– 30. obljetnica Matice Slovačke Josipovac – Josipovac Punitovački4.300
 
 
1.4. Matica slovačka Jurjevac Punitovački, Jurjevac Punitovački11.100
Kulturni amaterizam 
– Dječja plesna skupina8.000
– Folklorno-likovna skupina
– Pjevačko-glazbena skupina
Kulturne manifestacije 
– 10. »Pod stoljetnim glogovima« – 10. »Pod storočnymi hlohmi« i 30. obljetnica Matice Slovačke Jurjevac – Jurjevac Punitovački3.100
 
 
1.5. Matica slovačka Lipovljani, Lipovljani18.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina KUD-a Lipa15.750
– Glazbena tamburaška skupina KUD-a Lipa
– Tradicijska skupina
– Pjevački zbor Lira
– Likovna sekcija
Kulturne manifestacije 
– Oslava Cyrila a Metoda / Proslava praznika Ćirila i Metoda – Etno slovačka kuća, Lipovljani2.250
 
 
1.6. Matica slovačka – Matica slovenská »Kukučin-Kuntarić« Jakšić, Jakšić14.325
Kulturni amaterizam 
– Plesne skupine11.200
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Tradicijska skupina
Kulturne manifestacije 
– Slovaci Slovacima – Slovaci Slovákom – Rajsavac, Jakšić3.125
1.7. Matica slovačka – Matica slovenská Sol’any, Soljani15.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany13.000
– Folklorna plesna skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
– Sviračka skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
Kulturne manifestacije 
– 14. Dni Slovákov v Sol’anoch – 14. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture, Soljani2.500
 
 
1.8. Matica slovačka Međurić, Međurić18.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«16.250
– Glazbena skupina »Orava«
– Pjevačka skupina »Orava«
Kulturne manifestacije 
– 11. Kulturna večer Slovaka Međurić – Međurić1.750
 
 
1.9. Matica slovačka Osijek, Osijek32.790
Izdavaštvo 
– Poznati Slovaci u Hrvatskoj – Známi Slováci v Chorvátsku (Andrija Kuric), A5, 250 str., naklada: 3003.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina18.300
– Plesna skupina
– Svirači – orkestar
– Tradicijska skupina
Kulturne manifestacije 
– Slovački božićni običaji, tradicije i kolede Osijek 2024. – Dom HV-a, Osijek3.990
– Ked sa ruža rozvijala – Dom HV-a, Osijek7.500
 
 
1.10. Matica slovačka Radoš, Radoš16.500
Kulturni amaterizam
– Kazališna sekcija15.000
– Pjevačka sekcija – zbor
– Svirači – orkestar
Kulturne manifestacije 
– Rušenje svibanjskog stabla (majpan) – Radoš1.500
 
 
1.11. Matica slovačka Rijeka – Matica slovenská Rijeka, Rijeka39.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorno pjevačka skupina i dječja skupina23.200
– Likovno-literarna skupina
– Tradicijska skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani slovačke kulture – Rijeka, Volosko, Lovran, Krk3.750
– 30. obljetnica Matice slovačke Rijeka – Rijeka3.750
– Smotra slovačkog folklora u RH – Rijeka8.300
1.12. Matica slovačka u Markovcu Našičkom, Markovac Našički40.800
Izdavaštvo 
– 50 godina rada »SKUU Franjo Strapač« Markovac Našički (Vesna Baksa), A4, 280 str., naklada: 2508.500
Kulturni amaterizam 
– Plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina27.500
– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«
– Tradicijsko-folklorna skupina SKUU »Franjo Strapač«
Kulturne manifestacije 
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »25. Večer polesnjaka« – Markovac Našički4.800
 
 
1.13. Matica slovačka u Miljevcima – Matica slovenska v Milevci, Miljevci24.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina13.000
– Plesna skupina
– Sekcija rukotvorina
Kulturne manifestacije 
– 17. Miljevački dani kukuruza – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci4.000
– 28. Smotra slovačkog folklora u RH – Miljevci6.000
– 20. obljetnica Matice slovačke Miljevci – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci1.500
 
 
1.14. Matica slovačka Zagreb, Zagreb7.000
Kulturni amaterizam 
– Umjetničko-literarna sekcija7.000
 
 
1.15. Matica slovačka Zokov Gaj – Matica slovenska v Zokovom Gaju, Zokov Gaj10.500
Kulturni amaterizam 
– Mješovita pjevačka skupina8.300
– Sekcija tradicijskih ručnih radova
Kulturne manifestacije 
– 18. Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima – Zokov Gaj, Zdenci2.200
 
 
2. Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice, Našice7.500
Izdavaštvo 
– Godišnjak Slovačkog centra za kulturu Našice za 2023. godinu (dr. sc. Sandra Kralj Vukšić, mag. Tatjana Seničanin), A4, 80 str., naklada: 3003.000
Kulturne manifestacije 
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – Našice4.500
  
XIV. SLOVACI UKUPNO394.015
XV. SLOVENCI190.950
 
 
1. Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Rijeka190.950
 
 
1.1. Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb40.600
Informiranje 
– Novi Odmev – brojeva: 3, A4, 36 str., naklada: 80011.850
– Portal nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb17.750
– Kreativna sekcija Šopek
– Pjevački zbor Duhovne sekcije A. M. Slomšek
Kulturne manifestacije 
– Svečani koncert – Zagreb4.800
– Naj žive vsi narodi – Muzička akademija, Zagreb4.700
 
 
1.2. Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo »Bazovica«, Rijeka67.800
Informiranje 
– Sopotja – brojeva: 4, A4, 24 str., naklada: 150017.700
Kulturni amaterizam 
– Dramska skupina KPD Bazovica47.000
– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«
– Kreativno stvaralaštvo – likovna skupina
– Skupina Bubamare
– Mješoviti pjevački zbor
– Folklorno-plesna sekcija
– Foto skupina
Kulturne manifestacije 
– Dani slovenskog filma – Art kino, Rijeka3.100
 
 
1.3. Slovensko kulturno društvo Ajda Umag, Umag8.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor, tradicijska sekcija, folklorna skupina, literarna skupina6.000
Kulturne manifestacije 
– Slovenska kulturna večer – Umag2.500
 
 
1.4. Slovensko kulturno društvo »Istra« Pula, Pula26.500
Informiranje 
– Mavrica – brojeva: 4, 21×21 cm, 30 str., naklada: 3006.000
Kulturni amaterizam 
– Likovna sekcija12.000
– Dramska sekcija
– Zbor Encijan
– Kreativna sekcija
– Njegovanje slovenskog jezika
Kulturne manifestacije 
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula2.000
– Dani slovenske kulture – Zajednica Talijana Circolo, Pula4.000
– Dječji festival multikulturalnosti – Dom hrvatskih branitelja, Pula2.500
 
 
1.5. Slovensko kulturno društvo »Lipa« – Zadar, Zadar4.200
Kulturne manifestacije 
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« 2024. – Restoran Galija, Zadar600
– Likovna kolonija »Jože Arzenšek 2024« Turanj – Hostel Borik, Zadar2.800
– Predstavljanje kulturne raznolikosti slovenske manjine Zadar 2024 – Trg pet bunara, Zadar800
 
 
1.6. Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin2.650
Kulturne manifestacije 
– Dan nacionalnih manjina 2024 – Varaždin2.650
 
 
1.7. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo »Snežnik« Lovran, Lovran5.700
Informiranje 
– Liburnijska priloga – brojeva: 1, A4, 28 str., naklada: 2502.000
Kulturni amaterizam 
– Etno-kreativna sekcija1.200
Kulturne manifestacije 
– Prekogranični susreti – Učka, Portorož1.000
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran1.000
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Hrvatski kulturni dom, Rijeka500
 
 
1.8. Slovensko kulturno društvo »Triglav« Split, Split35.000
Informiranje 
– Planika – brojeva: 4, A4, 40 str., naklada: 3805.500
Kulturni amaterizam 
– Dječja sekcija Kekec – njegovanje materinjeg jezika23.500
– Dramsko-literarna sekcija – slovenski narodni običaji
– Mješoviti pjevački zbor
– Čipkarska sekcija – idrijska čipka na batiće
– Lončarsko-likovna sekcija
– Knjižničari
Kulturne manifestacije 
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split1.500
– Susret slovenskih društava – Pula2.000
– Slovenski kulturni praznik – Split2.500
  
XV. SLOVENCI UKUPNO190.950
  
 
 
XVI. SRBI2.326.350
 
 
1. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – ukupno231.350
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – bez članica138.000
Informiranje 
– Izvor (list) – brojeva: 26, 21×30,5 cm, 24 str., naklada: 700085.000
Kulturne manifestacije 
– Dunavom plovi tambura zvuk 2024. – Borovo3.500
– XX. Festival dječjeg folklora – Dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar7.500
– XIV. Smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Nastavno-sportska dvorana, Beli Manastir13.000
– Selu u pohode 2024. – Negoslavci, Silaš, Dalj, Bršadin, Ostrovo6.500
– IX. škola folklora – 2024. – KUD »Mladost«, Trpinja6.000
– 43. Vidovdanski sabor 2024. Bobota – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota4.500
– 33. Međunarodna likovna kolonija – Borovo 2024. – Borovo5.000
– 25. Međunarodni festival folklora – Borovo 2024. – Borovo4.000
– 17. Naučni skup »Srpsko-hrvatski odnosi«, Golubić 2024. – Područna škola, Golubić Obrovački3.000
 
 
1.1. Folklorni ansambl »Čuvari tradicije baranjskih Srba« Beli Manastir5.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija3.000
Kulturne manifestacije 
– Ivanjdanski susreti – Beli Manastir2.000
 
 
1.2. Kulturno-umjetnička udruga »Branislav Nušić« Borovo, Borovo16.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija16.000
– Tamburaška sekcija
– Dramska sekcija
– Likovna sekcija
 
 
1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo10.400
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija5.400
Kulturne manifestacije 
– 12. Međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo1.300
– 9. Godišnji koncert – Ostrovo1.200
– 6. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Dom kulture Ostrovo1.000
– 3. Likovna kolonija »Ostrovo očima umetnika« – Dom kulture Ostrovo1.500
 
 
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar, Vukovar7.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija, etno sekcija i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD-a »Sloga« Vukovar za 2024. godinu7.000
 
 
1.5. Kulturno-umjetnička udruga »Zora« Silaš, Silaš7.800
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija7.800
– Pjevačka grupa »Silašanke«
 
 
1.6. Kulturno-umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić«, Kneževi Vinogradi10.750
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje narodnog stvaralaštva i običaja7.000
Kulturne manifestacije 
– Ivanjski dani – Kneževi Vinogradi1.000
– Likovna kolonija – Kneževi Vinogradi1.500
– Izložba ručnih radova – Dom kulture, Kneževi Vinogradi400
– Dani kulture Srba Kneževi Vinogradi – Kneževi Vinogradi600
– Književna večer – Kneževi Vinogradi250
 
 
1.7. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj, Dalj14.400
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija13.000
– Pjevačka grupa »Ivanje«
– Vezilje
Kulturne manifestacije 
– Sajam starih zanata i običaja – Dom kulture, Dalj1.400
 
 
1.8. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja, Tenja10.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija10.000
– Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji
 
 
1.9. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar5.500
Kulturni amaterizam 
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (U pesmi je sloga – u slozi je spas 2024.)5.500
 
 
1.10. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo6.500
Kulturne manifestacije 
– Dani zavičaja, folklora i običaja 2024. – Borovo6.500
 
 
2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar24.000
Kulturne manifestacije 
– 8. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Beli Manastir 2024. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir5.300
– 10. Festival etno muzike, Vukovar 2024. – Srpski dom, Vukovar5.200
– 6. Kulturna manifestacija Zaigrajmo zajedno, Osijek 2024. – Srpski kulturni centar Osijek5.000
– 12. Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Vukovar 2024. – Plato hrama Sv. oca Nikolaja, Vukovar8.500
 
 
3. Srpski demokratski forum, Zagreb57.300
Informiranje 
– Nada (društveni magazin) – brojeva: 24, 39×27,1 cm; 8 str., naklada: 600055.000
Kulturne manifestacije 
– Nikoljdanski dani – Jagodnjak2.300
 
 
4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb1.100.500
Informiranje 
– Artefakti – izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 21/2024. – brojeva: 1, 22,5×21cm, 120 str., naklada: 2009.000
– Bijela pčela (dječji list) – brojeva: 8, 20,5×28 cm, naklada: 220088.000
– Prosvjeta (časopis) – brojeva: 6, 24×34 cm, 64 str. (dvobroj 84 str.), naklada: 70060.000
– Internetska stranica www.skd-prosvjeta.hr10.000
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« – brojeva: 1, 19×22 cm, 500 str., naklada: 40010.000
Izdavaštvo 
– Pokreti i struje u hrvatskoj i srpskoj književnosti (Josip Bogner), 15×22 cm, 500 str., naklada: 4005.000
– Priče uz vatru (Aleksandar Tutuš), 20×20 cm, 160 str., naklada: 6004.200
– Izabrane i nove pjesme (Nikola Vujčić), 14×20 cm, 160 str., naklada: 4003.500
– Svetozar Pribićević (Adam Pribićević), 12×19 cm, 250 str., naklada: 5005.000
– Putevi za bosonoge (Sreto M. Batranović), 13,5×18 cm, 200 str., naklada: 4003.500
– S obe obale (Milivoj Nenin), 13,5×18 cm, 250 str., naklada: 4004.000
Kulturni amaterizam 
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta« Vukovar70.000
– Pododbori SKD »Prosvjeta«600.000
Kulturne manifestacije 
– Svetosavska akademija – Koncertna dvorana »Vatroslav Lisinski«, Zagreb13.000
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb55.000
– Dani srpske kulture 2024. – Zagreb, Umag, Vojnić, Glina, Vukovar, Rijeka, Bjelovar, Osijek, Zadar, Split80.000
– 14. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica, Veliko Vukovje4.000
– Mesdam – Međunarodna smotra dramskih amatera – Ljetna pozornica Doma kulture, Pačetin9.000
– 27. Dani kulture Srba za Istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija14.000
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo2.500
– 22. Susreti na Baniji – Mali Gradac25.000
– Dani srpske kulture u Rijeci – Primorsko-goranska županija2.000
– Godišnji koncert u Vojniću – Dom kulture, Vojnić2.000
– Zavičajna večer u Vojniću – Dom kulture, Vojnić2.800
– Đedova kosidba i Večer pjesme i igara – Vrginmost4.000
– Desničini susreti 2024. – Dom kulture, Obrovac9.000
– Identificiranje i mapiranje elemenata nematerijalnog kulturnog naslijeđa Srba u Hrvatskoj – Ervenik, Biskupija, Kistanje, Knin3.500
– Dani srpske kulture u Splitu – Kazalište mladih, Split2.500
 
 
5. Srpsko kulturno umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir, Beli Manastir24.800
Kulturni amaterizam 
– Čuvari tradicije 2024.22.300
Kulturne manifestacije 
– U kolu s prijateljima – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu, Beli Manastir2.500
 
 
6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica25.000
Kulturni amaterizam 
– Orkestar19.300
– Likovna sekcija
– Folklor
– Dramsko-recitatorska skupina
– Pjevački zbor
– Njegovanje srpskog jezika
Kulturne manifestacije 
– 30 godina Vidovdanske proslave (jubilej) – Jasenak3.000
– Tradicionalna 31. Đurđevdanska proslava – Drežnica2.700
 
 
7. Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Zagreb768.000
Informiranje 
– Novosti (samostalni srpski tjednik) – brojeva: 52, 27,4×39 cm, 40 – 48 str., naklada: 5874610.000
– Tragovi (Arhiv Srba u Hrvatskoj) – brojeva: 2, 16,5×24 cm, 250 str., naklada: 250110.000
Izdavaštvo 
– Dvadesete – knjiga II (Čedomir Višnjić), A5, 550 str., naklada: 5009.000
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje prve ustaničke puške i pokolja u Banskom Grabovcu – Banski Grabovac, Petrinja3.000
– Obilježavanje godišnjice zločina nad pravoslavnim Srbima kotareva Glina i Vrginmost – Glina4.500
– Komemoracija u Gudovcu i Grubišnom polju – Spomen područje Gudovac1.460
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Jadovno, Trnovac, Gospić8.300
– Godišnjica partizanskog proboja obruča na Biljegu – Petrova Gora, Selakova Poljana, Vojnić7.500
– Komemoracija za žrtve dječjeg ustaškog logora u Sisku – Park Diane Budisavljević, Sisak3.240
– Dan ustanka naroda Hrvatske – Srb11.000
 
 
8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb70.200
Informiranje 
– Privrednik (podlistak u sklopu tjednika Novosti) – brojeva: 24, 27×39,5 cm, 16 str., naklada: 650048.000
Kulturne manifestacije 
– Trinaesti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Zagreb8.000
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb6.200
– 9. Dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Stankovci, Zagreb8.000
 
 
9. Udruga srpske nacionalne zajednice »Uranak« Varaždin, Varaždin10.000
Kulturni amaterizam 
– Dramska sekcija (Pokondirena tikva, Kantakuzina Katarina Branković i Nikola Tesla u Varaždinu)10.000
 
 
10. Udruga »Žene kosovske doline«, Riđane4.500
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje srpskog jezika, kulture i tradicije4.500
 
 
11. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar10.700
Izdavaštvo 
– Amanet (skupina autora), 150 str., naklada: 3003.000
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje materinjeg jezika, kulture, tradicije i običaja3.000
Kulturne manifestacije 
– SKC sredom – Vukovar2.200
– Mesec srpske knjige – Vukovar2.500
  
XVI. SRBI UKUPNO2.326.350
  
 
 
XVII. TALIJANI1.483.300
 
 
1. Centar za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno / Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Rovinj181.300
 
 
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)181.300
2. EDIT Rijeka novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka1.064.500
Informiranje 
– La Voce del Popolo – brojeva: 302, 29×42 cm, 32 – 48 str., naklada: 1325925.300
– Panorama – brojeva: 24, 20×28 cm, 60 str., naklada: 75095.000
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5×23 cm; 60 str., naklada: 83027.700
– La Battana – brojeva: 4, 14,4×20,5 cm, 128 str., naklada: 95016.500
 
 
3. Unione Italiana, Rijeka242.500
Kulturne manifestacije 
– Završni koncert Obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Zajednice Talijana Rijeka, Pula i Brtonigla3.000
– Ex Tempore Grožnjan – Grisignana – Grožnjan – Grisignana15.000
– Festival istriotskog narječja – Šišan – Sissano11.000
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Venecija, Izola/Kopar11.000
– Stvaralaštvo iz područja umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima« – Rijeka9.500
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Narodni trg, Vodnjan – Dignano15.000
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova3.000
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana3.000
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre« – Centar za manifestacije i kulturu, Novigrad – Cittanova15.000
 
 
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)152.000
  
XVII. TALIJANI UKUPNO1.483.300
  
 
 
XVIII. UKRAJINCI371.340
 
 
1. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno341.130
 
 
1.0. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica91.000
Informiranje 
– Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj / Вісник української громади в Хорватії – brojeva: 12, A4, 36 str., naklada: 100040.080
– Mavka (dječji časopis) – brojeva: 6, A4, 24 str., naklada: 40025.000
Kulturne manifestacije 
– Ševčenkiana – obilježavanje 210. obljetnice rođenja Tarasa Ševčenka – Zagreb, Lipovljani, Kaniža, Šumeće, Osijek, Slavonski Brod, Rijeka, Split, Vukovar2.000
– 17. Središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj – Društveni dom, Kaniža17.920
– Obilježavanje 91. obljetnice Holodomora – Slavonski Brod6.000
 
 
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca »Karpati« Lipovljani, Lipovljani25.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina18.000
– Pjevačka skupina
Kulturne manifestacije 
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani7.000
 
 
1.2. Ukrajinska zajednica Grada Zagreba, Zagreb35.500
Kulturni amaterizam 
– Etnografska sekcija29.500
– Kazališna sekcija
– Glazbena sekcija
– Sekcija za literarnu i kulturno-prosvjetnu djelatnost
Kulturne manifestacije 
– Rapsodija ukrajinskih boja u Zagrebu – Zagreb6.000
 
 
1.3. Ukrajinsko-hrvatska udruga za ukrajinsku kulturu CVIT, Split10.000
Izdavaštvo 
– Geniji suvremene ukrajinske umjetnosti (Tetiana Pavliuk), e-knjiga, 200 str.2.000
– Hrvatski bez muke (Iryna Kozlica), 13,5×20,5 cm, 220 str., naklada: 2002.000
Kulturni amaterizam 
– Likovna skupina »Jedinstvo ukrajinskog naroda«2.000
Kulturne manifestacije 
– Manifestacija ukrajinske kulture »Božić u Ukrajini« – Split1.000
– Manifestacija ukrajinske kulture »Uskrs u Ukrajini« – Split1.000
– Izložba »Kretanje prema naprijed« – Split1.000
– Izložba »Umjetnost koja zrači svjetlom« – Split1.000
 
 
1.4. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Andrij Pelih« – Šumeće, Šumeće24.200
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija18.000
– Pjevačka sekcija
Kulturne manifestacije 
– Susreti Ukrajinaca RH – Društveni dom, Šumeće6.200
 
 
1.5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Dnjipro« – Rijeka, Rijeka28.500
Izdavaštvo 
– Uglazbljene pjesme Tarasa Ševčenka – Музичні Твори На Поезію Тараса Шевченка (Olga Kaminska), A4, 86 str., naklada: 1002.000
Kulturni amaterizam 
– Ansambl »Enejida«14.000
– Orkestar »Oberih«
– Dječji plesni ansambl »Maljatko« i plesna skupina »Veselka«
– Sekcija poezije i proze »Pegaz«
Kulturne manifestacije 
– VIII. Ukrajinski festival pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti. – HKD na Sušaku, Rijeka8.000
– III. Međunarodni festival »Щедрик / Ščedryk« i Advenski susreti (ukrajinske koljadke, ščedrivke i svjetske božićne pjesme) – Hrvatska čitaonica Trsat, Rijeka4.500
 
 
1.6. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ivan Franko« – Vukovar, Vukovar31.130
Izdavaštvo 
– Пісні Старого Краю – Pjesme staroga kraja (Nikola Ljahovič), A5, 94 str., naklada: 5003.950
Kulturni amaterizam 
– Ukrajinski narodni zbor, glazbeni i pjevački ansambl, trio, duo, solisti21.200
– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva »Sonečko«
– Sekcija ukrajinskih narodnih običaja i rukotvorina
Kulturne manifestacije 
– Dani ukrajinske kulture – Hrvatski dom i Ukrajinski dom Vukovar5.980
 
 
1.7. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Lesja Ukrajinka« Osijek, Osijek28.800
Izdavaštvo 
– Monografija 15 godina rada UKPD Lesja Ukrajinka Osijek (Oksana Martinjuk), B5, 100 str., naklada: 1502.800
Kulturni amaterizam 
– Sekcija rukotvorina »Gerdan«18.000
– Skupina za njegovanje ukrajinskog jezika i kulture (djeca i odrasli)
Kulturne manifestacije 
– Na krilima pjesme – Koncertna dvorana Eurodom, Osijek8.000
 
 
1.8. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Taras Ševčenko« – Kaniža, Kaniža25.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna i pjevačka sekcija Melanka18.800
Kulturne manifestacije 
– 18. Večeri Tarasa Ševčenka – Društveni dom, Kaniža6.200
 
 
1.9. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ukrajina« – Slavonski Brod, Slavonski Brod42.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija – dječja skupina30.000
– Folklorna sekcija – odrasla skupina
– Glazbena sekcija
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Likovna sekcija
– Mješoviti pjevački zbor
Kulturne manifestacije 
– XXIII. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Svečana dvorana, Bukovlje6.000
– V. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Svečana dvorana, Bukovlje6.000
 
 
2. Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb3.810
Izdavaštvo 
– Sjene predaka (Aleksa Pavlešin), A5, 40 str., naklada: 501.150
Kulturni amaterizam 
– Kazališna skupina – dokumentarni etnografski film »Sjene predaka«2.660
 
 
3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Kobzar« – Zagreb, Zagreb26.400
Informiranje 
– Slovo Kobzara – Слово Кобзаря – brojeva: 4, A4, 32 str., naklada: 2007.000
Izdavaštvo 
– Ukrajinci Hrvatske: Materijali i dokumenti (Slavko Burda, Volodimir Sergijčuk,Galyna Sagan, Alla Atamanenko, Anna Karas, Mihajlo Ljahovič,Violetta Dutcak. Mykola Nagirni, Valerij Vlasynko i drugi), B5, 300 str., naklada: 2006.000
Kulturni amaterizam 
– Glazbena sekcija, očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca7.000
– Sekcija za književno-literarnu, informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost
Kulturne manifestacije 
– Dani ukrajinske kulture – Zagreb 2024 – Zagreb6.400
  
XVIII. UKRAJINCI UKUPNO371.340
  
 
 
XIX. ŽIDOVI233.060
 
 
1. Istraživački i dokumentacijski centar, Zagreb12.000
Informiranje 
– Internetska stranica www.cendo.hr2.000
Izdavaštvo 
– Židovi u Hrvatskoj prije, za vrijeme i poslije Holokausta (Melita Švob), 15×7 cm, 15 str., naklada: 100010.000
 
 
2. Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb11.700
Informiranje 
– Internetska stranica www.preho.hr1.700
Kulturne manifestacije 
– Kulturni susreti – Crikvenica, Selce10.000
 
 
3. Židovska općina Zagreb, Zagreb116.300
Informiranje 
– Ha kol – brojeva: 5, A4, 60 str., naklada: 50026.590
– Novi Omanut – brojeva: 4, 29×42 cm, 16 str., naklada: 45014.580
Izdavaštvo 
– Židovski Zagreb (Snježana Knežević, Aleksandar Laslo), 14×25 cm, 192 str., naklada: 5005.100
– Antijudaizam, antisemitizam i Holokaust u Hrvatskoj (Neven Budak, Žarko Puhovski, Hrvoje Klasić, Tvrtko Jakovina, Snježana Koren), 21,8×25 cm, 188 str., naklada: 2502.800
Kulturne manifestacije 
– Tjedan Izraela – više gradova u RH34.100
– DOR – Generacija – Tuheljske Toplice11.200
– Europski dan židovske kulture – Zagreb7.430
– Aviv – Proljeće – Zagreb10.000
– Šoa akademija – Zagreb4.500
 
 
4. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb93.060
Informiranje 
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., naklada: 35018.000
Izdavaštvo 
– Židovski ilustrirani kalendar 5785-2024/2025 (Aleksandar Srećković, Kotel Dadon), A4, 16 str., naklada: 2502.700
– Bog govori jidiš (Jasminka Domaš), 13×20 cm, 150 str., naklada: 5004.000
– Nevidljivi (Ana Maria Grünfelder), 13×20 cm, 200 str., naklada: 5006.000
– PaRDeS (Kotel Dadon), 18×26 cm, 400 str., naklada: 150010.000
– Bejahad – Židovska kulturna scena (dr. Vladimir Šalamon), dokumentarno izdanje, CD25.000
– Židovi u kino-kulturi i filmskoj industriji u Hrvatskoj 1896 – 1941 (Maja Vasiljević), 26×20 cm, 350 str., naklada: 5005.000
– Jasenovac, 2. dopunjeno i prošireno izdanje (Ivo Goldstein), 23,4×16 cm, 992 str., naklada: 5005.000
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor »Mihael Montiljo«9.500
Kulturne manifestacije 
– Europski Dan židovske kulture 2024. – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb7.860
  
XIX. ŽIDOVI UKUPNO233.060
 
 
UKUPNO I. – XIX.9.699.421
  
sredstva prema članku 6. stavku 1. Kriterija6.636
  
SVEUKUPNO9.706.057


Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjinaOdobreni iznos u EUR
I. Albanci461.600
II. Bošnjaci664.000
III. Bugari28.600
IV. Crnogorci180.700
V. Česi842.856
VI. Mađari1.367.300
VII. Makedonci271.900
VIII. Nijemci i Austrijanci175.350
IX. Poljaci52.300
X. Romi254.000
XI. Rumunji20.900
XII. Rusi140.400
XIII. Rusini240.500
XIV. Slovaci394.015
XV. Slovenci190.950
XVI. Srbi2.326.350
XVII. Talijani1.483.300
XVIII. Ukrajinci371.340
XIX. Židovi233.060
UKUPNO I. – XIX.9.699.421
čl. 6. st. 1. Kriterija6.636
SVEUKUPNO9.706.057

VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2024. godinu, kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačit će se na račune udruga i ustanova nacionalnih manjina prema nalozima Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po četvrtinu ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2024. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom udruge i ustanove nacionalnih manjina dužne su koristiti sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16, 81/20 i 122/22).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/24-03/03
Urbroj: 50438/05-24-2
Zagreb, 19. travnja 2024.

Predsjednik Savjeta
Tibor Varga, v. r.