Mreža javne zdravstvene službe

NN 49/2024 (26.4.2024.), Mreža javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

841

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23. i 36/24.) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

Donosi se Mreža javne zdravstvene službe.

II.

Mreža iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Mreža javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, br. 101/12., 31/13., 113/15. i 20/18.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-04/14
Urbroj: 534-07-1-1/7-24-38
Zagreb, 22. travnja 2024.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

Na temelju mjerila određenih točkama X. i XI. Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/20. – u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se Mreža javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža) za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti te za razinu zdravstvenih zavoda.

Mjerila za određivanje mreže javne zdravstvene službe utvrđuju se uzimajući u obzir:

– zdravstveno stanje, broj, dobnu i socijalnu strukturu stanovništva

– jednake uvjete odnosno mogućnosti za korištenje zdravstvenih usluga

– potreban opseg pojedine djelatnosti (primarna, sekundarna, tercijarna i razina zdravstvenih zavoda)

– stupanj urbanizacije područja, prometne povezanosti, specifičnosti naseljenosti te dostupnosti na demografski ugroženim područjima, osobito na otocima

– stupanj urbanizacije područja, prometne povezanosti, specifičnosti naseljenosti te dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite na demografski ugroženim područjima, osobito na otocima u skladu s potrebama stanovništva

– utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva

– gospodarske mogućnosti.

II.

Mrežom se određuje za područje Republike Hrvatske odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba potreban broj zdravstvenih ustanova, potreban broj postelja po djelatnostima, najveći mogući broj zdravstvenih timova te privatnih zdravstvenih radnika s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Zdravstvenu zaštitu u Mreži utvrđenoj u skladu s odredbama stavka 1. ove točke, primarno provode zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te zdravstveni radnici koji privatnu praksu obavljaju sukladno člancima 264. i 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24).

Iznimno, ako se provođenje zdravstvene zaštite u skladu s odredbama stavka 1. ove točke, ne može osigurati u zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima iz stavka 2. ove točke, za provođenje zdravstvene zaštite u Mreži mogu se odrediti i ostale zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvene zaštita.

III.

Mrežom za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti određuje se za područje jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba najveći mogući broj timova u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, najveći mogući broj prvostupnica sestrinstva u domovima zdravlja za patronažnu zdravstvenu zaštitu i u sestrinskim savjetovalištima, najveći mogući broj medicinskih sestara u domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama odnosno privatnim praksama za zdravstvenu njegu u kući, najveći mogući broj fizioterapeuta, logopeda i radnih terapeuta te najveći mogući broj koordinatora i mobilnih timova za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se najveći mogući broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene djelatnosti.

Mrežom se utvrđuje najveći mogući broj mobilnih timova u djelatnosti psihijatrije, najveći mogući broj mobilnih ambulanti u djelatnosti obiteljske (opće) medicine i mobilnih ljekarni.

IV.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova po djelatnostima i to prema utvrđenom standardu po osiguranim osobama i po jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu/regijama.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se provode složeni, slože­niji i najsloženiji terapijski i dijagnostički postupci, ugovara se, prema stupnju složenosti 10 %, odnosno 30 % više specijalistič­ko-kon­zilijarnih i dijagnostičkih timova od standarda.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne i di­jag­nostičke zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj i tercijarnoj razini.

V.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje bolničke djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, potreban broj postelja kao i postelja/stolaca po pojedinim djelatnostima u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Sukladno odredbama stavka 1. ove točke utvrđuje se broj i vrsta bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj po jedinicama područne (regionalne) samouprave te Gradu Zagrebu, s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje transfuzijske djelatnosti u dijelu koji se odnosi na krv i krvne pripravke određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, potreban broj jedinica za uzimanje, preradu, serološko testiranje i molekularno testiranje krvi kao i potreban broj bolničkih transfuzijskih jedinica.

Mrežom transplantacijske djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske potreban broj zdravstvenih ustanova za obavljanje djelatnosti uzimanja, presađivanja i razmjene organa te za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva.

VI.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda obuhvaćene su zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za područja Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti, a za djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite utvrđen je za područja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba najveći mogući broj timova, odnosno za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata utvrđen je najveći mogući broj timova po jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu djelatnost i to za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke djelatnosti utvrđen je za područja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba najveći mogući broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova.

Sukladno odredbama ove točke utvrđuje se najveći mogući broj timova za provođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti na razini zdravstvenih zavoda po jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu, za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti sa zdravstvenim zavodima.

Mrežom zavoda za javno zdravstvo utvrđuje se potreban broj zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj i jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.

VII.

Kada je za provođenje primarne zdravstvene djelatnosti Zavod sklopio ugovore za broj timova koji je veći od najvećeg mogućeg broja timova utvrđenih ovom Mrežom, za taj broj timova Zavod može sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite do dana prestanka obavljanja ugovorene zdravstvene djelatnosti tima sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Po prestanku obavljanja ugovorene zdravstvene djelatnosti za timove iz stavka 1. ove točke Zavod neće sklapati ugovore o provođenju zdravstvene zaštite.

Zavod može sklopiti ugovor za obavljanje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite s jednim timom za rad na više lokacija (Općina/Grad) utvrđenih Mrežom na području doma zdravlja (Županija/Grad Zagreb).

VIII.

Mreža za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti te za razinu zdravstvenih zavoda, mreža transfuzijske djelatnosti za krv i krvne pripravke, mreža transplantacijske djelatnosti za organe i tkiva (uključujući i krvotvorne matične stanice – u daljnjem tekstu: KMS) te mreža zavoda za javno zdravstvo iskazuje se u tablicama kako slijedi:

Tablica I.1. → MREŽA DOMOVA ZDRAVLJA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNaziv doma zdravlja
IBjelovarsko-bilogorskaDom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije
IIBrodsko-posavskaDom zdravlja Brodsko-posavske županije
IIIDubrovačko-neretvanskaDom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije
IVGrad Zagreb

Dom zdravlja Grada Zagreba

Dom zdravlja MUP-a

VIstarskaIstarski domovi zdravlja
VIKarlovačkaDom zdravlja Karlovačke županije
VIIKoprivničko-križevačkaDom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
VIIIKrapinsko-zagorskaDom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
IXLičko-senjskaDom zdravlja Ličko-senjske županije
XMeđimurskaDom zdravlja Čakovec
XIOsječko-baranjskaDom zdravlja Osječko-baranjske županije
XIIPožeško-slavonskaDom zdravlja Požeško-slavonske županije
XIIIPrimorsko-goranskaDom zdravlja Primorsko-goranske županije
XIVSisačko-moslavačkaDom zdravlja Sisačko-moslavačke županije
XVSplitsko-dalmatinskaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
XVIŠibensko-kninskaDom zdravlja Šibensko-kninske županije
XVIIVaraždinskaDom zdravlja Varaždinske županije
XVIIIVirovitičko-podravskaDom zdravlja Virovitičko-podravske županije
XIXVukovarsko-srijemskaDom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije
XXZadarskaDom zdravlja Zadarske županije
XXIZagrebačkaDom zdravlja Zagrebačke županije


Tablica I.2.1. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA67
IIBRODSKO-POSAVSKA91
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA84
IVGRAD ZAGREB458
VISTARSKA121
VIKARLOVAČKA73
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA65
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA75
IXLIČKO-SENJSKA32
XMEĐIMURSKA62
XIOSJEČKO-BARANJSKA179
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA41
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA179
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA84
XVSPLITSKO-DALMATINSKA261
XVIŠIBENSKO-KNINSKA61
XVIIVARAŽDINSKA99
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA45
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA92
XXZADARSKA101
XXIZAGREBAČKA175
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ2.445

Tablica I.2.2. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje
Doma zdravlja
Općina/GradNajveći mogući broj timova
1BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBEREK1
2BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBJELOVAR22
3BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEČAZMA5
4BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR8
5BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDEŽANOVAC1
6BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEĐULOVAC1
7BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGAREŠNICA6
8BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGRUBIŠNO POLJE4
9BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEHERCEGOVAC1
10BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEIVANSKA2
11BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKAPELA1
12BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKONČANICA1
13BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJENOVA RAČA2
14BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEROVIŠČE2
15BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESVEREIN1
16BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESIRAČ1
17BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠANDROVAC1
18BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠTEFANJE1
19BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA PISANICA1
20BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA TRNOVITICA1
21BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKI GRĐEVAC2
22BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TROJSTVO1
23BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEZRINSKI TOPOLOVAC1
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA67
1BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBEBRINA2
2BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBRODSKI STUPNIK1
3BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBUKOVLJE2
4BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJECERNIK2
5BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDAVOR2
6BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDONJI ANDRIJEVCI2
7BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDRAGALIĆ1
8BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGARČIN3
9BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJA VRBA1
10BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJI BOGIĆEVCI1
11BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGUNDINCI1
12BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEKLAKAR1
13BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA GRADIŠKA11
14BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA KAPELA2
15BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOKUČANI2
16BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOPRISAVCI1
17BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEORIOVAC5
18BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEPODCRKAVLJE1
19BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEREŠETARI2
20BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIBINJ4
21BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIKIREVCI1
22BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI BROD33
23BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI ŠAMAC1
24BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARA GRADIŠKA1
25BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARO PETROVO SELO3
26BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVELIKA KOPANICA2
27BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRBJE1
28BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRPOLJE2
IIBRODSKO-POSAVSKA91
1DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEBLATO3
2DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEČARA1
3DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVAČKO PRIMORJE1
4DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVNIK27
5DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEJANJINA1
6DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKONAVLE4
7DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKORČULA7
8DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKULA NORINSKA1
9DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELASTOVO2
10DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELUMBARDA0
11DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMETKOVIĆ10
12DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMLJET2
13DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOPUZEN3
14DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOREBIĆ4
15DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPLOČE6
16DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPOJEZERJE0
17DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESLIVNO1
18DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESMOKVICA1
19DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESTON2
20DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJETRPANJ1
21DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEVELA LUKA4
22DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEZAŽABLJE0
23DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEŽUPA DUBROVAČKA3
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA84
1GRADA ZAGREBABREZOVICA8
2GRADA ZAGREBADONJI GRAD22
3GRADA ZAGREBAGORNJI GRAD MEDVEŠČAK16
4GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ISTOK31
5GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ZAPAD34
6GRADA ZAGREBAPODSLJEME11
7GRADA ZAGREBATRNJE30
8GRADA ZAGREBAČRNOMEREC22
9GRADA ZAGREBAPODSUSED – VRAPČE26
10GRADA ZAGREBASTENJEVEC29
11GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – JUG38
12GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – SJEVER39
13GRADA ZAGREBADONJA DUBRAVA20
14GRADA ZAGREBAGORNJA DUBRAVA35
15GRADA ZAGREBAMAKSIMIR26
16GRADA ZAGREBAPEŠĆENICA – ŽITNJAK32
17GRADA ZAGREBASESVETE39
IVGRAD ZAGREB*458
1ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABALE1
2ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABARBAN1
3ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABRTONIGLA1
4ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUJE3
5ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUZET4
6ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJACEROVLJE1
7ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFAŽANA2
8ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFUNTANA0
9ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGRAČIŠĆE0
10ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGROŽNJAN0
11ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKANFANAR1
12ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKAROJBA0
13ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKAŠTELIR – LABINCI1
14ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKRŠAN3
15ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALABIN8
16ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALANIŠĆE0
17ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALIŽNJAN1
18ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALUPOGLAV1
19ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMARČANA1
20ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMEDULIN2
21ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMOTOVUN1
22ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJANOVIGRAD3
23ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAOPRTALJ0
24ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPAZIN7
25ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPIĆAN0
26ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPOREČ12
27ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPULA38
28ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJARAŠA1
29ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAROVINJ9
30ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETA NEDELJA1
31ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI LOVREČ0
32ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI PETAR U ŠUMI0
33ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETVINČENAT1
34ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATAR-VABRIGA1
35ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATINJAN2
36ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAUMAG7
37ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŠNJAN1
38ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŽINADA0
39ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVODNJAN2
40ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVRSAR2
41ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAŽMINJ2
VISTARSKA121
1KARLOVAČKE ŽUPANIJEBARILOVIĆ1
2KARLOVAČKE ŽUPANIJEBOSILJEVO1
3KARLOVAČKE ŽUPANIJECETINGRAD1
4KARLOVAČKE ŽUPANIJEDRAGANIĆ1
5KARLOVAČKE ŽUPANIJEDUGA RESA7
6KARLOVAČKE ŽUPANIJEGENERALSKI STOL1
7KARLOVAČKE ŽUPANIJEJOSIPDOL1
8KARLOVAČKE ŽUPANIJEKAMANJE1
9KARLOVAČKE ŽUPANIJEKARLOVAC33
10KARLOVAČKE ŽUPANIJEKRNJAK1
11KARLOVAČKE ŽUPANIJELASINJA1
12KARLOVAČKE ŽUPANIJENETRETIĆ1
13KARLOVAČKE ŽUPANIJEOGULIN8
14KARLOVAČKE ŽUPANIJEOZALJ4
15KARLOVAČKE ŽUPANIJEPLAŠKI1
16KARLOVAČKE ŽUPANIJERAKOVICA1
17KARLOVAČKE ŽUPANIJERIBNIK0
18KARLOVAČKE ŽUPANIJESABORSKO1
19KARLOVAČKE ŽUPANIJESLUNJ3
20KARLOVAČKE ŽUPANIJETOUNJ1
21KARLOVAČKE ŽUPANIJEVOJNIĆ3
22KARLOVAČKE ŽUPANIJEŽAKANJE1
VIKARLOVAČKA73
1KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEDRNJE1
2KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐELEKOVEC1
3KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐURĐEVAC6
4KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFERDINANDOVAC1
5KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGOLA1
6KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGORNJA RIJEKA1
7KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEHLEBINE1
8KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALINOVAC1
9KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALNIK1
10KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR PODRAVSKI2
11KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNICA19
12KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI BREGI1
13KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI IVANEC1
14KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKRIŽEVCI12
15KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJELEGRAD1
16KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEMOLVE1
17KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJENOVIGRAD PODRAVSKI1
18KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJENOVO VIRJE1
19KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPETERANEC1
20KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPODRAVSKE SESVETE1
21KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJERASINJA2
22KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESOKOLOVAC2
23KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ŽABNO2
24KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI PETAR OREHOVEC2
25KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEVIRJE2
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA65
1KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBEDEKOVČINA4
2KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBUDINŠČINA1
3KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDESINIĆ2
4KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDONJA STUBICA3
5KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEĐURMANEC2
6KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEGORNJA STUBICA3
7KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHRAŠĆINA1
8KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHUM NA SUTLI3
9KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEJESENJE1
10KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKLANJEC3
11KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKONJŠČINA3
12KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRALJEVEC NA SUTLI1
13KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINA7
14KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINSKE TPLICE3
15KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKUMROVEC1
16KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJELOBOR2
17KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMAČE1
18KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMARIJA BISTRICA3
19KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMIHOVLJAN1
20KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJENOVI GOLUBOVEC1
21KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEOROSLAVJE3
22KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPETROVSKO1
23KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPREGRADA4
24KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJERADOBOJ1
25KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESTUBIČKE TOPLICE2
26KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESVETI KRIŽ ZAČRETJE3
27KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJETUHELJ1
28KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TRGOVIŠĆE3
29KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZABOK5
30KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZAGORSKA SELA0
31KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR3
32KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR BISTRICA3
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA75
1LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEBRINJE2
2LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDONJI LAPAC2
3LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEGOSPIĆ7
4LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEKARLOBAG1
5LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJELOVINAC1
6LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJENOVALJA3
7LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEOTOČAC5
8LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPERUŠIĆ2
9LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPLITVIČKA JEZERA3
10LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJESENJ4
11LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEUDBINA1
12LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEVRHOVINE1
IXLIČKO-SENJSKA32
1ČAKOVECBELICA1
2ČAKOVECČAKOVEC20
3ČAKOVECDEKANOVEC0
4ČAKOVECDOMAŠINEC1
5ČAKOVECDONJA DUBRAVA1
6ČAKOVECDONJI KRALJEVEC3
7ČAKOVECDONJI VIDOVEC1
8ČAKOVECGORIČAN2
9ČAKOVECGORNJI MIHALJEVEC1
10ČAKOVECKOTORIBA2
11ČAKOVECMALA SUBOTICA3
12ČAKOVECMURSKO SREDIŠĆE3
13ČAKOVECNEDELIŠĆE5
14ČAKOVECOREHOVICA2
15ČAKOVECPODTUREN1
16ČAKOVECPRELOG4
17ČAKOVECPRIBISLAVEC2
18ČAKOVECSELNICA1
19ČAKOVECSTRAHONINEC1
20ČAKOVECSVETA MARIJA1
21ČAKOVECSVETI JURAJ NA BREGU2
22ČAKOVECSVETI MARTIN NA MURI2
23ČAKOVECŠENKOVEC1
24ČAKOVECŠTRIGOVA1
25ČAKOVECVRATIŠINEC1
XMEĐIMURSKA62
1OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEANTUNOVAC2
2OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELI MANASTIR6
3OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELIŠĆE6
4OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBILJE3
5OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBIZOVAC2
6OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEMINAC1
7OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEPIN7
8OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDARDA4
9OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJA MOTIČINA1
10OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJI MIHOLJAC6
11OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRAŽ2
12OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRENJE2
13OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐAKOVO17
14OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐURĐENOVAC4
15OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERDUT4
16OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERNESTINOVO1
17OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEFERIČANCI1
18OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEGORJANI1
19OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEJAGODNJAK1
20OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKNEŽEVI VINOGRADI2
21OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKOŠKA2
22OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJELEVANJSKA VAROŠ1
23OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMAGADENO-VAC1
24OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMARIJANCI1
25OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENAŠICE9
26OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOSIJEK67
27OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETLOVAC1
28OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETRIJEVCI2
29OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODGORAČ1
30OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODRAVSKA MOSLAVINA1
31OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPOPOVAC1
32OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPUNITOVCI1
33OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESATNICA ĐAKOVAČKA1
34OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESEMELJCI3
35OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESTRIZIVOJNA1
36OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEŠODOLOVCI0
37OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETRNAVA1
38OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVALPOVO8
39OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVILJEVO1
40OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVIŠKOVCI1
41OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVLADISLAVCI1
42OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVUKA1
XIOSJEČKO-BARANJSKA179
1POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEBRESTOVAC1
2POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEČAGLIN2
3POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEJAKŠIĆ1
4POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKAPTOL2
5POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKUTJEVO3
6POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJELIPIK3
7POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPAKRAC5
8POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPLETERNICA5
9POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPOŽEGA16
10POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEVELIKA3
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA41
1PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAKAR4
2PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAŠKA1
3PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBROD MORAVICE1
4PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRES2
5PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRIKVENICA6
6PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČABAR3
7PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČAVLE4
8PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDELNICE3
9PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDOBRINJ1
10PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEFUŽINE1
11PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEJELENJE2
12PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKASTAV5
13PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKLANA1
14PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKOSTRENA2
15PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRALJEVICA2
16PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRK4
17PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOKVE1
18PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOPAR1
19PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOVRAN3
20PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALI LOŠINJ5
21PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALINSKA DUBAŠNICA2
22PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMATULJI7
23PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMOŠĆENIČKA DRAGA1
24PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMRKOPALJ1
25PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJENOVI VINODOLSKI3
26PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOMIŠALJ2
27PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOPATIJA6
28PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEPUNAT1
29PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAB5
30PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAVNA GORA1
31PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERIJEKA83
32PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESKRAD1
33PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVINODOLSKA OPĆINA1
34PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVIŠKOVO8
35PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBNIK1
36PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBOVSKO4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA179
1SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDONJI KUKURUZARI1
2SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDVOR2
3SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGLINA4
4SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGVOZD1
5SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA DUBICA1
6SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA KOSTAJNICA2
7SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEJASENOVAC1
8SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEKUTINA12
9SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELEKENIK3
10SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELIPOVLJANI2
11SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMAJUR0
12SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMARTINSKA VES1
13SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJENOVSKA7
14SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPETRINJA10
15SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPOPOVAČA6
16SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAK27
17SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESUNJA2
18SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOPUSKO1
19SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEVELIKA LUDINA1
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA84
1SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBAŠKA VODA2
2SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBOL1
3SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBRELA0
4SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJECISTA PROVO1
5SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDICMO1
6SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGI RAT4
7SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGOPOLJE2
8SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEGRADAC1
9SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHRVACE1
10SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHVAR3
11SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEIMOTSKI9
12SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEJELSA3
13SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAŠTELA20
14SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKLIS1
15SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKOMIŽA2
16SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELEĆEVICA1
17SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOKVIČIĆI0
18SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOVREĆ2
19SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMAKARSKA10
20SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMARINA3
21SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMILNA1
22SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMUĆ2
23SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJENEREŽIŠĆA0
24SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOKRUG2
25SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOMIŠ9
26SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOTOK2
27SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODBABLJE1
28SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODGORA1
29SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODSTRANA4
30SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPOSTIRA1
31SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRGOMET1
32SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRIMORSKI DOLAC1
33SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPROLOŽAC1
34SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPUČIŠĆA2
35SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJERUNOVIĆI2
36SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESEGET1
37SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESELCA1
38SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESINJ15
39SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESOLIN13
40SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESPLIT100
41SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESTARI GRAD2
42SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUĆURAJ1
43SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUPETAR3
44SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUTIVAN1
45SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠESTANOVAC2
46SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠOLTA1
47SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETRILJ5
48SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETROGIR10
49SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETUČEPI0
50SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVIS2
51SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRGORAC4
52SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRLIKA1
53SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZADVARJE0
54SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZAGVOZD1
55SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZMIJAVCI1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA261
1ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBILICE1
2ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBISKUPIJA0
3ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJECIVLJANE0
4ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEDRNIŠ4
5ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEERVENIK0
6ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKIJEVO0
7ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKISTANJE1
8ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKNIN8
9ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEMURTER KORNATI2
10ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPIROVAC1
11ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPRIMOŠTEN2
12ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPROMINA1
13ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEROGOZNICA1
14ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJERUŽIĆ1
15ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJESKRADIN1
16ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEŠIBENIK29
17ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETISNO1
18ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETRIBUNJ1
19ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEUNEŠIĆ2
20ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVODICE5
XVIŠIBENSKO-KNINSKA61
1VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBEDNJA2
2VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBERETINEC1
3VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNICA2
4VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNIČKI HUM1
5VARAŽDINSKE ŽUPANIJECESTICA3
6VARAŽDINSKE ŽUPANIJEDONJA VOĆA1
7VARAŽDINSKE ŽUPANIJEGORNJI KNEGINEC3
8VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANEC8
9VARAŽDINSKE ŽUPANIJEJALŽABET2
10VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKLENOVNIK1
11VARAŽDINSKE ŽUPANIJELEPOGLAVA4
12VARAŽDINSKE ŽUPANIJELUDBREG6
13VARAŽDINSKE ŽUPANIJELJUBEŠĆICA1
14VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMALI BUKOVEC1
15VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARTIJANEC2
16VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARUŠEVEC3
17VARAŽDINSKE ŽUPANIJENOVI MAROF7
18VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPETRIJANEC3
19VARAŽDINSKE ŽUPANIJESRAČINEC2
20VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ĐURĐ2
21VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ILIJA2
24VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDINSKE TOPLICE4
25VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVELIKI BUKOVEC1
26VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVIDOVEC3
27VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVINICA2
28VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVISOKO1
XVIIVARAŽDINSKA99
1VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJECRNAC1
2VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAČINCI1
3VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAĐAVICA1
4VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEGRADINA2
5VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELUKAČ1
6VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEMIKLEUŠ1
7VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJENOVA BUKOVICA1
8VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEORAHOVICA3
9VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEPITOMAČA5
10VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESLATINA8
11VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESOPJE1
12VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESUHOPOLJE4
13VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEŠPIŠIĆ BUKOVICA3
14VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVIROVITICA11
15VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVOĆIN1
16VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEZDENCI1
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA45
1VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEANDRIJAŠEVCI2
2VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBABINA GREDA2
3VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOGDANOVCI1
4VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOROVO2
5VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOŠNJACI2
6VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJECERNA2
7VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEDRENOVCI3
8VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGRADIŠTE1
9VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGUNJA2
10VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEILOK4
11VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEIVANKOVO4
12VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEJARMINA1
13VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJELOVAS1
14.VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEMARKUŠICA1
15VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENEGOSLAVCI1
16VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENIJEMCI2
17VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENUŠTAR3
18VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEOTOK3
19VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA2
20VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJESTARI JANKOVCI2
21VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJESTARI MIKANOVCI1
22VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŠTITAR1
23VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOMPOJEVCI1
24VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETORDINCI1
25VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOVARNIK1
26VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETRPINJA2
27VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI21
28VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVOĐINCI1
29VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVRBANJA2
30VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVUKOVAR13
31VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŽUPANJA7
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA92
1ZADARSKE ŽUPANIJEBENKOVAC4
2ZADARSKE ŽUPANIJEBIBINJE2
3ZADARSKE ŽUPANIJEBIOGRAD NA MORU6
4ZADARSKE ŽUPANIJEGALOVAC1
5ZADARSKE ŽUPANIJEGRAČAC2
6ZADARSKE ŽUPANIJEJASENICE1
7ZADARSKE ŽUPANIJEKALI2
8ZADARSKE ŽUPANIJEKOLAN0
9ZADARSKE ŽUPANIJEKUKLJICA1
10ZADARSKE ŽUPANIJELIŠANE OSTROVIČKE1
11ZADARSKE ŽUPANIJENIN3
12ZADARSKE ŽUPANIJENOVIGRAD1
13ZADARSKE ŽUPANIJEOBROVAC2
14ZADARSKE ŽUPANIJEPAG2
15ZADARSKE ŽUPANIJEPAKOŠTANE2
16ZADARSKE ŽUPANIJEPAŠMAN1
17ZADARSKE ŽUPANIJEPOLAČA1
18ZADARSKE ŽUPANIJEPOLIČNIK3
19ZADARSKE ŽUPANIJEPOSEDARJE1
20ZADARSKE ŽUPANIJEPOVLJANA1
21ZADARSKE ŽUPANIJEPREKO2
22ZADARSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA1
23ZADARSKE ŽUPANIJERAŽANAC1
24ZADARSKE ŽUPANIJESALI3
25ZADARSKE ŽUPANIJESTANKOVCI1
26ZADARSKE ŽUPANIJESTARIGRAD1
27ZADARSKE ŽUPANIJESUKOŠAN2
28ZADARSKE ŽUPANIJESVETI FILIP I JAKOV1
29ZADARSKE ŽUPANIJEŠKABRNJA1
30ZADARSKE ŽUPANIJETKON1
31ZADARSKE ŽUPANIJEVIR2
32ZADARSKE ŽUPANIJEVRSI1
33ZADARSKE ŽUPANIJEZADAR46
34ZADARSKE ŽUPANIJEZEMUNIK DONJI1
XXZADARSKA101
1ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBEDENICA1
2ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBISTRA3
3ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRCKOVLJANI3
4ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRDOVEC6
5ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVA3
6ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVICA1
7ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO11
8ZAGREBAČKE ŽUPANIJEFARKAŠEVAC1
9ZAGREBAČKE ŽUPANIJEGRADEC2
10ZAGREBAČKE ŽUPANIJEIVANIĆ-GRAD9
11ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJAKOVLJE2
12ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJASTREBARSKO10
13ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLINČA SELA2
14ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR IVANIĆ3
15ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAŠIĆ2
16ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAVARSKO1
17ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRIŽ4
18ZAGREBAČKE ŽUPANIJELUKA1
19ZAGREBAČKE ŽUPANIJEMARIJA GORICA1
20ZAGREBAČKE ŽUPANIJEORLE1
21ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPISAROVINA2
22ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPOKUPSKO1
23ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPRESEKA1
24ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPUŠĆA1
25ZAGREBAČKE ŽUPANIJERAKOVEC1
26ZAGREBAČKE ŽUPANIJERUGVICA4
27ZAGREBAČKE ŽUPANIJESAMOBOR21
28ZAGREBAČKE ŽUPANIJESTUPNIK1
29ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETA NEDELJA11
30ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ZELINA9
31ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVELIKA GORICA32
32ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVRBOVEC8
33ZAGREBAČKE ŽUPANIJEZAPREŠIĆ15
34ZAGREBAČKE ŽUPANIJEŽUMBERAK1
XXIZAGREBAČKA175
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ2.445

* S obzirom na broj osiguranih osoba u Gradu Zagrebu te činjenicu da su postojeće ordinacije neravnomjerno raspoređene po gradskim četvrtima upućujemo na potrebu ujednačavanja dostupnosti izabranih doktora (isključivo prirodnim odljevom) prema niže razrađenoj tablici.

Tablica I.3.1. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Tablica I.3.2. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA9
IIBRODSKO-POSAVSKA11
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA12
IVGRAD ZAGREB77
VISTARSKA17
VIKARLOVAČKA9
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA8
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
IXLIČKO-SENJSKA5
XMEĐIMURSKA10
XIOSJEČKO-BARANJSKA23
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA6
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA24
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA12
XVSPLITSKO-DALMATINSKA38
XVIŠIBENSKO-KNINSKA7
XVIIVARAŽDINSKA14
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA6
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA13
XXZADARSKA14
XXIZAGREBAČKA25
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ348
Redni
broj
Županija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/GradNajveći mogući broj timova
1BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBEREK0
2BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBJELOVAR5
3BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEČAZMA1
4BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR1
5BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDEŽANOVAC0
6BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEĐULOVAC0
7BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGAREŠNICA1
8BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGRUBIŠNO POLJE1
9BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEHERCEGOVAC0
10BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEIVANSKA0
11BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKAPELA0
12BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKONČANICA0
13BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJENOVA RAČA0
14BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEROVIŠĆE0
15BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESEVERIN0
16BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESIRAČ0
17BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠANDROVAC0
18BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠTEFANJE0
19BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA PISANICA0
20BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA TRNOVITICA0
21BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKI GRĐEVAC0
22BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TROJSTVO0
23BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEZRINSKI TOPOLOVAC0
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA9
1BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBEBRINA0
2BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBRODSKI STUPNIK0
3BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBUKOVLJE0
4BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJECERNIK0
5BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDAVOR0
6BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDONJI ANDRIJEVCI0
7BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDRAGALIĆ0
8BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGARČIN0
9BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJA VRBA0
10BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJI BOGIĆEVCI0
11BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGUNDINCI0
12BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEKLAKAR0
13BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA GRADIŠKA2
14BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA KAPELA0
15BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOKUČANI1
16BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOPRISAVCI0
17BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEORIOVAC1
18BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEPODCRKAVLJE0
19BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEREŠETARI0
20BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIBINJ1
21BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIKIREVCI0
22BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI BROD6
23BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI ŠAMAC0
24BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARA GRADIŠKA0
25BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARO PETROVO SELO0
26BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVELIKA KOPANICA0
27BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRBJE0
28BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRPOLJE0
IIBRODSKO-POSAVSKA11
1DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEBLATO1
2DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVAČKO PRIMORJE0
3DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVNIK4
4DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEJANJINA0
5DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKONAVLE1
6DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKORČULA1
7DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

KULA

NORINSKA

0
8DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELASTOVO0
9DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELUMBARDA0
10DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMETKOVIĆ3
11DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMLJET0
12DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOPUZEN0
13DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOREBIĆ0
14DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPLOČE1
15DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPOJEZERJE0
16DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESLIVNO0
17DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESMOKVICA0
18DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESTON0
19DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJETRPANJ0
20DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEVELA LUKA0
21DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEZAŽABLJE0
22DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEŽUPA DUBROVAČKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA12


1GRADA ZAGREBABREZOVICA1
2GRADA ZAGREBADONJI GRAD6
3GRADA ZAGREBAGORNJI GRAD – MEDVEŠČAK2
4GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ISTOK4
5GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ZAPAD7
6GRADA ZAGREBAPODSLJEME2
7GRADA ZAGREBATRNJE4
8GRADA ZAGREBAČRNOMEREC4
9GRADA ZAGREBAPODSUSED – VRAPČE4
10GRADA ZAGREBASTENJEVEC5
11GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – JUG6
12GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – SJEVER5
13GRADA ZAGREBADONJA DUBRAVA4
14GRADA ZAGREBAGORNJA DUBRAVA6
15GRADA ZAGREBAMAKSIMIR4
16GRADA ZAGREBAPEŠĆENICA – ŽITNJAK5
17GRADA ZAGREBASESVETE8
IVGRAD ZAGREB*77
1ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABALE0
2ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABARBAN0
3ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABRTONIGLA0
4ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUJE0
5ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUZET1
6ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJACEROVLJE0
7ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFAŽANA0
8ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFUNTANA0
9ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGRAČIŠĆE0
10ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGROŽNJAN0
11ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKANFANAR0
12ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKAROJBA0
13ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKAŠTELIR – LABINCI0
14ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKRŠAN0
15ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALABIN2
16ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALANIŠĆE0
17ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALIŽNJAN0
18ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALUPOGLAV0
19ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMARČANA0
20ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMEDULIN0
21ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMOTOVUN0
22ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJANOVIGRAD0
23ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAOPRTALJ0
24ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPAZIN2
25ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPIĆAN0
26ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPOREČ2
27ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPULA6
28ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJARAŠA0
29ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAROVINJ2
30ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETA NEDELJA0
31ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI LOVREČ0
32ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI PETAR U ŠUMI0
33ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI VINČENAT0
34ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATARVABRIGA0
35ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATINJAN0
36ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAUMAG2
37ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŠNJAN0
38ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŽINADA0
39ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVODNJAN0
40ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVRSAR0
41ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAŽMINJ0
VISTARSKA17
1KARLOVAČKE ŽUPANIJEBARILOVIĆ0
2KARLOVAČKE ŽUPANIJEBOSILJEVO0
3KARLOVAČKE ŽUPANIJECETINGRAD0
4KARLOVAČKE ŽUPANIJEDRAGANIĆ0
5KARLOVAČKE ŽUPANIJEDUGA RESA1
6KARLOVAČKE ŽUPANIJEGENERALSKI STOL0
7KARLOVAČKE ŽUPANIJEJOSIPDOL0
8KARLOVAČKE ŽUPANIJEKAMANJE0
9KARLOVAČKE ŽUPANIJEKARLOVAC4
10KARLOVAČKE ŽUPANIJEKRNJAK0
11KARLOVAČKE ŽUPANIJELASINJA0
12KARLOVAČKE ŽUPANIJENETRETIĆ0
13KARLOVAČKE ŽUPANIJEOGULIN2
14KARLOVAČKE ŽUPANIJEOZALJ1
15KARLOVAČKE ŽUPANIJEPLAŠKI0
16KARLOVAČKE ŽUPANIJERAKOVICA0
17KARLOVAČKE ŽUPANIJERIBNIK0
18KARLOVAČKE ŽUPANIJESABORSKO0
19KARLOVAČKE ŽUPANIJESLUNJ1
20KARLOVAČKE ŽUPANIJETOUNJ0
21KARLOVAČKE ŽUPANIJEVOJNIĆ0
22KARLOVAČKE ŽUPANIJEŽAKANJE0
VIKARLOVAČKA9
1KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEDRNJE0
2KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐELEKOVEC0
3KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐURĐEVAC2
4KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFERDINANDO- VAC0
5KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGOLA0
6KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGORNJA RIJEKA0
7KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEHLEBINE0
8KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALINOVAC0
9KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALNIK0
10KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR PODRAVSKI0
11KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNICA4
12KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI BREGI0
13KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI IVANEC0
14KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKRIŽEVCI2
15KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJELEGRAD0
16KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEMOLVE0
17KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJENOVIGRAD PODRAVSKI0
18KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJENOVO VIRJE0
19KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPETERANEC0
20KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPODRAVSKE SESVETE0
21KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJERASINJA0
22KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESOKOLOVAC0
23KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ŽABNO0
24KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI PETAR OREHOVEC0
25KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEVIRJE0
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA8
1KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBEDEKOVČINA1
2KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBUDINŠČINA0
3KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDESINIĆ0
4KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DONJA

STUBICA

1
5KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEĐURMANEC0
6KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEGORNJA STUBICA0
7KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHRAŠĆINA0
8KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHUM NA SUTLI0
9KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEJESENJE0
10KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKLANJEC0
11KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKONJŠČINA0
12KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRALJEVEC NA SUTLI0
13KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINA2
14KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINSKE TOPLICE0
15KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKUMROVEC0
16KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJELOBOR0
17KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMAČE0
18KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMARIJA BISTRICA0
19KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMIHOVLJAN0
20KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJENOVI GOLUBOVEC0
21KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEOROSLAVJE1
22KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPETROVSKO0
23KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPREGRADA1
24KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJERADOBOJ0
25KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESTUBIČKE TOPLICE0
26KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESVETI KRIŽ ZAČRETJE0
27KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJETUHELJ0
28KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TRGOVIŠĆE0
29KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZABOK1
30KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZAGORSKA SELA0
31KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR1
32KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR BISTRICA0
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
1LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEBRINJE0
2LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDONJI LAPAC0
3LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEGOSPIĆ1
4LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEKARLOBAG0
5LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJELOVINAC0
6LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJENOVALJA**1
7LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEOTOČAC1
8LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPERUŠIĆ0
9LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPLITVIČKA JEZERA1
10LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJESENJ1
11LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEUDBINA0
12LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEVRHOVINE0
IXLIČKO-SENJSKA5
1ČAKOVECBELICA0
2ČAKOVECČAKOVEC6
3ČAKOVECDEKANOVEC0
4ČAKOVECDOMAŠINEC0
5ČAKOVEC

DONJA

DUBRAVA

0
6ČAKOVECDONJI KRALJEVEC0
7ČAKOVECDONJI VIDOVEC0
8ČAKOVECGORIČAN0
9ČAKOVECGORNJI MIHALJEVEC0
10ČAKOVECKOTORIBA0
11ČAKOVECMALA SUBOTICA1
12ČAKOVECMURSKO SREDIŠĆE1
13ČAKOVECNEDELIŠĆE1
14ČAKOVECOREHOVICA0
15ČAKOVECPODTUREN0
16ČAKOVECPRELOG1
17ČAKOVECPRIBISLAVEC0
18ČAKOVECSELNICA0
19ČAKOVECSTRAHONINEC0
20ČAKOVECSVETA MARIJA0
21ČAKOVECSVETI JURAJ NA BREGU0
22ČAKOVECSVETI MARTIN NA MURI0
23ČAKOVECŠENKOVEC0
24ČAKOVECŠTRIGOVA0
25ČAKOVECVRATIŠINEC0
XMEĐIMURSKA10


1OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEANTUNOVAC0
2OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELI MANASTIR2
3OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELIŠĆE1
4OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBILJE0
5OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBIZOVAC0
6OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEMINAC0
7OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEPIN1
8OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDARDA1
9OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJA MOTIČINA0
10OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DONJI

MIHOLJAC

1
11OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRAŽ0
12OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRENJE0
13OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐAKOVO3
14OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐURĐENOVAC0
15OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERDUT0
16OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERNESTINOVO0
17OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEFERIČANCI0
18OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEGORJANI0
19OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEJAGODNJAK0
20OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKNEŽEVI VINOGRADI0
21OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKOŠKA0
22OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJELEVANJSKA VAROŠ0
23OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMAGADENOVAC0
24OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMARIJANCI0
25OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENAŠICE2
26OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOSIJEK10
27OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETLOVAC0
28OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETRIJEVCI0
29OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODGORAČ0
30OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODRAVSKA MOSLAVINA0
31OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPOPOVAC0
32OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPUNITOVCI0
33OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESATNICA ĐAKOVAČKA0
34OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESEMELJCI1
35OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESTRIZIVOJNA0
36OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEŠODOLOVCI0
37OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETRNAVA0
38OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVALPOVO1
39OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVILJEVO0
40OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVIŠKOVCI0
41OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVLADISLAVCI0
42OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVUKA0
XIOSJEČKO-BARANJSKA23
1POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEBRESTOVAC0
2POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEČAGLIN0
3POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEJAKŠIĆ0
4POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKAPTOL0
5POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKUTJEVO1
6POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJELIPIK0
7POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPAKRAC1
8POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPLETERNICA1
9POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPOŽEGA3
10POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEVELIKA0
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA6


1PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAKAR1
2PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAŠKA0
3PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

BROD

MORAVICE

0
4PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRES0
5PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRIKVENICA1
6PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČABAR0
7PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČAVLE0
8PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDELNICE1
9PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDOBRINJ0
10PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEFUŽINE0
11PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEJELENJE1
12PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKASTAV1
13PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKLANA0
14PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKOSTRENA0
15PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRALJEVICA1
16PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRK1
17PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOKVE0
18PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOPAR0
19PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOVRAN1
20PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALI LOŠINJ1
21PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALINSKA- DUBAŠNICA0
22PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMATULJI1
23PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMOŠĆENIČKA DRAGA0
24PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMRKOPALJ0
25PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJENOVI VINODOLSKI1
26PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOMIŠALJ0
27PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOPATIJA1
28PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEPUNAT0
29PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAB1
30PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAVNA GORA0
31PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERIJEKA10
32PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESKRAD0
33PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVINODOLSKA OPĆINA0
34PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVIŠKOVO1
35PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBNIK0
36PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBOVSKO0
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA24


1SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDONJI KUKURUZARI0
2SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDVOR0
3SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGLINA1
4SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGVOZD0
5SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA DUBICA0
6SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA KOSTAJNICA1
7SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEJASENOVAC0
8SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEKUTINA2
9SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELEKENIK0
10SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELIPOVLJANI0
11SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMAJUR0
12SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMARTINSKA VES0
13SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJENOVSKA1
14SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPETRINJA2
15SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPOPOVAČA1
16SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAK4
17SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESUNJA0
18SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOPUSKO0
19SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEVELIKA LUDINA0
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA12
1SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBAŠKA VODA0
2SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBOL0
3SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBRELA0
4SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJECISTA PROVO0
5SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDICMO0
6SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGI RAT1
7SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGOPOLJE0
8SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEGRADAC0
9SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHRVACE0
10SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHVAR1
11SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEIMOTSKI3
12SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEJELSA0
13SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAŠTELA4
14SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKLIS0
15SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKOMIŽA0
16SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELEĆEVICA0
17SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOKVIČIĆI0
18SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOVREĆ0
19SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMAKARSKA2
20SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMARINA0
21SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMILNA0
22SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMUĆ0
23SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJENEREŽIŠĆA0
24SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOKRUG0
25SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOMIŠ1
26SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOTOK0
27SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODBABLJE0
28SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODGORA0
29SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODSTRANA1
30SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPOSTIRA0
31SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRGOMET0
32SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRIMORSKI DOLAC0
33SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPROLOŽAC0
34SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPUČIŠĆA0
35SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJERUNOVIĆI0
36SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESEGET0
37SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESELCA0
38SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESINJ3
39SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESOLIN3
40SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESPLIT14
41SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESTARI GRAD0
42SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUĆURAJ0
43SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUPETAR1
44SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUTIVAN0
45SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠESTANOVAC0
46SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠOLTA0
47SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETRILJ1
48SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETROGIR2
49SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETUČEPI0
50SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVIS0
51SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRGORAC1
52SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRLIKA0
53SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZADVARJE0
54SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZAGVOZD0
55SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZMIJAVCI0
XVSPLITSKO-DALMATINSKA38
1ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBILICE0
2ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBISKUPIJA0
3ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJECIVLJANE0
4ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEDRNIŠ1
5ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEERVENIK0
6ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKIJEVO0
7ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKISTANJE0
8ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKNIN1
9ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEMURTER – KORNATI0
10ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPIROVAC0
11ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPRIMOŠTEN0
12ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPROMINA0
13ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEROGOZNICA0
14ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJERUŽIĆ0
15ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJESKRADIN0
16ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEŠIBENIK4
17ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETISNO0
18ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETRIBUNJ0
19ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEUNEŠIĆ0
20ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVODICE1
XVIŠIBENSKO-KNINSKA7
1VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBEDNJA0
2VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBERETINEC0
3VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNICA0
4VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNIČKI HUM0
5VARAŽDINSKE ŽUPANIJECESTICA0
6VARAŽDINSKE ŽUPANIJEDONJA VOĆA0
7VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

GORNJI

KNEGINEC

0
8VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANEC1
9VARAŽDINSKE ŽUPANIJEJALŽABET0
10VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKLENOVNIK0
11VARAŽDINSKE ŽUPANIJELEPOGLAVA1
12VARAŽDINSKE ŽUPANIJELUDBREG1
13VARAŽDINSKE ŽUPANIJELJUBEŠĆICA0
14VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMALI BUKOVEC0
15VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARTIJANEC0
16VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARUŠEVEC1
17VARAŽDINSKE ŽUPANIJENOVI MAROF2
18VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPETRIJANEC1
19VARAŽDINSKE ŽUPANIJESRAČINEC0
20VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ĐURĐ0
21VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ILIJA0
22VARAŽDINSKE ŽUPANIJETRNOVEC BARTOLOVEČKI1
23VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDIN5
24VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDINSKE TOPLICE1
25VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVELIKI BUKOVEC0
26VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVIDOVEC0
27VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVINICA0
28VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVISOKO0
XVIIVARAŽDINSKA14


1VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJECRNAC0
2VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAČINCI0
3VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAĐAVICA0
4VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEGRADINA0
5VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELUKAČ0
6VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEMIKLEUŠ0
7VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJENOVA BUKO- VICA0
8VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEORAHOVICA1
9VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEPITOMAČA1
10VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESLATINA2
11VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESOPJE0
12VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESUHOPOLJE0
13VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEŠPIŠIĆ BUKOVICA0
14VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVIROVITICA2
15VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVOĆIN0
16VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEZDENCI0
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA6
1VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEANDRIJAŠEVCI0
2VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBABINA GREDA0
3VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOGDANOVCI0
4VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOROVO0
5VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOŠNJACI0
6VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJECERNA0
7VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEDRENOVCI0
8VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGRADIŠTE0
9VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGUNJA0
10VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEILOK1
11VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEIVANKOVO1
12VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEJARMINA0
13VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJELOVAS0
14VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEMARKUŠICA0
15VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENEGOSLAVCI0
16VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENIJEMCI0
17VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENUŠTAR0
18VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEOTOK1
19VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA0
20VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJESTARI JANKOVCI0
21VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJESTARI MIKANOVCI0
22VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŠTITAR0
23VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOMPOJEVCI0
24VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETORDINCI0
25VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOVARNIK0
26VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETRPINJA0
27VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI5
28VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVOĐINCI0
29VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVRBANJA0
30VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVUKOVAR3
31VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŽUPANJA2
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA13
1ZADARSKE ŽUPANIJEBENKOVAC1
2ZADARSKE ŽUPANIJEBIBINJE0
3ZADARSKE ŽUPANIJEBIOGRAD NA MORU2
4ZADARSKE ŽUPANIJEGALOVAC0
5ZADARSKE ŽUPANIJEGRAČAC0
6ZADARSKE ŽUPANIJEJASENICE0
7ZADARSKE ŽUPANIJEKALI0
8ZADARSKE ŽUPANIJEKOLAN0
9ZADARSKE ŽUPANIJEKUKLJICA0
10ZADARSKE ŽUPANIJELIŠANE OSTROVIČKE0
11ZADARSKE ŽUPANIJENIN0
12ZADARSKE ŽUPANIJENOVIGRAD0
13ZADARSKE ŽUPANIJEOBROVAC0
14ZADARSKE ŽUPANIJEPAG**1
15ZADARSKE ŽUPANIJEPAKOŠTANE0
16ZADARSKE ŽUPANIJEPAŠMAN0
17ZADARSKE ŽUPANIJEPOLAČA0
18ZADARSKE ŽUPANIJEPOLIČNIK0
19ZADARSKE ŽUPANIJEPOSEDARJE0
20ZADARSKE ŽUPANIJEPOVLJANA0
21ZADARSKE ŽUPANIJEPREKO0
22ZADARSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA0
23ZADARSKE ŽUPANIJERAŽANAC0
24ZADARSKE ŽUPANIJESALI0
25ZADARSKE ŽUPANIJESTANKOVCI0
26ZADARSKE ŽUPANIJESTARIGRAD0
27ZADARSKE ŽUPANIJESUKOŠAN0
28ZADARSKE ŽUPANIJESVETI FILIP I JAKOV0
29ZADARSKE ŽUPANIJEŠKABRNJA0
30ZADARSKE ŽUPANIJETKON0
31ZADARSKE ŽUPANIJEVIR0
32ZADARSKE ŽUPANIJEVRSI0
33ZADARSKE ŽUPANIJEZADAR10
34ZADARSKE ŽUPANIJEZEMUNIK DONJI0
XXZADARSKA14
1ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBEDENICA0
2ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBISTRA0
3ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRCKOVLJANI0
4ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRDOVEC0
5ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVA0
6ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVICA0
7ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO2
8ZAGREBAČKE ŽUPANIJEFARKAŠEVAC0
9ZAGREBAČKE ŽUPANIJEGRADEC0
10ZAGREBAČKE ŽUPANIJEIVANIĆ GRAD2
11ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJAKOVLJE0
12ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJASTREBARSKO2
13ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLINČA SELA0
14ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR IVANIĆ0
15ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAŠIĆ0
16ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAVARSKO0
17ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRIŽ1
18ZAGREBAČKE ŽUPANIJELUKA0
19ZAGREBAČKE ŽUPANIJEMARIJA GORICA0
20ZAGREBAČKE ŽUPANIJEORLE0
21ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPISAROVINA0
22ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPOKUPSKO0
23ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPRESEKA0
24ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPUŠĆA0
25ZAGREBAČKE ŽUPANIJERAKOVEC0
26ZAGREBAČKE ŽUPANIJERUGVICA0
27ZAGREBAČKE ŽUPANIJESAMOBOR4
28ZAGREBAČKE ŽUPANIJESTUPNIK0
29ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETA NEDELJA1
30ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ZELINA1
31ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVELIKA GORICA5
32ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVRBOVEC2
33ZAGREBAČKE ŽUPANIJEZAPREŠIĆ5
34ZAGREBAČKE ŽUPANIJEŽUMBERAK0
XXIZAGREBAČKA25
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ348

** ugovara se u Novalji ili Pagu za cijeli otok Pag.

* S obzirom na broj osiguranih osoba u Gradu Zagrebu te činjenicu da su postojeće ordinacije neravnomjerno raspoređene po gradskim četvrtima upućujemo na potrebu ujednačavanja dostupnosti izabranih doktora (isključivo prirodnim odljevom) prema niže razrađenoj tablici.

Tablica I.4.1. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA62
IIBRODSKO-POSAVSKA84
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA69
IVGRAD ZAGREB428
VISTARSKA112
VIKARLOVAČKA68
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA62
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA67
IXLIČKO-SENJSKA27
XMEĐIMURSKA60
XIOSJEČKO-BARANJSKA160
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA39
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA163
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA82
XVSPLITSKO-DALMATINSKA243
XVIŠIBENSKO-KNINSKA58
XVIIVARAŽDINSKA90
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA41
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA78
XXZADARSKA90
XXIZAGREBAČKA162
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ2.245

Tablica I.4.2. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/GradNajveći mogući broj timova
1BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBEREK0
2BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBJELOVAR22
3BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEČAZMA4
4BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR7
5BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDEŽANOVAC1
6BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEĐULOVAC2
7BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGAREŠNICA6
8BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGRUBIŠNO POLJE3
9BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEHERCEGOVAC1
10BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEIVANSKA1
11BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKAPELA1
12BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEKONČANICA1
13BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJENOVA RAČA2
14BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEROVIŠĆE2
15BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESEVERIN1
16BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJESIRAČ1
17BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠANDROVAC1
18BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEŠTEFANJE1
19BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA PISANICA1
20BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKA TRNOVITICA1
21BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKI GRĐEVAC2
22BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TROJSTVO1
23BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEZRINSKI TOPOLOVAC0
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA62
1BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBEBRINA2
2BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

BRODSKI

STUPNIK

1
3BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBUKOVLJE1
4BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJECERNIK2
5BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDAVOR2
6BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDONJI ANDRIJEVCI2
7BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEDRAGALIĆ0
8BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGARČIN2
9BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJA VRBA1
10BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGORNJI BOGIĆEVCI0
11BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEGUNDINCI1
12BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEKLAKAR1
13BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA GRADIŠKA9
14BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA KAPELA2
15BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOKUČANI2
16BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOPRISAVCI1
17BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEORIOVAC3
18BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEPODCRKAVLJE1
19BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEREŠETARI3
20BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIBINJ3
21BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESIKIREVCI1
22BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI BROD35
23BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI ŠAMAC1
24BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARA GRADIŠKA0
25BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESTARO PETROVO SELO3
26BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

VELIKA

KOPANICA

2
27BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRBJE1
28BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVRPOLJE2
IIBRODSKO-POSAVSKA84


1DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEBLATO2
2DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVAČKO PRIMORJE1
3DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVNIK24
4DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEJANJINA1
5DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKONAVLE4
6DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKORČULA4
7DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKULA NORINSKA0
8DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELASTOVO1
9DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJELUMBARDA0
10DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMETKOVIĆ11
11DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMLJET1
12DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOPUZEN3
13DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEOREBIĆ2
14DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPLOČE6
15DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPOJEZERJE0
16DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESLIVNO0
17DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESMOKVICA1
18DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJESTON1
19DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJETRPANJ1
20DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEVELA LUKA3
21DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEZAŽABLJE0
22DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEŽUPA DUBROVAČKA3
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA69
1GRADA ZAGREBABREZOVICA6
2GRADA ZAGREBADONJI GRAD21
3GRADA ZAGREBAGORNJI GRAD – MEDVEŠČAK15
4GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ISTOK32
5GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ZAPAD34
6GRADA ZAGREBAPODSLJEME8
7GRADA ZAGREBATRNJE25
8GRADA ZAGREBAČRNOMEREC21
9GRADA ZAGREBAPODSUSED – VRAPČE24
10GRADA ZAGREBASTENJEVEC27
11GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – JUG36
12GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – SJEVER33
13GRADA ZAGREBADONJA DUBRAVA19
14GRADA ZAGREBAGORNJA DUBRAVA33
15GRADA ZAGREBAMAKSIMIR27
16GRADA ZAGREBAPEŠĆENICA – ŽITNJAK30
17GRADA ZAGREBASESVETE37
IVGRAD ZAGREB*428
1ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABALE1
2ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABARBAN1
3ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABRTONIGLA1
4ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUJE3
5ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUZET3
6ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJACEROVLJE1
7ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFAŽANA2
8ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFUNTANA0
9ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGRAČIŠĆE0
10ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAGROŽNJAN0
11ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKANFANAR1
12ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKAROJBA1
13ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

KAŠTELIR –

LABINCI

1
14ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAKRŠAN2
15ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALABIN7
16ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALANIŠĆE0
17ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALIŽNJAN2
18ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALUPOGLAV0
19ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMARČANA2
20ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMEDULIN3
21ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAMOTOVUN1
22ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJANOVIGRAD2
23ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAOPRTALJ0
24ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPAZIN6
25ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPIĆAN1
26ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPOREČ10
27ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPULA34
28ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJARAŠA2
29ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAROVINJ7
30ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETA NEDELJA1
31ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI LOVREČ0
32ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETI PETAR U ŠUMI0
33ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJASVETVINČENAT1
34ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATAR-VABRIGA1
35ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJATINJAN1
36ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAUMAG6
37ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŠNJAN2
38ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVIŽINADA0
39ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVODNJAN3
40ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAVRSAR1
41ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAŽMINJ2
VISTARSKA112


1KARLOVAČKE ŽUPANIJEBARILOVIĆ1
2KARLOVAČKE ŽUPANIJEBOSILJEVO1
3KARLOVAČKE ŽUPANIJECETINGRAD1
4KARLOVAČKE ŽUPANIJEDRAGANIĆ1
5KARLOVAČKE ŽUPANIJEDUGA RESA7
6KARLOVAČKE ŽUPANIJEGENERALSKI STOL1
7KARLOVAČKE ŽUPANIJEJOSIPDOL2
8KARLOVAČKE ŽUPANIJEKAMANJE0
9KARLOVAČKE ŽUPANIJEKARLOVAC32
10KARLOVAČKE ŽUPANIJEKRNJAK1
11KARLOVAČKE ŽUPANIJELASINJA1
12KARLOVAČKE ŽUPANIJENETRETIĆ1
13KARLOVAČKE ŽUPANIJEOGULIN8
14KARLOVAČKE ŽUPANIJEOZALJ3
15KARLOVAČKE ŽUPANIJEPLAŠKI1
16KARLOVAČKE ŽUPANIJERAKOVICA1
17KARLOVAČKE ŽUPANIJERIBNIK0
18KARLOVAČKE ŽUPANIJESABORSKO0
19KARLOVAČKE ŽUPANIJESLUNJ2
20KARLOVAČKE ŽUPANIJETOUNJ0
21KARLOVAČKE ŽUPANIJEVOJNIĆ3
22KARLOVAČKE ŽUPANIJEŽAKANJE1
VIKARLOVAČKA68
1KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEDRNJE1
2KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐELEKOVEC1
3KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐURĐEVAC6
4KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFERDINANDOVAC1
5KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGOLA2
6KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEGORNJA RIJEKA1
7KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEHLEBINE1
8KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALINOVAC1
9KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKALNIK1
10KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR PODRAVSKI2
11KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNICA17
12KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI BREGI1
13KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNIČKI IVANEC1
14KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKRIŽEVCI11
15KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJELEGRAD1
16KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEMOLVE1
17KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

NOVIGRAD

PODRAVSKI

1
18KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJENOVO VIRJE1
19KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPETERANEC1
20KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPODRAVSKE SESVETE1
21KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJERASINJA1
22KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESOKOLOVAC2
23KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ŽABNO2
24KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJESVETI PETAR OREHOVEC2
25KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEVIRJE2
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA62


1KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBEDEKOVČINA5
2KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEBUDINŠČINA1
3KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDESINIĆ1
4KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDONJA STUBICA3
5KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEĐURMANEC3
6KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEGORNJA STUBICA2
7KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHRAŠĆINA1
8KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEHUM NA SUTLI2
9KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEJESENJE1
10KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKLANJEC2
11KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKONJŠČINA2
12KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRALJEVEC NA SUTLI0
13KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINA7
14KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINSKE TOPLICE2
15KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKUMROVEC1
16KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJELOBOR2
17KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMAČE1
18KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMARIJA BISTRICA3
19KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMIHOVLJAN1
20KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJENOVI GOLUBOVEC1
21KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEOROSLAVJE3
22KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPETROVSKO1
23KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPREGRADA4
24KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJERADOBOJ2
25KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESTUBIČKE TOPLICE1
26KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJESVETI KRIŽ ZAČRETJE3
27KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJETUHELJ1
28KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEVELIKO TRGO­VIŠĆE2
29KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZABOK5
30KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZAGORSKA SELA0
31KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR3
32KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR BISTRICA1
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA67
1LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEBRINJE2
2LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDONJI LAPAC1
3LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEGOSPIĆ6
4LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEKARLOBAG1
5LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJELOVINAC0
6LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJENOVALJA2
7LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEOTOČAC6
8LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPERUŠIĆ2
9LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPLITVIČKA JEZERA2
10LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJESENJ4
11LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEUDBINA1
12LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEVRHOVINE0
IXLIČKO-SENJSKA27
1ČAKOVECBELICA2
2ČAKOVECČAKOVEC17
3ČAKOVECDEKANOVEC0
4ČAKOVECDOMAŠINEC1
5ČAKOVECDONJA DUBRAVA1
6ČAKOVECDONJI KRALJEVEC3
7ČAKOVECDONJI VIDOVEC1
8ČAKOVECGORIČAN1
9ČAKOVEC

GORNJI

MIHALJEVEC

1
10ČAKOVECKOTORIBA3
11ČAKOVECMALA SUBOTICA2
12ČAKOVEC

MURSKO

SREDIŠĆE

3
13ČAKOVECNEDELIŠĆE5
14ČAKOVECOREHOVICA2
15ČAKOVECPODTUREN1
16ČAKOVECPRELOG4
17ČAKOVECPRIBISLAVEC2
18ČAKOVECSELNICA1
19ČAKOVECSTRAHONINEC1
20ČAKOVECSVETA MARIJA1
21ČAKOVECSVETI JURAJ NA BREGU3
22ČAKOVECSVETI MARTIN NA MURI1
23ČAKOVECŠENKOVEC2
24ČAKOVECŠTRIGOVA1
25ČAKOVECVRATIŠINEC1
XMEĐIMURSKA60


1OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEANTUNOVAC1
2OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELI MANASTIR5
3OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELIŠĆE5
4OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBILJE2
5OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBIZOVAC3
6OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEMINAC1
7OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEPIN6
8OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDARDA3
9OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJA MOTIČINA1
10OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJI MIHOLJAC6
11OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRAŽ1
12OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRENJE1
13OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐAKOVO18
14OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐURĐENOVAC3
15OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERDUT3
16OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEERNESTINOVO1
17OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEFERIČANCI1
18OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEGORJANI1
19OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEJAGODNJAK1
20OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKNEŽEVI VINOGRADI2
21OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKOŠKA2
22OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJELEVANJSKA VAROŠ0
23OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMAGADENOVAC1
24OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEMARIJANCI1
25OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENAŠICE9
26OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOSIJEK59
27OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETLOVAC1
28OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPETRIJEVCI1
29OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODGORAČ2
30OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPODRAVSKA MOSLAVINA1
31OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPOPOVAC1
32OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPUNITOVCI1
33OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESATNICA ĐAKOVAČKA1
34OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESEMELJCI2
35OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESTRIZIVOJNA2
36OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEŠODOLOVCI0
37OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJETRNAVA1
38OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVALPOVO6
39OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVILJEVO1
40OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVIŠKOVCI1
41OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVLADISLAVCI1
42OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVUKA1
XIOSJEČKO-BARANJSKA160
1POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEBRESTOVAC2
2POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEČAGLIN1
3POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEJAKŠIĆ2
4POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKAPTOL1
5POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEKUTJEVO3
6POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJELIPIK3
7POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPAKRAC4
8POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPLETERNICA5
9POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPOŽEGA15
10POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEVELIKA3
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA39
1PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAKAR4
2PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBAŠKA1
3PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBROD MORAVICE0
4PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRES2
5PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRIKVENICA5
6PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČABAR3
7PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČAVLE3
8PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDELNICE3
9PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDOBRINJ1
10PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEFUŽINE1
11PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEJELENJE2
12PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKASTAV5
13PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKLANA1
14PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKOSTRENA2
15PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRALJEVICA2
16PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRK3
17PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOKVE0
18PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOPAR1
19PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJELOVRAN3
20PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALI LOŠINJ4
21PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALINSKA – DUBAŠNICA2
22PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMATULJI6
23PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMOŠĆENIČKA DRAGA1
24PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMRKOPALJ1
25PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJENOVI VINODOLSKI3
26PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOMIŠALJ2
27PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOPATIJA5
28PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEPUNAT1
29PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAB4
30PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAVNA GORA1
31PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERIJEKA76
32PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESKRAD1
33PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVINODOLSKA OPĆINA2
34PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVIŠKOVO8
35PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBNIK1
36PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBOVSKO3
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA163
1SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDONJI KUKURUZARI1
2SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDVOR2
3SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGLINA5
4SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGVOZD1
5SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA DUBICA1
6SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA KOSTAJNICA2
7SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEJASENOVAC1
8SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEKUTINA11
9SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELEKENIK3
10SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJELIPOVLJANI1
11SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMAJUR0
12SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEMARTINSKA VES1
13SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJENOVSKA7
14SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPETRINJA10
15SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPOPOVAČA6
16SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAK26
17SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESUNJA2
18SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOPUSKO1
19SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEVELIKA LUDINA1
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA82
1SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBAŠKA VODA1
2SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBOL1
3SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEBRELA1
4SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJECISTA PROVO1
5SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDICMO1
6SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGI RAT4
7SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDUGOPOLJE2
8SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEGRADAC1
9SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHRVACE2
10SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHVAR2
11SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEIMOTSKI8
12SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEJELSA2
13SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAŠTELA22
14SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKLIS2
15SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKOMIŽA1
16SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELEĆEVICA0
17SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOKVIČIĆI0
18SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJELOVREĆ1
19SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMAKARSKA9
20SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMARINA2
21SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMILNA0
22SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMUĆ2
23SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJENEREŽIŠĆA0
24SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOKRUG2
25SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOMIŠ9
26SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOTOK2
27SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODBABLJE2
28SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODGORA1
29SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPODSTRANA4
30SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPOSTIRA1
31SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRGOMET0
32SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPRIMORSKI DOLAC1
33SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPROLOŽAC1
34SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPUČIŠĆA1
35SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJERUNOVIĆI1
36SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESEGET2
37SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESELCA1
38SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESINJ13
39SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESOLIN13
40SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESPLIT98
41SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESTARI GRAD1
42SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUĆURAJ0
43SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUPETAR2
44SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUTIVAN0
45SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠESTANOVAC1
46SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEŠOLTA1
47SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETRILJ5
48SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETROGIR7
49SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETUČEPI1
50SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVIS1
51SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRGORAC4
52SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRLIKA1
53SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZADVARJE0
54SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZAGVOZD1
55SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEZMIJAVCI1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA243
1ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBILICE1
2ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEBISKUPIJA0
3ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJECIVLJANE0
4ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEDRNIŠ4
5ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEERVENIK0
6ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKIJEVO0
7ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKISTANJE1
8ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKNIN9
9ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEMURTER KORNATI1
10ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPIROVAC1
11ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPRIMOŠTEN2
12ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEPROMINA1
13ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEROGOZNICA1
14ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJERUŽIĆ1
15ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJESKRADIN2
16ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEŠIBENIK26
17ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETISNO2
18ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETRIBUNJ1
19ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEUNEŠIĆ1
20ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVODICE4
XVIŠIBENSKO-KNINSKA58
1VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBEDNJA2
2VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBERETINEC1
3VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNICA2
4VARAŽDINSKE ŽUPANIJEBREZNIČKI HUM1
5VARAŽDINSKE ŽUPANIJECESTICA2
6VARAŽDINSKE ŽUPANIJEDONJA VOĆA1
7VARAŽDINSKE ŽUPANIJEGORNJI KNEGINEC3
8VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANEC8
9VARAŽDINSKE ŽUPANIJEJALŽABET1
10VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKLENOVNIK1
11VARAŽDINSKE ŽUPANIJELEPOGLAVA4
12VARAŽDINSKE ŽUPANIJELUDBREG8
13VARAŽDINSKE ŽUPANIJELJUBEŠĆICA1
14VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMALI BUKOVEC1
15VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARTIJANEC1
16VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMARUŠEVEC2
17VARAŽDINSKE ŽUPANIJENOVI MAROF6
18VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPETRIJANEC2
19VARAŽDINSKE ŽUPANIJESRAČINEC3
20VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ĐURĐ1
21VARAŽDINSKE ŽUPANIJESVETI ILIJA2
22VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

TRNOVEC

BARTOLOVEČKI

3
23VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDIN25
24VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDINSKE TOPLICE3
25VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVELIKI BUKOVEC0
26VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVIDOVEC3
27VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVINICA2
28VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVISOKO1
XVIIVARAŽDINSKA90
1VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJECRNAC0
2VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAČINCI1
3VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEČAĐAVICA1
4VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEGRADINA1
5VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELUKAČ1
6VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEMIKLEUŠ1
7VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJENOVA BUKOVICA1
8VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEORAHOVICA4
9VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEPITOMAČA5
10VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESLATINA7


11VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESOPJE0
12VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESUHOPOLJE2
13VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEŠPIŠIĆ BUKOVICA2
14VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVIROVITICA13
15VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVOĆIN1
16VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEZDENCI1
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA41
1VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEANDRIJAŠEVCI1
2VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBABINA GREDA1
3VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOGDANOVCI1
4VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOROVO2
5VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEBOŠNJACI1
6VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽIUUPANIJECERNA2
7VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEDRENOVCI2
8VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGRADIŠTE1
9VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGUNJA2
10VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEILOK3
11VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEIVANKOVO2
12VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEJARMINA1
13VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJELOVAS1
14VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEMARKUŠICA1
15VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENEGOSLAVCI1
16VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENIJEMCI1
17VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJENUŠTAR2
18VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEOTOK2
19VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA1
20VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽIUUPANIJESTARI JANKOVCI1
21VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJESTARI MIKANOVCI1
22VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŠTITAR1
23VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOMPOJEVCI1
24VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETORDINCI1
25VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETOVARNIK1
26VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETRPINJA2
27VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI21
28VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVOĐINCI1
29VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVRBANJA2
30VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVUKOVAR12
31VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŽUPANJA6
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA78
1ZADARSKE ŽUPANIJEBENKOVAC5
2ZADARSKE ŽUPANIJEBIBINJE2
3ZADARSKE ŽUPANIJEBIOGRAD NA MORU5
4ZADARSKE ŽUPANIJEGALOVAC1
5ZADARSKE ŽUPANIJEGRAČAC2
6ZADARSKE ŽUPANIJEJASENICE1
7ZADARSKE ŽUPANIJEKALI1
8ZADARSKE ŽUPANIJEKOLAN0
9ZADARSKE ŽUPANIJEKUKLJICA0
10ZADARSKE ŽUPANIJELIŠANE OSTROVIČKE0
11ZADARSKE ŽUPANIJENIN1
12ZADARSKE ŽUPANIJENOVIGRAD1
13ZADARSKE ŽUPANIJEOBROVAC2
14ZADARSKE ŽUPANIJEPAG2
15ZADARSKE ŽUPANIJEPAKOŠTANE2
16ZADARSKE ŽUPANIJEPAŠMAN1
17ZADARSKE ŽUPANIJEPOLAČA1
18ZADARSKE ŽUPANIJEPOLIČNIK3
19ZADARSKE ŽUPANIJEPOSEDARJE2
20ZADARSKE ŽUPANIJEPOVLJANA1
21ZADARSKE ŽUPANIJEPREKO2
22ZADARSKE ŽUPANIJEPRIVLAKA1
23ZADARSKE ŽUPANIJERAŽANAC2
24ZADARSKE ŽUPANIJESALI1
25ZADARSKE ŽUPANIJESTANKOVCI1
26ZADARSKE ŽUPANIJESTARIGRAD1
27ZADARSKE ŽUPANIJESUKOŠAN2
28ZADARSKE ŽUPANIJESVETI FILIP I JAKOV1
29ZADARSKE ŽUPANIJEŠKABRNJA1
30ZADARSKE ŽUPANIJETKON0
31ZADARSKE ŽUPANIJEVIR2
32ZADARSKE ŽUPANIJEVRSI1
33ZADARSKE ŽUPANIJEZADAR41
34ZADARSKE ŽUPANIJEZEMUNIK DONJI1
XXZADARSKA90
1ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBEDENICA1
2ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBISTRA3
3ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRCKOVLJANI3
4ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBRDOVEC6
5ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVA2
6ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUBRAVICA1
7ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO11
8ZAGREBAČKE ŽUPANIJEFARKAŠEVAC1
9ZAGREBAČKE ŽUPANIJEGRADEC1
10ZAGREBAČKE ŽUPANIJEIVANIĆ GRAD7
11ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJAKOVLJE1
12ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJASTREBARSKO10
13ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLINČA SELA2
14ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKLOŠTAR IVANIĆ3
15ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAŠIĆ1
16ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRAVARSKO1
17ZAGREBAČKE ŽUPANIJEKRIŽ3
18ZAGREBAČKE ŽUPANIJELUKA1
19ZAGREBAČKE ŽUPANIJEMARIJA GORICA1
20ZAGREBAČKE ŽUPANIJEORLE1
21ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPISAROVINA2
22ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPOKUPSKO1
23ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPRESEKA1
24ZAGREBAČKE ŽUPANIJEPUŠĆA1
25ZAGREBAČKE ŽUPANIJERAKOVEC1
26ZAGREBAČKE ŽUPANIJERUGVICA3
27ZAGREBAČKE ŽUPANIJESAMOBOR21
28ZAGREBAČKE ŽUPANIJESTUPNIK1
29ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETA NEDELJA8
30ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ZELINA8
31ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVELIKA GORICA33
32ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVRBOVEC8
33ZAGREBAČKE ŽUPANIJEZAPREŠIĆ13
34ZAGREBAČKE ŽUPANIJEŽUMBERAK1
XXIZAGREBAČKA162
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ2.245

* S obzirom na broj osiguranih osoba u Gradu Zagrebu te činjenicu da su postojeće ordinacije neravnomjerno raspoređene po gradskim četvrtima upućujemo na potrebu ujednačavanja dostupnosti izabranih doktora (isključivo prirodnim odljevom) prema niže razrađenoj tablici.

Tablica I.5.1. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA7
IIBRODSKO-POSAVSKA9
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA10
IVGRAD ZAGREB74
VISTARSKA17
VIKARLOVAČKA10
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA8
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA10
IXLIČKO-SENJSKA5
XMEĐIMURSKA9
XIOSJEČKO-BARANJSKA23
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA6
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA24
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA13
XVSPLITSKO-DALMATINSKA35
XVIŠIBENSKO-KNINSKA8
XVIIVARAŽDINSKA16
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA6
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA11
XXZADARSKA13
XXIZAGREBAČKA ŽUPANIJA24
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ334

Tablica I.5.2. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU I LOKACIJAMA DOMOVA ZDRAVLJA

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradNajveći mogući broj timova
1BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBJELOVAR3
5BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEČAZMA1
2BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR1
3BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGAREŠNICA1
4BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEGRUBIŠNO POLJE1
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA7
1BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJENOVA GRADIŠKA3
2BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJESLAVONSKI BROD6
IIBRODSKO-POSAVSKA9
1DUBROVAČLO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVNIK5
2DUBROVAČLO-NERETVANSKE ŽUPANIJEKORČULA1
3DUBROVAČLO-NERETVANSKE ŽUPANIJEMETKOVIĆ2
4DUBROVAČLO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPLOČE1
5DUBROVAČLO-NERETVANSKE ŽUPANIJEVELA LUKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA10
1GRADA ZAGREBABREZOVICA1
2GRADA ZAGREBADONJI GRAD6
3GRADA ZAGREBAGORNJI GRAD MEDVEŠČAK4
4GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ISTOK4
5GRADA ZAGREBANOVI ZAGREB – ZAPAD7
6GRADA ZAGREBAPODSLJEME2
7GRADA ZAGREBATRNJE4
8GRADA ZAGREBAČRNOMEREC3
9GRADA ZAGREBAPODSUSED – VRAPČE4
10GRADA ZAGREBASTENJEVEC5
11GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – JUG6
12GRADA ZAGREBATREŠNJEVKA – SJEVER5
13GRADA ZAGREBADONJA DUBRAVA3
14GRADA ZAGREBAGORNJA DUBRAVA5
15GRADA ZAGREBAMAKSIMIR3
16GRADA ZAGREBAPEŠĆENICA – ŽITNJAK5
17GRADA ZAGREBASESVETE7
IVGRAD ZAGREB*74
1ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJABUZET1
2ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJALABIN2
3ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPAZIN2
4ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPOREČ2
5ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAPULA6
6ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAROVINJ2
7ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAUMAG2
VISTARSKA17
1KARLOVAČKE ŽUPANIJEDUGA RESA1
2KARLOVAČKE ŽUPANIJEKARLOVAC5
3KARLOVAČKE ŽUPANIJEOGULIN1
4KARLOVAČKE ŽUPANIJEOZALJ1
5KARLOVAČKE ŽUPANIJESLUNJ1
6KARLOVAČKE ŽUPANIJEVOJNIĆ1
VIKARLOVAČKA10
1KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEĐURĐEVAC2
2KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKOPRIVNICA4
3KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKRIŽEVCI2
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA8
1KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDONJA STU- BICA1
2KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKLANJEC1
3KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKONJŠČINA1
4KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKRAPINA2
5KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEOROSLAVJE1
6KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEPREGRADA1
7KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZABOK2
8KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEZLATAR1
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA10


1LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEGOSPIĆ2
2LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJENOVALJA**0
3LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEOTOČAC1
4LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEPLITVIČKA JEZERA1
5LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJESENJ1
IXLIČKO-SENJSKA5
1ČAKOVECČAKOVEC7
2ČAKOVECMURSKO SREDIŠĆE1
3ČAKOVECPRELOG1
XMEĐIMURSKA9
1OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELI MANASTIR2
2OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEBELIŠĆE1
3OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEČEPIN1
4OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDARDA1
5OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDONJI MIHOLJAC1
6OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEĐAKOVO4
7OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENAŠICE2
8OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOSIJEK10
9OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEVALPOVO1
XIOSJEČKO-BARANJSKA23
1POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPAKRAC1
2POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEPOŽEGA5
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA6
1PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRIKVENICA1
2PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECRES0
3PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEČABAR0
4PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEDELNICE1
5PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKASTAV1
6PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKRK1
7PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMALI LOŠINJ***1
7PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEMATULJI1
8PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEOPATIJA1
9PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERAB1
10PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJERIJEKA15
11PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEVRBOVSKO1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA24
1SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEDVOR0
2SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEGLINA1
3SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEHRVATSKA KOSTAJNICA1
4SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEKUTINA3
5SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJENOVSKA1
6SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEPETRINJA2
7SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAK4
8SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOPUSKO1
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA13
1SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEHVAR1
2SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEIMOTSKI2
3SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAŠTELA3
4SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEMAKARSKA2
5SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEOMIŠ1
6SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESINJ3
7SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESOLIN3
8SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESPLIT15
9SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESUPETAR1
10SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJETROGIR2
11SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVIS1
12SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVRGORAC1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA35
1ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEDRNIŠ1
2ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKNIN2
3ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEŠIBENIK5
XVIŠIBENSKO-KNINSKA8
1VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANEC3
2VARAŽDINSKE ŽUPANIJELEPOGLAVA1
3VARAŽDINSKE ŽUPANIJELUDBREG2
4VARAŽDINSKE ŽUPANIJENOVI MAROF2
5VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVARAŽDIN7
6VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVAR. TOPLICE1
XVIIVARAŽDINSKA16
1VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEORAHOVICA1
2VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEPITOMAČA1
3VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJESLATINA1
4VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVIROVITICA3
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA6
1VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI5
2VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVUKOVAR4
3VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEŽUPANJA2
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA11
1ZADARSKE ŽUPANIJEBENKOVAC1
2ZADARSKE ŽUPANIJEBIOGRAD NA MORU1
3ZADARSKE ŽUPANIJEGRAČAC1
4ZADARSKE ŽUPANIJEOBROVAC1
5ZADARSKE ŽUPANIJEPAG**1
6ZADARSKE ŽUPANIJEZADAR8
XXZADARSKA13
1ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO2
2ZAGREBAČKE ŽUPANIJEIVANIĆ GRAD2
3ZAGREBAČKE ŽUPANIJEJASTREBARSKO2
4ZAGREBAČKE ŽUPANIJESAMOBOR4
5ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETA NEDELJA1
6ZAGREBAČKE ŽUPANIJESVETI IVAN ZELINA1
7ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVELIKA GORICA6
8ZAGREBAČKE ŽUPANIJEVRBOVEC2
9ZAGREBAČKE ŽUPANIJEZAPREŠIĆ4
XXIZAGREBAČKA24
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ334


* S obzirom na broj osiguranih osoba u Gradu Zagrebu te činjenicu da su postojeće ordinacije neravnomjerno raspoređene po gradskim četvrtima upućujemo na potrebu ujednačavanja dostupnosti izabranih doktora (isključivo prirodnim odljevom) prema niže razrađenoj tablici.

** Ugovara se u Novalji ili Pagu za cijeli otok Pag

*** Ugovara se za Mali Lošinj i Cres

Tablica I.6. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI MEDICINE RADA


Županija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova ukupnoNajveći mogući broj timova u županijskim zavodima za javno zdravstvo
BJELOVARSKO-BILOGORSKA72
BRODSKO-POSAVSKA91
DUBROVAČKO-NERETVANSKA60
GRAD ZAGREB500
ISTARSKA121
KARLOVAČKA61
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA61
KRAPINSKO-ZAGORSKA70
LIČKO-SENJSKA20
MEĐIMURSKA50
OSJEČKO-BARANJSKA141
POŽEŠKO-SLAVONSKA41
PRIMORSKO-GORANSKA181
SISAČKO-MOSLAVAČKA70
SPLITSKO-DALMATINSKA222
ŠIBENSKO-KNINSKA40
VARAŽDINSKA102
VIROVITIČKO-PODRAVSKA31
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA71
ZADARSKA70
ZAGREBAČKA82
UKUPNO U REPUBLICI HRVA­SKOJ21417

Tablica I.7.1. → MREŽA TIMOVA POSEBNOG DEŽURSTVA U DJELATNOSTIMA OPĆE OBITELJSKE MEDICINE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE

Županija/Grad Zagreb

Standard 60.000

Najveći mogući broj timova
Bjelovarsko-bilogorska5
Brodsko-posavska2
Dubrovačko-neretvanska5
Grad Zagreb10
Istarska5
Karlovačka2
Koprivničko-križevačka2
Krapinsko-zagorska2
Ličko-senjska1
Međimurska2
Osječko-baranjska5
Požeško-slavonska1
Primorsko-goranska5
Sisačko-moslavačka3
Splitsko-dalmatinska8
Šibensko-kninska2
Varaždinska3
Virovitičko-podravska1
Vukovarsko-srijemska3
Zadarska3
Zagrebačka8
Ukupno78

Tablica: I.7.2. → MREŽA TIMOVA POSEBNOG DEŽURSTVO U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Regionalni centarPotreban broj timova
Osijek1
Split1
Rijeka1
Zagreb3
Ukupno u Republici Hrvatskoj6

Tablica I.8. → MREŽA U DJELATNOSTI PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj patronažnih sestara
IBjelovarsko-bilogorska24
IIBrodsko-posavska34
IIIDubrovačko-neretvanska31
IVGrad Zagreb170
VIstarska43
VIKarlovačka30
VIIKoprivničko-križevačka23
VIIIKrapinsko-zagorska26
IXLičko-senjska13
XMeđimurska22
XIOsječko-baranjska64
XIIPožeško-slavonska16
XIIIPrimorsko-goranska64
XIVSisačko-moslavačka34
XVSplitsko-dalmatinska93
XVIŠibensko-kninska25
XVIIVaraždinska36
XVIIIVirovitičko-podravska20
XIXVukovarsko-srijemska38
XXZadarska37
XXIZagrebačka62
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ905


Tablica I.9.1. → MREŽA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH TIMOVA U DJELATNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj medicinsko-biokemijskih timova
IBjelovarsko-bilogorska4
IIBrodsko-posavska4
IIIDubrovačko neretvanska7
IVGrad Zagreb22
VIstarska8
VIKarlovačka6
VIIKoprivničko-križevačka4
VIIIKrapinsko-zagorska7
IXLičko-senjska3
XMeđimurska3
XIOsječko-baranjska8
XIIPožeško-slavonska2
XIIIPrimorsko-goranska11
XIVSisačko-moslavačka5
XVSplitsko-dalmatinska15
XVIŠibensko-kninska4
XVIIVaraždinska5
XVIIIVirovitičko-podravska3
XIXVukovarsko-srijemska4
XXZadarska7
XXIZagrebačka13
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ143

Tablica I.9.2. → MREŽA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH TIMOVA U DJELATNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradNajveći mogući broj timova
1 
Bjelovarsko-bilogorske županijeBjelovar2
2 
Bjelovarsko-bilogorske županijeDaruvar2
IBjelovarsko-bilogorska4
1 
Brodsko-posavske županijeSlavonski Brod3
2 
Brodsko-posavske županijeNova Gradiška1
IIBrodsko-posavska4
1 
Dubrovačko-neretvanske županijeDubrovnik2
2 
Dubrovačko-neretvanske županijeKorčula1
3 
Dubrovačko-neretvanske županijeMetković-Ploče2
4 
Dubrovačko-neretvanske županije»Dr. Ante Franulović« Vela Luka1
IIIDubrovačko-neretvanska7
1 
Zagreb-CentarZagreb22
2 
Zagreb-Istok
3 
Zagreb-Zapad
IVGrad Zagreb22
1. 
Istarski domovi zdravljaLabin1
2. 
Istarski domovi zdravljaPazin1
3. 
Istarski domovi zdravljaPoreč1
4. 
Istarski domovi zdravljaPula2
5. 
Istarski domovi zdravljaRovinj1
6. 
Istarski domovi zdravljaUmag1
VIstarska7
1 
Karlovačke županijeDuga Resa1
2 
Karlovačke županijeKarlovac – Vojnić2
3 
Karlovačke županijeOgulin1
4 
Karlovačke županijeOzalj1
5 
Karlovačke županijeSlunj1
VIKarlovačka6
1 
Koprivničko-križevačke županijeĐurđevac1
2 
Koprivničko-križevačke županijeKoprivnica2
3 
Koprivničko-križevačke županijeKriževci1
VIIKoprivničko-križevačka4
1 
Krapinsko-zagorske županijeKlanjec1
2 
Krapinsko-zagorske županijeKrapina1
3 
Krapinsko-zagorske županijeOroslavje1
4 
Krapinsko-zagorske županijePregrada1
5 
Krapinsko-zagorske županijeZabok1
6 
Krapinsko-zagorske županijeZlatar1
7 
Krapinsko-zagorske županijeKrapinske Toplice1
VIIIKrapinsko-zagorska7
1 
Ličko-senjske županijeGospić1
2 
Ličko-senjske županijeOtočac1
3 
Ličko-senjske županijeSenj1
IXLičko-senjska3
1 
ČakovecČakovec3
XMeđimurska3
1 
Osječko-baranjske županijeBeli Manastir1
2 
Osječko-baranjske županijeDonji Miholjac1
3 
Osječko-baranjske županijeĐakovo1
4 
Osječko-baranjske županijeNašice1
5 
Osječko-baranjske županijeOsijek3
6 
Osječko-baranjske županijeValpovo1
XIOsječko-baranjska8
1 
Požeško-slavonske županijePakrac1
2 
Požeško-slavonske županijePožega1
XIIPožeško-slavonska2
1 
Primorsko-goranske županijeCrikvenica1
2 
Primorsko-goranske županijeDelnice/Čabar/Vrbovsko1
3 
Primorsko-goranske županijeKrk1
4 
Primorsko-goranske županijeMali Lošinj1
5 
Primorsko-goranske županijeOpatija1
6 
Primorsko-goranske županijeRab1
7 
Primorsko-goranske županijeRijeka5
XIIIPrimorsko-goranska županija11
1 
Sisačko-moslavačke županijeKutina1
2 
Sisačko-moslavačke županijeNovska1
3 
Sisačko-moslavačke županijePetrinja – Glina – Topusko1
4 
Sisačko-moslavačke županijeSisak1
5 
Sisačko-moslavačke županijeDvor – Hrvatska Kostajnica1
XIVSisačko-moslavačka5
1 
Splitsko-dalmatinske županijeHvar1
2 
Splitsko-dalmatinske županijeImotski1
3 
Splitsko-dalmatinske županijeKaštela1
4 
Splitsko-dalmatinske županijeMakarska1
5 
Splitsko-dalmatinske županijeOmiš1
6 
Splitsko-dalmatinske županijeSinj1
7 
Splitsko-dalmatinske županijeSolin1
8 
Splitsko-dalmatinske županijeSplit4
9 
Splitsko-dalmatinske županijeSupetar – Brač1
10 
Splitsko-dalmatinske županijeTrogir1
11Splitsko-dalmatinske županijeVis1
12 
Splitsko-dalmatinske županijeVrgorac1
XVSplitsko-dalmatinska15
1 
Šibensko-kninske županijeŠibenik2
2 
Šibensko-kninske županijeKnin1
3 
Šibensko-kninske županijeDrniš1
XVIŠibensko-kninska4
1 
Varaždinske županijeIvanec1
2 
Varaždinske županijeLudbreg1
3 
Varaždinske županijeNovi Marof1
4 
Varaždinske županijeVaraždin2
XVIIVaraždinska5
1 
Virovitičko-podravske županijeVirovitica1
2 
Virovitičko-podravske županijeSlatina1
3 
Virovitičko-podravske županijeOrahovica1
XVIIIVirovitičko-podravska3
1 
Vukovarsko-srijemske županijeVinkovci2
2 
Vukovarsko-srijemske županijeVukovar1
3 
Vukovarsko-srijemske županijeŽupanja1
XIXVukovarsko-srijemska4
1 
Zadarske županijeBenkovac1
2 
Zadarske županijeBiograd na Moru1
3 
Zadarske županijeObrovac-Gračac1
4 
Zadarske županijePag1
5 
Zadarske županijeZadar3
XXZadarska7
1 
Zagrebačke županijeDugo Selo1
2 
Zagrebačke županijeIvanić Grad1
3 
Zagrebačke županijeJastrebarsko1
4 
Zagrebačke županijeSamobor2
5 
Zagrebačke županijeSveti Ivan Zelina1
6 
Zagrebačke županijeVelika Gorica2
7 
Zagrebačke županijeVrbovec1
8 
Zagrebačke županijeZaprešić2
XXIZagrebačka županija13
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ143Tablica I.10.1. → MREŽA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj medicinskih sestara
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA39
IIBRODSKO-POSAVSKA51
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA37
IVGRAD ZAGREB270
VISTARSKA59
VIKARLOVAČKA42
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA49
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA54
IXLIČKO-SENJSKA14
XMEĐIMURSKA37
XIOSJEČKO-BARANJSKA113
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA29
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA92
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA54
XVSPLITSKO-DALMATINSKA144
XVIŠIBENSKO-KNINSKA34
XVIIVARAŽDINSKA56
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA26
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA57
XXZADARSKA52
XXIZAGREBAČKA89
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ1398


Tablica I.10.2. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaNaziv općine/gradaNajveći mogući broj medicinskih sestara
1 
Bjelovarsko-bilogorske županijeBerek1
2 
Bjelovarsko-bilogorske županijeBjelovar12
3 
Bjelovarsko-bilogorske županijeČazma2
4 
Bjelovarsko-bilogorske županijeDaruvar4
5 
Bjelovarsko-bilogorske županijeDežanovac1
6 
Bjelovarsko-bilogorske županijeĐulovac1
7 
Bjelovarsko-bilogorske županijeGarešnica4
8 
Bjelovarsko-bilogorske županijeGrubišno Polje2
9 
Bjelovarsko-bilogorske županijeHercegovac1
10 
Bjelovarsko-bilogorske županijeIvanska1
11 
Bjelovarsko-bilogorske županijeKapela1
12 
Bjelovarsko-bilogorske županijeKončanica1
13 
Bjelovarsko-bilogorske županijeNova Rača1
14 
Bjelovarsko-bilogorske županijeRovišće2
15 
Bjelovarsko-bilogorske županijeSeverin0
16 
Bjelovarsko-bilogorske županijeSirač1
17 
Bjelovarsko-bilogorske županijeŠandrovac0
18 
Bjelovarsko-bilogorske županijeŠtefanje1
19 
Bjelovarsko-bilogorske županijeVelika Pisanica1
20 
Bjelovarsko-bilogorske županijeVelika Trnovitica0
21 
Bjelovarsko-bilogorske županijeVeliki Grđevac1
22Bjelovarsko-bilogorske županijeVeliko Trojstvo1
23Bjelovarsko-bilogorske županijeZrinski Topolovac0
I.BJELOVARSKO-BILOGORSKA39
1 
Brodsko-posavske županijeBebrina1
2 
Brodsko-posavske županijeBrodski Stupnik1
3 
Brodsko-posavske županijeBukovlje1
4 
Brodsko-posavske županijeCernik1
5 
Brodsko-posavske županijeDavor1
6 
Brodsko-posavske županijeDonji Andrijevci1
7 
Brodsko-posavske županijeDragalić0
8 
Brodsko-posavske županijeGarčin2
9 
Brodsko-posavske županijeGornja Vrba1
10 
Brodsko-posavske županijeGornji Bogićevci0
11 
Brodsko-posavske županijeGudinci1
12 
Brodsko-posavske županijeKlakar1
13 
Brodsko-posavske županijeNova Gradiška4
14 
Brodsko-posavske županijeNova Kapela1
15 
Brodsko-posavske županijeOkučani2
16 
Brodsko-posavske županijeOprisavci1
17 
Brodsko-posavske županijeOriovac2
18 
Brodsko-posavske županijePodckravlje1
19 
Brodsko-posavske županijeRešetari2
20 
Brodsko-posavske županijeSibinj2
21 
Brodsko-posavske županijeSikirevci1
22 
Brodsko-posavske županijeSlavonski Brod18
23 
Brodsko-posavske županijeSlavonski Šamac1
24 
Brodsko-posavske županijeStara Gradiška0
25 
Brodsko-posavske županijeStaro Petrovo Selo2
26 
Brodsko-posavske županijeVelika Kopanica1
27 
Brodsko-posavske županijeVrbje1
28 
Brodsko-posavske županijeVrpolje1
II.BRODSKO-POSAVSKA51
1 
Dubrovačko-neretvanske županijeBlato1
2 
Dubrovačko-neretvanske županijeDubrovačko Primorje1
3 
Dubrovačko-neretvanske županijeDubrovnik14
4 
Dubrovačko-neretvanske županijeJanjina0
5 
Dubrovačko-neretvanske županijeKonavle2
6 
Dubrovačko-neretvanske županijeKorčula2
7 
Dubrovačko-neretvanske županijeKula Norinska0
8 
Dubrovačko-neretvanske županijeLastovo0
9 
Dubrovačko-neretvanske županijeLumbarda0
10 
Dubrovačko-neretvanske županijeMetković6
11 
Dubrovačko-neretvanske županijeMljet1
12 
Dubrovačko-neretvanske županijeOpuzen1
13 
Dubrovačko-neretvanske županijeOrebić1
14 
Dubrovačko-neretvanske županijePloče3
15 
Dubrovačko-neretvanske županijePojezerje0
16 
Dubrovačko-neretvanske županijeSlivno0
17 
Dubrovačko-neretvanske županijeSmokvica0
18 
Dubrovačko-neretvanske županijeSton1
19 
Dubrovačko-neretvanske županijeTrpanj0
20 
Dubrovačko-neretvanske županijeVela Luka1
21 
Dubrovačko-neretvanske županijeZažablje0
22 
Dubrovačko-neretvanske županijeŽupa Dubrovačka3
III.DUBROVAČKO-NERETVANSKA37
1 
Grad ZagrebGrad Zagreb270
IV.GRAD ZAGREB270
1 
Istarski domovi zdravljaBale0
2 
Istarski domovi zdravljaBarban1
3 
Istarski domovi zdravljaBrtonigla0
4 
Istarski domovi zdravljaBuje1
5 
Istarski domovi zdravljaBuzet2
6 
Istarski domovi zdravljaCerovlje0
7 
Istarski domovi zdravljaFažana1
8 
Istarski domovi zdravljaFuntana0
9 
Istarski domovi zdravljaGračišće0
10 
Istarski domovi zdravljaGrožnjan0
11 
Istarski domovi zdravljaKanfanar1
12 
Istarski domovi zdravljaKarojba0
13 
Istarski domovi zdravljaKaštelir – Labinci0
14 
Istarski domovi zdravljaKršan1
15 
Istarski domovi zdravljaLabin4
16 
Istarski domovi zdravljaLanišće0
17 
Istarski domovi zdravljaLižnjan1
18 
Istarski domovi zdravljaLupoglav1
19 
Istarski domovi zdravljaMarčana1
20 
Istarski domovi zdravljaMedulin2
21 
Istarski domovi zdravljaMotovun0
22 
Istarski domovi zdravljaNovigrad1
23 
Istarski domovi zdravljaOprtalj0
24 
Istarski domovi zdravljaPazin3
25 
Istarski domovi zdravljaPićan0
26 
Istarski domovi zdravljaPoreč5
27 
Istarski domovi zdravljaPula18
28 
Istarski domovi zdravljaRaša1
29 
Istarski domovi zdravljaRovinj4
30 
Istarski domovi zdravljaSveta Nedelja1
31 
Istarski domovi zdravljaSveti Lovreč0
32 
Istarski domovi zdravljaSveti Petar u Šumi0
33 
Istarski domovi zdravljaSvetvinčenat0
34 
Istarski domovi zdravljaTar-Vabriga0
35 
Istarski domovi zdravljaTinjan1
36 
Istarski domovi zdravljaUmag4
37 
Istarski domovi zdravljaVišnjan1
38 
Istarski domovi zdravljaVižinada0
39 
Istarski domovi zdravljaVodnjan2
40 
Istarski domovi zdravljaVrsar1
41 
Istarski domovi zdravljaŽminj1
V.ISTARSKA59
1 
Karlovačke županijeBarilović1
2 
Karlovačke županijeBosiljevo0
3 
Karlovačke županijeCetingrad1
4 
Karlovačke županijeDraganić1
5 
Karlovačke županijeDuga Resa4
6 
Karlovačke županijeGeneralski Stol1
7 
Karlovačke županijeJosipdol1
8 
Karlovačke županijeKamanje0
9 
Karlovačke županijeKarlovac18
10 
Karlovačke županijeKrnjak0
11 
Karlovačke županijeLasinja0
12 
Karlovačke županijeNetretić1
13 
Karlovačke županijeOgulin4
14 
Karlovačke županijeOzalj2
15 
Karlovačke županijePlaški1
16 
Karlovačke županijeRakovica1
17 
Karlovačke županijeRibnik0
18 
Karlovačke županijeSaborsko0
19 
Karlovačke županijeSlunj3
20 
Karlovačke županijeTounj0
21 
Karlovačke županijeVojnić2
22 
Karlovačke županijeŽakanje1
VI.KARLOVAČKA42
1 
Koprivničko-križevačke županijeDrnje1
2 
Koprivničko-križevačke županijeĐelekovec1
3 
Koprivničko-križevačke županijeĐurđevac5
4 
Koprivničko-križevačke županijeFerdinandovac1
5 
Koprivničko-križevačke županijeGola2
6 
Koprivničko-križevačke županijeGornja Rijeka1
7 
Koprivničko-križevačke županijeHlebine0
8 
Koprivničko-križevačke županijeKalinovac0
9 
Koprivničko-križevačke županijeKalnik0
10 
Koprivničko-križevačke županijeKloštar Podravski1
11 
Koprivničko-križevačke županijeKoprivnica13
12 
Koprivničko-križevačke županijeKoprivnički Bregi1
13 
Koprivničko-križevačke županijeKoprivnički Ivanec1
14 
Koprivničko-križevačke županijeKriževci10
15 
Koprivničko-križevačke županijeLegrad1
16 
Koprivničko-križevačke županijeMolve1
17 
Koprivničko-križevačke županijeNovigrad Podravski1
18 
Koprivničko-križevačke županijeNovo Virje0
19 
Koprivničko-križevačke županijePeteranec1
20 
Koprivničko-križevačke županijePodravske Sesvete2
21 
Koprivničko-križevačke županijeRasinja1
22 
Koprivničko-križevačke županijeSokolovac2
23 
Koprivničko-križevačke županijeSveti Ivan Žabno1
24 
Koprivničko-križevačke županijeSveti Petar Orehovec1
25 
Koprivničko-križevačke županijeVirje1
VII.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA49
1 
Krapinsko-zagorske županijeBedekovčina3
2 
Krapinsko-zagorske županijeBudinščina1
3 
Krapinsko-zagorske županijeDesinić2
4 
Krapinsko-zagorske županijeDonja Stubica3
5 
Krapinsko-zagorske županijeĐurmanec1
6 
Krapinsko-zagorske županijeGornja Stubica2
7 
Krapinsko-zagorske županijeHrašćina0
8 
Krapinsko-zagorske županijeHum na Sutli3
9 
Krapinsko-zagorske županijeJesenje0
10 
Krapinsko-zagorske županijeKlanjec1
11 
Krapinsko-zagorske županijeKonjščina2
12 
Krapinsko-zagorske županijeKraljevec na Sutli0
13 
Krapinsko-zagorske županijeKrapina5
14 
Krapinsko-zagorske županijeKrapinske Toplice3
15 
Krapinsko-zagorske županijeKumrovec1
16 
Krapinsko-zagorske županijeLobor1
17 
Krapinsko-zagorske županijeMače1
18 
Krapinsko-zagorske županijeMarija Bistrica2
19 
Krapinsko-zagorske županijeMihovljan1
20 
Krapinsko-zagorske županijeNovi Golubovec0
21 
Krapinsko-zagorske županijeOroslavje2
22 
Krapinsko-zagorske županijePetrovsko1
23 
Krapinsko-zagorske županijePregrada2
24 
Krapinsko-zagorske županijeRadoboj2
25 
Krapinsko-zagorske županijeStubičke Toplice1
26 
Krapinsko-zagorske županijeSveti Križ Začretje3
27 
Krapinsko-zagorske županijeTuhelj1
28 
Krapinsko-zagorske županijeVeliko Trgovišće2
29 
Krapinsko-zagorske županijeZabok4
30 
Krapinsko-zagorske županijeZagorska Sela0
31 
Krapinsko-zagorske županijeZlatar3
32 
Krapinsko-zagorske županijeZlatar Bistrica1
VIII.KRAPINSKO-ZAGORSKA54
1 
Ličko-senjske županijeBrinje1
2 
Ličko-senjske županijeDonji Lapac1
3 
Ličko-senjske županijeGospić4
4 
Ličko-senjske županijeKarlobag0
5 
Ličko-senjske županijeLovinac0
6 
Ličko-senjske županijeNovalja1
7 
Ličko-senjske županijeOtočac3
8 
Ličko-senjske županijePerušić1
9 
Ličko-senjske županijePlitvička Jezera1
10 
Ličko-senjske županijeSenj2
11 
Ličko-senjske županijeUdbina0
12 
Ličko-senjske županijeVrhovine0
IX.LIČKO-SENJSKA14
1 
ČakovecBelica1
2 
ČakovecČakovec10
3 
ČakovecDekanovec0
4 
ČakovecDomašinec1
5 
ČakovecDonja Dubrava1
6 
ČakovecDonji Kraljevec1
7 
ČakovecDonji Vidovec0
8 
ČakovecGoričan1
9 
ČakovecGornji Mihaljevec0
10 
ČakovecKotoriba1
11 
ČakovecMala Subotica1
12 
ČakovecMursko Središće3
13 
ČakovecNedelišće3
14 
ČakovecOrehovica1
15 
ČakovecPodturen1
16 
ČakovecPrelog3
17 
ČakovecPribislavec1
18 
ČakovecSelnica1
19 
ČakovecStrahoninec1
20 
ČakovecSveta Marija1
21 
ČakovecSveti Juraj1
22 
ČakovecSveti Martin1
23 
ČakovecŠenkovec1
24 
ČakovecŠtrigova1
25 
ČakovecVratišinec1
X.MEĐIMURSKA37
1 
Osječko-baranjske županijeAntunovac2
2 
Osječko-baranjske županijeBeli Manastir3
3 
Osječko-baranjske županijeBelišće4
4 
Osječko-baranjske županijeBilje1
5 
Osječko-baranjske županijeBizovac2
6 
Osječko-baranjske županijeČeminac1
7 
Osječko-baranjske županijeČepin4
8 
Osječko-baranjske županijeDarda2
9 
Osječko-baranjske županijeDonja Motičina0
10 
Osječko-baranjske županijeDonji Miholjac3
11 
Osječko-baranjske županijeDraž1
12 
Osječko-baranjske županijeDrenje1
13 
Osječko-baranjske županijeĐakovo9
14 
Osječko-baranjske županijeĐurđenovac2
15 
Osječko-baranjske županijeErdut5
16 
Osječko-baranjske županijeErnestinovo3
17 
Osječko-baranjske županijeFeričanci1
18 
Osječko-baranjske županijeGorjani0
19 
Osječko-baranjske županijeJagodnjak1
20 
Osječko-baranjske županijeKneževi Vinogradi1
21 
Osječko-baranjske županijeKoška1
22 
Osječko-baranjske županijeLevanjska Varoš0
23 
Osječko-baranjske županijeMagadenovac1
24 
Osječko-baranjske županijeMarijanci1
25 
Osječko-baranjske županijeNašice5
26 
Osječko-baranjske županijeOsijek43
27 
Osječko-baranjske županijePetlovac1
28 
Osječko-baranjske županijePetrijevci1
29 
Osječko-baranjske županijePodgorač1
30 
Osječko-baranjske županijePodravska Moslavina0
31 
Osječko-baranjske županijePopovac0
32 
Osječko-baranjske županijePunitovci1
33 
Osječko-baranjske županijeSatnica Đakovačka1
34 
Osječko-baranjske županijeSemeljci1
35 
Osječko-baranjske županijeStrizivojna1
36 
Osječko-baranjske županijeŠodolovci1
37 
Osječko-baranjske županijeTrnava1
38 
Osječko-baranjske županijeValpovo4
39 
Osječko-baranjske županijeViljevo1
40 
Osječko-baranjske županijeViškovci1
41 
Osječko-baranjske županijeVladislavci1
42 
Osječko-baranjske županijeVuka0
XI.OSJEČKO-BARANJSKA113
1 
Požeško-slavonske županijeBrestovac1
2 
Požeško-slavonske županijeČaglin1
3 
Požeško-slavonske županijeJakšić2
4 
Požeško-slavonske županijeKaptol1
5 
Požeško-slavonske županijeKutjevo2
6 
Požeško-slavonske županijeLipik2
7 
Požeško-slavonske županijePakrac3
8 
Požeško-slavonske županijePleternica4
9 
Požeško-slavonske županijePožega11
10 
Požeško-slavonske županijeVelika2
XII.POŽEŠKO-SLAVONSKA29
1 
Primorsko-goranske županijeBakar3
2 
Primorsko-goranske županijeBaška0
3 
Primorsko-goranske županijeBrod Moravice0
4 
Primorsko-goranske županijeCres1
5 
Primorsko-goranske županijeCrikvenica3
6 
Primorsko-goranske županijeČabar1
7 
Primorsko-goranske županijeČavle2
8 
Primorsko-goranske županijeDelnice2
9 
Primorsko-goranske županijeDobrinj0
10 
Primorsko-goranske županijeFužine1
11 
Primorsko-goranske županijeJelenje1
12 
Primorsko-goranske županijeKastav3
13 
Primorsko-goranske županijeKlana1
14 
Primorsko-goranske županijeKostrena1
15 
Primorsko-goranske županijeKraljevica1
16 
Primorsko-goranske županijeKrk2
17 
Primorsko-goranske županijeLokve0
18 
Primorsko-goranske županijeLopar0
19 
Primorsko-goranske županijeLovran1
20 
Primorsko-goranske županijeMali Lošinj2
21 
Primorsko-goranske županijeMalinska-Dubašnica1
22 
Primorsko-goranske županijeMatulji3
23 
Primorsko-goranske županijeMošćenička Draga1
24 
Primorsko-goranske županijeMrkopalj0
25 
Primorsko-goranske županijeNovi Vinodolski2
26 
Primorsko-goranske županijeOmišalj1
27 
Primorsko-goranske županijeOpatija3
28 
Primorsko-goranske županijePunat1
29 
Primorsko-goranske županijeRab3
30 
Primorsko-goranske županijeRavna Gora1
31 
Primorsko-goranske županijeRijeka43
32 
Primorsko-goranske županijeSkrad0
33 
Primorsko-goranske županijeVinodolska Općina1
34 
Primorsko-goranske županijeViškovo4
35 
Primorsko-goranske županijeVrbnik1
36 
Primorsko-goranske županijeVrbovsko2
XIII.PRIMORSKO-GORANSKA92
1 
Sisačko-moslavačke županijeDonji Kukuruzari1
2 
Sisačko-moslavačke županijeDvor2
3 
Sisačko-moslavačke županijeGlina3
4 
Sisačko-moslavačke županijeGvozd1
5 
Sisačko-moslavačke županijeHrvatska Dubica1
6 
Sisačko-moslavačke županijeHrvatska Kostajnica1
7 
Sisačko-moslavačke županijeJasenovac1
8 
Sisačko-moslavačke županijeKutina7
9 
Sisačko-moslavačke županijeLekenik2
10 
Sisačko-moslavačke županijeLipovljani1
11 
Sisačko-moslavačke županijeMajur0
12 
Sisačko-moslavačke županijeMartinska Ves1
13 
Sisačko-moslavačke županijeNovska4
14 
Sisačko-moslavačke županijePetrinja7
15 
Sisačko-moslavačke županijePopovača3
16 
Sisačko-moslavačke županijeSisak15
17 
Sisačko-moslavačke županijeSunja2
18 
Sisačko-moslavačke županijeTopusko1
19 
Sisačko-moslavačke županijeVelika Ludina1
XIV.SISAČKO-MOSLAVAČKA54
1 
Splitsko-dalmatinske županijeBaška Voda1
2 
Splitsko-dalmatinske županijeBol1
3 
Splitsko-dalmatinske županijeBrela0
4 
Splitsko-dalmatinske županijeCista Provo1
5 
Splitsko-dalmatinske županijeDicmo1
6 
Splitsko-dalmatinske županijeDugi Rat2
7 
Splitsko-dalmatinske županijeDugopolje1
8 
Splitsko-dalmatinske županijeGradac1
9 
Splitsko-dalmatinske županijeHrvace1
10 
Splitsko-dalmatinske županijeHvar1
11 
Splitsko-dalmatinske županijeImotski3
12 
Splitsko-dalmatinske županijeJelsa1
13 
Splitsko-dalmatinske županijeKaštela11
14 
Splitsko-dalmatinske županijeKlis1
15 
Splitsko-dalmatinske županijeKomiža1
16 
Splitsko-dalmatinske županijeLećevica0
17 
Splitsko-dalmatinske županijeLokvičići0
18 
Splitsko-dalmatinske županijeLovreč1
19 
Splitsko-dalmatinske županijeMakarska5
20 
Splitsko-dalmatinske županijeMarina1
21 
Splitsko-dalmatinske županijeMilna0
22 
Splitsko-dalmatinske županijeMuć1
23 
Splitsko-dalmatinske županijeNerežišća0
24 
Splitsko-dalmatinske županijeOkrug1
25 
Splitsko-dalmatinske županijeOmiš6
26 
Splitsko-dalmatinske županijeOtok1
27 
Splitsko-dalmatinske županijePodbablje2
28 
Splitsko-dalmatinske županijePodgora1
29 
Splitsko-dalmatinske županijePodstrana2
30 
Splitsko-dalmatinske županijePostira1
31 
Splitsko-dalmatinske županijePrgomet0
32 
Splitsko-dalmatinske županijePrimorski Dol0
33 
Splitsko-dalmatinske županijeProložac1
34 
Splitsko-dalmatinske županijePučišća1
35 
Splitsko-dalmatinske županijeRunovići1
36 
Splitsko-dalmatinske županijeSeget2
37 
Splitsko-dalmatinske županijeSelca1
38 
Splitsko-dalmatinske županijeSinj8
39 
Splitsko-dalmatinske županijeSolin7
40 
Splitsko-dalmatinske županijeSplit57
41 
Splitsko-dalmatinske županijeStari Grad1
42 
Splitsko-dalmatinske županijeSućuraj0
43 
Splitsko-dalmatinske županijeSupetar1
44 
Splitsko-dalmatinske županijeSutivan0
45 
Splitsko-dalmatinske županijeŠestanovac1
46 
Splitsko-dalmatinske županijeŠolta1
47 
Splitsko-dalmatinske županijeTrilj3
48 
Splitsko-dalmatinske županijeTrogir4
49 
Splitsko-dalmatinske županijeTučepi1
50 
Splitsko-dalmatinske županijeVis1
51 
Splitsko-dalmatinske županijeVrgorac2
52 
Splitsko-dalmatinske županijeVrlika1
53 
Splitsko-dalmatinske županijeZadvarje0
54 
Splitsko-dalmatinske županijeZagvozd0
55 
Splitsko-dalmatinske županijeZmijavci1
XV.SPLITSKO-DALMATINSKA144
1 
Šibensko-kninske županijeBilice0
2 
Šibensko-kninske županijeBiskupija0
3 
Šibensko-kninske županijeCivljane0
4 
Šibensko-kninske županijeDrniš2
5 
Šibensko-kninske županijeErvenik0
6 
Šibensko-kninske županijeKijevo0
7 
Šibensko-kninske županijeKistanje1
8 
Šibensko-kninske županijeKnin5
9 
Šibensko-kninske županijeMurter-Kornati1
10 
Šibensko-kninske županijePirovac1
11 
Šibensko-kninske županijePrimošten1
12 
Šibensko-kninske županijePromina0
13 
Šibensko-kninske županijeRogoznica1
14 
Šibensko-kninske županijeRužić1
15 
Šibensko-kninske županijeSkradin1
16 
Šibensko-kninske županijeŠibenik15
17 
Šibensko-kninske županijeTisno1
 
 
Šibensko-kninske županijeTribunj0
18 
Šibensko-kninske županijeUnešić1
19 
Šibensko-kninske županijeVodice3
XVI.ŠIBENSKO-KNINSKA34
1 
Varaždinske županijeBednja1
2 
Varaždinske županijeBeretinec1
3 
Varaždinske županijeBreznica1
4 
Varaždinske županijeBreznički Hum1
5 
Varaždinske županijeCestica1
6 
Varaždinske županijeDonja Voća1
8 
Varaždinske županijeGornji Kneginec2
9 
Varaždinske županijeIvanec4
10 
Varaždinske županijeJalžabet1
11 
Varaždinske županijeKlenovnik1
12 
Varaždinske županijeLepoglava2
13 
Varaždinske županijeLudbreg3
14 
Varaždinske županijeLjubešćica2
15 
Varaždinske županijeMali Bukovec1
16 
Varaždinske županijeMartijanec1
17 
Varaždinske županijeMaruševec2
18 
Varaždinske županijeNovi Marof4
19 
Varaždinske županijePetrijanec1
20 
Varaždinske županijeSračinec1
21 
Varaždinske županijeSveti Đurđ1
22 
Varaždinske županijeSveti Ilija1
23 
Varaždinske županijeTrnovec Bartolovečki2
24 
Varaždinske županijeVaraždin14
25 
Varaždinske županijeVaraždinske Toplice2
26 
Varaždinske županijeVeliki Bukovec1
27 
Varaždinske županijeVidovec2
28 
Varaždinske županijeVinica1
29 
Varaždinske županijeVisoko1
XVII.VARAŽDINSKA56
1 
Virovitičko-podravske županijeCrnac0
2 
Virovitičko-podravske županijeČačinci1
3 
Virovitičko-podravske županijeČađavica1
4 
Virovitičko-podravske županijeGradina1
5 
Virovitičko-podravske županijeLukač2
6 
Virovitičko-podravske županijeMikleuš0
7 
Virovitičko-podravske županijeNova Bukovica1
8 
Virovitičko-podravske županijeOrahovica2
9 
Virovitičko-podravske županijePitomača3
10 
Virovitičko-podravske županijeSlatina4
11 
Virovitičko-podravske županijeSopje0
12 
Virovitičko-podravske županijeSuhopolje2
13 
Virovitičko-podravske županijeŠpišić Bukovica1
14 
Virovitičko-podravske županijeVirovitica6
15 
Virovitičko-podravske županijeVoćin1
16 
Virovitičko-podravske županijeZdenci1
XVIII.VIROVITIČKO-PODRAVSKA26
1 
Vukovarsko-srijemske županijeAndrijaševci2
2 
Vukovarsko-srijemske županijeBabina Greda1
3 
Vukovarsko-srijemske županijeBogdanovci1
4 
Vukovarsko-srijemske županijeBorovo2
5 
Vukovarsko-srijemske županijeBošnjaci1
6 
Vukovarsko-srijemske županijeCerna2
7 
Vukovarsko-srijemske županijeDrenovci1
8 
Vukovarsko-srijemske županijeGradište1
9 
Vukovarsko-srijemske županijeGunja1
10 
Vukovarsko-srijemske županijeIlok2
11 
Vukovarsko-srijemske županijeIvankovo2
12 
Vukovarsko-srijemske županijeJarmina1
13 
Vukovarsko-srijemske županijeLovas1
14 
Vukovarsko-srijemske županijeMarkušica1
15 
Vukovarsko-srijemske županijeNegoslavci0
16 
Vukovarsko-srijemske županijeNijemci1
17 
Vukovarsko-srijemske županijeNuštar2
18 
Vukovarsko-srijemske županijeOtok (Vinkovci)2
19 
Vukovarsko-srijemske županijePrivlaka1
20 
Vukovarsko-srijemske županijeStari Jankovci1
21 
Vukovarsko-srijemske županijeStari Mikanovci1
22 
Vukovarsko-srijemske županijeŠtitar1
23 
Vukovarsko-srijemske županijeTompojevci0
24 
Vukovarsko-srijemske županijeTordinci0
25 
Vukovarsko-srijemske županijeTovarnik1
26 
Vukovarsko-srijemske županijeTrpinja2
27 
Vukovarsko-srijemske županijeVinkovci11
28 
Vukovarsko-srijemske županijeVođinci1
29 
Vukovarsko-srijemske županijeVrbanja1
30 
Vukovarsko-srijemske županijeVukovar9
31 
Vukovarsko-srijemske županijeŽupanja4
XIX.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA57
1 
Zadarske županijeBenkovac3
2 
Zadarske županijeBibinje1
3 
Zadarske županijeBiograd na Moru2
4 
Zadarske županijeGalovac0
5 
Zadarske županijeGračac2
6 
Zadarske županijeJasenice0
7 
Zadarske županijeKali1
8 
PagKolan0
9 
Zadarske županijeKukljica0
10 
Zadarske županijeLišane Ostrovičke0
11 
Zadarske županijeNin1
12 
Zadarske županijeNovigrad1
13 
Zadarske županijeObrovac1
14 
Zadarske županijePag1
15 
Zadarske županijePakoštane1
16 
Zadarske županijePašman1
17 
Zadarske županijePolača0
18 
Zadarske županijePoličnik1
19 
Zadarske županijePosedarje1
20 
Zadarske županijePovljana0
21 
Zadarske županijePreko1
22 
Zadarske županijePrivlaka1
23 
Zadarske županijeRažanac1
24 
Zadarske županijeSali1
25 
Zadarske županijeStankovci1
26 
Zadarske županijeStarigrad1
27 
Zadarske županijeSukošan1
28 
Zadarske županijeSveti Filip i Jakov1
29 
Zadarske županijeŠkabrnja0
30 
Zadarske županijeTkon0
31 
Zadarske županijeVir1
32 
Zadarske županijeVrsi0
33 
Zadarske županijeZadar25
34 
Zadarske županijeZemunik Donji1
XX.ZADARSKA52
1 
Zagrebačke županijeBedenica0
2 
Zagrebačke županijeBistra2
3 
Zagrebačke županijeBrckovljani1
4 
Zagrebačke županijeBrdovec3
5 
Zagrebačke županijeDubrava2
6 
Zagrebačke županijeDubravica1
7 
Zagrebačke županijeDugo Selo5
8 
Zagrebačke županijeFarkaševac1
9 
Zagrebačke županijeGradec1
10 
Zagrebačke županijeIvanić-Grad4
11 
Zagrebačke županijeJakovlje1
12 
Zagrebačke županijeJastrebarsko5
13 
Zagrebačke županijeKlinča Sela1
14 
Zagrebačke županijeKloštar Ivanić2
15 
Zagrebačke županijeKrašić1
16 
Zagrebačke županijeKravarsko1
17 
Zagrebačke županijeKriž2
18 
Zagrebačke županijeLuka0
19 
Zagrebačke županijeMarija Gorica0
20 
Zagrebačke županijeOrle1
21 
Zagrebačke županijePisarovina1
22 
Zagrebačke županijePokupsko1
23 
Zagrebačke županijePreseka1
24 
Zagrebačke županijePušća1
25 
Zagrebačke županijeRakovec0
26 
Zagrebačke županijeRugvica2
27 
Zagrebačke županijeSamobor11
28 
Zagrebačke županijeStupnik1
29 
Zagrebačke županijeSveta Nedelja4
30 
Zagrebačke županijeSveti Ivan Zelina5
31 
Zagrebačke županijeVelika Gorica17
32 
Zagrebačke županijeVrbovec4
33 
Zagrebačke županijeZaprešić7
34 
Zagrebačke županijeŽumberak0
XXI.ZAGREBAČKA89
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ1398Tablica I.11. → MREŽA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNaziv zavoda za javno zdravstvo
IBjelovarsko-bilogorskaZavod za javno zdravstvo Bjelovar­sko-bilogorske županije
IIBrodsko-posavskaNastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
IIIDubrovačko-neretvanskaZavod za javno zdravstvo Dubrovač­ko-neretvanske županije
IVGrad ZagrebNastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb
VIstarskaNastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
VIKarlovačkaZavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
VIIKoprivničko-križevačkaZavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
VIIIKrapinsko-zagorskaZavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
IXLičko-senjskaZavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
XMeđimurskaZavod za javno zdravstvo Međimurske županije
XIOsječko-baranjskaNastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
XIIPožeško-slavonskaZavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
XIIIPrimorsko-goranskaNastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
XIVSisačko-moslavačkaZavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
XVSplitsko-dalmatinskaNastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
XVIŠibensko-kninskaZavod za javno zdravstvo Šibensko-knin­ske županije
XVIIVaraždinskaZavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
XVIIIVirovitičko-podravskaZavod za javno zdravstvo »Sveti Rok« Virovitičko-podravske županije
XIXVukovarsko-srijemskaZavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
XXZadarskaZavod za javno zdravstvo Zadar
XXIZagrebačkaZavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
XXIIRepublika HrvatskaHrvatski zavod za javno zdravstvo


Tablica I.12. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA3
IIBRODSKO-POSAVSKA4
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA4
IVGRAD ZAGREB20
VISTARSKA5
VIKARLOVAČKA3
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA3
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA4
IXLIČKO-SENJSKA2
XMEĐIMURSKA3
XIOSJEČKO-BARANJSKA8
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA2
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA10
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA5
XVSPLITSKO-DALMATINSKA15
XVIŠIBENSKO-KNINSKA3
XVIIVARAŽDINSKA5
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA3
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA5
XXZADARSKA5
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ121

Tablica I.13. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI PREVENTIVNO-ODGOJNIH MJERA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA7
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA6
IVGRAD ZAGREB37
VISTARSKA8
VIKARLOVAČKA5
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA5
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA5
IXLIČKO-SENJSKA2
XMEĐIMURSKA5
XIOSJEČKO-BARANJSKA15
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA15
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA7
XVSPLITSKO-DALMATINSKA22
XVIŠIBENSKO-KNINSKA5
XVIIVARAŽDINSKA8
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA8
XXZADARSKA8
XXIZAGREBAČKA15
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ196

Tablica I.14. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u
zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA2
IIBRODSKO-POSAVSKA2
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA2
IVGRAD ZAGREB8*
VISTARSKA3
VIKARLOVAČKA2
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA2
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA2
IXLIČKO-SENJSKA2
XMEĐIMURSKA2
XIOSJEČKO-BARANJSKA4
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA2
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA4**
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA2
XVSPLITSKO-DALMATINSKA6***
XVIŠIBENSKO-KNINSKA2
XVIIVARAŽDINSKA2
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA2
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA2
XXZADARSKA3***
XXIZAGREBAČKA3
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ59


* 3 tima za potrebe obavljanja aktivnosti gerontologije i 1 tim za potrebe obavljanja aktivnosti promicanja zdravlja

** 1 tim u Primorsko-goranskoj županiji za potrebe obavljanja aktivnosti promicanja zdravlja

*** 2 tima za potrebe gerontologije i promicanja zdravlja u Splitsko-dalmatinskoj županiji

**** 1 tim za gerontologiju ZZJZ Zadar

Tablica I.15. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA2*
IIBRODSKO-POSAVSKA3
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA2
IVGRAD ZAGREB11
VISTARSKA4
VIKARLOVAČKA2*
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1*
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA2*
IXLIČKO-SENJSKA1
XMEĐIMURSKA2
XIOSJEČKO-BARANJSKA4
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA6
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA2
XVSPLITSKO-DALMATINSKA9*
XVIŠIBENSKO-KNINSKA2
XVIIVARAŽDINSKA3
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA2
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA2
XXZADARSKA5
XXIZAGREBAČKA4*
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ70

* Povećati sastav jednog, odnosno dva tima po županiji, za jednog radnika odgovarajuće visoke stručne spreme (broj stanovnika po timu u ovim županijama iznosi više od 100.000).

Tablica I.16. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA1
IIBRODSKO-POSAVSKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA1
IVGRAD ZAGREB1
VISTARSKA1
VIKARLOVAČKA1
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA1
IXLIČKO-SENJSKA1
XMEĐIMURSKA1
XIOSJEČKO-BARANJSKA1
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA1
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA1
XVIŠIBENSKO-KNINSKA1
XVIIVARAŽDINSKA1
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA1
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA1
XXZADARSKA1
XXIZAGREBAČKA1
XXIIHRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO2
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ23

Tablica I.17. → MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI PSIHIJATRIJE/MOBILNI TIMOVI U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova u zavodima za javno zdravstvo
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA1
IIBRODSKO-POSAVSKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA1
IVGRAD ZAGREB4
VISTARSKA1
VIKARLOVAČKA1
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA1
IXLIČKO-SENJSKA1
XMEĐIMURSKA1
XIOSJEČKO-BARANJSKA3
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA3
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA3
XVIŠIBENSKO-KNINSKA1
XVIIVARAŽDINSKA1
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA1
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA1
XXZADARSKA1
XXIZAGREBAČKA1
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ30


Tablica I.18. → MREŽA KOORDINATORA I MOBILNIH TIMOVA ZA PALIJATIVNU SKRB NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Red. brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj koordinatora*Najveći mogući broj mobilnih timova
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA22
IIBRODSKO-POSAVSKA22
IIIDUBROVAČKO NERETVANSKA33
IVGRAD ZAGREB1313
VISTARSKA22
VIKARLOVAČKA33
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA22
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA22
IXLIČKO-SENJSKA22
XMEĐIMURSKA22
XIOSJEČKO-BARANJSKA77
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA22
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA4**4
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA33
XVSPLITSKO-DALMATINSKA6**6
XVIŠIBENSKO-KNINSKA22
XVIIVARAŽDINSKA33
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA22
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA33
XXZADARSKA3**3
XXIZAGREBAČKA

5

3

5
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ7373

* Uz svakog koordinatora može se organizirati po jedan mobilni palijativni tim.

** Zbog posebnih dodatnih potreba koje uvjetuju ruralna područja, otoci, i sl. može se dodatno osigurati još jedan koordinator.

Tablica I.19.1 → MREŽA FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA – POTREBNI BROJ FIZIOTERAPEUTA PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Red. brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj fizioterapeuta
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA14
IIBRODSKO-POSAVSKA14
IIIDUBROVAČKO NERETVANSKA10
IVGRAD ZAGREB150
VISTARSKA30
VIKARLOVAČKA18
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA26
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA19
IXLIČKO-SENJSKA10
XMEĐIMURSKA14
XIOSJEČKO-BARANJSKA27
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA10
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA57
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA20
XVSPLITSKO-DALMATINSKA63
XVIŠIBENSKO-KNINSKA9
XVIIVARAŽDINSKA20
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA12
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA13
XXZADARSKA20
XXIZAGREBAČKA48
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ604


Tablica I.19.2. → MREŽA FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA – BROJ FIZIOTERAPEUTA PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Županija/Grad ZagrebPodručje radaNajveći mogući broj fizioterapeuta
BJELOVARSKO-BILOGORSKABJELOVAR5
ČAZMA2
DARUVAR2
GAREŠNICA3
GRUBIŠNO POLJE2
UKUPNO14
BRODSKO-POSAVSKANOVA GRADIŠKA4
SLAVONSKI BROD10
UKUPNO14
DUBROVAČKO-NERETVANSKADUBROVNIK6
METKOVIĆ2
PLOČE1
KORČULA1
VELA LUKA
UKUPNO10
GRAD ZAGREBGRAD ZAGREB150
ISTARSKABUZET2
LABIN3
PAZIN3
POREČ4
PULA12
ROVINJ3
UMAG3
UKUPNO30

KARLOVAČKADUGA RESA3
KARLOVAC s općinama Lasinja, Krnjak i Draganić7
OZALJ2
OGULIN4
SLUNJ s pripadajućim općinama i Vojnić2
UKUPNO18
KOPRIVNIČ­-
KO-KRIŽEVAČKA
ĐURĐEVAC8
KOPRIVNICA10
KRIŽEVCI8
UKUPNO26
KRAPINSKO-ZAGORSKADONJA STUBICA4
KLANJEC1
KRAPINA3
PREGRADA2
ZABOK6
ZLATAR3
UKUPNO19
LIČKO-SENJSKAGOSPIĆ4
KORENICA2
OTOČAC2
SENJ2
UKUPNO10
MEĐIMURSKAČAKOVEC14
OSJEČKO-BARANJSKABELI MANASTIR3
DONJI MIHOLJAC1
ĐAKOVO3
NAŠICE2
OSIJEK15
VALPOVO3
UKUPNO27
POŽEŠKO-SLAVONSKAPAKRAC4
POŽEGA6
UKUPNO10
PRIMORSKO-GORANSKACRIKVENICA3
ČABAR


3

DELNICE
VRBOVSKO
KRK2
MALI LOŠINJ2
OPATIJA5
RAB2
RIJEKA40
UKUPNO57
SISAČKO-MOSLAVAČKAKUTINA3
NOVSKA2
PETRINJA (uključuje Dvor, Glinu, Topusko i Hrvatsku Kostajnicu)5
SISAK10
UKUPNO20
SPLITSKO-DALMATINSKAIMOTSKI4
KAŠTELA6
MAKARSKA4
OMIŠ4
SINJ5
SOLIN6
SPLIT25
VRGORAC1
HVAR1
VIS1
SUPETAR1
TROGIR


5

ŠOLTA
UKUPNO63
ŠIBENSKO-KNINSKADRNIŠ2
KNIN2
ŠIBENIK5
UKUPNO9
VARAŽDINSKAIVANEC5
LUDBREG3
NOVI MAROF3
VARAŽDIN9
UKUPNO20
VIROVITIČ­-
KO-PODRAVSKA
ORAHOVICA3
SLATINA2
PITOMAČA1
VIROVITICA6
UKUPNO12
VUKOVAR-
SKO-SRIJEMSKA
VINKOVCI6
VUKOVAR4
ŽUPANJA3
UKUPNO13
ZADARSKABENKOVAC2
BIOGRAD2
GRAČAC2
OBROVAC
ZADAR12
PAG (uključena NOVALJA)2
UKUPNO20
ZAGREBAČKADUGO SELO3
IVANIĆ GRAD3
JASTREBARSKO3
SAMOBOR10
VELIKA GORICA12
VRBOVEC3
ZAPREŠIĆ10
ZELINA4
UKUPNO48
UKUPNO U RH604


Tablica I.20. → MREŽA SESTRINSKIH SAVJETOVALIŠTA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Tablica I.21. → MREŽA U LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

* logopedsku djelatnost moguće je ugovoriti zasebno na razini doma zdravlja ili u okviru dispanzera

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj savjetovališta u domovima zdravlja
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA4
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5
IVGRAD ZAGREB16
VISTARSKA7
VIKARLOVAČKA5
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA4
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
IXLIČKO-SENJSKA4
XMEĐIMURSKA6
XIOSJEČKO-BARANJSKA8
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA3
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA9
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA5
XVSPLITSKO-DALMATINSKA12
XVIŠIBENSKO-KNINSKA4
XVIIVARAŽDINSKA6
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA5
XXZADARSKA6
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ135
Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj logopeda*
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA5
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5
IVGRAD ZAGREB24
VISTARSKA8
VIKARLOVAČKA4
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA4
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA6
IXLIČKO-SENJSKA4
XMEĐIMURSKA5
XIOSJEČKO-BARANJSKA6
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA15
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA4
XVSPLITSKO-DALMATINSKA12
XVIŠIBENSKO-KNINSKA4
XVIIVARAŽDINSKA6
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA4
XXZADARSKA4
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ142

Tablica I.22. → MREŽA U PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

* timove u psihološkoj djelatnosti moguće je ugovoriti zasebno na razini doma zdravlja ili u okviru dispanzera

Tablica I.23. → MREŽA DISPANZERA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU


Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova*
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA4
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5
IVGRAD ZAGREB20
VISTARSKA7
VIKARLOVAČKA4
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA4
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
IXLIČKO-SENJSKA3
XMEĐIMURSKA7
XIOSJEČKO-BARANJSKA6
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA8
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA5
XVSPLITSKO-DALMATINSKA12
XVIŠIBENSKO-KNINSKA4
XVIIVARAŽDINSKA6
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA4
XXZADARSKA4
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ133
Redni brojŽupanija/Grad ZagrebBroj dispanzera za mentalno zdravljeBroj dispanzera za ranu intervenciju
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA11
IIBRODSKO-POSAVSKA11
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA11
IVGRAD ZAGREB33
VISTARSKA21
VIKARLOVAČKA11
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA11
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA11
IXLIČKO-SENJSKA11
XMEĐIMURSKA11
XIOSJEČKO-BARANJSKA11
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA11
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA11
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA11
XVSPLITSKO-DALMATINSKA11
XVIŠIBENSKO-KNINSKA11
XVIIVARAŽDINSKA11
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA11
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA11
XXZADARSKA11
XXIZAGREBAČKA11
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ2423


Tablica I.24. → MREŽA U DJELATNOSTI RADNE TERAPIJE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj radnih terapeuta*
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA4
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5
IVGRAD ZAGREB16
VISTARSKA7
VIKARLOVAČKA4
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA4
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
IXLIČKO-SENJSKA3
XMEĐIMURSKA7
XIOSJEČKO-BARANJSKA6
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA6
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA5
XVSPLITSKO-DALMATINSKA12
XVIŠIBENSKO-KNINSKA4
XVIIVARAŽDINSKA6
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA4
XXZADARSKA4
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ127

* djelatnost radne terapije moguće je ugovoriti zasebno na razini doma zdravlja ili u okviru dispanzera

Tablica I.25. → MREŽA U DJELATNOSTI FIZIKALNE TERAPIJE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova*
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA5
IIBRODSKO-POSAVSKA4
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5
IVGRAD ZAGREB16
VISTARSKA7
VIKARLOVAČKA4
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA4
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA8
IXLIČKO-SENJSKA3
XMEĐIMURSKA7
XIOSJEČKO-BARANJSKA6
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA6
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA5
XVSPLITSKO-DALMATINSKA8
XVIŠIBENSKO-KNINSKA4
XVIIVARAŽDINSKA4
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA4
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA4
XXZADARSKA4
XXIZAGREBAČKA9
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ121


* djelatnost fizikalne terapije moguće je ugovoriti zasebno na razini doma zdravlja ili u okviru dispanzera

Tablica I.26. → MREŽA MOBILNIH AMBULANTI U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE I MREŽA MOBILNIH LJEKARNI NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVAT­SKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebDom zdravlja/ljekarnička ustanovaBroj mobilnih ambulantiBroj mobilnih ljekarni
1.BJELOVARSKO-BILOGORSKADom zdravlja20
2.BRODSKO-POSAVSKADom zdravlja/ZU Ljekarna Slavonski Brod21
3.DUBROVAČKO-NERETVANSKADom zdravlja20
4.ISTARSKADom zdravlja10
5.KARLOVAČKADom zdravlja21
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKADom zdravlja20
7.KRAPINSKO-ZAGORSKADom zdravlja10
8.LIČKO-SENJSKADom zdravlja11
9.MEĐIMURSKADom zdravlja10
10.OSJEČKO-BARANJSKADom zdravlja10
11.POŽEŠKO-SLAVONSKADom zdravlja10
12.PRIMORSKO-GORANSKADom zdravlja20
13.SISAČKO-MOSLAVAČKADom zdravlja21
14.SPLITSKO-DALMATINSKADom zdravlja20
15.ŠIBENSKO-KNINSKADom zdravlja10
16.VARAŽDINSKADom zdravlja20
17.VIROVITIČKO-PODRAVSKADom zdravlja20
18.VUKOVARSKO-SRIJEMSKADom zdravlja31
19.ZADARSKADom zdravlja/ZU Ljekarna Zadar22
20.ZAGREBAČKADom zdravlja/Ljekarne Zagrebačke županije11
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ338


Tablica II.1. MREŽA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I DIJAGNOSTIČKE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI – POTREBAN BROJ SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNIH I DIJAGNOSTIČKIH TIMOVA PREMA UTVRĐENOM STANDARDU PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU, A IZNIMNO PO REGIJAMA, ODNOSNO NA NACIONALNOJ RAZINI

ŽUPANIJA/
DJELATNOST
Infektologija*Onkolo- gija*Pedijatrija*Neurologija****

Dermatologija

i venerologija****

Dječja i adole­scentna psihijatrija*Kirurgija****Dječja kirurgija *Neurokirurgija*Maksilofacijalna kirurgija****Urolo- gija****Orto- pedija****
STANDARD180.000120.00012.00070.00070.000125.00060.000115.000350.00060.000090.00080.000
Bjelovarsko-bilogorska112220200011
Brodsko-posavska1113221300122
Dubrovačko-neretvanska112221200012
Grad Zagreb281223171714195891314
Istarska1224331411134
Karlovačka112221200012
Koprivničko-križevačka112221200011
Krapinsko-zagorska112220200012
Ličko-senjska111110100011
Međimurska112221200011
Osječko-baranjska2236662723545
Požeško-slavonska112110100111
Primorsko-goranska2235663612445
Sisačko-moslavačka113222300022
Splitsko-dalmatinska235109921023478
Šibensko-kninska112221200011
Varaždinska1123332311022
Virovitičko-podravska111110100011
Vukovarsko-srijemska113331300022
Zadarska1123331300122
Zagrebačka000440500034
REPUBLIKA HRVAT­SKA***000000000000
UKUPNO324281757534831218265463


ŽUPANIJA/
DJELATNOST
Ginekologija i opstetricija*Otorinolaringologija****Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje*Radio­logija****Transfuzijska medicina*Medicinska mikrobiologija s parazitologijomNuklearna medicina*Klinička citologija****Medicinska biokemija****
STANDARD25.00060.000180.00030.000100.00070.000150.00070.00070.000
Bjelovarsko-bilogorska221413022
Brodsko-posavska1331624022
Dubrovačko-neretvanska221413022
Grad Zagreb254198381415181717
Istarska14421224033
Karlovačka221412022
Koprivničko-križevačka221413022
Krapinsko-zagorska221412022
Ličko-senjska111211011
Međimurska221414022
Osječko-baranjska27721346766
Požeško-slavonska111312011
Primorsko-goranska27621348566
Sisačko-moslavačka331624022
Splitsko-dalmatinska21110320610899
Šibensko-kninska221414022
Varaždinska13311026233
Virovitičko-podravska211312011
Vukovarsko-srijemska331624033
Zadarska1331624033
Zagrebačka0501005044
REPUBLIKA HRVATSKA***00001315000
SVEUKUPNO116833217663111407575

ŽUPANIJA/
DJELATNOST
Patohistološka dijagnostika*Stomatološka protetikaOrtodoncijaDentalna patologija i endodoncija**

Oralna

patologija**

Parodontologija**Oralna kirurgija

Dječja

stomato- logija**

Gerijatrija i gerontologija****
STANDARD250.000150.0008.000450.000450.000300.000200.00060.000100.0000
Bjelovarsko-bilogorska114000100
Brodsko-posavska1114000100
Dubrovačko-neretvanska113000100
Grad Zagreb26132766129100
Istarska1225000200
Karlovačka113000200
Koprivničko-križevačka113000200
Krapinsko-zagorska115000100
Ličko-senjska112000100
Međimurska113000100
Osječko-baranjska2239223330
Požeško-slavonska113000100
Primorsko-goranska2238222322
Sisačko-moslavačka114000200
Splitsko-dalmatinska22416433440
Šibensko-kninska113000100
Varaždinska1114000100
Virovitičko-podravska112000100
Vukovarsko-srijemska115000100
Zadarska1115000100
Zagrebačka027000200
REPUBLIKA HRVATSKA***000000000
UKUPNO294212514132041192

* Ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima

** Ugovara se na regionalnoj razini (Regionalni centri: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb)

*** Ugovara se na nacionalnoj razini

**** Ugovara se u bolničkim zdravstvenim ustanovama i domovima zdravlja

1 – Standard uvećan 10 % za ustanove koje provode složene terapijske i dijagnostičke postupke

2 – Standard uvećan 30 % za ustanove koje provode složene terapijske i dijagnostičke postupke

3 – Kirurgija podrazumijeva djelatnosti sa zajedničkim kirurškim deblom.

Tablica II.1.1. → MREŽA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I DIJAGNOSTIČKE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI – POTREBAN BROJ TIMOVA, U DJELATNOSTIMA INTERNE MEDICINE, PSIHIJATRIJE, FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE I OFTAMOLOGIJE

REDNI BROJŽUPANIJA/ GRAD ZAGREBPODRUČJE RADAInterna medicina*PsihijatrijaFizikalna medicina i rehabilitacijaOftalmologija
STANDARD18.00030.00035.00035.000
1BJELOVAR3222
2ČAZMA1
3DARUVAR1111
4GAREŠNICA111
5GRUBIŠNO POLJE11
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA7444
1NOVA GRADIŠKA3211
2SLAVONSKI BROD7444
IIBRODSKO-POSAVSKA10655
1DUBROVNIK4222
2METKOVIĆ111,51
3PLOČE1111
4KORČULA1111
5VELA LUKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA855,55
IVGRAD ZAGREB61373232
1LABIN1111
2PAZIN1121
3BUZET1
4PULA6333
5POREČ2121
6ROVINJ11
7UMAG2111
VISTARSKA14897
1DUGA RESA1111
2KARLOVAC3222
3OZALJ1
4OGULIN1


1


1


1

5SLUNJ1
6VOJNIĆ
VIKARLOVAČKA7444
1ĐURĐEVAC1122
2KOPRIVNICA32
KRIŽEVCI2111
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA6433
1DONJA STUBICA2111
2KRAPINA11


1


1

3PREGRADA11
4KLANJEC
5ZABOK2111
6ZLATAR1111
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA7544
1GOSPIĆ1111
2KORENICA1
3OTOČAC1111
4SENJ
5OTOK PAG **1111
IXLIČKO-SENJSKA4333
1ČAKOVEC6433
XMEĐIMURSKA6433
1BELI MANASTIR2211
2DONJI MIHOLJAC1111
3ĐAKOVO3222
4NAŠICE2211
5OSIJEK13556
6VALPOVO2111
XIOSJEČKO-BARANJSKA23131112
PAKRAC1122
POŽEGA32
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA4322
1CRIKVENICA1121
2ČABAR


2


1


1


1

3DELNICE
4VRBOVSKO
5KRK1


2


1


1

6MALI LOŠINJ1
7RAB1
8OPATIJA2111
9RIJEKA14887
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA22131311
1PETRINJA (uključuje Dvor, Glinu, Topusko i Hrvatsku Kostajnicu)2111
2KUTINA2222
3NOVSKA1
4SISAK5322
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA10655
1IMOTSKI2111
2KAŠTELA3211
3MAKARSKA2111
4VRGORAC1
5OMIŠ2111
6SINJ3222
7SOLIN2111
8SPLIT151098
9HVAR1


1


1


1

10VIS
11SUPETAR1
12TROGIR2111
XVSPLITSKO-DALMATINSKA34201817
1DRNIŠ1111
2KNIN11
3ŠIBENIK4222
XVIŠIBENSKO-KNINSKA6433
1IVANEC2111
2LUDBREG1111
3NOVI MAROF2111
4VARAŽDIN6433
XVIIVARAŽDINSKA11766
1ORAHOVICA1121
2SLATINA1
3VIROVITICA3222
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA5343
1VINKOVCI5322
2VUKOVAR3222
3ŽUPANJA2111
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA10655
1BENKOVAC1


2


2


2

2BIOGRAD1
3GRAČAC1
4OBROVAC
5ZADAR7544
6OTOK PAG **1111
XXZADARSKA11877
1DUGO SELO2111
2IVANIĆ GRAD2111
3JASTREBARSKO2111
4SAMOBOR3211
5VELIKA GORICA4222
6VRBOVEC2111
7ZAPREŠIĆ3211
8ZELINA1111
XXIZAGREBAČKA191199
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ285174155,5150* Interna medicina podrazumijeva djelatnosti sa zajedničkim internističkim deblom.

** Ugovara se u Novalji ili Pagu za cijeli otok Pag.

Tablica II.2. MREŽA POSTELJA U STACIONARIMA DOMOVA ZDRAVLJA

Redni brojStacionari domova zdravljaLokalitetPotreban broj postelja
općipalijativne posteljerodilište
1.Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županijeMetković1136
2.Dom zdravlja Ličko-senjske županijeOtočac1030
3.Dom zdravlja Ličko-senjske županijeVrhovine800
4.Dom zdravlja Ličko-senjske županijeSenj1020
5.Dom zdravlja Osječko-baranjske županijeĐakovo080
6.Istarski domovi zdravljaLabin930
7.Istarski domovi zdravljaPazin7100
8.Istarski domovi zdravljaUmag930
9.Dom zdravlja Primorsko-goranske županijeMali Lošinj1130
10.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeHvar440
11.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeMakarska460
12.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSinj4120
13.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeImotski0120
14.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSupetar2120
15.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSplit0200
16.Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županijeKorčula730
17.Dom zdravlja Virovitičko-podravskeVirovitica080
18.Dom zdravlja Požeško-slavonske županijePožega080
19.Dom zdravlja Zadarske županijeZadar0100
UKUPNO941306

Tablica II.3. POSTELJE U USTANOVI ZA PALIJATIVNU SKRB

Redni brojUSTANOVA ZA PALIJATIVNU SKRBBroj postelja za palijativnu skrb
1Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij »MARIJA KRUCIFIKSA KOZULIĆ«14
2Ustanova za palijativnu skrb Hospicij »BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ«14
UKUPNO28

Tablica III.1. MREŽA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebNaziv ustanove/sjedište
012
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA
1Opća bolnica Dr. Anđelko Višić Bjelovar
2 
DARUVARSKE TOPLICE, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
IIBRODSKO-POSAVSKA
1Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
2Opća bolnica Nova Gradiška
3 
Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb »Sveti Rafael« Strmac
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA
1Opća bolnica Dubrovnik
2 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju »Kalos« – Vela Luka
IVGRAD ZAGREB
1Klinički bolnički centar Zagreb
2 
Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Zagreb
3 
Klinička bolnica »Dubrava«, Zagreb
4 
Klinička bolnica »Merkur«, Zagreb
5 
Klinika za dječje bolesti Zagreb
6 
Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
7 
Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
8 
Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
9Klinika za psihijatriju »Sveti Ivan«
10Dječja bolnica Srebrnjak
11Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb
12Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb
13Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb
VISTARSKA
1Opća bolnica Pula
2 
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Martin Horvat« Rovinj – Rovigno
VIKARLOVAČKA
1Opća bolnica Karlovac
2 
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin
3 
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
1Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA
1Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
2 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
3 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
4 
Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
IXLIČKO-SENJSKA
1Opća bolnica Gospić
XMEĐIMURSKA
1Županijska bolnica Čakovec
XIOSJEČKO-BARANJSKA
1Klinički bolnički centar Osijek
2 
Opća županijska bolnica Našice
3Lječilište Bizovačke Toplice
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA
1 
Opća županijska bolnica Požega
2Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
3 
Toplice Lipik – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA
1Klinički bolnički centar Rijeka
2 
Klinika za ortopediju Lovran
3 
Thalassotherapia – Crikvenica specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
4 
Thalassotherapia, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija
5 
Lječilište Veli Lošinj
6 
Insula – županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
7Psihijatrijska bolnica Lopača
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA
1Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
2 
Lječilište »Topusko«
3 
Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača
XVSPLITSKO-DALMATINSKA
1Klinički bolnički centar Split
2 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju »Biokovka«, Makarska
XVIŠIBENSKO-KNINSKA
1Opća bolnica Šibensko-kninske županije
2Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin
XVIIVARAŽDINSKA
1Opća bolnica Varaždin
2 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA
1Opća bolnica Virovitica
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA
1Opća županijska bolnica Vinkovci
2 
Nacionalna memorijalna bolnica Dr. Juraj Njavro Vukovar
XXZADARSKA
1Opća bolnica Zadar
2 
Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru
3 
Psihijatrijska bolnica Ugljan
XXIZAGREBAČKA
1Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra
2 
Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić GradTablica III.2. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U BJELOVAR­SKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

III.2.1.

Opća bolnica Dr. Anđelko Višić Bjelovar
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina73188
Infektologija550
Neurologija1853
Psihijatrija17222
Pedijatrija1044
Opća kirurgija4077
Urologija1031
Ortopedija i traumatologija1230
Otorinolaringologija860
Oftalmologija i optometrija660
Ginekologija i opstetricija2269
Dugotrajno liječenje0010
Palijativna skrb0050
UKUPNO2218594

III.2.2.

DARUVARSKE TOPLICE, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima140
Ukupno140

Tablica III.3. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

III.3.1.

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolica/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina90406
Infektologija1622
Neurologija3154
Psihijatrija35282
Pedijatrija2555
Opća kirurgija41195
Neurokirurgija1511
Urologija1262
Ortopedija i traumatologija2866
Otorinolaringologija1253
Oftalmologija i optometrija850
Ginekologija i opstetricija40126
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb005
UKUPNO35313647

III.3.2.

Opća bolnica Nova Gradiška
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolica/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina3085
Psihijatrija070
Pedijatrija852
Opća kirurgija3035
Ginekologija i opstetricija1032
Dugotrajno liječenje0015
Palijativna skrb0020
UKUPNO782649

III.3.3.

Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb »Sveti Rafael« Strmac
DJELATNOSTBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Dugotrajno liječenje 
15 
Palijativna skrb 
30 
Kronične duševne bolesti20 
95
UKUPNO204595

Tablica III.4. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U DUBROVAČ­KO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

III.4.1.

Opća bolnica Dubrovnik
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina682610
Infektologija1040
Neurologija1434
Psihijatrija19222
Pedijatrija1744
Opća kirurgija42306
Neurokirurgija500
Urologija523
Ortopedija i traumatologija813
Otorinolaringologija724
Oftalmologija i optometrija530
Ginekologija i opstetricija2738
Palijativna skrb0013
Dugotrajno liječenje0015
UKUPNO22710072

III.4.2.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju »Kalos« – Vela Luka
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima135
UKUPNO135

Tablica III.5. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U GRADU ZAGREBU

III.5.1.

Klinički bolnički centar Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina4149552
Onkologija i radioterapija50309
Dermatologija i venerologija201010
Fizikalna medicina i rehabilitacija201015
Neurologija76309
Psihijatrija3015525
Dječja i adolescentna psihijatrija8201
Pedijatrija1653023
Opća kirurgija1851534
Dječja kirurgija25105
Neurokirurgija5225
Urologija34106
Ortopedija i traumatologija80812
Otorinolaringologija4877
Oftalmologija i optometrija481915
Ginekologija i opstetricija2502042
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb0018
UKUPNO1.505473288

III.5.2.

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1794723
Onkologija i radioterapija84333
Dermatologija i venerologija22136
Fizikalna medicina i rehabilitacija16810
Neurologija58179
Psihijatrija356020
Pedijatrija482710
Opća kirurgija*1371816
Neurokirurgija3414
Urologija30104
Ortopedija i traumatologija145511
Otorinolaringologija*8469
Oftalmologija i optometrija34109
Ginekologija i opstetricija*951826
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina050
Palijativna skrb0016
Transfuzijska medicina020
UKUPNO1.001280176


* Obuhvaća i onkološku kirurgiju (kirurška onkologija, ginekološko-onkološka kirurgija, kirurgija tumora glave i vrata, onkoplastika)

III.5.3.

Klinička bolnica »Dubrava«, Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1824836
Onkologija i radioterapija10100
Fizikalna medicina i rehabilitacija010
Neurologija46105
Psihijatrija20303
Opća kirurgija1321824
Neurokirurgija3313
Maksilofacijalna kirurgija4445
Urologija2451
Ortopedija i traumatologija42210
Otorinolaringologija1033
Oftalmologija i optometrija881
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina010
Palijativna skrb0012
UKUPNO551141103

III.5.4.

Klinička bolnica »Merkur«, Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1007116
Opća kirurgija*92107
Urologija1962
Ortopedija i traumatologija1863
Otorinolaringologija1763
Ginekologija i opstetricija60106
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina021
Palijativna skrb006
UKUPNO30611144


* Centar za transplantaciju se sastoji od djelatnosti abdominalne kirurgije (10 postelja), gastroenterologije (8 postelja), nefrologije (5 postelja), urologije (2 postelje) i anesteziologije (2 postelje)

III.5.5.

Klinika za dječje bolesti Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Dječja i adolescentna psihijatrija0150
Pedijatrija*78438
Dječja kirurgija84154
Ortopedija i traumatologija1001
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb004
UKUPNO1727517

* od toga 22 postelje za akutno liječenje, 4 postelje za produženo liječenje i 10 postelja/stolaca u dječjoj hematoonkologiji

III.5.6.

Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Infektologija1822834
UKUPNO1822834

III.5.7.

Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1312510
Fizikalna medicina i rehabilitacija0150
Neurologija3554
Opća kirurgija9048
Urologija2952
Ortopedija i traumatologija1452
Otorinolaringologija2033
Oftalmologija i optometrija20302
Ginekologija i opstetricija80625
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb0010
UKUPNO41910066


III.5.8.

Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Psihijatrija140280 
Kronične duševne bolesti 
 
 
495
Palijativna skrb 
 
15 
UKUPNO14028015495

III.5.9.

Klinika za psihijatriju »Sveti Ivan«
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Psihijatrija50150 
Neurologija20
Kronične duševne bolesti 
 
 
486
Palijativna skrb15
UKUPNO5017015486

III.5.10.

Dječja bolnica Srebrnjak
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Pedijatrija4140 
Otorinolaringologija45
Kronične dječje bolesti 
 
30
UKUPNO454530

III.5.11.

Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Interna medicina2515 
Kronične plućne bolesti 
 
 
24
Palijativna skrb51
UKUPNO25155124

III.5.12.

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Pedijatrija27174 
Kronične dječje bolesti 
 
37*
UKUPNO2717437

* od toga 27 postelja za majke iz tretmana »Majka-dijete«

III.5.13.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Psihijatrija2770 
Kronične duševne bolesti 
 
13
UKUPNO277013

Tablica III.6. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

III.6.1.

Opća bolnica Pula
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina102409
Infektologija1451
Neurologija26102
Psihijatrija23383
Pedijatrija18208
Opća kirurgija58135
Neurokirurgija911
Urologija721
Ortopedija i traumatologija2022
Otorinolaringologija10101
Oftalmologija i optometrija561
Ginekologija i opstetricija40710
Palijativna skrb0015
UKUPNO33215459


III.6.2.

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Martin Horvat« Rovinj – Rovigno
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima*66
UKUPNO66

* od toga 26 postelja za liječenje djece

Tablica III.7. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

III.7.1.

Opća bolnica Karlovac
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina88165
Infektologija1160
Neurologija2085
Psihijatrija17555
Pedijatrija1075
Opća kirurgija76106
Urologija822
Otorinolaringologija921
Oftalmologija i optometrija460
Ginekologija i opstetricija3038
Palijativna skrb005
UKUPNO27311542

III.7.2

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina2551
Pedijatrija511
Opća kirurgija1511
Ginekologija i opstetricija712
Dugotrajno liječenje0015
Palijativna skrb0015
UKUPNO52835

III.7.3.

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa
DJELATNOSTBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb
Interna medicina6
Dugotrajno liječenje 
140
Palijativna skrb 
25
UKUPNO6165

Tablica III.8. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

III.8.1.

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina73246
Infektologija720
Neurologija1774
Psihijatrija19253
Pedijatrija1454
Opća kirurgija47127
Ortopedija i traumatologija3183
Otorinolaringologija864
Oftalmologija i optometrija4120
Ginekologija i opstetricija1787
Palijativna skrb0030
UKUPNO23710968

Tablica III.9. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U KRAPINSKO-ZA­GORSKOJ ŽUPANIJI

III.9.1.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina711110
Neurologija1886
Pedijatrija1534
Opća kirurgija4774
Oftalmologija i optometrija050
Ginekologija i opstetricija2456
Palijativna skrb006
UKUPNO1753936

III.9.2.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima170
UKUPNO170

III.9.3.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Interna medicina206 
Neurologija102 
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima 
6426*
Palijativna skrb6
UKUPNO30146426

* Od toga 80 za kraniocerebralne ozljede i 125 za kardiovaskularne bolesti

III.9.4.

Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolnice
Interna medicina4
Kardiovaskularna kirurgija i kardiologija30 
UKUPNO304

Tablica III.10. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

III.10.1.

Opća bolnica Gospić
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina2841
Neurologija020
Psihijatrija020
Pedijatrija1060
Opća kirurgija1763
Ginekologija i opstetricija1062
Palijativna skrb008
Dugotrajno liječenje005
UKUPNO652619

Tablica III.11. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

III.11.1.

Županijska bolnica Čakovec
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina80307
Infektologija830
Neurologija1453
Psihijatrija16205
Pedijatrija2282
Opća kirurgija4064
Urologija620
Ortopedija i traumatologija26100
Otorinolaringologija851
Oftalmologija i optometrija4100
Ginekologija i opstetricija3252
Palijativna skrb0025
UKUPNO25610449


Tablica III.12. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

III.12.1

Klinički bolnički centar Osijek
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1895210
Infektologija3088
Onkologija i radioterapija36228
Dermatologija i venerologija1041
Fizikalna medicina i rehabilitacija26645
Neurologija502010
Psihijatrija383012
Dječja i adolescentna psihijatrija1080
Pedijatrija80385
Opća kirurgija1291620
Dječja kirurgija1171
Neurokirurgija2016
Maksilofacijalna kirurgija1451
Urologija2663
Ortopedija i traumatologija51210
Otorinolaringologija2172
Oftalmologija i optometrija10121
Ginekologija i opstetricija70148
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina0100
Palijativna skrb0020
UKUPNO821268171

III.12.2.

Opća županijska bolnica Našice
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina2482
Psihijatrija10120
Pedijatrija1282
Opća kirurgija3042
Urologija630
Ginekologija i opstetricija1244
Dugotrajno liječenje0014
Palijativna skrb0012
UKUPNO943936


III.12.3.

Lječilište Bizovačke Toplice
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima100
Ukupno100

Tablica III.13. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U POŽEŠKO-SLA­VONSKOJ ŽUPANIJI

III.13.1.

Opća županijska bolnica Požega
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolica/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina48169
Infektologija771
Neurologija1482
Psihijatrija12120
Pedijatrija963
Opća kirurgija4276
Urologija421
Ortopedija i traumatologija811
Otorinolaringologija811
Oftalmologija i optometrija430
Ginekologija i opstetricija1534
Palijativna skrb0015
UKUPNO1716643

III.13.2.

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolica/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina2241
Pedijatrija643
Opća kirurgija2232
Ginekologija i opstetricija1424
Dugotrajno liječenje0010
Palijativna skrb0017
UKUPNO641337


III.13.3.

Toplice Lipik – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima150
UKUPNO150

Tablica III.14. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U PRIMOR­SKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

III.14.1.

Klinički bolnički centar Rijeka
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina23310015
Infektologija17105
Onkologija i radioterapija20301
Dermatologija i venerologija1451
Fizikalna medicina i rehabilitacija3753
Neurologija4036
Psihijatrija604510
Dječja i adolescentna psihijatrija10140
Pedijatrija503520
Opća kirurgija210714
Dječja kirurgija2023
Neurokirurgija2612
Maksilofacijalna kirurgija1761
Urologija2381
Otorinolaringologija2661
Oftalmologija i optometrija1581
Ginekologija i opstetricija1051020
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina050
Palijativna skrb007
UKUPNO923300111

III.14.2.

Klinika za ortopediju Lovran
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Ortopedija i traumatologija75215
UKUPNO75215

III.14.3.

Thalassotherapia Crikvenica – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolnice
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima120* 
Dermatologija i venerologija 
1
Pedijatrija 
1
UKUPNO1202

* od toga 50 postelja za respiratornu rehabilitaciju djece

III.14.4.

Thalassotherapia – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj postelja za produženo liječenjeBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Interna medicina2028 
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima 
1110*
Dermatologija i venerologija 
2 
Neurologija 
1 
UKUPNO20212110

* Od toga 78 za kardiovaskularne bolesti

III.14.5.

Lječilište Veli Lošinj
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima30
UKUPNO30

III.14.6.

Insula – županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Interna medicina55 
 
Fizikalna medicina i rehabilitacija 
5 
 
Neurologija 
5 
 
Psihijatrija2020 
 
Kronične duševne bolesti 
 
 
457
Palijativna skrb 
 
3 
UKUPNO25353457

III.14.7.

Psihijatrijska bolnica Lopača
DJELATNOSTBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Kronične duševne bolesti2040
Palijativna skrb7
UKUPNO20740

Tablica III.15. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

III.15.1.

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1001710
Infektologija1230
Neurologija2041
Psihijatrija022
Pedijatrija1942
Opća kirurgija4084
Urologija840
Ortopedija i traumatologija2221
Otorinolaringologija641
Oftalmologija i optometrija541
Ginekologija i opstetricija2841
Dugotrajno liječenje0055
Palijativna skrb0040
UKUPNO26056118


III.15.2.

Lječilište »Topusko«
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima71
UKUPNO71

III.15.3.

Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Interna medicina 
5 
 
Neurologija 
5 
 
Psihijatrija4480 
Dječja i adolescentna psihijatrija* 
10 
25
Kronične duševne bolesti 
 
 
470
Palijativna skrb 
 
55 
UKUPNO4410055495

* od toga 8 postelja za forenzičku dječju i adolescentnu psihijatriju

Tablica III.16. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U SPLITSKO-DAL­MATINSKOJ ŽUPANIJI

III.16.1.

Klinički bolnički centar Split
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina2906014
Infektologija37153
Onkologija i radioterapija36204
Dermatologija i venerologija10121
Fizikalna medicina i rehabilitacija4087
Neurologija62106
Psihijatrija607520
Dječja i adolescentna psihijatrija10150
Pedijatrija703015
Opća kirurgija2162010
Dječja kirurgija2356
Neurokirurgija3425
Maksilofacijalna kirurgija1011
Urologija26152
Ortopedija i traumatologija2853
Otorinolaringologija30103
Oftalmologija i optometrija26164
Ginekologija i opstetricija1381513
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb0038
UKUPNO1.146336155


III.16.2.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju »Biokovka«, Makarska
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima120
UKUPNO120

Tablica III.17. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ŠIBEN­SKO-KNIN­SKOJ ŽUPANIJI

III.17.1.

Opća bolnica Šibensko-kninske županije
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina64306
Infektologija1122
Dermatologija i venerologija020
Neurologija1552
Psihijatrija17201
Pedijatrija1392
Opća kirurgija35122
Urologija741
Ortopedija i traumatologija1842
Otorinolaringologija541
Oftalmologija i optometrija280
Ginekologija i opstetricija1245
Palijativna skrb005
UKUPNO19910429


III.17.2.

Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1650
Fizikalna medicina i rehabilitacija0015*
Pedijatrija630
Opća kirurgija1520
Ginekologija i opstetricija510
Dugotrajno liječenje0081
Palijativna skrb0020
UKUPNO4211116

* za medicinsku rehabilitaciju

Tablica III.18. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

III.18.1.

Opća bolnica Varaždin
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina135258
Infektologija1871
Neurologija2551
Psihijatrija25203
Pedijatrija2083
Opća kirurgija50105
Dječja kirurgija1021
Neurokirurgija1511
Urologija1552
Ortopedija i traumatologija2542
Otorinolaringologija1261
Oftalmologija i optometrija1060
Ginekologija i opstetricija4565
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Kronične plućne bolesti00191
Dugotrajno liječenje00202
Palijativna skrb0089
UKUPNO405107515


III.18.2.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija *4010 
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima** 
 
448
UKUPNO4010448

* za izravni premještaj radi nastavka akutnog zbrinjavanja i provođenja primarne akutne rehabilitacije

** od toga 80 postelja za spinalne ozljede i 10 postelja za neuromuskularne bolesti i multiplu sklerozu

Tablica III.19. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

III.19.1.

Opća bolnica Virovitica
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina572010
Infektologija652
Neurologija1272
Psihijatrija14452
Pedijatrija893
Opća kirurgija3383
Urologija771
Ortopedija i traumatologija2521
Otorinolaringologija450
Oftalmologija i optometrija350
Ginekologija i opstetricija1596
Dugotrajno liječenje0010
Palijativna skrb005
UKUPNO18412245

Tablica III.20. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

III.20.1.

Opća županijska bolnica Vinkovci
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina60156
Infektologija1140
Neurologija1240
Psihijatrija25440
Pedijatrija18122
Opća kirurgija4686
Urologija830
Ortopedija i traumatologija550
Otorinolaringologija441
Oftalmologija i optometrija4100
Ginekologija i opstetricija2065
Dugotrajno liječenje005
Palijativna skrb0010
UKUPNO21311535

III.20.2.

Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina25156
Fizikalna medicina i rehabilitacija040
Neurologija1045
Psihijatrija16304
Pedijatrija8102
Opća kirurgija1596
Urologija060
Ortopedija i traumatologija1550
Otorinolaringologija030
Oftalmologija i optometrija020
Ginekologija i opstetricija1064
Dugotrajno liječenje005
Palijativna skrb005
UKUPNO999437

Tablica III.21. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

III.21.1.

Opća bolnica Zadar
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb
Interna medicina1202110
Infektologija1060
Onkologija i radioterapija5194
Dermatologija i venerologija020
Neurologija2053
Psihijatrija18200
Pedijatrija23128
Opća kirurgija561012
Neurokirurgija1200
Ortopedija i traumatologija1400
Urologija1432
Otorinolaringologija1143
Oftalmologija i optometrija660
Ginekologija i opstetricija54812
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina020
Palijativna skrb0010
UKUPNO36311864

III.21.2.

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru
DJELATNOSTBroj akutnih posteljaBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za produženo liječenjeBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Interna medicina2
Ortopedija i traumatologija37720
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima1 
40
UKUPNO37102040


III.21.3.

Psihijatrijska bolnica Ugljan
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrbBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Psihijatrija1630
Kronične duševne bolesti400
Palijativna skrb10
UKUPNO163010400

Tablica III.22. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

III.22.1.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Kronične dječje bolesti110*
UKUPNO110

* od toga 20 postelja za adolescente

III.22.2.

Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju,
Ivanić Grad
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima80*
UKUPNO80

* od toga 10 postelja za rehabilitaciju psorijatičnog artritisa

Tablica IV.1. MREŽA TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI ZA KRV I KRVNE PRIPRAVKE

Red.
br.
Županija/Grad ZagrebPotreban broj jedinica za uzimanje krviPotreban broj jedinica za preradu krviPotreban broj jedinica za serološko testiranjePotreban broj jedinica za molekularno testiranjePotreban broj bolničkih transfuzijskih jedinica
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA00001
IIBRODSKO-POSAVSKA00002
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA11101
IVGRAD ZAGREB11116
VISTARSKA00001
VIKARLOVAČKA00002
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA00001
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA00002
IXLIČKO-SENJSKA00001
XMEĐIMURSKA00001
XIOSJEČKO-BARANJSKA11102
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA00002
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA11102
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA00001
XVSPLITSKO-DALMATINSKA11101
XVIŠIBENSKO-KNINSKA00002
XVIIVARAŽDINSKA11001
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA00001
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA00002
XXZADARSKA11001
XXIZAGREBAČKA00000
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ775133


Tablica V.1. MREŽA TRANSPLANTACIJSKE DJELATNOSTI ZA ORGANE I TKIVA (UKLJUČUJUĆI I KMS STANICE)

Red. br.Županija/Grad ZagrebPotreban broj ustanova za uzimanje organa i tkivaPotreban broj ustanova za presađivanje organaPotreban broj banki tkiva (pohrana tkiva)Potreban broj jedinica za presađivanje KMS
(autologno*, alogeno**)
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA1000
IIBRODSKO-POSAVSKA2000
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA1000
IVGRAD ZAGREB7324*
(2**)
VISTARSKA1000
VIKARLOVAČKA2000
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1000
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA1000
IXLIČKO-SENJSKA1000
XMEĐIMURSKA1000
XIOSJEČKO-BARANJSKA2100
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA2000
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA1100
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA1000
XVSPLITSKO-DALMATINSKA1101*
XVIŠIBENSKO-KNINSKA1000
XVIIVARAŽDINSKA1000
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA1000
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA2000
XXZADARSKA1000
XXIZAGREBAČKA0000
UKUPNO U REPUBLICI HRVAT­SKOJ31627