Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza

NN 64/2024 (29.5.2024.), Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1136

Na temelju članka 139. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE I DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni standardi i normativi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine moraju ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske standarde propisane pravilnikom kojim se uređuju normativi i standardi za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

II. STANDARDI I NORMATIVI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI

Članak 3.

Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zavod) mora osigurati standarde i normative u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u sjedištu i ispostavama Zavoda.

1. Standardi i normativi u pogledu prostora

Članak 4.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Zavod u sjedištu mora osigurati sljedeće:

1. pristup za vozila hitne medicinske službe,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske službe,

3. natkriveni prostor za vozila hitne medicinske službe u smjeni,

4. prostoriju za reanimaciju/ambulantu od minimalno 20 m²,

5. prostoriju za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu od minimalno 12 m²,

6. prostorije za administrativne i druge poslove:

a) prostoriju za upravu,

b) prostor za čisto/nečisto rublje,

c) prostoriju za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala,

d) sanitarni čvor za radnike i pacijente,

7. prostor za radnike:

a) garderobni prostor i

b) prostor za odmor radnika.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u ispostavama Zavod mora osigurati sljedeće:

1. pristup za vozila hitne medicinske službe,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske službe,

3. natkriveni prostor za smještaj vozila hitne medicinske službe u smjeni,

4. audio i videonadzor ulaza u ispostavu spojen s medicinskom prijavno-dojavnom jedinicom,

5. na ulazu u ispostavu Zavoda mora biti postavljen javno dostupan automatski vanjski defibrilator,

6. prostoriju za reanimaciju/ambulantu – minimalno 20 m²,

7. druge prostorije:

a) prostor za čisto/nečisto,

b) prostor za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala,

c) sanitarni čvor za radnike i pacijente,

8. prostor za radnike:

a) garderobni prostor i

b) prostor za odmor radnika.

Članak 6.

Za obavljanje edukacije iz djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Zavod mora osigurati prostoriju za edukaciju.

2. Standardi i normativi u pogledu radnika

Članak 7.

Vrste i sastav timova izvanbolničke hitne medicinske službe:

(1) Tim 1 koji čine doktor medicine specijalist hitne medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, specijalist interne medicine, specijalist opće kirurgije i specijalisti specijalizacija s internističkim/kirurškim deblom ili doktor medicine u timu s prvostupnikom sestrinstva/medicinskom sestrom i medicinskom sestrom koja upravlja vozilom ili vozačem.

(2) Tim 2 koji čine najmanje prvostupnik sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, u timu s najmanje prvostupnikom sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine ili prvostupnikom sestrinstva/medicinskom sestrom koja upravlja vozilom.

(3) Tim hitnog medicinskog prijevoza koji čine prvostupnik sestrinstva, u timu s prvostupnikom sestrinstva/medicinskom sestrom koja upravlja vozilom.

(4) Tim pripravnosti koji čine doktor medicine u timu s medicinskom sestrom i vozačem.

(5) Pripravnost mogu obavljati i timovi Zavoda u sastavu iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka.

(6) Pripravnost u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine traje 24 sata sve dane u godini.

(7) Radnici u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici mogu biti: doktor medicine specijalist hitne medicine, doktor medicine, magistar sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, magistar sestrinstva, prvostupnik sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra.

(8) Tim helikopterske hitne medicinske službe koji čine doktor medicine specijalist hitne medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, specijalist interne medicine, specijalist opće kirurgije i specijalisti specijalizacija s internističkim/kirurškim deblom ili doktor medicine u timu s najmanje prvostupnikom sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine ili prvostupnikom sestrinstva.

(9) Tim pomorske hitne medicinske službe koji čine doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine u timu s prvostupnikom sestrinstva ili medicinskom sestrom.

(10) Timovi hitne medicinske službe popunjavaju se zapošljavanjem zdravstvenih radnika, a iznimno, za organizaciju izvanbolničke hitne medicine, Zavod može osigurati zdravstvene radnike poslovnom suradnjom s drugim pružateljima zdravstvene zaštite i zdravstvenim radnicima koji su zaposleni kod drugog poslodavca ili su u mirovini, a koji moraju za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi ispuniti jednake uvjete kao i zaposlenici Zavoda.

Članak 8.

(1) Radnici iz članka 7. stavka 1., 2., 3. i 9. ovoga Pravilnika obvezni su završiti propisane edukacijske programe iz izvanbolničke hitne medicine u roku od 30 dana od početka rada u Zavodu.

(2) Radnici iz članka 7. stavka 7. i 8. ovoga Pravilnika obvezni su završiti propisane edukacijske programe iz izvanbolničke hitne medicine prije početka rada u Zavodu.

(3) Svi radnici koji nemaju završene propisane edukacije u navedenom roku ili im je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koje je propisana edukacija potrebna.

(4) Iznimno članovi tima koji su na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine, a istekao im je rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu moraju obnoviti svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

(5) Edukacijske programe iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Edukacije prema edukacijskim programima iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu organizirati Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zavod i bolnička ustanova koja ima objedinjeni hitni bolnički prijem.

3. Standardi i normativi u pogledu medicinsko-tehničke opreme

Članak 9.

Za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu u sjedištu, Zavod mora osigurati sljedeće:

a. najmanje dvije telefonske linije 194 na svakog dispečera u smjeni

b. stacionarnu TETRA radio-komunikacijsku stanicu

c. ručnu TETRA radio-komunikacijsku stanicu

d. najmanje jedan mobilni telefon po medicinskom dispečeru u smjeni

e. jedne naglavne slušalice na svakog dispečera u smjeni

f. uređaj za neprekidno napajanje računala

g. rezervno napajanje – izvor struje koji osigurava rasvjetu u MPDJ, rad telefona i radio komunikacijske opreme minimalno 48 sati

h. informacijsko računalnu opremu koja podržava rad dispečerskog sustava

i. sustav za nadziranje lokacije timova HMS i sanitetskog prijevoza

j. snimač razgovora linije 194 i službenih mobilnih uređaja s mogućnošću preslušavanja i pohranjivanja razgovora i

k. mogućnost pohranjivanja i preslušavanja razgovora preko TETRA komunikacijske mreže.

Članak 10.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u prostoriji za reanimaciju/ambulanti Zavod mora osigurati u sjedištu i u ispostavi sljedeću medicinsko-tehničku opremu:

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. minimalno dvije stacionarne boce za kisik zapremine 10 litara s manometrom i redukcijskim ventilom

b. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle

c. nosne katetere za primjenu kisika za djecu

d. maske za primjenu kisika u veličini za odrasle

e. maske za primjenu kisika u veličini za djecu

f. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za odrasle)

g. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za djecu)

h. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom

i. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti i

j. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. defibrilator

c. dijagnostičku svjetiljku

d. EKG uređaj

e. fonendoskop

f. glukometar

g. kapnometar

h. neurološki čekić

i. perfuzore (infuzijske pumpe s brizgalicom)

j. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

k. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28°C do 42 °C

l. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu

m. POCT uređaj za biokemijske pretrage.

– Medicinske setove:

a. set za konikotomiju

b. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih

c. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi i

d. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura.

– Opremu za pregled i zbrinjavanje pacijenta:

a. stol za reanimaciju

b. lampu za pregled

c. kolica za reanimaciju s kazetnim ladicama za setove za održavanje prohodnosti dišnih putova, priborom za uspostavu venskog i intraosealnog puta, priborom za primjenu lijekova, infuzija i kisika, reanimacijskim lijekovima i opremom

d. nosač za infuziju

e. špatule za jednokratnu upotrebu

f. ormarić za lijekove koji se može zaključati

g. hladnjak za infuzije i lijekove i

h. metalni ormarić s ključem za čuvanje opojnih droga i psihotropnih lijekova s vođenjem evidencije.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. zaštitne maske,

d. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

e. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

f. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

g. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

h. posudu za odlaganje komunalnog otpada i

i. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

a. brizgalice,

b. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

c. foliju za učvršćenje venske kanile,

d. igle,

e. medicinsku vatu,

f. ljepljive trake (flaster),

g. povesku za venestazu,

h. sustav za primjenu infuzije,

i. venske kanile i

j. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle s priborom za fiksaciju.

– Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu:

a. izotermne folije,

b. gaze,

c. jednokratne plahte,

d. komprese,

e. ljepljive trake (flastere),

f. mrežaste zavoje,

g. okluzivne zavoje,

h. povesku za zaustavljanje krvarenja,

i. trougle marame,

j. vrećice za povraćanje,

k. bubrežaste zdjelice i

l. pelene za odrasle.

– Ostala oprema:

a. računalo i pisač s pripadajućom opremom i priključcima,

b. stolice i stol i

c. fiksna telefonska linija – opcionalno.

Članak 11.

Za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Zavod u sjedištu i ispostavama mora biti opremljen sukladno Standardu medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine koje utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

(1) Prostorija za edukaciju mora imati minimalno 30 m².

(2) Prostorija za edukaciju Zavoda u kojoj se provode edukacijske vježbe iz djelatnosti hitne medicine mora imati sljedeću opremu tijekom održavanja edukacije:

1. modele kliničkih vještina za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih, djece i dojenčadi, osnovnih mjera održavanja života odraslih, djece i dojenčadi, naprednih mjera održavanja života odraslih, djece i dojenčadi i poroda,

2. medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor iz članka 13. stavka 4. ovog pravilnika osim EKG uređaja, grijača infuzije, hladnjaka za infuzije i lijekove, perfuzore i rektalnog termometra,

3. simulacijske kablove za monitoring i defibrilaciju ili simulator za defibrilaciju,

4. uređaj za automatsku masažu srca,

5. edukacijski automatski vanjski defibrilator,

6. medicinsku opremu za imobilizaciju iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika,

7. motorističku kacigu,

8. pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu infuzija i lijekova iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika,

9. medicinske setove iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika osim seta za masovne nesreće, seta za opekline i seta za kateterizaciju mokraćnog mjehura,

10. medicinsku opremu za primjenu kisika iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika osim boce za kisik zapremine 10 litara,

11. osobnu zaštitnu opremu iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika osim zaštitnih kaciga,

12. zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika i

13. računalo i projektor ili interaktivnu ploču.

Članak 13.

(1) U djelatnosti izvanbolničke hitne medicine potrebno je osigurati jedno cestovno vozilo na svaka tri tima Zavoda.

(2) Osnivači Zavoda dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu godišnje najmanje 20 % od propisanog potrebnog broja vozila hitne medicinske službe sukladno stavku 1. ovog članka

(3) Standardi u pogledu tehničkih karakteristika vozila za izvanbolničku hitnu medicinu utvrđeni su važećom normom HRN EN 1789 medicinski automobili i njihova oprema za cestovno medicinsko vozilo tip B.

(4) Cestovno vozilo u kojem djelatnost izvanbolničke hitne medicine obavlja Tim 1, mora imati:

– Medicinsku opremu za imobilizaciju:

a. dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

b. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

c. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

d. rasklopna nosila s remenjem za pričvršćivanje,

e. vakuum udlage za imobilizaciju,

f. splint udlage za imobilizaciju,

g. pojas za imobilizaciju zdjelice i

h. vakuum madrac s ručnom crpkom.

– Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta:

a. glavna nosila,

b. rasklopnu stolicu i

c. platnena nosila.

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. bocu za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) s manometrom i redukcijskim ventilom – učvršćene u vozilu,

b. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

c. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

d. maske za primjenu kisika za odrasle,

e. maske za primjenu kisika za djecu,

f. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za odrasle,

g. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za djecu,

h. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

i. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti i

j. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti – ugrađen u vozilo.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. defibrilator,

c. dijagnostičku svjetiljku,

d. EKG uređaj (ako istu funkciju nema defibrilator),

e. fonendoskop,

f. glukometar,

g. grijač infuzije,

h. hladnjak za infuzije i lijekove,

i. kapnometar,

j. neurološki čekić,

k. perfuzore (infuzijske pumpe s brizgalicom) – opcionalno,

l. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

m. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28 °C do 42 °C,

n. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

o. transportni ventilator i

p. uređaj za automatsku masažu srca – opcionalno.

– Medicinske setove:

a. set za konikotomiju,

b. set za zbrinjavanje pneumotoraksa,

c. set za masovne nesreće,

d. set za porod,

e. set za opekline,

f. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

g. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi i

h. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura,

i. set za postavljanje nazogastrične sonde.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. sigurnosne rukavice za grubi otpad,

d. zaštitne maske,

e. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

f. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

g. zaštitne kacige za sve članove tima,

h. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

i. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

j. posudu za odlaganje komunalnog otpada i

k. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

a. brizgalice,

b. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

c. foliju za učvršćenje venske kanile,

d. igle,

e. medicinsku vatu,

f. ljepljive trake (flastere),

g. povesku za venestazu,

h. sustav za primjenu infuzije,

i. venske kanile i

j. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle s priborom za fiksaciju.

– Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu:

a. izotermne folije,

b. bubrežasta zdjelica,

c. gaze,

d. jednokratne plahte za nosila,

e. komprese,

f. ljepljive trake (flastere),

g. mrežaste zavoje,

h. okluzivne zavoje,

i. povesku za zaustavljanje krvarenja,

j. trougle marame,

k. vrećice za povraćanje i

l. pokrivač za pacijenta.

– Najmanje tri medicinske torbe za pohranu medicinske opreme, setova i materijala.

– Komunikacijsku opremu:

a. najmanje jednu mobilnu i jednu ručnu TETRA radio stanicu i

b. mobilni telefonski uređaj.

(5) Cestovno vozilo u kojem djelatnost izvanbolničke hitne medicine obavlja Tim 2, mora imati:

– Medicinsku opremu za imobilizaciju:

a. dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

b. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

c. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

d. rasklopna nosila s remenjem za pričvršćivanje,

e. vakuum udlage za imobilizaciju,

f. splint udlage za imobilizaciju,

g. pojas za imobilizaciju zdjelice i

h. vakuum madrac s ručnom crpkom.

– Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta:

a. glavna nosila,

b. rasklopnu stolicu i

c. platnena nosila.

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. bocu za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) s manometrom i redukcijskim ventilom – učvršćene u vozilu,

b. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

c. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

d. maske za primjenu kisika za odrasle,

e. maske za primjenu kisika za djecu,

f. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za odrasle,

g. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za djecu,

h. prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

i. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti i

j. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti – ugrađen u vozilo.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. defibrilator s pulsnim oksimetrom, neinvazivnim mjerenjem krvnog tlaka, mogućnošću snimanja EKG zapisa i kapnometrom,

c. uređaj za automatsku masažu srca,

d. dijagnostičku svjetiljku,

e. fonendoskop,

f. glukometar,

g. grijač infuzije,

h. hladnjak za infuzije i lijekove,

i. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

j. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28°C do 42°C i

k. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu.

– Medicinske setove:

a. set za zbrinjavanje pneumotoraksa,

b. set za masovne nesreće,

c. set za porod,

d. set za opekline,

e. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

f. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi i

g. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura i

h. set za postavljanje nazogastrične sonde.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. sigurnosne rukavice za grubi otpad,

d. zaštitne maske,

e. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

f. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

g. zaštitne kacige za sve članove tima,

h. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

i. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

j. posudu za odlaganje komunalnog otpada i

k. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

a. brizgalice,

b. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

c. foliju za učvršćenje venske kanile,

d. igle,

e. medicinsku vatu,

f. ljepljive trake (flastere),

g. povesku za venestazu,

h. sustav za primjenu infuzije,

i. venske kanile i

j. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle s priborom za fiksaciju.

– Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu:

a. izotermne folije,

b. bubrežasta zdjelica,

c. gaze,

d. jednokratne plahte za nosila,

e. komprese,

f. ljepljive trake (flastere),

g. mrežaste zavoje,

h. okluzivne zavoje,

i. povesku za zaustavljanje krvarenja,

j. trougle marame,

k. vrećice za povraćanje,

l. zavoje i

m. pokrivač za pacijenta.

– Najmanje dvije medicinske torbe za pohranu medicinske opreme, setova i materijala.

– Komunikacijsku opremu:

a. najmanje jednu mobilnu i jednu ručnu TETRA radio stanicu i

b. mobilni telefonski uređaj.

(6) Cestovno vozilo za hitni medicinski prijevoz mora biti opremljeno minimalno kao cestovno vozilo Tima 1.

(7) Plovilo pomorske hitne medicinske službe za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, mora imati:

– Medicinsku opremu za imobilizaciju:

a. dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

b. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

c. rasklopna nosila s remenjem za pričvršćivanje,

d. vakuum udlage za imobilizaciju i

e. vakuum madrac s ručnom crpkom.

– Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta:

a. nosila s madracem i nosačima bez podvozja i

b. platnena nosila.

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. boce za kisik zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) s manometrom i redukcijskim ventilom – učvršćene u plovilu,

b. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

c. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

d. maske za primjenu kisika za odrasle,

e. maske za primjenu kisika za djecu,

f. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za odrasle i

g. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za djecu.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. defibrilator,

c. dijagnostičku svjetiljku,

d. EKG uređaj (ako istu funkciju nema defibrilator),

e. fonendoskop,

f. glukometar,

g. kapnometar,

h. neurološki čekić,

i. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

j. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28 °C do 42 °C,

k. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu i

l. transportni ventilator.

– Medicinske setove:

a. set za zbrinjavanje pneumotoraksa,

b. set za konikotomiju

c. set za masovne nesreće,

d. set za porod,

e. set za opekline,

f. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

g. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

h. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura i

i. set za postavljanje nazogastrične sonde.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. zaštitne maske,

d. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

e. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

f. zaštitne kacige za sve članove tima,

g. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

h. posudu za odlaganje otpada i

i. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

a. brizgalice,

b. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

c. foliju za učvršćenje venske kanile,

d. igle,

e. medicinsku vatu,

f. ljepljive trake (flastere),

g. povesku za venestazu,

h. sustav za primjenu infuzije,

i. venske kanile i

j. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle s priborom za fiksaciju.

– Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu:

a. izotermne folije,

b. bubrežasta zdjelica,

c. gaze,

d. jednokratne plahte za nosila,

e. komprese,

f. ljepljive trake (flastere),

g. mrežaste zavoje,

h. okluzivne zavoje,

i. povesku za zaustavljanje krvarenja,

j. trougle marame,

k. vrećice za povraćanje i

l. pokrivač za pacijenta.

– Najmanje 4 medicinske torbe za pohranu medicinske opreme, setova, materijala i lijekova.

– Komunikacijsku opremu:

a. najmanje jednu TETRA radio stanicu i

b. mobilni telefonski uređaj.

(8) Helikopter hitne medicinske službe u kojem se obavlja djelatnost izvanbolničke hitne medicine, mora imati:

– Medicinsku opremu za imobilizaciju, prenošenje i prijevoz pacijenata:

a. nosila

b. kombinirana nosila koja se mogu koristiti kao duga daska ili rasklopna nosila, ili duga daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje i rasklopna nosila,

c. ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

d. prsluk za imobilizaciju i izvlačenje,

e. vakuum udlage za imobilizaciju,

f. splint udlage za imobilizaciju,

g. pojas za imobilizaciju zdjelice,

h. vakuum madrac s ručnom crpkom i

i. platnena nosila.

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. dvije prijenosne boce za medicinski kisik zapremine 3 litre svaka (minimalnog kapaciteta od 600 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

b. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

c. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

d. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

e. maske za primjenu kisika za odrasle,

f. maske za primjenu kisika za djecu,

g. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za odrasle i

h. maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika za djecu.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. defibrilator s pulsnim oksimetrom, neinvazivnim mjerenjem krvnog tlaka, mogućnošću snimanja EKG zapisa i kapnometrom,

c. dijagnostičku svjetiljku,

d. fonendoskop,

e. glukometar,

f. neurološki čekić,

g. perfuzor,

h. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

i. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature minimalnog raspona od 28 °C do 42 °C,

j. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

k. transportni ventilator i

l. uređaj za automatsku masažu srca.

– Medicinske setove:

a. set za zbrinjavanje pneumotoraksa,

b. set za konikotomiju,

c. set za masovne nesreće,

d. set za porod,

e. set za opekline,

f. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

g. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

h. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura i

i. set za postavljanje nazogastrične sonde.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. sigurnosne rukavice za grubi otpad,

d. zaštitne maske,

e. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

f. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

g. zaštitne kacige za sve članove tima,

h. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

i. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

j. posudu za odlaganje komunalnog otpada i

k. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

a. brizgalice,

b. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

c. foliju za učvršćenje venske kanile,

d. igle,

e. medicinsku vatu,

f. ljepljive trake (flastere),

g. povesku za venestazu,

h. sustav za primjenu infuzije,

i. set za primjenu lijekova putem perfuzora

j. venske kanile i

k. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle s priborom za fiksaciju.

– Zavojni materijal i opremu za zbrinjavanje ozljeda i skrb o pacijentu:

a. izotermne folije,

b. bubrežasta zdjelica,

c. gaze,

d. jednokratne plahte za nosila,

e. komprese,

f. ljepljive trake (flastere),

g. mrežaste zavoje,

h. okluzivne zavoje,

i. povesku za zaustavljanje krvarenja,

j. trougle marame,

k. vrećice za povraćanje i

l. pokrivač za pacijenta.

– Najmanje tri medicinske torbe za pohranu medicinske opreme, setova i materijala.

– Komunikacijsku opremu:

a. najmanje jednu TETRA radio stanicu i

b. mobilni telefonski uređaj.

Članak 14.

Vozilo, plovilo i helikopter u kojem se obavlja djelatnost izvanbolničke hitne medicine mora ispunjavati Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine te Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, koje utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

(1) Minimalno potrebni lijekovi za tim hitne medicinske službe s doktorom medicine:

− ACE inhibitor

− acetilsalicilna kiselina

− adenozin

− adrenalin

− aminofilin *samo za bradiaritmije (npr. kod spinalnih ozljeda, dijafragmalnog infarkta) rezistentnih na atropin

− amiodaron

− atropin

− balansirane kristaloidne otopine (Plasma-Lyte/Iso-Lyte otopina ili jednakovrijedno)

− beta blokator tbl.

− blokator kalcijskih kanala tbl.

− biperiden

− budenozid suspenzija za nebulizator

− ceftriakson

− deksametazon

− diazepam

− diklofenak

− ergometrin

− etomidat

− fenobarbiton

− fentanil

− furosemid

− gliceriltrinitrat oralni raspršivač

− glukagon

− haloperidol

− hioscin butilbromid

− ibuprofen

− ipratropij otopina za inhaliranje

− ipratropij bromid/salbutamol otopina za inhaliranje

− izotonična otopina natrijeva klorida (NaCl 0,9 %)

− ketamin/esketamin

− klopidogrel /ticagrelol/prasugrel (inhibitori P2Y12 receptora)

− ketoprofen

− kloropiramin

− levetiracetam

− lidokain 2 %

− magnezij – sulfat

− manitol 20 % otopina

− medicinski ugljen granule

− metildigoksin

− metamizol

− metilprednizolon

− metoklopramid

− metoksifluran

− midazolam

− morfin

− natrij – hidrogenkarbonat

− nalokson

− niskomolekularni heparin

− oksitocin

− otopina glukoze 5 %, 10 % i 40 %

− paracetamol

− pantoprazol

− promazin

− propofol

− rokuronij

− salbutamol aerosol i otopina za inhaliranje

− sukcinilkolin

− tietilperazin

− tramadol

− traneksamična kiselina

− urapidil

− vekuronij

− verapamil.

(2) Minimalno potrebni lijekovi za Tim 2 sa najmanje prvostupnikom sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine definirani su popisom lijekova u Pravilniku o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.

Članak 16.

(1) Svi radnici izvanbolničke hitne medicinske službe moraju imati zaštitnu radnu odjeću, obuću i osobnu zaštitnu opremu sukladno Standardu zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika kojeg utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Članovi Tima 1, Tima 2, Tima helikopterske hitne medicinske službe i Tima pomorske hitne medicinske službe iz članka 7. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje zaštitne hlače, zaštitnu jaknu, radni prsluk, radne majice s ovratnikom kratkih/dugih rukava te zaštitnu obuću.

(3) Radnici u MPDJ iz članka 7. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje radne hlače, radne majice s ovratnikom kratkih/dugih rukava te radnu obuću.

III. STANDARDI I NORMATIVI U BOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI

Članak 17.

(1) Objedinjeni hitni bolnički prijem (u daljnjem tekstu: OHBP) je ustrojstvena jedinica bolničke zdravstvene ustanove koja mora ispunjavati standarde i normative u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti bolničke hitne medicine.

(2) Za djelatnosti psihijatrije, pedijatrije i ginekologije osigurava se hitni bolnički prijem pacijenata u ambulantama navedenih djelatnosti.

1. Standardi i normativi u pogledu prostora

Članak 18.

(1) OHBP mora imati nesmetani pristup za vozila hitne medicinske službe.

(2) Prostor OHBP-a sastoji se od glavnog prostora i dodatnih prostora te ostalih prostorija.

(3) Glavni prostor zbrinjavanja pacijenata čine:

– Prostor za prijem pacijenata:

a. prostor za trijažu i

b. čekaonica.

– Prostorija za reanimaciju,

– Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenata,

– Prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata,

– Prostorija za izolaciju,

– Prostor za središnji nadzor pacijenata i

– Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate.

(4) OHBP ima minimalno pet ležaja za zbrinjavanje akutnih i subakutnih pacijenata.

(5) Broj ležaja u OHBP-u određuje se u odnosu na godišnji broj pacijenata 1., 2. i 3. trijažne kategorije smještenih u OHBP-u, i to:

1. do 10.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 5 ležajeva,

2. do 15.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 7 ležajeva,

3. do 20.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 11 ležajeva,

4. do 25.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 15 ležajeva,

5. do 35.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 21 ležajeva,

6. do 50.000 zbrinutih pacijenata/godini min. 30 ležajeva.

(6) Prostor za prijem pacijenata sastoji se od:

a. prostora za trijažu kojeg čine prijemni pult i prostorije za trijažu koja osigurava privatnost pacijenta,

b. prijemni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu s nadzorom cijele čekaonice i uz prostoriju za trijažu,

c. površina prijemnog pulta mora biti dovoljno velika i oblik prijemnog pulta mora biti takav da omogućava nesmetanu komunikaciju i rad s pacijentom, odnosno prijemni pult mora imati dovoljno prostora za rad i razmještaj odgovarajuće opreme i

d. prostor čekaonice mora biti otvoren i mora se lako nadzirati s prijemnog pulta. Čekaonica ne smije izravno biti povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata.

(7) Prostorija za reanimaciju koristi se za zbrinjavanje životno ugroženog pacijenta i mora biti pristupačna ulazu u OHBP.

(8) Površina prostorije za reanimaciju mora iznositi minimalno 20 m2.

(9) Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta:

a. prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta služi za smještaj i obradu akutno ugroženog pacijenta i

b. broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata mora iznositi minimalno 25 % ukupnog broja ležajeva OHBP-a, ali ne manje od dva ležaja.

(10) Prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata

Broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje subakutnih pacijenata mora iznositi minimalno 60 % od ukupnog broja ležajeva OHBP-a, ali ne manje od 3 ležaja.

(11) Prostorija za izolaciju:

a. u okviru kapaciteta prostora za prijem pacijenata mora se osigurati prostorija za izolaciju i

b. površina prostorije za izolaciju mora iznositi minimalno 12 m² i mora imati minimalno 1 ležaj.

(12) Prostor za središnji nadzor pacijenata

Prostor za središnji nadzor pacijenata mora biti smješten tako da omogući nadzor nad prostorima za zbrinjavanje akutnih pacijenata, subakutnih te pacijenata u prostoriji za izolaciju.

(13) Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate

Površina prostorije za intervencije i male operacijske zahvate mora iznositi minimalno 30 m².

(14) Dodatni prostori koji se nalaze u sastavu prostora OHBP-a:

a. prostorija za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme: površina prostorije za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme mora iznositi minimalno 12 m² i

b. gipsaonica: površina gipsaonice mora iznositi minimalno 12 m².

(15) Dodatni prostori funkcionalno povezani s prostorom OHBP-a

Prostorija za radiološku dijagnostiku i medicinsko-biokemijski laboratorij mogu biti u sastavu drugih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove, ali moraju biti funkcionalno povezani s OHBP-om i mora im se osigurati brzi pristup pacijenta/materijala.

(16) Ostale prostorije OHBP-a su:

a. prostorije za pohranjivanje čistih/nečistih stvari,

b. prostor za davanje informacija o zdravstvenom stanju bolesnika,

c. prostorija za smještaj pokojnika,

d. prostorija za odmor radnika s čajnom kuhinjom,

e. garderoba za radnike,

f. prostorija za voditelja,

g. prostorija za glavnu sestru,

h. sanitarni čvorovi za pacijente i

i. sanitarni čvorovi za radnike.

2. Standardi i normativi radnika

Članak 19.

(1) Minimalni broj zdravstvenih radnika na poslovima hitne medicine u OHBP-u je:

a. 1 doktor medicine specijalist hitne medicine na 5 ležajeva,

b. 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaki ležaj za zbrinjavanje akutnih pacijenata,

c. 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaka 3 ležaja za zbrinjavanje subakutnih, pacijenata i

d. 1 medicinska sestra – medicinski tehničar na svaki ležaj za reanimaciju.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a. ovoga članka, djelatnost hitne medicine u OHBP-u mogu obavljati i doktori medicine, doktori medicine na specijalističkom usavršavanju, specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, specijalisti interne medicine, specijalisti opće kirurgije i specijalisti specijalizacija s internističkim ili kirurškim deblom.

(3) Radnici na trijaži mogu biti magistar sestrinstva ili prvostupnik sestrinstva s najmanje 1 godinom radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine i završenom propisanom edukacijom iz trijaže ili medicinska sestra – medicinski tehničar s najmanje 3 godina radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine i završenom propisanom edukacijom iz trijaže.

(4) Minimalno 1/3 medicinskih sestara – medicinskih tehničara mora biti magistar sestrinstva ili prvostupnik sestrinstva.

(5) Voditelj OHBP-a je specijalist hitne medicine.

(6) Specijalisti svih specijalističkih grana dužni su konzilijarno sudjelovati u radu OHBP-a.

(7) U radu OHBP-a sudjeluju i doktori medicine na specijalističkom usavršavanju.

(8) Navedeni minimalni broj radnika mora biti prisutan 24 sata u danu u OHBP-u.

Članak 20.

(1) Medicinska sestra koja obavlja poslove trijaže mora imati završenu edukaciju prema edukacijskom programu osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Medicinska sestra koja nema završenu propisanu edukaciju ili joj je istekao rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu ne može obavljati poslove trijaže.

(2) Medicinska sestra koja radi u OHBP-u, mora imati završenu edukaciju prema edukacijskom programu edukacijskih vježbi za medicinske sestre u OHBP-u.

(3) Iznimno radnici iz ovog članka koji su na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine, a istekao im je rok važenja potvrdnice o uspješno završenom edukacijskom programu moraju obnoviti svoja znanja i vještine sukladno edukacijskom programu u roku od tri godine nakon završetka specijalističkog usavršavanja.

(4) Edukacijske programe iz stavka 1. i. 2. ovoga članka utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(5) Edukacije prema edukacijskim programima iz ovog članka mogu organizirati Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zavod i bolnička ustanova koja ima objedinjeni hitni bolnički prijem.

3. Standardi i normativi u pogledu medicinsko-tehničke opreme

Članak 21.

(1) Za obavljanje djelatnosti bolničke hitne medicine bolnica mora u OHBP-u osigurati sljedeću medicinsko-tehničku opremu:

– Medicinska oprema za imobilizaciju:

1. daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje,

2. ovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu),

3. rasklopna nosila s remenjem za pričvršćivanje,

4. pojas za imobilizaciju zdjelice,

5. sadreni zavoj i podloga za imobilizaciju gips longetom,

6. vakuum udlage za imobilizaciju,

7. splint udlage za imobilizaciju,

8. oprema za imobilizaciju (udlage različitih dimenzija) i

9. vakuum madrac s ručnom crpkom.

– Medicinska oprema za primjenu kisika:

1. priključak za medicinske plinove (kisik, dušikov (I) oksid, komprimirani zrak i vakuum),

2. nosni kateteri za primjenu kisika za odrasle i djecu,

3. maske za primjenu kisika u veličinama za odrasle i djecu,

4. Venturi maske u veličinama za odrasle i djecu,

5. maske sa spremnikom i jednosmjernim valvulama za primjenu kisika (za odrasle i djecu),

6. prijenosna boca za medicinski kisik zapremine najmanje 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika s redukcijskim ventilom i manometrom,

7. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik i

8. protokomjer s ovlaživačem kisika.

– Medicinski uređaji, dijagnostička oprema i pripadajući pribor:

1. anesteziološki aparat,

2. aspirator (prijenosni na električni pogon),

3. defibrilator,

4. dijagnostička svjetiljka,

5. EKG uređaj,

6. fonendoskop,

7. glukometar,

8. grijač krvi,

9. infuzomat,

10. kapnometar/kapnograf,

11. neurološki čekić,

12. perfuzori (infuzijske pumpe s brizgalicom),

13. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu,

14. digitalni termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature,

15. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

16. transportni ventilator,

17. mobilni ultrazvučni uređaj,

18. POCT analizator za acidobazni status i elektrolite,

19. vaga,

20. visinomjer,

21. stalak za infuziju,

22. fokusirana lampa za pregled,

23. zamjenska oprema (udlage, daska za imobilizaciju kralježnice s opremom, rasklopna nosila, ovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice, vakuum madrac, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje),

24. sjedeća kolica za prijevoz pacijenata,

25. zaštitni paravani,

26. otoskop,

27. oftalmoskop,

28. platneni metar,

29. pribor za ispiranje uha,

30. špatule za pregled ždrijela,

31. bubrežasta zdjelica,

32. gumirano platno,

33. pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage,

34. posude za medicinski otpad,

35. posude za ostali otpad,

36. transportna medicinska torba s priborom za reanimaciju odraslih i djece,

37. monitor s mogućnošću neinvazivnog i invazivnog praćenja pacijenta,

38. hladnjak za infuzije i lijekove,

39. videolaringoskop,

40. uređaj za zagrijavanje tijela i

41. uređaj za vanjsku masažu srca – opcionalno.

– Medicinski setovi:

1. set za konikotomiju,

2. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

3. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

4. set za postavljanje centralnog venskog katetera,

5. set za torakodrenažu,

6. set za prepariranje vene,

7. set za intraosealni pristup,

8. set za porod,

9. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura,

10. set za opekline,

11. set za ispiranje želuca,

12. set za klizmu,

13. set za pleuralnu punkciju,

14. set za abdominalnu punkciju,

15. set za lumbalnu punkciju,

16. kirurški setovi za male operacijske zahvate,

17. set za tamponadu nosa i

18. set za postavljanje nazogastrične sonde.

– Set osobne zaštitne opreme:

1. zaštitne jednokratne rukavice,

2. zaštitne sterilne rukavice,

3. zaštitne maske,

4. zaštitne naočale ili vizire,

5. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

6. posuda za odlaganje oštrih predmeta,

7. posuda za odlaganje infektivnog otpada,

8. posuda za odlaganje komunalnog otpada i

9. posuda sa dezinfekcijskim sredstvom.

– Set za uspostavu arterijskog, venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija:

1. brizgalice,

2. dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice,

3. folije za učvršćenje arterijske i venske kanile,

4. igle,

5. medicinska vata,

6. poveska za venestazu,

7. sustav za primjenu infuzije i transfuzije,

8. venske kanile,

9. arterijske kanile i

10. intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

– Set zavojnog materijala i opreme za zbrinjavanje ozljeda i njegu:

1. gaze,

2. plahte za ležajeve,

3. komprese,

4. ljepljive trake (flasteri),

5. mrežasti zavoji,

6. okluzivni zavoji,

7. trougle marame,

8. zavoji,

9. vazelinske gaze,

10. podloge za kronične rane i

11. poveska za zaustavljanje krvarenja.

– Telekomunikacijska oprema:

1. fiksne telefonske linije i

2. stacionarna TETRA-radio stanica.

(2) Standarde medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(3) Prostorija za edukaciju OHBP-a u kojoj se provode edukacijske vježbe iz djelatnosti hitne medicine mora imati sljedeću opremu tijekom održavanja edukacije:

a. modele kliničkih vještina za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih, djece i dojenčadi, osnovnih mjera održavanja života odraslih, djece i dojenčadi, naprednih mjera održavanja života odraslih, djece i dojenčadi i poroda,

b. simulacijske kablove za monitoring i defibrilaciju ili simulator za defibrilaciju,

c. pokretni ležaj za pacijenta,

d. medicinsku opremu za imobilizaciju iz stavka 1. ovog članka, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, motorističku kacigu, stol i posuda za pripremu gipsanih zavoja,

e. medicinsku opremu za primjenu kisika iz stavka 1. ovog članka osim priključka za medicinske plinove,

f. medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor iz stavka 1. ovog članka osim anesteziološkog aparata, grijača krvi, mobilnog ultrazvučnog uređaja, analizatora za acidobazni status i elektrolite, vage, visinomjera, fokusirane lampe za pregled, zamjenske opreme, sjedećih kolica, zaštitnih paravana, otoskopa, oftalmoskopa, pribora za ispiranje uha, medicinske torbe s priborom za reanimaciju odraslih i djece, monitora s mogućnošću neinvazivnog i invazivnog praćenja pacijenata, hladnjaka za infuzije i lijekove i videolaringoskopa,

g. medicinske setove iz stavka 1. ovog članka osim seta za torakodrenažu, seta za prepariranje vene, seta za opekline, seta za ispiranje želuca, seta za klizmu, seta za pleuralnu punkciju, seta za abdominalnu punkciju, seta za lumbalnu punkciju, kirurških setova za male operacijske zahvate, seta za tamponadu nosa i seta za postavljanje nazogastrične sonde,

h. osobnu zaštitnu opremu iz stavka 1. ovog članka osim zaštitnih odijela,

i. set za uspostavu arterijskog, venskog i intraosealnog puta, primjenu infuzija i lijekova iz stavka 1. ovog članka osim arterijskih kanila,

j. set zavojnog materijala i opreme za zbrinjavanje ozljeda i njegu iz stavka 1. ovog članka osim vazelinskih gaza i podloga za kronične rane i

k. računalo i projektor ili interaktivnu ploču.

IV. STANDARDI I NORMATIVI SANITETSKOG PRIJEVOZA

1. Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza

Članak 22.

Za prijavno-dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza Zavod mora osigurati sljedeće:

a. prostorija za prijavno-dojavno jedinicu sanitetskog prijevoza,

b. najmanje dvije telefonske linije na svakog dispečera u smjeni,

c. stacionarnu radio-komunikacijsku stanicu,

d. najmanje jedan mobilni telefon po dispečeru u smjeni,

e. jedne naglavne slušalice na svakog dispečera u smjeni,

f. uređaj za neprekidno napajanje računala,

g. rezervno napajanje – izvor struje koji osigurava rasvjetu u PDJ, rad telefona i radio komunikacijske opreme minimalno 48 sati,

h. informacijsko računalnu opremu koja podržava rad dispečerskog sustava,

i. sustav za nadziranje lokacije timova sanitetskog prijevoza,

j. snimač razgovora na liniji broja sanitetskog prijevoza i službenih mobilnih uređaja s mogućnošću preslušavanja i pohranjivanja razgovora i

k. mogućnost pohranjivanja i preslušavanja razgovora preko radio-komunikacijske mreže.

2. Standardi i normativi radnika

Članak 23.

(1) Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim sanitetskog prijevoza koji čine 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar i 2 vozača (2 sanitetska vozila).

(2) Dispečer u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza je zdravstveni radnik srednje stručne spreme s najmanje tri godine radnog staža u djelatnosti sanitetskog prijevoza ili djelatnosti hitne medicine.

(3) Svi radnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su završiti edukacijske programe za radnike u djelatnosti sanitetskog prijevoza koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Edukacije prema edukacijskim programima iz stavka 3. ovog članka mogu organizirati Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Zavod.

Članak 24.

(1) Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Članovi timova iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje zaštitne hlače, zaštitnu jaknu, radni prsluk, radne majice s ovratnikom kratkih/dugih rukava te zaštitnu obuću.

(3) Dispečeri u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje radne hlače, radne majice s ovratnikom kratkih/dugih rukava te radnu obuću.

3. Cestovno vozilo za djelatnost sanitetskog prijevoza

Članak 25.

Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika vozila za sanitetski prijevoz utvrđeni su važećom normom HRN EN 1789 medicinski automobili i njihova oprema za cestovno medicinsko vozilo tip A.

Članak 26.

(1) Cestovno vozilo u kojem se obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza mora ispunjavati Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza i Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza, koje utvrđuje Hrvatski zavod za hitnu medicinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Cestovno vozilo u kojem djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim sanitetskog prijevoza, mora imati:

– Medicinsku opremu za prenošenje i prijevoz pacijenta:

a. glavna nosila,

b. rasklopnu stolicu s električnim pogonom i

c. platnena nosila.

– Medicinsku opremu za primjenu kisika:

a. boca za kisik zapremine 10 litara s redukcijskim ventilom i manometrom – učvršćena u vozilu,

b. prijenosna boca za medicinski kisik zapremine 2 litre s redukcijskim ventilom i manometrom,

c. protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti,

d. protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti – ugrađen u vozilo,

e. nosne katetere za primjenu kisika za odrasle,

f. nosne katetere za primjenu kisika za djecu,

g. maske za primjenu kisika za odrasle i

h. maske za primjenu kisika za djecu.

– Medicinske uređaje, dijagnostičku opremu i pripadajući pribor:

a. aspirator,

b. automatski vanjski defibrilator,

c. fonendoskop,

d. tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu,

e. glukometar,

f. pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu i

g. termometar.

– Medicinske setove:

a. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih,

b. set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi,

c. set za uspostavu venskog puta, primjenu lijekova i infuzija i

d. set za zbrinjavanje ozljeda.

– Osobnu zaštitnu opremu:

a. zaštitne jednokratne rukavice,

b. zaštitne sterilne rukavice,

c. zaštitne maske,

d. zaštitne naočale ili zaštitne vizire,

e. zaštitne pregače i zaštitna odijela,

f. posudu za odlaganje oštrih predmeta,

g. posudu za odlaganje infektivnog otpada,

h. posudu za odlaganje komunalnog otpada i

i. posudu s dezinfekcijskim sredstvom.

– Ostalo:

a. vrećice za povraćanje,

b. bubrežasta zdjelica,

c. pokrivače, plahte i jastuke,

d. posudu za uriniranje i

e. pelene.

– Najmanje jednu medicinsku torbu za pohranu medicinske opreme, setova i materijala.

– Komunikacijsku opremu:

a. najmanje jednu mobilnu ili ručnu radio stanicu i

b. mobilni telefonski uređaj.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Propisane standarde i normative u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme Zavodi i OHBP bolničkih ustanova obvezni su ispuniti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Propisane Standarde i Edukacijske programe iz članaka 11., 14., 16., 20., stavka 1., 2. i 3., 21., 23. i 24. Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je donijeti u roku od 6 mjeseci od dana objave ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, opremu iz članka 5. točke 5. i članka 13. stavka 5. podstavka 4. točke 3. Zavodi su obvezni ispuniti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Tim 2 do završetka izobrazbe najmanje prvostupnika sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, a najduže u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu činiti najmanje prvostupnik sestrinstva, u timu s najmanje prvostupnikom sestrinstva/medicinskom sestrom koja upravlja vozilom.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/16).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-01/220
Urbroj: 534-07-1-1/6-23-4
Zagreb, 14. svibnja 2024.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.