Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 68/2024 (6.6.2024.), Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1151

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2024. donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11., 121/12., 7/13., 61/15., 99/16., 57/17., 87/19. i 88/20.), članak 9. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Vlade jesu:

1. Koordinacija za vanjsku i europsku politiku

2. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje

3. Koordinacija za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava

4. Koordinacija za gospodarstvo

5. Koordinacija za sektorske politike

6. Koordinacija za demografiju

7. Kadrovska komisija

8. Administrativna komisija.«.

Članak 2.

U članku 10. brojevi: »3. i 4.« zamjenjuju se brojevima: »3., 4., 5. i 6.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih poslova Koordinacije za vanjsku i europsku politiku, Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, Koordinacije za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinacije za gospodarstvo, Koordinacije za sektorske politike, Koordinacije za demografiju, Kadrovske i Administrativne komisije, osnivaju se uredi tih radnih tijela, kao sastavni dio Glavnog tajništva Vlade.«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za vanjsku i europsku politiku razmatra pitanja od značenja za međunarodni položaj Republike Hrvatske, suradnju, razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, zaštitu prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama, pripremu i izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj razvojnoj pomoći i suradnji, promociju hrvatskog gospodarstva u inozemstvu te sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz navedenih područja.

Koordinacija razmatra pitanja od značenja za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela Europske unije, kao i pitanja koja se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, djelovanje predstavnika tijela državne uprave u radu institucija i tijela Europske unije, koordinaciju stavova Republike Hrvatske u postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije te suradnju s Hrvatskim saborom u području vanjskih i europskih poslova.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječ: »javne« zamjenjuje se riječju: »nacionalne«, a riječi: »sustava obrambene diplomacije i gospodarstva« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koordinacija razmatra pitanja iz područja obrane, hrvatskih branitelja, vatrogastva, tijela sigurnosno-obavještajnog sustava te sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine u slučaju nastanka velikih nesreća i katastrofa.«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava razmatra pitanja iz područja unutarnjih poslova, sustava pravosuđa, političkog i izbornog sustava, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustava, ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave, sustava državnih službenika i namještenika te područja razvoja digitalnog društva.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na sustav odgoja i obrazovanja, znanosti, tehničke kulture i sporta, razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti i sustava intelektualnog vlasništva, kao i kulture, kulturne baštine, kulturne djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva, sustav zdravstvene zaštite te zdravstvenog osiguranja, obitelji i mladih te socijalne skrbi.

Koordinacija razmatra pitanja zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, podatke o stanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, skrbi o osobito osjetljivim društvenim skupinama, ocjenjuje stanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, razmatra prigovore o stanju ljudskih prava koji su upućeni Republici Hrvatskoj od strane međunarodnih organizacija i uspoređuje ih sa stvarnim stanjem, potiče nadležna tijela državne uprave na rješavanje neposrednih problema u pitanjima ljudskih prava te predlaže Vladi mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje stanja ljudskih prava.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Koordinacija za gospodarstvo razmatra pitanja iz područja fiskalnog sustava i politike, monetarnog sustava i politike, energetike, vodnoga gospodarstva, zaštite okoliša, regionalnoga razvoja, poduzetništva i obrta, sustava javne nabave, politike tržišta rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja i radnih odnosa, zaštite potrošača, javnog informiranja, medija i kreativnih industrija, unaprjeđenja konkurentnosti i investicijske klime te drugih područja gospodarstva i financija.

Koordinacija se bavi sudjelovanjem Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama te analizom ekonomskih i pravnih elemenata državnih međunarodnih ugovora.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, te posebno poticanjem razvoja potpomognutih područja, odnosno područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom.

Koordinacija se bavi višegodišnjim i godišnjim strateškim i operativnim dokumentima za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju, te razvojem sustava upravljanja fondovima Europske unije.

Koordinacija obavlja i poslove vezano za ostvarivanje vlasničkih prava u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske ili u kojima Republika Hrvatska ima udio.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 8.

Iza članka 15. dodaju se članci 15.a i 15.b koji glase:

»Članak 15.a

Koordinacija za sektorske politike razmatra pitanja sektorskih politika prometa i infrastrukture, turizma, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te graditeljstva i prostornoga uređenja.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na sve oblike prometa te prometne infrastrukture, strateške dokumente i projekte prometne infrastrukture, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i informacijsko društvo.

Koordinacija se bavi pitanjima koja se odnose na prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka i planiranja, praćenje stanja u prostoru i dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske, te posebno osiguravanje uvjeta za razvitak i unaprjeđenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja.

Koordinacija se bavi pitanjima koja se odnose na područje poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva.

Koordinacija razmatra pitanja turističke politike, strategije razvitka turizma i investicije u turizmu, unaprjeđivanje i razvoj poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu.

Koordinacija skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnovu obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak prognanika i izbjeglica.

Koordinacija se bavi pitanjima upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.

Članak 15.b

Koordinacija za demografiju razmatra pitanja koja se odnose na demografske trendove, promjene u broju stanovnika, prirodno kretanje stanovništva, razmatra mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture i održanje prostorne ravnoteže stanovništva, razmatra pitanja od važnosti za poticanje ostanka stanovnika u Hrvatskoj, podršku roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života.

Koordinacija razmatra pitanja koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 9.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Članove stalnih radnih tijela imenuje Vlada iz reda dužnosnika.

Stalnim radnim tijelom predsjedava član Vlade kojeg odredi Vlada.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 10.

U članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Uz nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, moraju biti priložena mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te drugih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju ovim prijedlozima. Uz prijedloge drugih akata Vlade, kao i za izvješća, informacije i slične materijale kojima se određuju obveze tijelima državne uprave ili stvaraju financijske obveze, moraju biti priložena mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva financija te drugih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju ovim prijedlozima.«.

U stavku 6. druga rečenica briše se.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Uz prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i sl.) koje donosi Vlada te uz nacrte prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, tijela državne uprave, stručne službe Vlade i druga tijela dužni su priložiti Iskaz o procjeni fiskalnog učinka te Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa kada postoji obveza prema posebnim propisima iz područja instrumenata politike boljih propisa.

Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa tijela državne uprave i stručne službe Vlade obvezno dostavljaju na mišljenje Uredu za zakonodavstvo kao nadležnom tijelu za koordinaciju primjene instrumenata politike boljih propisa, zajedno s nacrtom prijedloga zakona odnosno prijedlogom drugoga propisa.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka tijela državne uprave, stručne službe Vlade i druga tijela obavezno dostavljaju na mišljenje Ministarstvu financija, prije podnošenja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Vladi. Vlada posebnom odlukom propisuje obrazac standardne metodologije na kojem se podnosi ovaj Iskaz.

Tijela državne uprave, stručne službe Vlade i druga tijela, uz nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata, obvezno prilažu odgovarajuća izvješća o provedenom savjetovanju, kada je savjetovanje s javnošću provedeno u skladu s posebnim propisom.«.

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Tijela državne uprave koja izrađuju prijedloge propisa i akata planiranja dužna su Vladi dostaviti iskaze iz članka 30. ovoga Poslovnika, usklađene s mišljenjem nadležnih tijela, za koje ocijene da ih mogu prihvatiti.

U slučaju neslaganja u pogledu bilo kojega dijela iskaza iz članka 30. ovoga Poslovnika između tijela državne uprave koje izrađuje prijedlog i nadležnoga tijela, tijelo državne uprave koje izrađuje prijedlog prilaže uz iskaz očitovanje u kojem navodi područja neslaganja te razloge neslaganja.

Vlada odnosno njezina stalna radna tijela ne razmatraju prijedloge propisa i akata planiranja uz koje nisu priloženi potrebni iskazi.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Vlada, odnosno stalno radno tijelo Vlade, može na prijedlog predsjednika Vlade, bez potrebnih iskaza, razmatrati pojedine prijedloge za koje ocijeni da su od iznimne važnosti i hitnosti da se njihovo razmatranje ne smije odlagati.

Razlozi za hitnost iz stavka 4. ovoga članka moraju biti pisano obrazloženi od strane predlagatelja.«.

Članak 13.

U cijelom tekstu Poslovnika riječi: »ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tajnik radnog tijela« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-18/01

Urbroj: 50301-05/05-24-1

Zagreb, 6. lipnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.