Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

818

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 80/11. i 68/13.) i članka 7. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11., 22/12., 39/13., 125/13. i 148/13.), prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE UVOZNE POTVRDE, POTVRDE O KRAJNJEM KORIŠTENJU I POTVRDE O PRIMITKU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju, potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom, te dokazi koji se prilažu uz zahtjev.

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde (IIC – International Import Certificate) i potvrde o krajnjem korištenju (EUC – End-Use Certificate) robe s dvojnom namjenom podnosi se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog I.).

(2) Zahtjev za izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (DVC – Delivery Verification Certificate) podnosi se Ministarstvu, u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog II.).

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde i potvrde o krajnjem korištenju robe s dvojnom namjenom, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokaze:

– broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, ako je zakonom propisana,

– presliku dokumenata koji navode tehničke karakteristike robe (kad se radi o kemikalijama, strukturnu formulu te CAS identifikacijski broj),

– izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom od koje se roba uvozi, odnosno predračun ili narudžbu,

– izjavu krajnjeg korisnika koja sadrži mjesto i namjenu krajnjeg korištenja robe,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokaze:

– izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom od koje je roba uvezena, odnosno račun,

– izjavu krajnjeg korisnika koja sadrži mjesto i namjenu krajnjeg korištenja robe,

– kopiju jedinstvene carinske deklaracije (JCD; ukoliko je primjenjivo) i prijevozne dokumentacije prema kojoj je roba uvezena, odnosno unesena na teritorij Republike Hrvatske.

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

(3) Na zahtjev Ministarstva, Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske može provjeriti istinitost podataka navedenih u zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva mora, na zahtjev Ministarstva, dostaviti dodatne podatke i isprave kojima dokazuje svoje navode u zahtjevu.

Članak 5.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom, sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 6.

Ministarstvo izdaje međunarodnu uvoznu potvrdu, potvrdu o krajnjem korištenju i potvrdu o primitku robe s dvojnom namjenom na rok od šest mjeseci.

Članak 7.

U slučaju gubitka međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom uvoznik je dužan o tome odmah obavijesti Ministarstvo, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja potvrde s datumom podnesene obavijesti.

Članak 8.

Uvoznik ima obveze da:

1) navedena uvezena roba odgovara opisu navedenom u potvrdi

2) količina i vrijednost uvezene robe odgovara količini i vrijednosti navedenoj u potvrdi

3) uvoz bude izvršen tijekom roka važenja potvrde

4) se transport uvezene robe obavi do odredišta koje odgovara navedenom u potvrdi

5) se isporučena roba nalazi na adresi navedenoj u potvrdi

6) budu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u potvrdi.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 118/12.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-03/5

Urbroj: 521-K-02-14-3

Zagreb, 20. ožujka 2014.

Prva potpredsjednica Vlade i
ministrica
Vesna Pusić, v. r.


PRILOG I. – PRILOG II.
44 07.04.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom