Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, nadvođe

NN 95/2015 (4.9.2015.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, nadvođe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1839

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, NADVOĐE

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, nadvođe sadrže zahtjeve za dodjelu nadvođa brodova hrvatske državne pripadnosti, u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o teretnim linijama kako je izmijenjena Protokolom iz 1988. godine kako je zadnje izmijenjen Rezolucijom MSC.345(91) te zahtjeve za dodjelu nadvođa i za brodove na koje se Konvencija ne odnosi kao i za ribarske brodove.

2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Opći dio«;

b) Prilog II: »Označavanje teretne linije«;

c) Prilog III: »Uvjeti za dodjeljivanje nadvođa«;

d) Prilog IV: »Dodjeljivanje najmanjeg nadvođa«;

e) Prilog V: »Posebni zahtjevi za brodove kojima se dodjeljuje nadvođe za prijevoz tereta drva na palubi«;

f) Prilog VI: »Uvjeti za dodjeljivanje nadvođa brodovima koji ne obavljaju međunarodna putovanja i manjim brodovima koji ih obavljaju«;

g) Prilog VII: »Posebni uvjeti za dodjeljivanje nadvođa ribarskim brodovima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 6. – Nadvođe iz 2009. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Članak 3.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-11/15-01/86

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 21. kolovoza 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


PRILOG I. – PRILOG VII.


95 04.09.2015 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, nadvođe