Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

NN 114/2015 (21.10.2015.), Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2185

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 78/2015), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje informacijskog sustava tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine), te izdavanje i korištenje podataka iz istoga.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena pravilnika

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupcima izrade plana približnih vrijednosti, uspostave, vođenja i održavanja zbirke kupoprodajnih cijena, te izdavanja izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.

Sastavni dijelovi i prilozi Pravilnika

Članak 3.

Sastavni dijelovi i prilozi ovoga Pravilnika su:

− Prilog I. – obrazac 01 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja zemljišta

                – obrazac 02 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja stanova

                – obrazac 03 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja poslovnih prostora

                – obrazac 04 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja obiteljskih kuća

                – obrazac 05 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za zemljišta

                – obrazac 06 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za poslovne prostore

                – obrazac 07 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – najamnina za stanove

                – obrazac 08 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja/najam/zakup nekretnina

− Prilog II. – Evidencijske oznake realiziranog naplatnog prometa nekretnina

− Prilog III. – Evidencija podataka za zbirku kupoprodajnih cijena

− Prilog IV. – Sadržaj izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena

− Prilog V. – Obrazac zahtjeva za dodjelu ovlasti u sustavu eNekretnine

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– Zakon je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina.

– ISPU je Informacijski sustav prostornog uređenja koji se uspostavlja u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja,

– Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja,

– ministar je ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Porezna uprava je ministarstvo nadležno za financije – porezna uprava,

– ugovor je ugovor o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost),

– ograničeni set atributa iz zbirke kupoprodajnih cijena sastoji se od: ID nekretnine, datum pregleda, vrsta nekretnine, ukupna površina nekretnine u prometu (m2), vrijednost nekretnine iz ugovora (kn), datum ugovora i status podatka,

– vrijednost nekretnine iz ugovora:

a) za promet nekretnina oporeziv u cijelosti porezom na promet nekretnina

– u polju se prikazuje vrijednost nekretnine iz ugovora. U ove nekretnine se ubrajaju sve nekretnine koje ne pripadaju drugim dvjema kategorijama.

b) za isporuke nekretnina u cijelosti oporezive porezom na dodanu vrijednost (promet nastao nakon 31. 12. 2014.)

– u polju se prikazuje vrijednost nekretnine iz ugovora i to bez obračunatog PDV-a.

c) za promet tzv. novosagrađenih nekretnina (promet nastao prije 31. 12. 2014.)

– u polju se prikazuje ukupna vrijednost iz ugovora koja uključuje: vrijednost nekretnine + obračunati PDV na izgrađeni dio + vrijednost zemljišta i porez na promet nekretnina, uvećano za troškove komunalne infrastrukture.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina, te posebnim propisima kojima se uređuju vlasništvo i druga stvarna prava, kao i područja prostornoga uređenja i gradnje, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

II. USTROJ, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA eNEKRETNINA

Ustroj eNekretnina

Članak 5.

(1) Ministarstvo vodi eNekretnine sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) eNekretnine je modul koji se vodi u elektronskom obliku i dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo osigurava uvjete za pristup eNekretninama, te za arhiviranje i izradu sigurnosnih kopija svih podataka u sustavu eNekretnine za razdoblje koje je određeno Zakonom ili drugim propisima.

Sadržaj eNekretnina

Članak 6.

Sastavni dijelovi koji čine eNekretnine su:

1. Zbirka kupoprodajnih cijena (dalje u tekstu: zbirka)

2. Plan približnih vrijednosti (dalje u tekstu: plan)

Zbirka kupoprodajnih cijena

Članak 7.

(1) Zbirka sadrži podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost) na području županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada i pripadne ugovore u elektroničkom obliku koji se putem automatske razmjene podataka preuzimaju od Porezne uprave.

(2) Podrazumijeva se da podatci koji se preuzimaju od Porezne uprave sadrže dovoljno elemenata kojima se predmetnoj nekretnini jednoznačno može odrediti lokacija.

Članak 8.

(1) Župan i gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno velikoga grada odlukom određuje koji službenici upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada imaju ovlaštenje za rad u eNekretninama.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži odredbu koja obvezuje ovlaštene službenike da sa svim osobnim podatcima iz članka 7. ovoga Pravilnika prilikom rada s eNekretninama postupaju u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Obveza zaštite osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka odnosi se i na sve druge službenike koji po prirodi posla mogu doći u doticaj s ugovorima.

Plan približnih vrijednosti

Članak 9.

(1) Plan je prostorni sloj koji sadrži grafički prikaz cjenovnih blokova povezan s pripadajućim atributima i oblikovan u skladu s odredbama članka 8. Zakona.

(2) Plan je javno dostupan za pregled putem geoportala ISPU-a na interaktivnoj karti zajedno s drugim u ISPU-u dostupnim prostornim slojevima i podlogama.

Način vođenja eNekretnina

Članak 10.

(1) Podatci u eNekretninama moraju se pohranjivati u elektroničkom obliku, na način koji omogućava pronalaženje, obradu, analiziranje, prikazivanje i interoperabilnost obrađenih podataka u skladu s uvjetima i namjenom njihove obrade ili analize.

(2) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za ustrojavanje, vođenje i korištenje eNekretnina te preuzimanje i unošenje podataka putem mrežne aplikacije, koja predstavlja jedan od modula ISPU-a.

(3) Modul eNekretnine povezuje se s drugim modulima ISPU-a radi zajedničkog korištenja podataka potrebnih za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka i istovremenog prikaza prostornih slojeva koji se preuzimaju iz drugih modula ISPU-a i/ili iz vanjskih izvora putem internetskih servisa za razmjenu.

(4) Sastavni dio računalne aplikacije iz stavka 2. ovoga članka su prostorna baza podataka i elektronički oblik priloga iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Svaki unos, izmjena ili brisanje podataka ostaju trajno zapisani na način da se bilježi unos, odnosno izmjena, odnosno brisanje, zajedno s datumom i vremenom te identifikacijskim brojem ovlaštenog korisnika koji unosi, izmjenjuje ili briše podatak.

(6) eNekretnine moraju biti zaštićene od nedopuštenog korištenja, te od mijenjanja podataka od strane neovlaštenih osoba ili od uništenja.

Način pristupa

Članak 11.

(1) Pristup modulu eNekretnine za ovlaštene korisnike ostvaruje se putem geoportala ISPU-a.

(2) Ovlašteni korisnici iz članka 12. ovoga Pravilnika ostvaruju pristup u dio modula eNekretnine za ovlaštene korisnike putem osobnih korisničkih računa kojima se pridružuju ovlasti sukladno sustavu propisanom člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) Prijava u modul eNekretnine za ovlaštene korisnike omogućava se uz provjeru identiteta korisnika (autentifikaciju) i provjeru prava pristupa (autorizaciju), te uz korištenje sigurnosnih protokola za prijenos informacija putem mreže, na način da se osigura pristup podatcima iz eNekretnina prema sustavu ovlasti opisanome u članku 13. ovoga Pravilnika.

(4) Podatke za pristup osobnom korisničkom računu iz stavka 2. ovoga članka nije dozvoljeno odavati drugim osobama.

III. OVLAŠTENI KORISNICI

Članak 12.

Ovlašteni korisnici eNekretnina su:

1. službenici Ministarstva koji su zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva prema Zakonu i koji provode nadzor nad provedbom Zakona,

2. službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada koje za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva prema Zakonu imenuju župani, odnosno gradonačelnici,

3. procjenitelji i zaposlenici pravne osobe koja je ovlaštena za procjene vrijednosti nekretnina,

4. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina,

5. članovi procjeniteljskog povjerenstva i visokog procjeniteljskog povjerenstva,

6. izrađivači početnog stanja plana približnih vrijednosti.

Ovlasti ovlaštenih korisnika

Članak 13.

(1) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika mogu dobiti ovlasti za pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine, za izradu svih vrsta izvještaja za područje cijele Države i za izdavanje izvadaka iz zbirke i plana za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva te u svrhu izrade procjena vrijednosti nekretnina, nužnih za realizaciju projekata (građevina, drugih zahvata u prostoru i površina) državnog i područnog (regionalnog) značaja.

(2) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika mogu za područje svoje mjesne nadležnosti dobiti ovlasti za unos, pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine, za ažuriranje plana, za zaprimanje zahtjeva, za izdavanje izvadaka iz zbirke i plana ovlaštenim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika i za izradu svih vrsta izvještaja, te za područje cijele Države ovlasti za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke.

(3) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika mogu za područje cijele Države dobiti ovlasti za predaju zahtjeva elektronskim putem te za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke.

(4) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika mogu za područje cijele Države dobiti ovlasti za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke.

(5) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika mogu za područje svoje mjesne nadležnosti dobiti ovlasti za pregled prijedloga ažuriranog stanja plana prije javne objave u svrhu njegovog odobravanja te za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke.

(6) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke. 6. ovoga Pravilnika mogu dobiti ovlasti za područje cijele Države za pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine te za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke, do isporuke početnog stanja plana približnih vrijednosti.

(7) Korisnici kojima su dodijeljene ovlasti za unos podataka odgovorni su za pravovremenost i točnost unesenih podataka.

Članak 14.

(1) Pojedinačne korisnike iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika imenuje ministar.

(2) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točaka 2. i 5. ovoga Pravilnika dodjeljuju se temeljem pisanog zahtjeva župana i gradonačelnika Ministarstvu, osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva.

(3) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 1. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo temeljem pisanog zahtjeva odgovorne osobe izrađivača početnog stanja. Ministarstvo dodjeljuje i ovlasti za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva.

Članak 15.

(1) Ovlasti korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo temeljem pisanog zahtjeva korisnika do datuma važenja procjeniteljskog imenovanja, ili ovlaštenja za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva obvezno mora navesti datum važenja procjeniteljskog imenovanja te zahtjev ovjeriti žigom ili navesti matični broj pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama.

(3) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mogu se na zahtjev odgovorne osobe u pravnoj osobi dodijeliti najviše za 5 zaposlenika pravne osobe i u trajanju od jedne godine.

(4) Ovlašteni korisnici iz stavka 1. ovoga članka kojima su ovlasti u sustavu eNekretnine prestale istekom datuma važenja procjeniteljskog imenovanja ili iz drugih razloga, mogu ponovo postati ovlašteni korisnici sustava podnošenjem novog zahtjeva Ministarstvu za dodjelu ovlasti.

(5) Zahtjevima iz stavaka 1. i 4. ovoga članka obvezno se prilaže dokaz o važećem imenovanju suda za obavljanje poslova procjene nekretnina.

Članak 16.

Obrazac zahtjeva za dodjelu ovlasti članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika, čini Prilog V. ovoga Pravilnika.

IV. PRIKUPLJANJE, UNOS I EVALUACIJA PODATAKA

Prikupljanje i unos podataka

Članak 17.

Podatci preuzeti od Porezne uprave, dopunjuju se i prema potrebi ispravljaju postupkom evaluacije opisanom u članku 18. ovoga Pravilnika.

Evaluacija podataka

Članak 18.

(1) Evaluacija podataka iz članka 17. ovoga Pravilnika podrazumijeva:

– identifikaciju nekretnine na temelju podataka preuzetih od Porezne uprave i njezino lociranje u prostoru pregledavanjem i pretraživanjem slojeva dostupnih na geoportalu ISPU-a i drugih raspoloživih izvora,

– dopunu podataka o lokaciji nekretnine podatcima iz prostornih planova (namjena, koeficijent izgrađenosti, katnost i dr.),

– provjeru, ispravak i/ili dopunu podataka o nekretnini preuzetih od Porezne uprave uvidom u ugovor (npr. potrebno je navesti činjenicu da je prodan stan s parkirnim mjestom, spremištem, navesti opis, veličinu, udio u ukupnoj cijeni pojedinih sastavnih dijelova nekretnine i sl.),

– uvid u evidenciju akata za gradnju,

– po potrebi obavljanje očevida na nekretnini,

– i drugo prema sadržaju iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Dostupne podatke koje nije moguće upisati u zbirku u odgovarajućem polju za upis, potrebno je opisati napomenom.

(3) Evaluaciju podataka iz stavka 1. ovoga članka provode ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

(4) Podatcima iz članka 17. ovoga Pravilnika u zbirci dodjeljuju se sljedeći statusi:

– izvorno unesen, za podatke unesene u zbirku od strane ovlaštenih korisnika iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika izravno iz ugovora dostavljenog od javnog bilježnika,

– preuzet od Porezne uprave, za podatke preuzete od Porezne uprave automatskom razmjenom podataka i koji nisu prošli postupak evaluacije,

– provedena evaluacija, za podatke dobivene postupkom evaluacije iz ovoga članka.

V. IZDAVANJE PODATAKA

Članak 19.

(1) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika na zahtjev procjenitelja izdaju za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine izvadak iz zbirke.

(2) O zaprimljenim zahtjevima i izdanim izvadcima vodi se evidencija, iz koje je vidljiva identifikacijska oznaka zahtjeva/izvatka, datum zahtjeva i datum izdavanja izvatka, osnovni identifikacijski podatak o nekretnini koja je predmet traženja izvatka, katastarska oznaka nekretnine i broj cjenovnog bloka, podatci o podnositelju zahtjeva i identifikacijska oznaka ovlaštenog korisnika eNekretnina koji je izvadak izdao, koji podatci su bili dostavljeni te za kakve namjene i za koju visinu naknade.

(3) Ako traženi podatci nisu na raspolaganju ili bi njihovo izdavanje zahtijevalo znatniju dodatnu obradu ili u slučaju nejasnoća, ovlašteni korisnici iz članka 13. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika mogu od procjenitelja zatražiti dodatno obrazloženje zahtjeva i mogu uskratiti izdavanje podataka ako se zahtjev ne smatra razmjernim svrsi.

Članak 20.

U slučaju da nema podataka o adekvatnoj usporednoj nekretnini na području županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada, procjenitelj može u okviru istog posla podnijeti zahtjev za izdavanje izvatka drugoj županiji, Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu te razlog za to obrazložiti u napomeni.

Članak 21.

(1) Za izdavanje izvatka iz zbirke plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje upravnih pristojbi.

(2) Ovlašteni korisnici su prije izdavanja izvatka dužni utvrditi da je naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćena.

(3) Na izvatku iz stavka 1. ovoga članka mogu se nalaziti podatci za najviše 12 nekretnina iste vrste, koje prema svojim obilježjima približno odgovaraju promatranoj nekretnini iz zahtjeva.

Članak 22.

Sadržaj izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena opisan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Županija, Grad Zagreb, odnosno veliki grad koji su za svoje područje uspostavili evidenciju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (primjerice registar pomoćnih podataka i sl.) prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu vlastitu evidenciju prenijeti u eNekretnine uz prethodno usklađenje prema Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka, usklađena prema Prilogu III. ovoga Pravilnika, preuzet će se u bazu eNekretnina kao početno stanje i koristiti prilikom izrade početnog stanja planova cjenovnih blokova.

Članak 24.

Iznimno od članka 15. ovoga Pravilnika, ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika kod početne prijave, u trenutku dovršetka eNekretnina, dodijelit će se prema skupnoj prijavi uz dostavu nužnih podataka iz evidencije članova udruga koje okupljaju procjenitelje u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

Do potpune uspostave automatske razmjene podataka s Poreznom upravom prema članku 17. ovoga Pravilnika, ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika zaprimaju sukladno članku 70. stavku 2. Zakona ugovore putem dostave od javnog bilježnika, te iz istih unose u zbirku kupoprodajnih cijena nužne podatke za identifikaciju i evaluaciju.

Članak 26.

Do uspostave pune funkcionalnosti eNekretnina, zahtjevi za izdavanjem izvatka iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika zaprimaju se pisanim putem.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/15-04/1

Urbroj: 531-01-15-96

Zagreb, 14. listopada 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG I. – PRILOG V.


114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 114 21.10.2015 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina