Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

NN 21/2016 (9.3.2016.), Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

594

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14) i članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine« broj 80/13) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA NEAUTOMATSKE VAGE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi koje moraju zadovoljiti neautomatske vage (u daljnjem tekstu: vage) koje se stavljaju na tržište i/ili uporabu, prava i obveze pravnih i/ili fizičkih osoba koje stavljaju vage na raspolaganje na tržištu i/ili uporabu, postupci ocjenjivanja sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, prava i obveze tijela za ocjenjivanje sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, dokumenti koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima prije stavljanja vaga na tržište i/ili uporabu, način označivanja vaga te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva:

– Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržištu (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve neautomatske vage.

(2) U smislu odredaba ovoga Pravilnika razlikuju se sljedeće kategorije uporabe neautomatskih vaga:

a) za određivanje mase za potrebe trgovačkog poslovanja;

b) za određivanje mase radi izračunavanja cestarina, carina, poreza, premija, kazni, naknada, naknada za štetu ili sličnih vrsta plaćanja;

c) za određivanje mase radi primjene zakona ili propisa, za davanje stručnog mišljenja tijekom sudskih postupaka;

d) za određivanje mase u medicinskoj praksi odnosno za vaganje pacijenata u svrhu pregleda, dijagnoze i postupka liječenja;

e) za određivanje mase radi pripreme lijekova po receptu u ljekarnama i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

f) za određivanje iznosa za naplatu koji se temelje na masi u svrhu izravne javne prodaje kao i pripremanja pretpakiranih proizvoda;

g) za sve ostale primjene različite od onih navedenih u točkama a) do f).

Definicije

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »akreditacija« – je akreditacija kako je definirano člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

2. »distributer« – je fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja vagu na raspolaganje na tržištu;

3. »gospodarski subjekt« – je proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik ili distributer;

4. »nacionalno akreditacijsko tijelo« – je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

5. »neautomatska vaga« (u daljnjem tekstu: »vaga«) – je mjerilo koje tijekom vaganja zahtijeva sudjelovanje rukovatelja kako bi se dobio i potvrdio rezultat vaganja;

6. »ocjenjivanje sukladnosti« – je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni temeljni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na vagu;

7. »opoziv« – je svaka mjera usmjerena na povrat vage koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

8. »ovlašteni zastupnik« – je svaka pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, koju je proizvođač pismeno ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadatke u smislu ovoga Pravilnika;

9. »oznaka CE« – je oznaka kojom proizvođač označuje da je vaga sukladna s općim načelima za stavljanje oznake CE kako je definirano člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

10. »povlačenje« – je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da vaga u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

11. »proizvođač« – je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vagu ili daje oblikovati ili proizvesti vagu u cilju stavljanja vage na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

12. »stavljanje na raspolaganje na tržištu« – je svaka isporuka vage za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

13. »stavljanje na tržište« – je prvo stavljanje na raspolaganje vage na tržištu Unije;

14. »tehnička specifikacija« – je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje vaga mora ispunjavati;

15. »tijelo za ocjenjivanje sukladnosti« – je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

16. »usklađena norma« – je usklađena norma kako je definirano člankom 2. točkom 1. podtočkom c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

17. »uvoznik« – je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom na području Unije koja vagu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

18. »vaga« – je mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile teže na to tijelo. Vaga također može služiti za određivanje drugih s masom povezanih veličina, parametara i značajki;

19. »zakonodavstvo Unije o usklađivanju« – je svako zakonodavstvo Europske unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

Članak 5.

(1) Vage koje ispunjavaju odredbe ovoga Pravilnika smiju se stavljati na raspolaganje na tržištu.

(2) Vage koje ne zadovoljavaju zahtjeve propisane odredbama ovoga Pravilnika ne smiju se stavljati u uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f).

(3) Vage koje su stavljene u uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) moraju zadovoljavati zahtjeve propisane odredbama ovoga Pravilnika.

Temeljni zahtjevi

Članak 6.

(1) Vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u smislu odredbe članka 3. stavka 2. točaka a) do f) ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati temeljne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ako vaga sadrži, ili je povezana s uređajima koji se ne koriste u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) ovoga Pravilnika, na takve uređaje se ne primjenjuju temeljni zahtjevi iz ovoga Pravilnika.

Slobodno kretanje vaga

Članak 7.

(1) Ne smije se sprječavati stavljanje na raspolaganje na tržištu vaga koje zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Ne smije se sprječavati stavljanje u uporabu vaga za namjene iz članka 3. stavka 2. točaka a) do f) ovoga Pravilnika, koje zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

II. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 8.

(1) Kada stavlja svoje vage na tržište i/ili ih stavlja u uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) proizvođač je obvezan osigurati da su vage oblikovane i proizvedene u skladu s temeljnim zahtjevima utvrđenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Za vage koje su namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) proizvođač je obvezan pripremiti tehničku dokumentaciju iz Dodatka II. ovoga Pravilnika i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) Kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti pismenu EU izjavu o sukladnosti i staviti oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku.

(4) Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje deset (10) godina od dana stavljanja vage na tržište.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati provođenje postupaka za održavanje sukladnosti serijske proizvodnje s odredbama ovoga Pravilnika. Pri tome moraju na primjeren način biti uzete u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama vage te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u EU izjavi o sukladnosti vage.

(6) Kada proizvođač to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) uzima uzorke vaga koje su već stavljene na raspolaganje na tržištu, provodi ispitivanja i, prema potrebi, vodi knjigu pritužbi i registar nesukladnih i opozvanih vaga. O svakom takvom praćenju mora obavijestiti distributere.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da vaga koju je stavio na tržište nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njezinu identifikaciju na način kako je propisano u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), proizvođač je obvezan staviti natpise navedene u točki 1. Dodatka III. ovoga Pravilnika.

Za vage koje nisu namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), proizvođač je obvezan staviti natpise navedene u točki 2. Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(8) Kada su na vagu koja je namijenjena za uporabu u bilo koju svrhu navedenu u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) pričvršćeni uređaji i/ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), na svaki od tih uređaja proizvođač je obvezan staviti oznaku ograničenja uporabe kako je predviđeno člankom 20. te točkom 3. Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(9) Proizvođač je obvezan na vagi navesti svoje ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj je dostupan. Adresa mora označavati jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontakt podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(10) Proizvođač je obvezan osigurati da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) priložene upute i informacije sastavljene na hrvatskom jeziku. Sve upute i informacije te svako označavanje mora biti jasno, razumljivo i lako shvatljivo.

(11) Ako proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da vaga koju je stavio na tržište nije sukladna s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, mora bez odgode poduzeti popravne radnje kako bi se vagu uskladilo ili, prema potrebi povuklo s tržišta ili opozvalo. Ako vaga predstavlja rizik, proizvođač o tome bez odgode mora obavijestiti Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo) kao i nadležna nacionalna tijela onih država članica u kojima je stavio vagu na raspolaganje na tržištu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti vage i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(12) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, nužne za dokazivanje sukladnosti vage s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom jeziku lako razumljivom tom tijelu. Proizvođač mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je stavio na tržište.

Obveze ovlaštenog zastupnika

Članak 9.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Europskoj uniji za svog ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika ne mogu biti sadržane u pismenom ovlaštenju.

(2) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće specificirane u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

– da drži EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju mjeriteljskoj inspekciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo u razdoblju od deset (10) godina od dana stavljanja vage na tržište;

– da na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti vage;

– da na zahtjev surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za mjeriteljstvo i drugim nadležnim nacionalnim tijelima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga obuhvaćena njegovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 10.

(1) Uvoznik je obvezan stavljati na tržište samo vage koje su sukladne s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja na tržište vage namijenjene u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika, da je sastavio tehničku dokumentaciju kojom dokazuje da vaga nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku te da su uz vagu priloženi primjerak EU izjave o sukladnosti i drugi potrebni dokumenti te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve iz članka 8. stavaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika

(3) Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) nije u skladu s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti vagu na tržište niti u uporabu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Kada vaga predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i mjeriteljsku inspekciju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

Prije stavljanja na tržište vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač ispunio uvjete iz članka 8. stavaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(4) Uvoznik je obvezan na vagi ili kada to nije moguće na ambalaži ili u dokumentu koji prati vagu navesti svoje ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj je dostupan. Adresa i kontakt podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(5) Uvoznik je obvezan osigurati da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) priložene upute i podaci na hrvatskom jeziku.

(6) Uvoznik je obvezan, dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) pod njegovom odgovornošću, osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju sukladnost vage s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(7) Kada to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama od a) do f), uvoznik ispituje uzorke vaga koje su već stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuje i, prema potrebi, vodi knjigu pritužbi i registar nesukladnih i opozvanih vaga te o svakom takvom praćenju mora obavijestiti distributere.

(8) Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da vaga koju je stavio na tržište nije sukladna s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, mora bez odgode poduzeti popravne radnje kako bi se vaga uskladila ili, prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Ako vaga predstavlja rizik, uvoznik mora o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo i nadležna nacionalna tijela država članica u kojima je vagu stavio na raspolaganje na tržištu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti vage i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(9) Uvoznik je obvezan tijekom deset (10) godina od dana stavljanja vage na tržište čuvati primjerak EU izjave o sukladnosti za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) radi njezinog stavljanja na raspolaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa mjeriteljskim inspektorima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo na njihov zahtjev.

(10) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, koji su nužni za dokazivanje sukladnosti vage s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku ili nekom drugom jeziku lako razumljivom tom tijelu. Uvoznik mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 11.

(1) Kada stavlja vagu na raspolaganje na tržištu, distributer mora postupati s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), distributer mora provjeriti je li vaga označena oznakom CE i dodatnom mjeriteljskom oznakom, je li uz vagu priložena EU izjava o sukladnosti, potrebni dokumenti, upute i informacije na hrvatskom jeziku, te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve utvrđene u članku 8. stavcima 7., 8. i 9. te članku 10. stavku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) nije u skladu s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti vagu na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Ako vaga predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika te mjeriteljsku inspekciju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) distributer mora provjeriti jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 8. stavaka 7. i 8. i 9. te članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati da uvjeti njezinog skladištenja ili prijevoza ne ugroze njezinu sukladnost s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(5) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da vaga koju je stavio na raspolaganje na tržištu nije sukladna sa zahtjevima ovoga Pravilnika, mora osigurati provedbu potrebnih popravnih radnji, kako bi se ta vaga uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Ako vaga predstavlja rizik, distributer o tome bez odgode mora obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo i nadležna nacionalna tijela onih država članica u kojima je vagu stavio na raspolaganje na tržištu, navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnostima i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(6) Distributer je obvezan na opravdan zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, osigurati sve podatke i dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, nužne za dokazivanje sukladnosti vage s odredbama ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Distributer mora na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo surađivati na svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je stavio na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 12.

Ako uvoznik ili distributer stavlja vagu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili ako preinačuje vagu koja je već stavljena na tržište na način da to može utjecati na njezinu sukladnost s propisanim zahtjevima ovoga Pravilnika, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača utvrđenim u članku 8. ovoga Pravilnika.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 13.

(1) Svaki gospodarski subjekt mora za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f) na zahtjev mjeriteljske inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo dati podatke o identitetu:

– svakog gospodarskog subjekta koji mu je isporučio vagu;

– svakog gospodarskog subjekta kojem je isporučena vaga.

(2) Gospodarski subjekti su obvezni podatke iz stavka 1. ovoga članka predočiti, na zahtjev, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo u razdoblju od deset (10) godina nakon što im je vaga isporučena odnosno tijekom deset (10) godina nakon što su isporučili vagu.

III. SUKLADNOST VAGA

Pretpostavka o sukladnosti vaga

Članak 14.

Pretpostavlja se sukladnost vaga s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, za one vage koje su proizvedene prema usklađenim normama ili njihovim dijelovima a čiji je popis oznaka objavljen u »Službenom listu Europske unije«.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Članak 15.

(1) Sukladnost vage s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika može se utvrditi jednim od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti po izboru proizvođača:

a) modul B iz točke 1. Dodatka II. ovoga Pravilnika, nakon kojeg može slijediti modul D iz točke 2. Dodatka II., ili modul F iz točke 4. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Modul B nije obvezan za vage koje ne upotrebljavaju elektroničke uređaje i čiji uređaj za mjerenje tereta ne koristi oprugu za uravnoteženje tereta. Na vage na koje se ne primjenjuje modul B, primijenit će se modul D1 iz točke 3. Dodatka II. ili modul F1 iz točke 5. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

b) modul G iz točke 6. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(2) Zapisi i prepiske koji se odnose na postupke ocjenjivanja sukladnosti navedene u stavku 1. ovoga članka mogu biti na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom jeziku koji prijavljeno tijelo prihvati.

EU izjava o sukladnosti

Članak 16.

(1) EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano zadovoljavanje temeljnih zahtjeva iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena prema uzorku iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika i sadržavati elemente određene u odgovarajućim modulima iz Dodatka II. ovoga Pravilnika i redovito se ažurirati. EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom jeziku koji je razumljiv službenicima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(3) Kada se na vagu primjenjuje više akata Europske unije kojima se zahtjeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti. Navedena izjava sadrži popis primijenjenih pravnih akata Europske unije, navodeći gdje su službeno objavljeni.

(4) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost vage sa zahtjevima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Oznaka sukladnosti

Članak 17.

Sukladnost vage, namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 3. stavku 2. točkama a) do f), s odredbama ovoga Pravilnika obilježava se stavljanjem na vagu oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake, kako je navedeno u članku 18. ovoga Pravilnika.

Opća načela za oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku

Članak 18.

(1) Za oznaku CE vrijede opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Dodatna mjeriteljska oznaka sastoji se od velikog slova »M« i dviju posljednjih znamenki godine njezina stavljanja uokvirenih pravokutnikom. Visina pravokutnika mora biti jednaka visini oznake CE.

(3) Opća načela utvrđena u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na odgovarajući način i na dodatnu mjeriteljsku oznaku.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake

Članak 19.

(1) Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka moraju se staviti na vagu ili u njezinu natpisnu pločicu na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.

(2) Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka moraju se staviti prije stavljanja vage na tržište.

(3) Dodatna mjeriteljska oznaka mora se nalaziti neposredno iza oznake CE.

(4) Iza oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake mora se nalaziti identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je to tijelo bilo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela mora staviti sâmo tijelo ili proizvođač, odnosno njegov ovlašteni zastupnik, prema uputama tog tijela.

(5) Nakon oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i mogućeg identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti i druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili poseban način uporabe vage.

Oznaka za ograničavanje uporabe

Članak 20.

Oznaka navedena u članku 8. stavku 8. i Dodatku III. točki 3. mora se staviti na vagu tako da je jasno vidljiva i neizbrisiva.

IV. PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Obavješćivanje

Članak 21.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obvezno je službenim putem obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o tijelima koja je ovlastilo za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo koje provodi prijavljivanje

Članak 22.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo je ujedno i tijelo koje provodi prijavljivanje i odgovorno je za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za praćenje rada prijavljenih tijela, uključujući sukladnost s člankom 27. ovoga Pravilnika.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo može prenijeti poslove ocjenjivanja sukladnosti hrvatskom nacionalnom akreditacijskom tijelu u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Zahtjevi koji se odnose na nadležno tijelo koje provodi prijavljivanje

Članak 23.

(1) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora raspolagati s dostatnim brojem stručno osposobljenih djelatnika za ispravnu provedbu svojih poslova te mora pri postupku prijavljivanja primjenjivati načela objektivnosti i nepristranosti te štititi tajnost prikupljenih podataka.

(2) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora biti uspostavljeno na način da nije u sukobu interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Tijelo koje provodi prijavljivanje mora biti organizirano i djelovati na način da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

(4) Tijelo koje provodi prijavljivanje ne smije nuditi niti obavljati poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

Obveze obavješćivanja za nadležno tijelo koje provodi prijavljivanje

Članak 24.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavještava Europsku komisiju o svojim postupcima vezanim uz ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju rada tih tijela kao i o svim promjenama koje se na njih odnose te o tome obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Zahtjevi koje moraju ispunjavati prijavljena tijela

Članak 25.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti samo na temelju rješenja o ovlaštenju koje je donijelo središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, da bi moglo biti prijavljeno, mora ispunjavati uvjete utvrđene u stavcima od 3. do 11. ovoga članka.

(3) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

(4) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili vagi koju ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnoj udruzi ili interesnoj zajednici koje predstavljaju ili zastupaju poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, uporabu ili održavanje vage koju ocjenjuje, može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te da ne postoji sukob interesa.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti konstruktor, proizvođač, distributer, uvoznik, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj vaga koje se ocjenjuje, kao ni ovlašteni zastupnik niti jedne od tih strana. To ne isključuje uporabu ocjenjenih vaga nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti niti uporabu takvih vaga za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili konstrukciju, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje vaga niti smiju zastupati strane uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati ni u kakvim aktivnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To posebno vrijedi za usluge savjetovanja.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora osigurati da aktivnosti njegovih tvrtki kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost u obavljanju poslova ocjenjivanja sukladnosti.

(6) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici moraju provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišem stupnjem profesionalnog poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti u području mjeriteljstva, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih poslova.

(7) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti u stanju obavljati sve poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje je ovlašteno u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika i za koje je prijavljeno bez obzira na to obavlja li te poslove sâmo ili se ti poslovi obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora tijekom postupka ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju vaga za koje je prijavljeno, raspolagati:

– djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti,

– opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost obnavljanja tih postupaka. Mora imati uspostavljene odgovarajuće protokole i postupke kojima su jasno razgraničeni poslovi i zadaća koje obavlja kao prijavljeno tijelo od ostalih djelatnosti,

– postupci za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem ono djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične vage te veličinu ili vrstu serije proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora raspolagati potrebnim sredstvima koja omogućuju ispravno obavljanje tehničkih i administrativnih poslova povezanih s ocjenjivanjem sukladnosti te imati dostupnu potrebnu opremu ili sredstva.

(8) Djelatnici odgovorni za poslove ocjenjivanja sukladnosti moraju imati:

– odgovarajuće tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvaća sve poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno,

– primjereno znanje o zahtjevima ocjenjivanja koja obavljaju i potrebno ovlaštenje za obavljanje tih ocjenjivanja,

– primjereno znanje i razumijevanje temeljnih zahtjeva iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, primjenjivih usklađenih normi te odgovarajućih odredbi usklađenog zakonodavstva Unije i nacionalnog zakonodavstva,

– sposobnost sastavljanja potvrda, zapisa i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

(9) Nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti mora biti zajamčena.

Zarada visokog rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti zaposlenih u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

(10) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora imati policu osiguranja od odgovornosti.

(11) Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju čuvati poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju njihovih poslova iz Dodatka II. ili prema odredbama nekog drugog nacionalnog propisa koji se primjenjuje na ocjenjivanje sukladnosti vage, osim u slučaju kada ih zahtijeva središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo u kojoj provode svoje aktivnosti. Vlasnička prava su zaštićena.

(12) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora sudjelovati u odgovarajućim djelatnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenih tijela uspostavljene prema usklađenom zakonodavstvu Unije ili osigurati da njegovi djelatnici odgovorni za provedbu poslova ocjenjivanja sukladnosti budu informirani o tim djelatnostima te primjenjivati kao opće upute, upravne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Pretpostavka o sukladnosti prijavljenih tijela

Članak 26.

Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a čije su oznake objavljene u »Službenom listu Europske unije«, pretpostavlja se da zadovoljava zahtjeve iz članka 25. ovoga Pravilnika ukoliko su ti zahtjevi obuhvaćeni primjenjivim usklađenim normama.

Tvrtke kćeri prijavljenih tijela i sklapanje ugovora prijavljenih tijela s podizvođačem

Članak 27.

(1) Ako prijavljeno tijelo za određene poslove u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na tvrtku kćer, mora osigurati da podizvođač ili tvrtka kći ispunjava zahtjeve iz članka 25. ovoga Pravilnika i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

(2) Prijavljeno tijelo mora preuzeti punu odgovornost za poslove koje obavljaju podizvođači ili tvrtke kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

(3) Aktivnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti mogu se ugovoriti s podizvođačem ili ih može obaviti tvrtka kći uz suglasnost podnositelja zahtjeva.

(4) Prijavljeno tijelo mora čuvati na raspolaganju središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenu kvalifikacija podizvođača ili tvrtke kćeri i rada koji oni obavljaju u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za prijavljivanje

Članak 28.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo.

(2) Uz zahtjev za prijavljivanje mora biti priložen opis aktivnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli ocjenjivanja sukladnosti, vaga ili vage za koje to tijelo tvrdi da je osposobljeno te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 25. ovoga Pravilnika.

(3) Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može osigurati potvrdu o akreditaciji, ono mora osigurati središnjem tijelu državne uprave nadležnom za mjeriteljstvo dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Postupak prijavljivanja

Članak 29.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo prijavljuje samo ona tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 25. ovoga Pravilnika.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice o imenovanim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti pomoću sredstva za elektroničko prijavljivanje, koje je razvila i kojim upravlja Europska komisija.

(3) Prijava mora obuhvaćati sve pojedinosti o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti, vagi ili vagama o kojima je riječ te odgovarajuću potvrdu o stručnosti.

(4) Ako se prijava ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo osigurava Europskoj komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao i postojanje mehanizma za osiguranje redovitog praćenja rada tog tijela te trajno ispunjavanje zahtjeva iz članka 25. ovoga Pravilnika.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti se smatra prijavljenim tijelom u smislu ovoga Pravilnika i može započeti obavljanje poslova prijavljenog tijela samo ako Europska komisija ili države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijave, ako je potvrda o akreditaciji bila priložena uz prijavu, odnosno u roku od dva mjeseca ako potvrda o akreditaciji nije bila priložena.

(6) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice o svim naknadnim bitnim izmjenama prijave.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

Članak 30.

(1) Europska komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje samo jedan identifikacijski broj, bez obzira je li to tijelo prijavljeno prema jednom ili više pravnih akata Unije.

(2) Europska komisija objavljuje i ažurira popis prijavljenih tijela koja su prijavljena u skladu s ovim Pravilnikom, uključujući njihove identifikacijske brojeve i aktivnosti za koje su prijavljena.

Izmjene u prijavi

Članak 31.

(1) U slučaju da središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo utvrdi ili bude obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 25. ovoga Pravilnika ili da ne izvršava svoje obveze, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo će ograničiti, ukinuti ili povući prijavu, ovisno o stupnju neispunjenja zahtjeva ili neizvršenja obveza i o tome odmah obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice.

(2) U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili u slučaju da prijavljeno tijelo prestane s poslovanjem, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo će poduzeti odgovarajuće mjere kojima će osigurati da predmete toga tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili će predmete na zahtjev staviti na raspolaganje mjeriteljskoj inspekciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

Slučaj osporavanja stručnosti prijavljenog tijela

Članak 32.

U slučaju osporavanja stručnosti prijavljenog tijela središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo na zahtjev Europske komisije dostavlja sve podatke koji su bili temelj za prijavljivanje ili one podatke temeljem kojih i nadalje može obavljati poslove prijavljenog tijela.

Operativne obveze prijavljenih tijela

Članak 33.

(1) Prijavljena tijela su obvezna provoditi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjivanje sukladnosti treba se provoditi na optimalan način izbjegavajući nepotrebna opterećenja gospodarskih subjekata. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti pri obavljanju svoje djelatnosti mora uzeti u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovo ustrojstvo, stupanj složenosti tehnologije određene vage te vrstu serije proizvodnog procesa, poštujući pri tom stupanj prinudnosti propisa i razinu zaštite potrebne za postizanje sukladnosti vage sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(3) Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne zadovoljava temeljne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika odnosno iz odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača će zahtijevati poduzimanje popravnih radnji te ne smije izdati potvrdu o sukladnosti.

(4) Ako prijavljeno tijelo tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde utvrdi da vaga više nije sukladna, mora zahtijevati od proizvođača poduzimanje popravnih radnji i prema potrebi ukinuti ili povući potvrdu o sukladnosti.

(5) Prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, ukida ili povlači izdane potvrde u slučaju da nisu poduzete popravne radnje ili nemaju zahtijevani učinak.

Postupak žalbe na odluke prijavljenih tijela

Članak 34.

Prijavljeno tijelo i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući žalbeni postupak.

Obveza prijavljenog tijela koje se odnose na obavješćivanje

Članak 35.

(1) Prijavljena tijela obvezno je obavješćivati središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo:

a) o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde o sukladnosti;

b) o svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

c) o svakom zahtjevu za podacima koji je primilo od mjeriteljske inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, a koji se odnosi na poslove ocjenjivanja sukladnosti;

d) o poslovima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim poslovima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(2) Prijavljena tijela osiguravaju drugim tijelima prijavljenim u skladu s ovim Pravilnikom, a koja obavljaju slične poslove na ocjenjivanju sukladnosti i koja obuhvaćaju iste vage, odgovarajuće podatke o pitanjima koja se odnose na negativne, a na zahtjev i na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Razmjena iskustava

Članak 36.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo sudjeluje u razmjeni iskustava između nacionalnih tijela država članica Europske unije odgovornih za politiku prijavljivanja, u organizaciji Europske komisije.

Koordinacija prijavljenih tijela

Članak 37.

Prijavljeno tijelo je obvezno sudjelovati u radu skupine ili skupina prijavljenih tijela koja su prijavljena u skladu s ovim Pravilnikom. Europska komisija osigurava potrebnu koordinaciju i suradnju među svim prijavljenim tijelima u obliku sektorskih i međusektorskih skupina prijavljenih tijela.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo osigurava da tijela koja je prijavilo sudjeluju u radu te skupine ili tih skupina izravno odnosno preko imenovanih predstavnika.

V. NADZOR NAD TRŽIŠTEM EUROPSKE UNIJE I KONTROLA MJERILA KOJA ULAZE NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE

Članak 38.

Prilikom nadzora nad tržištem, na vage se primjenjuju odredbe članka 15. stavka 3. i članaka 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Način postupanja s vagama koje predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

Članak 39.

(1) Ako mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo ima dovoljno razloga vjerovati da vaga obuhvaćena ovim Pravilnikom predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovim Pravilnikom, ono ocjenjuje ispunjava li navedena vaga sve relevantne zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Gospodarski subjekti prema potrebi surađuju s mjeriteljskom inspekcijom u tu svrhu.

(2) Ako tijekom ocjenjivanja propisanog u stavku 1. ovoga članka, mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo utvrdi da vaga nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, mjeriteljska inspekcija zahtijeva da gospodarski subjekt bez odgode provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi vagu uskladio s tim zahtjevima, povukao vagu s tržišta ili je opozvao u razumnom roku, koji je primjeren naravi rizika. Na navedene mjere primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

(3) Ako mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo smatra da se nesukladnost ne odnosi samo na područje Republike Hrvatske, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijeva od gospodarskog subjekta obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice.

(4) Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih popravnih radnji u pogledu svih vaga koje je stavio na raspolaganje na tržištu Europske unije.

(5) Ako gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne radnje u razdoblju navedenom u stavku 2. ovoga članka, mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo poduzima odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost vage na tržištu Republike Hrvatske, povukla vagu s tržišta ili je opozvala.

Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo bez odgode o takvim mjerama obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice.

(6) Informacije iz stavka 5. ovoga članka uključuju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke nužne za identifikaciju vage koja nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, podrijetlo vage, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih mjera te argumente određenoga gospodarskog subjekta. Mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo posebno navodi je li nesukladnost posljedica sljedećeg:

a) toga da vaga ne ispunjava zahtjeve u vezi s aspektima zaštite javnog interesa iz ovoga Pravilnika; ili

b) nedostataka u usklađenim normama iz članka 14. ovoga Pravilnika koji se odnosi na pretpostavku o sukladnosti.

(7) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo obavješćuje Europsku komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su mu na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene vage te o svim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom mjerom u drugoj državi članici.

(8) Ako države članice ili Europska komisija u roku od tri mjeseca od primitka informacije iz stavka 5. ovoga članka ne podnesu prigovor na privremenu mjeru središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo, mjera se smatra opravdanom.

(9) Za vage koje dokazano predstavljaju rizik na nacionalnoj razini mjeriteljska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo osigurava trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje vage s tržišta Republike Hrvatske.

Sukladne vage koje predstavljaju rizik

Članak 40.

(1) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 39. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrdi da vaga predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa iako je sukladna s odredbama ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osiguralo da ta vaga nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da je se povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku, koji ono propiše i koji je primjeren naravi rizika.

(2) Gospodarski subjekt mora osigurati poduzimanje popravnih radnji u vezi sa svim vagama koje je stavio na raspolaganje na tržištu Europske unije.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo o tome odmah obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice. Navedene informacije obuhvaćaju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke nužne za identifikaciju određene vage, podrijetlo i opskrbni lanac, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

Formalna nesukladnost

Članak 41.

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 39. ovoga Pravilnika, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo može zahtijevati od gospodarskog subjekta da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

a) oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 19. ovoga Pravilnika.;

b) oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena;

c) podaci iz članka 8. stavaka 7. i 8. nisu uopće stavljeni ili nisu stavljeni u skladu s dotičnim člankom;

d) identifikacijski broj prijavljenog tijela, kada je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, nije stavljen u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika ili uopće nije stavljen;

e) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

f) EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

g) tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

h) podaci iz članka 8. stavka 9. ili članka 10. stavka 4. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

i) nije ispunjen neki drugi administrativni zahtjev iz članka 8. ili članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi, središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničilo ili zabranilo stavljanje na raspolaganje vage na tržištu ili kako bi osiguralo njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 42.

(1) Vage koje su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u uporabi mogu se podnositi na redovito i izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju zahtjeve iz propisa na temelju kojih su stavljene u uporabu.

(2) Neće se sprječavati stavljanje na raspolaganje na tržištu i/ili stavljanje u uporabu vaga koje su bile obuhvaćene i koje su zadovoljavale odredbe Pravilnika o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine« broj 75/13) a koje su stavljene na tržište prije 20. travnja 2016. godine.

(3) Vage koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mogu se staviti na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj do dana prestanka važenja rješenja o odobrenju tipa.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine« broj 75/13).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/03

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK I. – DODATAK IV.


21 09.03.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 21 09.03.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 21 09.03.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 21 09.03.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage