Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

656

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17 i 18/23), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za ostvarivanje prava mora sadržavati:

a) osobne podatke radnika,

b) podatke o poslodavcu,

c) podatke o radno pravnom statusu radnika,

d) podatke o utvrđenoj tražbini,

e) vrstu prava za koje se zahtijeva ostvarivanje,

f) podatak o broju računa, za radnike stranog poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni ili sličan postupak i

g) popis priloga.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev se podnosi izravno Agenciji neposrednom dostavom, poštom ili elektronički putem on-line aplikacije na mrežnoj stranici Agencije ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili uredu HP – Hrvatske pošte d.d.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pravodobnosti zahtjeva, i to:

1.1. kada je vjerovnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu za utvrđivanje tražbina, datum primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red,

2. dokaz o radnom odnosu:

2.1. ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

2.2. odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

2.3. potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

3. dokaz o utvrđenim tražbinama, i to:

3.1. ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

3.1.1. popis priznatih tražbina koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

3.1.2. potvrda poslodavca o neisplaćenim tražbinama prema vrsti tražbine za posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa, ili

3.2. ako se otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem ne provodi:

3.2.1. obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

4. dokaz o naknadi štete:

4.1. pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

4.2. dokaz o postavljenom zahtjevu za izvršenje pravomoćne presude u roku za dobrovoljno izvršenje ili zahtjev za prisilno izvršenje.

(2) Dokaze iz stavka 1. točaka 2.3., 3.1.1., 3.1.2. i 3.2.1. ovoga članka radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.«.

Članak 3.

Obrazac RPS-01 koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17) zamjenjuje se novim Obrascem RPS-01 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/28
Urbroj: 524-04-01-02/1-23-1
Zagreb, 17. ožujka 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

OBRAZAC RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

putem

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured _______________________________________

putem

HRVATSKE POŠTE d.d.

Poštanski ured ______________________________________

Temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17 i 18/23 – u daljnjem tekstu: Zakon) podnosim

ZAHTJEV
za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

I. Podaci o radniku

1. Ime i prezime ______________________________________

2. Datum, mjesto i država rođenja ________________________

3. OIB _____________________________________________

4. Prebivalište (država, poštanski broj mjesta, mjesto, ulica i kućni broj)

__________________________________________________

5. Adresa za dostavu pismena (država, poštanski broj mjesta, mjesto, ulica i kućni broj) _____________________________________

__________________________________________________

6. Preferirani način naknadne komunikacije radnika s Agencijom:

a) mobitel/telefon (broj): _______________________________

b) e-adresa: _________________________________________

II. Podaci o poslodavcu

1. Naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne jedinice

__________________________________________________

2. OIB poslodavca ____________________________________

3. Trgovački sud, poslovni broj i datum objave rješenja o otvaranju/zaključenju stečajnog postupka ___________________________

III. Podaci o radno-pravnom statusu

1. Datum zasnivanja i vrsta radnog odnosa __________________

2. Datum i razlog prestanka radnog odnosa __________________

IV. Podaci o utvrđenim tražbinama (zaokružiti odgovarajući broj)

1. Tražbine su utvrđene na ispitnom ročištu, rješenjem objavljenim ________________ dana.

2. Tražbine nisu utvrđene jer otvoreni stečajni postupak nije proveden.

V. Zahtijevam ostvarivanje prava na isplatu (zaokružiti odgovarajući broj):

1. Neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2. Neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3. Neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.

4. Otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5. Pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

VI. Broj računa (samo za radnike stranog poslodavca sukladno članku 31. stavak 6. Zakona):

________________________________

U___________________
(mjesto, datum)

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
________________________________

VII. Prilozi (zaokružiti broj ispred vrste priloga)

1. Ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

a) ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

d) popis priznatih tražbina koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

e) potvrda poslodavca o neisplaćenim tražbinama prema vrsti tražbine za posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa,

f) pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

g) datum primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.

2. Ako se otvoreni stečajni postupak ne provodi:

a) ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

d) obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

e) pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

f) dokaz o postavljenom zahtjevu za izvršenje pravomoćne presude u roku za dobrovoljno izvršenje ili zahtjev za prisilno izvršenje.

Priloge iz točke 1. c), d) i e) te točke 2. c) i d) radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.