Kriterij za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka

NN 54/2023 (23.5.2023.), Kriterij za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka

939

Na temelju članka 7. stavka 1. i članka 45. stavaka 2. i 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« broj 42/18) te članka 17. stavka 1. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 61/21), ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka donosi

KRITERIJE

ZA OBROČNU OTPLATU I UVJETE ZA RASKID OBROČNE OTPLATE UPRAVNE NOVČANE KAZNE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

(1) Svi pojmovi iz ovih Kriterija imaju isto značenje kao u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i u Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« broj 42/18) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Za potrebe ovih Kriterija kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Članak 2.

(1) Ovi Kriteriji se primjenjuju na voditelja/izvršitelja obrade protiv kojeg je Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) izrekla upravnu novčanu kaznu (u daljnjem tekstu: obveznik).

(2) Ovi Kriteriji se primjenjuju na obveznika fizičku osobu i obveznika pravnu osobu.

(3) Obveznik fizička osoba u smislu ovih Kriterija je fizička osoba – građanin, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost.

(4) Na obveznika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost primjenjuju se odredbe ovih Kriterija koje se odnose na pravnu osobu.

Članak 3.

(1) Agencija može odobriti obročnu otplatu upravne novčane kazne u obrocima za razdoblje do najduže pet godina.

(2) Agencija može odobriti obročnu otplatu upravne novčane kazne obvezniku fizičkoj osobi ukoliko je iznos upravne novčane kazne izrečene obvezniku fizičkoj osobi jednak ili veći od 132,72 EUR.

(3) Agencija može odobriti obročnu otplatu upravne novčane kazne obvezniku pravnoj osobi ukoliko je iznos upravne novčane kazne izrečene obvezniku pravnoj osobi jednak ili veći od 663,61 EUR.

(4) Iznos pojedinog obroka obročne otplate upravne novčane kazne izrečene obvezniku fizičkoj osobi ne može biti manji od 66,36 EUR.

(5) Iznos pojedinog obroka obročne otplate upravne novčane kazne izrečene obvezniku pravnoj osobi ne može biti manji od 132,72 EUR.

Članak 4.

(1) Agencija o obročnoj otplati upravne novčane kazne odlučuje odlukom na temelju zahtjeva obveznika fizičke i obveznika pravne osobe za obročnu otplatu upravne novčane kazne (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Zahtjev za obročnu otplatu upravne novčane kazne podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke o upravnoj novčanoj kazni.

(3) Agencija odluku o zahtjevu podnositelja donosi u hitnom postupku u roku od 8 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva.

(4) Protiv odluke o obročnoj otplati upravne novčane kazne žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 5.

U odluci kojom se odobrava zahtjev iz članka 4. ovih Kriterija, Agencija obvezno utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokove plaćanja.

Članak 6.

Zahtjev iz članka 4. ovih Kriterija podnosi se na obrascima ZFO (Prilog 1) i ZPO (Prilog 2) koji čine sastavni dio ovih Kriterija.

Članak 7.

Uz zahtjev iz članka 4. podnositelj zahtjeva fizička osoba obvezno prilaže:

1. Potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;

2. Potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na obročnu otplatu upravne novčane kazne imovno stanje iz članka 10. stavka 2. točke 2. ovih Kriterija;

3. Potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na obročnu otplatu upravne novčane kazne imovno stanje iz članka 10. stavka 2. točke 2. ovih Kriterija.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 4. podnositelj zahtjeva pravna osoba i fizička osoba iz članka 2. stavka 4. ovih Kriterija obvezno prilaže:

1. Dokaze o financijskoj sposobnosti:

a. BON-1 koji se dostavlja u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika);

b. BON-2 ili SOL-2 koji se dostavlja u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

2. Poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate.

Članak 9.

(1) Agencija će u slučaju nepotpunog zahtjeva iz članka 4. ovih Kriterija i/ili ako nisu dostavljeni svi prilozi uz zahtjev sukladno člancima 7. i 8. ovih Kriterija donijeti zaključak kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da zahtjev nadopuni u roku 8 dana od dana dostave.

(2) Agencija će zahtjev podnositelja za obročnu otplatu upravne novčane kazne koji ne bude dopunjen i/ili traženi prilozi ne budu dostavljeni u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka odbaciti rješenjem.

Članak 10.

(1) Obročna otplata upravne novčane kazne fizičkim osobama – građanima odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za obveznika, a obročnom otplatom bi se bitno poboljšale obveznikove mogućnosti otplate upravne novčane kazne, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan iznos upravne novčane kazne.

(2) Naplata upravne novčane kazne u cijelosti bi za obveznika fizičku osobu – građanina, u smislu ovih Kriterija, predstavljala neprimjereno opterećenje:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a. kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva,

b. kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu.

(3) Za stjecanje prava na obročnu otplatu upravne novčane kazne fizička osoba – građanin mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 11.

Obročna otplata upravne novčane kazne pravnim osobama i fizičkim osobama iz članka 2. stavka 4. ovih Kriterija odobrit će se ako bi naplata upravne novčane kazne u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

b. podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti u prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug,

c. ako bi naplata upravne novčane kazne u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu,

d. ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih osoba iz ovoga članka procijeni kao tržišno održiv.

Članak 12.

(1) Agencija će odluku iz članka 4. stavka 1. ovih Kriterija ukinuti u cijelosti ili djelomično ako obveznik fizička ili obveznik pravna osoba svoju obvezu utvrđenu odlukom iz članka 4. stavka 1. ovih Kriterija ne izvršava uredno i na vrijeme.

(2) Obveznik je po ukidanju odluke obvezan isplatiti cjelokupan ili preostali dio upravne novčane kazne.

(3) Ukoliko obveznik ne postupi sukladno stavku 2. ovoga članka, Agencija će postupiti sukladno članku 46. stavku 2. Zakona.

Članak 13.

Agencija je dužna voditi evidenciju o naplati svake dospjele obveze utvrđene odlukom iz članka 4. ovih Kriterija i o naplati obveze u cijelosti.

Članak 14.

Ukoliko je podnositelju zahtjeva odobrena obročna otplata upravne novčane kazne, isti podnositelj zahtjeva sljedeći zahtjev za obročnu otplatu upravne novčane kazne ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju obročne otplate upravne novčane kazne za prvobitnu obvezu.

Članak 15.

Ovi Kriteriji primjenjuju se na sve postupke započete nakon stupanja Zakona na snagu.

Članak 16.

Ovi Kriteriji se objavljuju u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije.

Članak 17.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 5/20).

Klasa: 023-08/22-01/05

Urbroj: 567-01/05-23-01

Zagreb, 9. svibnja 2023.

Ravnatelj
Agencije za zaštitu osobnih podataka
Zdravko Vukić, univ. mag. oec., v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZFO

Zahtjev za obročnu otplatu upravne novčane kazne

– Fizičke osobe

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci (osim adrese elektroničke pošte) u ovom zahtjevu su obvezni i moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog kućanstva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom na sjedište Agencije za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev se može predati i elektroničkim putem na azop@azop.hr.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeće podatke:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva

1.Ime i prezime:
2.Adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):
3.Adresa elektroničke pošte [1]:
4.OIB:
5.Korisnik prava na pomoć za uzdržavanje/zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi: DA NE

[1](Adresa elektroničke pošte nije obvezni podatak.)

Napomena: Ukoliko je odgovor u Tablici 1. retku 5. DA, podnositelj zahtjeva ne ispunjava tablice 4.a) i 4.b).

Tablica 2. Razlog traženja obročne otplate?

 

Tablica 3. Podaci o članovima kućanstva podnositelja zahtjeva

Koliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva (ukupan broj računajući i podnositelja zahtjeva)? _______________

Ime i
prezime:
Datum
rođenja, OIB
Odnos prema podnositelju zahtjevaJe li osoba uzdržavana od strane podnositelja zahtjeva? (zaokružiti)Je li podnositelj zahtjeva uzdržavan od te osobe? (zaokružiti)
DA/NEDA/NE
DA/NEDA/NE
DA/NEDA/NE
DA/NEDA/NE
DA/NEDA/NE
DA/NEDA/NE

Imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva

Tablica 4.a)     Podaci o prosječnom mjesečnom dohotku, mirovini i primicima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

Ime i prezime
podnositelja zahtjeva i članova kućanstva:
Prosječan mjesečni
dohodak, mirovina i primici od nesamostalnog
– samostalnog rada:
Naziv
poslodavca,
sjedište i adresa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UKUPNO:

Napomena: U stupac 2. Tablice 4.a) upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana njegovog kućanstva podatak o prosječnom mjesečnom dohotku u razdoblju dvanaest mjeseci ili manje (ako dohodak nije ostvarivan kroz dvanaest mjeseci), mirovini i ukupnim primicima (u tuzemstvu i inozemstvu) kroz dvanaest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

Tablica 4.b) Podaci o ostaloj imovini i primicima

Vrsta imovine/primitkaIme i prezime
vlasnika/korisnika
Iznos u kunama
Gotovina
Štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicama
Vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu
Ostala imovina/primici
UKUPNO:

Napomena: U Tablicu 4.b) se unosi iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u tuzemstvu, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva. Za podnositelja zahtjeva i svakog punoljetnog člana kućanstva se ispunjava zasebna Tablica 4.b).

Mjesto i datum:Ime i prezime podnositelja zahtjeva:
_________________________________

Vlastoručan potpis
______________

Prilozi:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

Napomena:

Zahtjevu obvezno priložiti:

1. Potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;

2. Potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na obročnu otplatu upravne novčane kazne imovno stanje iz članka 10. stavka 2. točke 2. ovih Kriterija;

3. Potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na obročnu otplatu upravne novčane kazne imovno stanje iz članka 10. stavka 2. točke 2. ovih Kriterija.

PRILOG 2.

Obrazac ZPO

Zahtjev za obročnu otplatu upravne novčane kazne

– Pravne osobe

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjev su obvezni i moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom na sjedište Agencije za zaštitu osobnih podataka.

3. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeće podatke:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva

1.Naziv ili tvrtka:
2.Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):
3.Broj telefona:
4.Adresa elektroničke pošte:
5.OIB:
6.Odgovorna osoba:
7.Kontakt osoba:
8.

Podmirenje obveza:

Jesu li porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava pravodobno i u cijelosti podmirene? DA NE

9.

Financijska sposobnost:

Je li financijsko stanje pravne osobe stabilno? DA NE

Ima li pravna osoba dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti? DA NE

10.Je li u tekućoj i prethodnoj godini pravna osoba vršila isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imala porezni dug? DA NE

Tablica 2.     Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži obročna otplata?

 

Mjesto i datum:Ime i prezime podnositelja zahtjeva:
_________________________________

Vlastoručan potpis i M.P.:
_____________________

Prilozi:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

Napomena:

Zahtjevu obvezno priložiti:

1. Dokaze o financijskoj sposobnosti: BON-1 (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika), BON-2 ili SOL-2;

2. Poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate.