Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1161

Na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje), isprave kojima se dokazuje postojanje uvjeta te druga povezana pitanja uz utvrđivanje ispunjenja uvjeta.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Prije utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta iz članaka 4. i 6. ove Uredbe jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj) dužan je prethodno ispuniti opće uvjete iz članka 12., članka 13. stavaka 1. i 2. i članka 92. Zakona o vodnim uslugama (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 3.

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje su:

– posebni uvjeti za početak poslovanja i

– posebni uvjeti za učinkovito poslovanje.

Posebni uvjeti za početak poslovanja

Članak 4.

(1) Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika.

(2) Ključni zaposlenici u javnom isporučitelju iz stavka 1. ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:

1. direktora i

2. zamjenika direktora.

(3) Ostali ključni zaposlenici u javnom isporučitelju obavljaju poslove:

1. tehničkoga direktora

2. upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe

3. upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne odvodnje

4. upravljanja tehnološkim postupcima pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i laboratorijske poslove

5. upravljanja tehnološkim postupcima kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, uključujući i laboratorijske poslove

6. praćenja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja

7. upravljanja financijama i računovodstvom

8. upravljanja pravnim poslovima i ljudskim resursima

9. upravljanja javnom nabavom i ulaganjima iz EU fondova

10. upravljanja fizičkom zaštitom komunalnih vodnih građevina, te kibernetičkom sigurnošću javnog isporučitelja vodnih usluga koji isporučuje najmanje 10.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju, godišnje

11. upravljanja podrškom korisnicima vodnih usluga i informiranja javnosti i

12. zaštite okoliša.

(4) Jedna osoba može obavljati više poslova iz stavka 3. ovoga članka, ako ispunjava uvjete za njihovo obavljanje, a osoba koja obavlja poslove iz stavka 3. ovoga članka može obavljati i jedan od poslova iz stavka 2. ovoga članka ako ispunjava uvjete za njihovo obavljanje.

(5) Javni isporučitelj vodnih usluga ovlašten je svojim unutarnjim aktima objediniti predmetne poslove te, u skladu s time, ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice i radna mjesta. Svaki od poslova iz stavka 3. točaka 2. do 5. i 8. do 11. ovoga članka može se razdijeliti na najviše dva zaposlenika.

(6) Za početak poslovanja javni isporučitelj iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme, s mandatom na četiri godine ili na ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, ključne zaposlenike iz stavka 2. ovoga članka s odgovarajućim kvalifikacijama i radnim iskustvom, i to za poslove direktora i zamjenika direktora javnog isporučitelja:

1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih i biotehničkih ili biomedicinskih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova

2. najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine upravljanja složenim organizacijskim strukturama ili najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

(7) Za početak poslovanja javni isporučitelj iz članka 1. ove Uredbe mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme ključne zaposlenike iz stavka 3. ovoga članka s odgovarajućim kvalifikacijama i radnim iskustvom, i to za poslove:

1. tehničkog direktora:

1.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

1.2. najmanje šest godina radnog iskustva u struci od toga najmanje tri godine na rukovodećim poslovima

2. upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe i/ili upravljanje razvojem i održavanjem sustava javne odvodnje:

2.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih ili biotehničkih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

2.2. najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili istovrsnim poslovima

3. upravljanja tehnološkim postupcima pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i laboratorijske poslove i poslove upravljanja tehnološkim postupcima kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, uključujući i laboratorijske poslove:

3.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija ili prehrambena tehnologija ili iz područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, inženjerstvo okoliša, građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili kemija ili iz područja biomedicine, polje javno zdravstvo, grana zdravstvena ekologija na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

3.2. najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili istovrsnim poslovima ili poslovima iz točke 2. ovoga stavka ili istovrsnim poslovima

4. praćenja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja, uključujući izvještavanje nadležnih tijela i osoba u skladu s propisima kojim se uređuju vode:

4.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

4.2. najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

5. upravljanja poslovima financija i računovodstva:

5.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

5.2. najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

6. upravljanja pravnim poslovima i ljudskim resursima:

6.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo ili javna uprava na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

6.2. najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

7. upravljanja javnom nabavom i ulaganjima iz EU fondova:

7.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo, ekonomija ili podredno iz ostalih polja ili iz područja tehničkih znanosti, a podredno i iz ostalih znanstvenih područja na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

7.2. najmanje četiri godine radnog iskustva u struci i stečenim certifikatom za obavljanje poslova javne nabave

8. upravljanja fizičkom zaštitom i kibernetičkom sigurnošću:

8.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

8.2. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci i posjedovanje odgovarajućeg certifikata

9. upravljanja poslovima podrške korisnicima vodnih usluga, uključujući informiranje javnosti:

9.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, a podredno iz područja tehničkih znanosti i drugih znanstvenih područja na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

9.2. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

10. zaštite okoliša:

10.1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih, tehničkih znanosti ili drugih znanstvenih područja na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova i

10.2. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša.

(8) Ključni zaposlenik iz ovoga članka, kod javnog isporučitelja vodnih usluga koji isporučuje vodu za ljudsku potrošnju u količini manjoj od pet milijuna m3 godišnje, mora imati najmanje završen sveučilišni prijediplomski studij, na kojem je stekao 180 do 240 ECTS bodova ili stručni prijediplomski studij na kojem je stekao 180 do 240 ECTS bodova, u znanstvenim područjima i poljima kako je to propisano u odgovarajućim odredbama stavaka 6. i 7. ovoga članka te s najmanjim radnim iskustvom propisanim u odgovarajućima odredbama stavaka 6. i 7. ovoga članka.

(9) Ključni zaposlenici moraju upravljati procesima rada u poslovima koji su propisani u stavku 7. ovoga članka. Procesi rada kojima upravljaju ključni zaposlenici iz ovoga članka moraju biti ustrojeni unutar javnog isporučitelja vodnih usluga, a dio poslova vezanih uz proces rada, osim upravljanja, može se nabaviti na tržištu, u mjeri u kojoj javni isporučitelj vodnih usluga nema dovoljno vlastitih resursa da ih neposredno obavlja, osim kad je ovom Uredbom drukčije propisano.

(10) Nazivima poslova ključnih zaposlenika iz ovoga članka ne zadire se u ovlast javnih isporučitelja vodnih usluga da svojim unutarnjim aktima drukčije nazovu ključne zaposlenike, osim direktora i zamjenika direktora, ali opisi poslova ključnih zaposlenika moraju odgovarati poslovima iz stavka 3. ovoga članka.

(11) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka ključni zaposlenici mogu biti i osobe koje imaju najmanje završen sveučilišni prijediplomski studij, na kojem je stekao 180 do 240 ECTS bodova ili stručni prijediplomski studij na kojem je stekao 180 do 240 ECTS bodova, u znanstvenim područjima i poljima kako je to propisano u odgovarajućim odredbama stavaka 6. i 7. ovoga članka te s najmanjim radnim iskustvom propisanim u odgovarajućim odredbama stavaka 6. i 7. ovoga članka, koje je ostvareno na radu u isporučiteljima vodnih usluga koji pružaju usluge putem fiksnih mreža/komunalnih vodnih građevina.

(12) Iznimno od stavka 7. točke 7. podtočke 7.2. ovoga članka, zaposlenik koji obavlja poslove upravljanja javnom nabavom dužan je steći odgovarajući certifikat najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu za to radno mjesto.

(13) Iznimno od stavka 7. točaka 8. i 10. ovoga članka, obavljanje propisanih poslova se može povjeriti vanjskom pružatelju usluga, koji mora biti registriran za tu vrstu poslova i zapošljavati najmanje jednog stručnjaka koji ispunjava uvjete propisane u odgovarajućoj odredbi tih točaka.

(14) Ako na tržištu rada ili u javnom isporučitelju vodnih usluga nema odgovarajućeg stručnjaka koji udovoljava uvjetima potrebnog radnog iskustva iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, poslove ključnih zaposlenika mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju najmanje jednu polovinu potrebnog radnog iskustva.

Zapreke za obavljanje poslova ključnog zaposlenika

Članak 5.

Ključni zaposlenik ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti davanja mita, prijevare ili za drugo kazneno djelo koja ga čini neprikladnim za obavljanje poslova ključnog zaposlenika.

Posebni uvjeti za učinkovito poslovanje

Članak 6.

(1) Posebni uvjeti za učinkovito poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga uključuju:

1. sposobnost upravljanja gubicima iz vodoopskrbnih sustava putem kojih se pruža usluga javne vodoopskrbe na uslužnom području – koja se dokazuje postizanjem pokazatelja, i to: »infrastrukturnog indeksa istjecanja – ILI (indeks)« ili pokazatelja »stvarni godišnji gubici vode po priključku (m3/priključku/godišnje)« u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona, oba u referentnim vrijednostima i izračunatim u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka

2. sposobnost upravljanja uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući i postrojenja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda – koja se dokazuje postizanjem pokazatelja »sukladnost pročišćavanja s dopuštenim parametrima ispuštanja otpadnih voda (%/godišnje)« u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona na svim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda kojima javni isporučitelj upravlja, u referentnoj vrijednosti i izračunatog u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka

3. sposobnost upravljanja uređajima za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje – koja se dokazuje postizanjem pokazatelja »kvaliteta isporučene vode utvrđena po ovlaštenom laboratoriju (%/godišnje)« u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona na svim uređajima za kondicioniranje vode kojima javni isporučitelj upravlja, u referentnoj vrijednosti i izračunatog u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka

4. sposobnost reakcije u slučaju nužde koja se dokazuje pokazateljem »Prekidi u opskrbi vodom (%)« ili »začepljenja sustava javne odvodnje (broj začepljenja/100 km sustava javne odvodnje/godišnje)« u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona, u referentnim vrijednostima i izračunatim u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka, kao i pokazateljem »broj dana s ograničenjima u isporuci vode uzrokovanim odstupanjem od propisanih parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju (broj dana/godišnje)«, u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona, u referentnoj vrijednosti i izračunatog u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka

5. uspostavu povjerenstva za reklamacije potrošača sukladno propisima o zaštiti potrošača, što uključuje imenovanje povjerenstva, dokaz o otvaranju njegove posebne adrese e-pošte, početku i neprekidnom radu, što može uključivati godišnje izvješće o pravodobnom rješavanju prigovora/reklamacija korisnika

6. postizanje pokazatelja »pokrivenosti ukupnih troškova (%)«, »pokrivenost operativnih troškova (%)«, »pokrivenost kapitalnih izdataka (%)«, »priuštivost cijene vode kućanstvima (%)«, »jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne vodoopskrbe u odnosu na ukupnu količinu dobavljene vode (kWh/m3)« i »jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne odvodnje u odnosu na ukupnu količinu ispuštene otpadne vode (kWh/m3)« u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona, u referentnim vrijednostima i izračunatih u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka i

7. obvezu trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika.

(2) O načinu izračuna pokazatelja i referentnim vrijednostima iz ovoga članka Vijeće za vodne usluge donosi smjernicu kako je to propisano uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona.

(3) Razdoblje postizanja pokazatelja iz ovoga članka je kalendarska godina koja prethodi godini u kojoj se utvrđuje ispunjenje uvjeta ili nastavak postojanja uvjeta.

Obveza trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika

Članak 7.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je osigurati trajno stručno osposobljavanje za sve ključne zaposlenike i ostale zaposlenike te postići da ključni zaposlenici ostvare odgovarajući broj bodova u razdoblju osposobljavanja.

(2) Institucija iz članka 212. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) donosi i provodi nastavni plan trajnog stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka, uređuje sustav bodovanja te izdaje potvrde o završenom osposobljavanju.

Vrijeme ispunjavanja uvjeta

Članak 8.

(1) Posebni uvjeti iz članka 4. i opći uvjeti iz članka 2. ove Uredbe moraju biti ispunjeni u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja kao i sve vrijeme dok je rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja na snazi.

(2) Posebni uvjeti iz članaka 4. i 6. te opći uvjeti iz članka 2. ove Uredbe moraju biti ispunjeni u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje kao i sve vrijeme dok je rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje na snazi.

(3) O prestanku ispunjenja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka tijekom trajanja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za početak poslovanja i rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje javni isporučitelj je dužan pisanim putem obavijestiti Ministarstvo bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka postojanja istih.

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA

Članak 9.

Ispunjenje posebnih uvjeta za početak poslovanja jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području dokazuje se:

1. opisom sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda kojima isporučitelj upravlja, uključujući i vodne građevine koje su u izgradnji ili se planiraju izgraditi u razdoblju važećeg višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, s kartografskim prikazima u GIS formatu

2. izjavom o ispunjenju općih uvjeta iz članka 2. ove Uredbe potpisanu od zakonskog zastupnika pravne osobe, u izvorniku, te odlukom o pripajanju na uslužnom području u skladu s člankom 92. Zakona; u javnobilježnički ovjerenim preslikama

3. izjavom koje su komunalne vodne građevine iz točke 1. ovoga članka u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, a koje su komunalne vodne građevine iz točke 1. ovoga članka u zakonitom posjedu i upravljanju javnog isporučitelja vodnih usluga, bez njegovog prava vlasništva, potpisanu od zakonskog zastupnika pravne osobe, u izvorniku

4. popisom ključnih zaposlenika koji obavljaju poslove iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici i

5. ispravama o kvalifikacijama i radnom iskustvu ključnih zaposlenika u skladu s člankom 4. ove Uredbe, kao što su izvadci iz evidencije zaposlenika, ugovori o radu ili sl., u preslici.

Članak 10.

(1) Ispunjenje posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje jedinstvenog javnog isporučitelja dokazuje se:

1. izvještajem o ispunjenju uvjeta iz članka 6. ove Uredbe, što podrazumijeva vlastiti izvještaj ili se izvještaj s podacima pribavlja po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o mjerilima i pokazateljima učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga koju vodi Vijeće za vodne usluge sukladno članku 35. stavku 2. Zakona

2. aktom o imenovanju povjerenstva za reklamacije potrošača, dokaz o otvaranju njegove posebne adrese elektroničke pošte i izjava o početku i neprekidnom radu povjerenstva i

3. potvrdom o trajnom stručnom osposobljavanju zaposlenika, godinu dana po uspostavi sustava osposobljavanja iz članka 7. ove Uredbe.

(2) Ministarstvo je ovlašteno tražiti od stranke i druge dokaze o ispunjenju uvjeta:

1. sposobnosti upravljanja gubicima iz vodoopskrbnih sustava, što podrazumijeva bilancu voda za sve vodoopskrbne sustave kojima isporučitelj upravlja i izračun prosječnog ILI pokazatelja za sve sustave potvrđen od stručnog i nepristranog verifikatora

2. sposobnosti upravljanja uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući i postrojenja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, što podrazumijeva popis zaposlenika odgovornih za rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dokaze o kvalifikacijama i radnom iskustvu, potvrde o završenom dodatnom stručnom osposobljavanju u vidu tečaja ili treninga s ciljem poboljšanja upravljanja uređajima za pročišćavanje otpadnih voda

3. sposobnosti upravljanja uređajima za obradu zahvaćene vode namijenjene za ljudsku potrošnju, kao što je mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju isporučene na uslužnom području i

4. sposobnosti reakcije u slučaju nužde, što podrazumijeva izjavu zakonskog zastupnika javnog isporučitelja o događajima koji su prouzročili prekid isporuke vodne usluge u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, opisom reakcije u nuždi, što uključuje popis prekida isporuke, njihovo trajanje, poduzete mjere.

IV. UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA POSEBNIH UVJETA ZA POČETAK POSLOVANJA I UČINKOVITO POSLOVANJE

Članak 11.

Ispunjavanje posebnih uvjeta utvrđuje službena osoba uz stručnu pomoć dva državna službenika, a rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta potpisuje službena osoba, čelnik Ministarstva ili od čelnika ovlaštena službena osoba.

Rješenje

Članak 12.

U izreci rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja i rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje utvrdit će se ispunjavanje posebnih uvjeta za direktora i zamjenika direktora, a za ostale ključne zaposlenike ispunjavanje uvjeta utvrdit će se u obrazloženju oba rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, br. 28/11. i 16/14.) i Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (»Narodne novine«, br. 28/11. i 16/14.).

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. srpnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/113

Urbroj: 50301-05/05-23-5

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.