Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

NN 115/2023 (6.10.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede

1642

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/323, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 31. kolovoza 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir).

Potpora iz Programa spojiva je s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) sirovo mlijeko ima jednako značenje kao definicija korištena u Prilogu I. točki 4., podtočki 4.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

b) isporučitelj mlijeka jest primarni proizvođač koji obavlja djelatnost proizvodnje sirovog mlijeka i imao je evidentirane količine isporučenog mlijeka u odobreni objekt za preradu mlijeka upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

c) ukupno sabrano mlijeko je evidentirana količina mlijeka koju je korisnik preuzeo od isporučitelja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

d) otkup mlijeka znači svaku isporuku sirovog mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od primarnog proizvođača u odobreni objekt za preradu mlijeka upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede

e) podnositelj – svaki subjekt koji je podnio zahtjev na temelju ovoga Pravilnika

f) korisnik potpore je subjekt koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i zadovoljio uvjete ovoga Pravilnika.

Potpora za sabiranje mlijeka

Članak 4.

(1) Iznos prihvatljive potpore u okviru Programa za svakog pojedinog korisnika određivat će se sukladno sljedećoj formuli:

Pri čemu je:

x – iznos potpore po prihvatljivom korisniku

a – broj isporučitelja mlijeka evidentiranih kod prihvatljivog korisnika

b – ukupan broj isporučitelja evidentiranih kod svih prihvatljivih korisnika prijavljenih za potporu u okviru ovog Programa

c – evidentirano sabrano mlijeko prihvatljivog korisnika (kg)

d – ukupno sabrano mlijeko svih prihvatljivih korisnika prijavljenih za potporu (kg)

e – ukupna financijska sredstva za provedbu Programa.

(2) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke vezane za uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) prikupljene u bazu podataka u skladu s člankom 4. Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 130/21.).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) koja:

– posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede

– su sabrala i preradila mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

(2) Potporu ne može ostvariti subjekt koji prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

(3) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(4) Potpora na temelju Programa ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

(1) Korisnici potpore obvezuju se da će tijekom 2023. godine otkupiti količine mlijeka koje su jednake ili veće od prosjeka dvogodišnjeg otkupa u 2021. i 2022. godini.

(2) Korisnici potpore koji smanje količine otkupljenog mlijeka tijekom 2023. godine do 20,00 % u odnosu na prosjek dvogodišnjeg otkupa u 2021. i 2022. godini, u obvezi su vratiti iznos potpore i to u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje otkupa mlijeka.

(3) Korisnici koji tijekom 2023. godine smanje količinu otkupljenog mlijeka za 20,00 i više % u odnosu na prosjek dvogodišnjeg otkupa u 2021. i 2022. godini, obvezuju se vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa.

(4) Korisnici potpore obvezuju se da tijekom 2023. godine neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s isporučiteljima mlijeka.

(5) Ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se količinama otkupljenog mlijeka evidentiranih u bazi podataka Jedinstvenog registra domaćih životinja u Aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine koju vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja pisanim putem na obrascu Zahtjeva.

(2) Po podnošenju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti ispisani, popunjeni i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka«.

(3) Podnositelj Zahtjeva iz stavaka 1. ovoga članka mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavama iz stavka 4. ovoga članka istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ne pripada poduzetnicima navedenim u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– potvrđuje uzročno-posljedičnu povezanost povećanja troškova s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže:

a) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili

b) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima i

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ako ih ima).

(5) Obrasce iz stavka 1. i stavka 4. točaka a), b) i c) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(6) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavaka 1. ovoga članka je 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Ako se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavama iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(4) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(5) Odluke iz stavka 4. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija za plaćanja dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Dopuna Zahtjeva

Članak 9.

(1) Ako je Zahtjev nepotpun, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja će dopune od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ako podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 8. stavka 4. i članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-15/23-01/3
Urbroj: 525-13/867-23-22
Zagreb, 28. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.