Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite

NN 118/2023 (11.10.2023.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravstva

1655

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore fizioterapeuta i Hrvatske komore medicinskih biokemičara, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Nacionalni registar) te podaci koje Nacionalni registar mora sadržavati.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Nacionalni registar je zbirka podataka i informacija o pružateljima zdravstvenih usluga koji je uspostavljen za unaprijed određene javnozdravstvene, upravljačke i/ili znanstvene potrebe i koji se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

2) pružatelj zdravstvene zaštite je fizička i/ili pravna osoba u zdravstvu (nositelj privatne prakse, zdravstvena ustanova i trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti) koja poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti te pruža zdravstvene usluge za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju

3) obveznik dostave podataka u Nacionalni registar je pružatelj zdravstvene zaštite, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i komore u zdravstvu

4) ovlaštena osoba za dostavu podataka je osoba imenovana od obveznika dostave podataka i odgovorna je za dostavu točnih podataka Zavodu

5) registarski broj je jedinstveni identifikacijski broj koji dodjeljuje Zavod svakom zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku pružatelja zdravstvene zaštite i služi kao osnova za upis u ostale evidencije radnika u zdravstvu te se koristi na faksimilu zdravstvenog radnika kao i za dodjelu vjerodajnica i kontrolu korisničkih i poslovnih ovlasti za rad kroz Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PODACI KOJI SE UPISUJU U NACIONALNI REGISTAR

Članak 3.

(1) Nacionalni registar sadrži podatke o:

– pružateljima zdravstvene zaštite

– djelatnosti pružatelja zdravstvene zaštite

– radnicima pružatelja zdravstvene zaštite.

(2) Detaljan popis podataka i obveznika dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka koji se unosi u Nacionalni registar tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Članak 4.

(1) Obveznik dostave podataka u Nacionalni registar dostavlja Zavodu podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika odmah po njihovom nastanku, a najkasnije u roku od 30 dana od njihova nastanka.

(2) Obveznik dostave podataka, podatke dostavlja Zavodu u elektroničkom obliku prema uputama za dostavu podataka koje objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i komore u zdravstvu podatke mogu dostaviti putem poštanskih ureda.

(4) Podatke iz Priloga I. ovoga Pravilnika o radnicima pružatelja zdravstvene zaštite Zavod može pribaviti i iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Registra zaposlenih u javnom sektoru sa svrhom osiguranja obuhvata, kvalitete, točnosti podataka i planiranja ljudskih potencijala u zdravstvu, uspostave interoperabilnosti javnih registara i informacijskih sustava tijela javnog sektora te radi izrade i provedbe politika i mjera usmjerenih ka poboljšanju planiranja ljudskih potencijala u sustavu zdravstva.

Članak 5.

(1) Obveznik dostave podataka obvezan je Zavodu dostaviti svaku izmjenu ili dopunu podataka u Nacionalni registar.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka obveznik dostave podataka obvezan je dostaviti Zavodu sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Obveznik dostave podataka imenovat će osobu odgovornu za dostavu podataka Zavodu radi upisa podataka u Nacionalni registar.

(2) Podatke o osobi imenovanoj za dostavu podataka Zavodu, obveznik dostave podataka dužan je dostaviti Zavodu.

(3) Obveznik dostave podataka dužan je sukladno stavku 2. ovoga članka Zavodu dostaviti ime i prezime te podatke o radnom mjestu osobe imenovane za dostavu podataka i adresu elektroničke pošte.

(4) U slučaju promjene osobe iz stavka 1. ovoga članka, obveznik dostave podataka obvezan je o promjeni izvijestiti Zavod bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana.

IV. NAČIN VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA

Članak 7.

(1) Zaprimljene podatke obveznika dostave podataka pristigle u Zavod na način propisan u članku 4. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika Zavod objedinjuje i unosi u Nacionalni registar.

(2) Ako se u postupku zaprimanja i vođenja podataka utvrdi da osobni podaci iz stavka 1. ovoga članka nisu točni isti se bez odlaganja moraju ispraviti ili izbrisati.

(3) Zaprimljena prijava s podacima o radnicima pružatelja zdravstvene zaštite ne čuva se te se nakon unosa podataka u Nacionalni registar uništava na siguran način.

(4) Zaprimljeni podaci o pružatelju zdravstvene zaštite i djelatnostima pružatelja zdravstvene zaštite čuvaju se trajno.

(5) Nacionalni registar Zavod vodi u elektroničkom obliku.

(6) Zavod vodi podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o podacima i informacijama u zdravstvu.

V. REGISTARSKI BROJ

Članak 8.

(1) Zavod dodjeljuje svakom zdravstvenom radniku pružatelja zdravstvene zaštite registarski broj prilikom upisa u Nacionalni registar.

(2) Zavod vodi evidenciju o registarskom broju radnika u zdravstvu kroz Nacionalni registar.

Članak 9.

(1) Zavod na svojim mrežnim stranicama objavljuje slijedeće podatke iz Nacionalnog registra:

– ime i prezime nositelja privatne prakse, naziv privatne prakse, adresu obavljanja privatne prakse

– naziv zdravstvene ustanove, adresu sjedišta i adresu obavljanja djelatnosti zdravstvene ustanove, odgovornu osobu

– naziv trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, adresu sjedišta i adresu obavljanja djelatnosti trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti te odgovornu osobu.

(2) Zavod je na svojim mrežnim stranicama obvezan objaviti promjene vezano uz osobne podatke iz stavka 1. ovog članka odmah, a najkasnije u roku od 60 dana od nastale promjene.

VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

(1) Obveznici dostave podataka u Nacionalni registar iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika obvezni su dostaviti Zavodu podatke o kojima vode službene evidencije iz Priloga I. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Zavod je obvezan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke Nacionalnog registra iz članka 9. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/78

Urbroj: 534-07-1-1/10-23-51

Zagreb, 15. rujna 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

POPIS PODATAKA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PRUŽATELJI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv podatkaObveznik dostave podatka
Naziv pružatelja zdravstvene zaštiteMinistarstvo zdravstva
Naziv nadležnog pružatelja zdravstvene zaštiteMinistarstvo zdravstva
OIBMinistarstvo zdravstva
Datum otvaranjaMinistarstvo zdravstva
Datum zatvaranjaMinistarstvo zdravstva
Razlog zatvaranjaMinistarstvo zdravstva
Klasa rješenjaMinistarstvo zdravstva
Urudžbeni broj rješenjaMinistarstvo zdravstva
Datum rješenjaMinistarstvo zdravstva
ŽupanijaMinistarstvo zdravstva
Grad/OpćinaMinistarstvo zdravstva
NaseljeMinistarstvo zdravstva
UlicaMinistarstvo zdravstva
Kućni brojMinistarstvo zdravstva
Poštanski brojMinistarstvo zdravstva
OsnivačMinistarstvo zdravstva
Odgovorna osobaPružatelj zdravstvene zaštite
Telefon odgovorne osobePružatelj zdravstvene zaštite
Email odgovorne osobePružatelj zdravstvene zaštite
TelefonPružatelj zdravstvene zaštite
FaxPružatelj zdravstvene zaštite
EmailPružatelj zdravstvene zaštite
WebPružatelj zdravstvene zaštite
HZZO šifraHZZO
HZJZ šifra**Dodjeljuje HZJZ
Aktivni broj postelja po djelatnosti – akutniMinistarstvo zdravstva* ­ – Mreža javne zdravstvene službe
Aktivni broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnicaMinistarstvo zdravstva*
Aktivni broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenjeMinistarstvo zdravstva*
Aktivni broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrbMinistarstvo zdravstva*
Aktivni broj postelja po djelatnosti – ukupni kapacitetiMinistarstvo zdravstva*
Ukupan broj postelja po djelatnosti – akutniMinistarstvo zdravstva*
Ukupan broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnicaMinistarstvo zdravstva*
Ukupan broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenjeMinistarstvo zdravstva*
Ukupan broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrbMinistarstvo zdravstva*
Ukupan broj postelja po djelatnosti – ukup­ni kapacitetiMinistarstvo zdravstva*
Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – akutniMinistarstvo zdravstva*
Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnicaMinistarstvo zdravstva*
Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenjeMinistarstvo zdravstva*
Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrbMinistarstvo zdravstva*
Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – ukupni kapacitetiMinistarstvo zdravstva*
Administrativno / tehničko osobljePružatelj zdravstvene zaštite
Administrativno osoblje prema stupnju stručnog obrazovanjaPružatelj zdravstvene zaštite
Tehničko osoblje prema stupnju stručnog obrazovanjaPružatelj zdravstvene zaštite


DJELATNOSTI PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv podatkaObveznik dostave podatka
Odobrena djelatnost*Ministarstvo zdravstva
Datum otvaranja odobrene djelatnosti*Ministarstvo zdravstva
Datum zatvaranja odobrene djelatnosti*Ministarstvo zdravstva
Ugovorena djelatnost*HZZO
HZZO šifra ugovorene djelatnosti*HZZO

* ponoviti za pojedinu djelatnost koliko ima djelatnosti

RADNICI PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv podatkaObveznik dostave podatka
OIBPružatelj zdravstvene zaštite
ImePružatelj zdravstvene zaštite
PrezimePružatelj zdravstvene zaštite
SpolPružatelj zdravstvene zaštite
Datum rođenjaPružatelj zdravstvene zaštite
DržavljanstvoPružatelj zdravstvene zaštite
Kratica (zvanje i znanstveno-nastavni stupanj)Pružatelj zdravstvene zaštite
Posebni naziv (nastavni stupnjevi – asistent, doc., prof., …)Pružatelj zdravstvene zaštite
Stručna sprema – razina obrazovanjaPružatelj zdravstvene zaštite
Stručna sprema – datum stjecanja (datum od…)Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru
ZvanjePružatelj zdravstvene zaštite
Naziv pružatelja zdravstvene zaštite u kojem je radnik zaposlenPružatelj zdravstvene zaštite
Naziv nadležnog pružatelja zdravstvene zaštite u kojem je radnik zaposlenPružatelj zdravstvene zaštite
Datum zaposlenjaPružatelj zdravstvene zaštite
Primarno ili sekundarno zaposlenjePružatelj zdravstvene zaštite

Temelj pružanja usluge

(vrsta radnog odnosa – neodređeno, određeno; ugovor o djelu, …)

Pružatelj zdravstvene zaštite
Kumulativno zaposlenjePružatelj zdravstvene zaštite
Djelatnost zaposlenjaPružatelj zdravstvene zaštite
Dodatna djelatnost zaposlenjaPružatelj zdravstvene zaštite
Naziv radnog mjestaPružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru
Radnih sati/mjesecPružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru
Datum prestanka zaposlenjaPružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru
Razlog prestanka zaposlenjaPružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru
Vrsta licenceKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Datum izdavanja licenceKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Datum obnavljanja licenceKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Datum isteka licenceKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Broj licenceKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Zemlja diplomiranjaKomora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori
Status specijalizacijePružatelj zdravstvene zaštite
Naziv specijalizacijePružatelj zdravstvene zaštite
Naziv uže specijalizacijePružatelj zdravstvene zaštite
Datum odobrenja specijalizacijeMinistarstvo zdravstva
Datum početka specijalizacijePružatelj zdravstvene zaštite
Datum prekida specijalizacijePružatelj zdravstvene zaštite
Registarski broj radnika**Dodjeljuje HZJZ
Radno vrijeme – broj sati dnevnoHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Datum početka osiguranja u mirovinskom sustavuHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Datum prestanka osiguranja u mirovinskom sustavuHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Indikator zaposlenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Indikator umirovljenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje