Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023.

NN 131/2023 (3.11.2023.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1800

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Članak 2.

(1) Vrijednost iznosa naknade za pojedine oblike sekundarne pravne pomoći, određene na temelju ove Uredbe, utvrđena je u bruto iznosu (s uključenim javnim davanjima iz naknade).

(2) Prema utvrđenoj naknadi, ako primatelj plaća porez po odbitku, isplatitelj je dužan obračunati i doprinose na osnovicu sukladno propisima koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja.

II. NAKNADA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 3.

(1) Naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima.

(2) Za 2023. vrijednost boda utvrđuje se u visini od 1,25 eura bruto bez PDV-a.

Parnični postupak

Članak 4.

(1) U parničnom postupku se za sastavljanje podnesaka, zastupanje na ročištu i pravnu pomoć u mirnom rješenju spora utvrđuje naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka50
2. za zastupanje na ročištu50
3. za zastupanje na ročištu na kojem se raspravljalo samo o procesnim pitanjima ili se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka kao i za zastupanje na ročištu na kojem se objavljuje presuda25
4. za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja15
5. za pravnu pomoć u mirnom rješenju spora60


(2) Za prvi stupanj donosi se rješenje:

– do 300 bodova za postupke u vezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji

– do 300 bodova za postupke iz obiteljskih odnosa, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji

– do 300 bodova u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada potreba odobravanja sekundarne pravne pomoći proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čime je obuhvaćeno najviše šest pravnih radnji

– do 250 bodova za postupke iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), čime je obuhvaćeno najviše pet pravnih radnji.

(3) U slučaju da je tijekom parničnog postupka pružena pravna pomoć u mirnom rješenju spora, naknada za pravne radnje poduzete u mirnom rješenju spora pred sudom će se obračunati u iznosu od 60 bodova po pojedinoj pravnoj radnji, imajući u vidu maksimalan broj pravnih radnji koje su obuhvaćene rješenjem.

(4) Za sastavljanje pravnih lijekova i odgovora na pravne lijekove utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude te rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda60
2. za sastavljanje odgovora na žalbu protiv presude te rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda50
3. za sastavljanje žalbe protiv rješenja i odgovora na žalbu25
4. za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova75
5. za odgovore na izvanredne pravne lijekove50

(5) Za drugi stupanj donosi se rješenje u vrijednosti radnje koja se poduzima u tom postupku.

(6) Ako se rješenje donosi za oba stupnja parničnog postupka, donosi se na vrijednost do 360 bodova.

(7) Za izvanredne pravne lijekove donosi se posebno rješenje na vrijednost radnje za koju se rješenje donosi.

Ovršni postupak i postupak osiguranja

Članak 5.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja, kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se može odobriti pravna pomoć, utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedloga za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga40
2. za zastupanje na ročištu40
3. za sastavljanje pravnih lijekova50
4. za sastavljanje ostalih podnesaka i poduzimanje ostalih radnji u ovršnom postupku i postupku osiguranja15


(2) Za ovršni postupak i postupak osiguranja donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Izvanparnični postupak

Članak 6.

(1) U izvanparničnom postupku utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje podnesaka u izvanparničnim postupcima (npr. koji se vode radi utvrđivanja izvanbračne zajednice, diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine i dr.)40
2. za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova50
3. za zastupanje na ročištu40

(2) Za izvanparnični postupak donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji.

Upravni spor

Članak 7.

(1) U upravnom sporu utvrđuje naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje tužbe, odgovora na tužbu, prijedloga za donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu50
2. za zastupanje na raspravi40
3. za sastavljanje pravnih lijekova60
4. za sastavljanje ostalih podnesaka40

(2) Za upravni spor donosi se rješenje za najviše pet pravnih radnji iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka. Ako u upravnom sporu nije predviđeno održavanje rasprave, donosi se rješenje na vrijednost radnje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Postupak zaštite prava radnika pred poslodavcem

Članak 8.

(1) U postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem utvrđuje se naknada u iznosu od:

PRAVNE RADNJEBODOVI
1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka50
2. za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava50

(2) Za postupak zaštite prava radnika pred poslodavcem donosi se rješenje u vrijednosti za najviše četiri pravne radnje u vrijednosti do 200 bodova.

Pravni savjet

Članak 9.

Za pravni savjet utvrđuje se naknada u iznosu od 50 bodova, a rješenje se donosi za najviše jednu pravnu radnju.

Izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja

Članak 10.

Za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja radi prisustvovanja na ročištu, u slučaju da je mjesto odvjetnikova ureda udaljeno najmanje 60 kilometara u jednom smjeru od mjesta u kojem općinski sud održava to ročište, odvjetniku pripada naknada od 25 bodova za svaki započeti sat, ali najviše do 7 sati dnevno.

III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA

Članak 11.

(1) Naknada za obavljeno vještačenje utvrđuje se u bodovima.

(2) Za 2023. vrijednost boda utvrđuje se u visini od 0,21 euro bruto bez PDV-a.

(3) Ako je naknada obračunata u satima, vještak je dužan uz račun dostaviti i obrazloženje svake stavke.

Članak 12.

Naknada za vještačenje povjereno pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi, što vrijedi i kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost.

Zajedničke odredbe za sve sekcije

Članak 13.

Ako ovom Uredbom nije drukčije propisano, za rad vještaka utvrđuje se naknada u iznosu od:

VRSTA TROŠKABODOVI
1. pristup na glavnu raspravu100
2. izrada pisanog nalaza i mišljenja150 – 4000
3. interdisciplinarno vještačenje150
4. vrijednost radnog sata35

Građevinska sekcija

Članak 14.

Za rad vještaka građevinske sekcije utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
1. izrada nacrta u mjerilu50 – 300
2. izrada troškovnika s dokaznicom mjera po satu35

Medicinska sekcija

Članak 15.

Za rad vještaka medicinske sekcije utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
AKlinička medicina
1. pregled osoba i medicinske dokumentacije140
2. provedba dodatnih pretraga80
BSudska medicina
1. davanje nalaza i mišljenja160

Sekcija za promet i vozila

Članak 16.

Za rad vještaka sekcije za promet i vozila utvrđuje se naknada u iznosu od:

AKTIVNOSTIBODOVI
1. procjena štete na vozilu170 – 300
2. procjena vrijednosti vozila100
3. utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila100 – 250

IV. NAKNADA ZA RAD TUMAČA

Naknada za pisani prijevod

Članak 17.

(1) Naknada za obavljeni pisani prijevod obračunava se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

(2) Naknada za pisani prijevod iznosi:

AKTIVNOSTNAKNADA
1. prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik0,45 eura bruto bez PDV-a po retku
2. prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.)0,74 eura bruto bez PDV-a po retku
3. prijevod s jednoga stranog jezika na drugi strani jezik0,45 eura bruto bez PDV-a po retku
4. ovjera teksta30 % na cijenu
obavljenog prijevoda
5. hitan prijevod50 % na cijenu
obavljenog prijevoda

Naknada za prevođenje izgovorenog teksta

Članak 18.

(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik i obratno, kao i s jednoga stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada naknada u iznosu od 13,60 eura bruto bez PDV-a za svaki započeti sat.

(2) U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnoga sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Naknada za rad tumača znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba

Članak 19.

Odredbe članaka 17. i 18. ove Uredbe na odgovarajući način se primjenjuju na određivanje naknade za rad tumača znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/81

Urbroj: 50301-21/22-23-2

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.