Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

NN 131/2023 (3.11.2023.), Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1804

Na temelju članka 186. stavka 4., članka 191. stavka 3., članka 195. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 125. stavka 7. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 114/21), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU UPISNIKA BRODOVA, NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. najviša dopuštena starost i tehnički uvjeti za upis u upisnik brodova

2. način vođenja upisnika brodova, podatci koji se unose u glavnu knjigu upisnika brodova, obrasci isprava, izvadaka i ispisa iz upisnika brodova te način pristupa državnih tijela i tijela s javnim ovlastima podatcima iz upisnika i

3. način i postupak određivanja nacionalnog identifikacijskog broja, jedinstvenog identifikacijskog broja (ENI broj), imena, oznake i luke upisa.

Usklađivanje s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba:

1. Uredbe (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91. Tekst značajan za EGP. (SL L 138, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 789/2004)

2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 404/2011), u dijelu koji propisuje oznake i način označavanja ribarskih brodova i brodica i

3. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/474 od 20. siječnja 2020. o europskoj bazi podataka o plovilima (SL L 100, 1. 4. 2020.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Bunker svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem koja se izdaje sukladno odredbama članka 7. Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine i odredbama Pomorskog zakonika

2) CFR broj je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom plovnom objektu koji je upisan u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za ribarstvo

3) CLC svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem koja se izdaje sukladno odredbama članka VII Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine i odredbama Pomorskog zakonika

4) Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca – Dio I je deklaracija koja se izdaje sukladno odredbama Pravila 5.1.3. Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

5) elektronička oglasna ploča upisnika brodova je mjesto na internetskim stranicama Ministarstva na kojem se objavljuju rješenja o upisu sukladno Pomorskom zakoniku, Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda, ovom Pravilniku i zakonu kojim se određuju pravila općeg upravnog postupka, a po potrebi se mogu objaviti i druge obavijesti i isprave

6) ENI broj je jedinstveni identifikacijski broj (Unique European Vessel Identification Number) koji se dodjeljuje brodu unutarnje plovidbe, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova

7) IMO broj je identifikacijski broj koji u skladu s Međunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. (SOLAS 74) s dopunama, mora biti dodijeljen pomorskom brodu, vlasniku broda, brodaru ili kompaniji

8) JOP je jedinstvena oznaka pismena u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva

9) konvencije su: Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. (SOLAS 1974), Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966. (LL 66), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova iz 1969. i Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. kako je izmijenjena pripadajućim Protokolom iz 1978. (MARPOL 73/78), kako su izmijenjene i dopunjene te odgovarajući kodeksi obvezujućeg statusa usvojeni unutar Međunarodne pomorske organizacije zajedno s protokolima i njihovim izmjenama, kako su izmijenjeni i dopunjeni

10) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo i unutarnju plovidbu

11) MMSI (Maritime Mobile Service Identity) je identifikacijski broj pomorske mobilne postaje

12) ATIS Automatic Transmitter Identification System) je identifikacijski broj radiotelefonskog uređaja u unutarnjoj plovidbi

13) NIB (Nacionalni identifikacijski broj) je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svim pomorskim objektima i objektima unutarnje plovidbe u trenutku upisa u upisnik brodova

14) novi brod je brod koji nije bio upisan u hrvatski ili strani upisnik brodova ili se nije koristio u zemlji u kojoj nije podlijegao obvezi upisa u upisnik

15) postojeći brod je brod koji je upisan ili je bio upisan u hrvatski ili strani upisnik brodova ili se koristio u zemlji u kojoj nije podlijegao obvezi upisa u upisnik

16) PLR (Athens) svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu u pogledu odgovornosti za smrt i tjelesnu ozljedu putnika koja se izdaje sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća, članka 4.a Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. godine i Protokola iz 2002. godine uz Konvenciju i odredbama Pomorskog zakonika

17) Wreck svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu u vezi s odgovornošću za uklanjanje podrtina koja se izdaje sukladno odredbama članka 12. Međunarodne konvencije o uklanjanju podrtina iz Nairobija iz 2007. godine i odredbama Pomorskog zakonika.

Primjena

Članak 4.

(1) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na brod primjenjuju se i na brod unutarnje plovidbe te na ostale pomorske objekte i objekte unutarnje plovidbe, osim ratnog broda.

(2) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na brod u gradnji primjenjuju se i na ostale pomorske objekte i objekte unutarnje plovidbe u gradnji, osim brodice i čamaca u gradnji te broda koji se gradi za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga.

DIO DRUGI
SASTAV UPISNIKA BRODOVA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Upisnik brodova

Članak 5.

(1) Upisnik brodova je jedinstveni upisnik pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju pomorski objekti, pomorski objekti u gradnji, objekti unutarnje plovidbe i objekti unutarnje plovidbe u gradnji, koji se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava te se isti vodi u elektroničkom obliku.

(2) U upisnik brodova se ne upisuje brodica u gradnji, čamac u gradnji te ratni brod i brod u gradnji koji se gradi za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga.

Glavna knjiga

Članak 6.

(1) Glavna knjiga upisnika brodova sastoji se od uložaka.

(2) Ulošci su označeni rednim brojem i imaju list A (opisni), list B (vlasnički) i list C (teretni).

(3) Svaki brod se upisuje u poseban uložak.

(4) NIB broda identičan je rednom broju uloška u koji je brod upisan.

(5) U uložak brisanog broda ne može se upisati drugi brod.

Uložak

Članak 7.

(1) U zaglavlju uloška upisuju se:

1. redni broj uloška

2. vrsta upisa

3. status upisa

4. JOP, datum zaprimanja zahtjeva za upis, klasa i urudžbeni broj

5. datum prvog upisa

6. redni broj i datum zadnjeg upisa u ulošku

7. naziv ustrojstvene jedinice te ime i prezime državnog službenika koji provodi upis

8. oznaka da je u ulošku upisan brod u gradnji i

9. oznaka da je u ulošku upisan tradicionalni plovni objekt, odnosno tradicionalni objekt unutarnje plovidbe.

(2) Zaglavlje uloška, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, sadrži rubriku »Informacije i napomene« u kojoj se prikazuju podatci o upisanom brodu koji se vode u ostalim informacijskim sustavima Ministarstva ili se razmjenjuju s informacijskim sustavima drugih tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima.

Zbirka isprava

Članak 8.

Zbirka isprava se vodi po pojedinim ulošcima i sadrži sve spise (predmete) koji su sukladno propisu o uredskom poslovanju u tijelima državne uprave evidentirani u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva, a koji se odnose na objekt upisan u tom ulošku.

Pomoćni popisi

Članak 9.

(1) Pomoćni popisi upisnika brodova su:

1. popis oznaka i imena svih brodova

2. imenik vlasnika, brodara, korisnika i kompanija

3. imenik opunomoćenika

4. popis tradicionalnih plovnih objekata

5. popis izdanih uvjerenja o najmanjem broju članova posade pomorskog objekta

6. popis dokumenata i isprava koji se pojedinom brodu izdaju temeljem odredbi ovoga Pravilnika

7. popis brodskih svjedodžbi izdanih sukladno odredbama ovoga Pravilnika, pravilima za statutarnu certifikaciju i drugim propisima donesenim sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

8. popis odobrenih rasprema broda i oslobađanja, izuzeća ili odstupanja od odredbi međunarodnih ili nacionalnih propisa i

9. popis izdanih odobrenja za postavljanje pristana za privez čamca.

(2) Pomoćni popisi iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka vode se za sve brodove upisane u upisnik brodova.

(3) Promjene podataka u pomoćnim popisima iz stavka 2. ovoga članka provode se istodobno s provedbom upisa u glavnoj knjizi.

(4) Pomoćni popisi iz stavka 1. točaka od 5. do 8. ovoga članka vode se za svaki brod zasebno.

(5) Za brodice, čamce i jahte duljine trupa do 24 metra vode se i sljedeći pomoćni popisi:

1. popis proizvođača

2. popis ovlaštenih zastupnika i

3. popis modela.

POGLAVLJE II.
PODATCI KOJI SE UPISUJU U LISTOVE A, B I C ULOŠKA

Podatci u listu A

Članak 10.

(1) U list A uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se:

1. opći podatci: vrsta pomorskog objekta ili objekta unutarnje plovidbe, namjena, područje plovidbe, luka upisa i ograničenja

2. identifikacijski podatci: oznaka, ime, IMO broj, ENI broj, CFR broj, pozivni znak, MMSI, ATIS, identifikacijski broj plovila (CIN ili WIN) ili broj gradnje

3. glavne izmjere koje se odnose na pojedinu vrstu pomorskog objekt ili objekta unutarnje plovidbe sukladno međunarodnim i/ili nacionalnim propisima: duljina (preko svega, najveća, trupa), širina (najveća), visina (najveća, na boku), gaz (na ljetnoj teretnoj liniji, najveći, prazno opremljenog broda), nadvođe (na ljetnoj teretnoj liniji, minimalno), bruto i neto tonaža, nosivost (na ljetnoj teretnoj liniji, najveća), istisnina

4. podatci o porivnom uređaju

5. ostali tehnički podatci: oznaka automatizacije, materijal gradnje, broj paluba, model, najveći dopušteni broj osoba, ukupni broj putnika

6. podatci o gradnji: mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta, graditelja ili proizvođača, godina gradnje i/ili godina, datum i sat postavljanja kobilice, odnosno kojeg drugog dijela broda čije postavljanje odgovara fazi postavljanja kobilice, broj praćenja gradnje izdan od priznate organizacije, oznaka broda u gradnji

7. podatci o prethodnom upisu (ime i/ili oznaka broda, luka upisa broda i država pripadnosti broda) i

8. nabavna vrijednost.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka za glavne izmjere i dimenzije nepomičnih odobalnih objekata upisuju se: duljina i širina paluba, duljina i širina postolja na dnu, visina paluba, visina postolja, debljina betonske podloge, vrsta zaštite, ekvivalentna bruto tonaža, odobreno mjesto priveza ili sidrenja/odobrena lokacija i drugo.

(3) Za plutajuće objekte i plutajuće objekte unutarnje plovidbe osim podataka iz stavka 1. ovoga članka upisuju se: vrsta plutajućeg objekta, konstruktivna duljina, konstruktivna širina, odobreno mjesto priveza ili sidrenja/odobrena lokacija i drugo.

(4) Ako za određenu vrstu ili namjenu broda postoji rubrika za unos podataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a taj podatak ne postoji, nepoznat je ili nije primjenjiv, na mjesto predviđeno za upis podatka upisuje se crtica » – «.

Porivni uređaj

Članak 11.

(1) U upisnik brodova obavezno se upisuju porivni uređaji čija snaga prelazi 5 kW, a porivni uređaji čija snaga ne prelazi 5 kW mogu se upisati u upisnik brodova na zahtjev vlasnika.

(2) Porivni uređaj iz stavka 1. može se upisati u upisnik brodova kao:

1. glavni porivni uređaj

2. pomoćni porivni uređaj ili

3. rezervni porivni uređaj.

(3) Porivni uređaj iz stavka 2. ovoga članka može se upisati u upisnik brodova kao:

1. ugrađeni (unutarnji) porivni uređaj i

2. izvanbrodski porivni uređaj.

(4) Kada se u list A upisuju podatci o porivnom uređaju, upisuje se ukupan broj porivnih uređaja, a za svaki pojedini porivni uređaj se upisuje:

1. serijski broj

2. proizvođač

3. model

4. snaga u kW

5. broj okretaja u minuti

6. vrsta (ugrađeni, izvanbrodski) i

7. tip (glavni porivni uređaj, pomoćni porivni uređaj, rezervni porivni uređaj).

(5) Kada se u list A upisuje glavni porivni uređaj i pomoćni porivni uređaj različite snage, glavnim porivnim uređajem smatra se onaj veće snage bez obzira je li porivni uređaj ugrađen ili je izvan­brodski.

Vlasništvo porivnog uređaja

Članak 12.

(1) Samo se glavni porivni uređaj iz članka 11. stavka 2. točke 1. koji je ugrađen na brod ili brod u gradnji smatra njegovim pripatkom. Ostali porivni uređaji ne smatraju se pripatkom broda ili broda u gradnji.

(2) Prijenos ili otuđenje broda ili broda u gradnji uvijek obuhvaća i ugrađeni glavni porivni uređaj iz stavka 1. ovoga članka, a ostale porivne uređaje istog broda ili broda u gradnji samo ukoliko su ugovorne strane tako ugovorile ili tako proizlazi iz druge isprave na temelju koje se mijenja vlasništvo.

(3) U slučaju da iz isprave na temelju koje se mijenja vlasništvo ne proizlazi i promjena vlasništva upisanog izvanbrodskog glavnog porivnog uređaja, pomoćnog i/ili rezervnog porivnog uređaja, nadležna lučka kapetanija će, istim rješenjem kojim dopušta upis promjene vlasništva, po službenoj dužnosti najprije obrisati porivni uređaj koji nije predmet pravnog posla iz uloška u kojem je upisan predmetni brod ili brod u gradnji, a potom dopustiti upis promjene vlasništva na brodu ili brodu u gradnji.

(4) Nije dopuštena zabilježba u upisniku brodova da porivni uređaj broda ili broda u gradnji pripada drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

(5) Svaki porivni uređaj može biti upisan samo u jedan uložak upisnika brodova.

(6) Ukoliko se vlasništvo porivnog uređaja upisanog u upisnik brodova stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi s ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.

(7) Opterećenje, ovršni postupak i privremene mjere na brodu ili brodu u gradnji uvijek obuhvaćaju upisani glavni porivni uređaj, a pomoćni i rezervni porivni uređaj samo ukoliko su ugovorne strane tako ugovorile ili je odlukom o sudskoj prisilnoj hipoteci, odlukom o ovrsi odnosno odlukom o privremenoj mjeri tako određeno.

Korištenje upisanog porivnog uređaja

Članak 13.

(1) Vlasnik broda koji ima upisan jedan ili više pomoćnih ili rezervnih porivnih uređaja, za poriv tog broda može koristiti bilo koji od upisanih porivnih uređaja pojedinačno ili zajedno.

(2) Upisane porivne uređaje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik može koristiti pojedinačno ili zajedno za poriv i drugih upisanih brodova u svom vlasništvu.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na brod koji u upisniku nema upisan glavni porivni uređaj iz članka 11. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(4) Vlasnik broda može koristiti porivne uređaje na način propisan ovima člankom bez prethodnog obavještavanja nadležne lučke kapetanije, samo kada to nije u suprotnosti s tehničkim pravilima i ostalim važećim propisima.

Ukupna snaga porivnih uređaja

Članak 14.

Zbroj snage svih upisanih glavnih porivnih uređaja iz članka 11. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika iskazan u kW čini ukupnu snagu porivnih uređaja broda koja se ispisuje na ispravama broda.

Podatci u listu B

Članak 15.

(1) U list B uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se sljedeći podatci o vlasniku: kratki naziv i sjedište pravne osobe, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB); ime, prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe – obrtnika, OIB, kratki naziv i sjedište obrta; odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe, OIB te osobna ograničenja u vezi sa slobodnim raspolaganjem objektom (maloljetnost, produljenje roditeljskog prava ili starateljstva, otvaranje stečaja itd.).

(2) Pravo vlasništva fizičke osobe – obrtnika koji obavlja obrt zajednički s drugim osobama upisuje se u korist osobe čije pravo vlasništva proizlazi iz isprava, a iza čega slijedi tvrtka obrta, u skladu s propisima koji uređuju obavljanje obrta.

(3) Ako je brodar, kompanija odnosno korisnik jahte, brodice ili čamca, različit od vlasnika, u list B uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se podatci iz stavka 1. ovoga članka za brodara ili kompaniju odnosno korisnika jahte ili brodice.

(4) Za brod u međunarodnoj pomorskoj plovidbi bruto tonaže jednake ili veće od 100, pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, u list B uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se IMO broj vlasnika i IMO broj kompanije.

Podatci u listu C

Članak 16.

U list C uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se: stvarna prava kojima je objekt ili njegov dio opterećen, prava stečena na tim pravima, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli objekt, pravo prvokupa, druga ograničenja raspolaganja objektom kojima je podvrgnut vlasnik opterećenog objekta, zabrane opterećivanja, zabrane otuđivanja i sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.

Upis zabilježbe

Članak 17.

U listu A, B i C uloška, osim polja za unos podataka iz članka 10., 15. i 16. ovoga Pravilnika, nalazi se i polje »Zabilježba« u koje se upisuju zabilježbe upisa propisane odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Promjena podataka

Članak 18.

(1) U slučaju promjene bilo kojeg podatka iz članka 10., 15. i 16. ovoga Pravilnika, vlasnik, brodar ili kompanija odnosno korisnik brodice, čamca ili jahte, dužan je pisanim putem u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju koja će obaviti promjenu podatka u upisnom listu.

(2) O promjeni podatka iz članka 10. i 15. ovoga Pravilnika nadležnu lučku kapetaniju je dužno, odmah po saznanju, obavijestiti i tijelo koja temeljem dodijeljenih javnih ovlasti obavlja tehnički nadzor, tehnički pregled i certifikaciju brodova.

DIO TREĆI
ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Podnošenje zahtjeva za upis u upisnik brodova

Članak 19.

(1) Zahtjev za upis može se podnijeti:

1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje

2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom

3. neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i

4. poštom.

(2) Bez obzira na način podnošenja iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev će se smatrati uredno zaprimljenim u trenutku kad je evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje.

Dostava na nadležno rješavanje

Članak 20.

Kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetaniji koja nije nadležna za rješavanje zahtjeva, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva te zahtjev sa svim prilozima dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Plomba

Članak 21.

(1) Lučka kapetanija će odmah po zaprimanju zahtjeva za upis, u zaglavlje uloška u upisniku brodova u kojem se zahtijeva upis, učinit vidljivim dan i vrijeme kad je zahtjev za upis zaprimljen (plomba).

(2) Kada je upis iz stavka 1. ovoga članka potrebno obaviti u ulošku koji još nije otvoren, otvara se novi uložak.

(3) Plomba iz stavka 1. ovoga članka sadrži i JOP pismena kojim se zahtijeva upis u upisnik odnosno JOP pismena kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Isticanje NIB-a, oznake ili imena u zahtjevu za upis

Članak 22.

U svakom zahtjevu za upis u upisnik brodova, osim u zahtjevu za prvi upis, potrebno je obvezno istaknuti NIB, a može se istaknuti oznaka i/ili ime broda u vezi kojeg se zahtijeva upis.

Zahtjev za upis bez odgode

Članak 23.

Ako se zahtijeva žurni upis broda, broda unutarnje plovidbe ili jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg, koji plove u međunarodnoj plovidbi, zahtjev za upis obavezno mora sadržavati jasno istaknutu naznaku »Zahtjev za upis bez odgode« jer se u suprotnom članak 253. stavak 3. Pomorskog zakonika, odnosno članak 131. stavak 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ne primjenjuje.

POGLAVLJE II.
PODATCI O VLASNIKU

Osobni identifikacijski broj

Članak 24.

(1) Osoba koja podnosi zahtjev za upis u upisnik brodova mora u zahtjevu navesti vlastiti OIB.

(2) Ako se jednim zahtjevom traži upis prava više osoba u upisnik brodova, u zahtjevu moraju biti navedeni OIB-i za sve osobe čije se pravo upisuje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, za stranu osobu u čiju se korist treba upisati založno pravo u upisniku brodova, a ta osoba ujedno nije podnositelj zahtjeva, može se u upisniku brodova upisati identifikacijski broj izdan od strane države sjedišta ili prebivališta te osobe.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, rješenje o upisu dostavlja se i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Brodar i korisnik

Članak 25.

(1) Kada pravo vlasništva na brodu i brodu unutarnje plovidbe stječe fizička osoba koja nije registrirana za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, a brod nema upisanog brodara registriranog za obavljanje gospodarske djelatnosti, dopustit će se upis prava vlasništva bez izdavanja brodskih isprava.

(2) Kada pravo vlasništva na brodici, čamcu ili jahti, koja se koristi za gospodarsku namjenu, stječe fizička osoba koja nije registrirana za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, a brodica, čamac ili jahta nema upisanog korisnika registriranog za obavljanje gospodarske djelatnosti, dopustit će se upis prava vlasništva bez izdavanja isprava toj brodici, čamcu ili jahti.

(3) U slučaju kada upisani vlasnik, odnosno brodar ili korisnik nije više registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti, nadležni inspektor sigurnosti plovidbe ili ovlašteni djelatnik donijet će rješenje o zabrani plovidbe do otklanjanja ovoga nedostatka.

Punomoć

Članak 26.

(1) Kada se u upisnik brodova upisuje brodica, čamac ili jahta, u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, vlasnik je dužan uz zahtjev za upis priložiti i punomoć za zastupanje iz članka 190. Pomorskog zakonika, odnosno punomoć iz članka 118. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

(2) Punomoć iz stavka 1. ovoga članka supotpisuju opunomoćitelj i opunomoćenik.

(3) Podatci na punomoći moraju biti točni i sadržavati OIB, ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište, opunomoćitelja i opunomoćenika.

(4) Potpise na punomoći nije potrebno ovjeravati kod tijela ovlaštenog za ovjeru potpisa.

(5) Kada je punomoć opozvana, otkazana, sužena i u slučaju nastanka drugih činjenica bitnih za valjanost punomoći, vlasnik brodice, čamca ili jahte dužan je u roku od 30 dana od dana saznanja za navedene okolnosti dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji valjanu punomoć. O okolnostima iz ovoga stavka vlasnika brodice, čamca ili jahte može izvijestiti i lučka kapetanija.

(6) Ako vlasnik brodice, čamca ili jahte ne dostavi valjanu punomoć iz stavka 5. ovoga članka, smatra se da je brodica, čamac ili jahta prestala udovoljavati uvjetima za upis u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom i Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

(7) Podatci o opunomoćeniku iz ovoga članka upisuju se u pomoćni popis iz članka 9. stavak 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
PODATCI KOJI SE UNOSE U LIST A

Pozivni znak, ATIS i MMSI

Članak 27.

(1) Za pomorski objekt odnosno objekt unutarnje plovidbe, opremljen radio opremom i uređajima, vlasnik je dužan ishoditi dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja sadrži podatke o pozivnom znaku i MMSI-u odnosno podatke o pozivnom znaku i ATIS-u.

(2) Kada su zahtjevu za prvi upis u upisnik brodova priloženi popis radio opreme i uređaja za koje se traži ishođenje dozvole iz stavka 1. ovoga članka te ostali dokumenti i isprave sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, nadležna lučka kapetanija će od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti po službenoj dužnosti zatražiti izdavanje dozvole.

Promjena luke upisa

Članak 28.

Zahtjev za promjenom podataka u upisniku, a koji uključuje i zahtjev za promjenu luke upisa, podnosi se lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi lučke kapetanije nadležnoj za novu luku upisa.

Više namjena

Članak 29.

(1) Brod, brodica i čamac, koji se koriste za gospodarsku namjenu, mogu se koristiti za najviše dvije namjene od kojih je jedna osnovna, a druga sporedna.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za upis broda, brodice ili čamca iz stavka 1. ovoga članka koji će se koristiti za više namjena vlasnik je dužan obvezno naznačiti koja je namjena osnovna, a koja sporedna.

(3) Brod, brodica i čamac iz stavka 1. ovoga članka koji imaju više namjena moraju u trenutku korištenja ispunjavati sve propisane uvjete koji se odnose na namjenu za koju se u tom trenutku koriste.

Područja plovidbe

Članak 30.

Brod, jahta, brodica i čamac mogu imati upisana najviše dva područja plovidbe.

Podatci o prethodnom upisu

Članak 31.

(1) Za postojeći brod koji se upisuje u upisnik brodova, a koji je bio upisan u strani upisnik brodova, u listu A upisnika brodova upisuju se prethodno ime i/ili oznaka broda, luka upisa broda i država pripadnosti broda.

(2) Za postojeći brod koji se je koristio u zemlji u kojoj nije podlijegao obvezi upisa, u list A upisuje se prethodna država pripadnosti broda.

POGLAVLJE IV.
UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA KOJI SE VODE U JAVNIM REGISTRIMA

Podatci iz javnih registara

Članak 32.

(1) Podatci koji se upisuju u upisnik brodova, a koji se sukladno posebnom propisu o državnoj informacijskoj infrastrukturi vode u javnim registrima, preuzimaju se iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od građana ili poslovnih subjekata.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je podatak iz tehničkih razloga nemoguće ili otežano preuzeti, a posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, isti se može zatražiti od stranke.

Unos i ažuriranje podataka

Članak 33.

(1) Podatci iz članka 32. ovoga Pravilnika preuzimaju se iz javnih registara i upisuju u upisnik brodova u trenutku rješavanja zahtjeva stranke za upis, a ažuriraju temeljem postupaka koje pokreće nadležna lučka kapetanija po službenoj dužnosti.

(2) Postupak ažuriranja podataka po službenoj dužnosti iz stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija može pokrenuti za samo jedan brod, za više brodova ili za sve brodove upisane u upisniku.

Donošenje rješenja o upisu promjene podataka

Članak 34.

(1) Kada temeljem provedenog postupka ažuriranja podataka iz članka 33. ovoga Pravilnika nadležna lučka kapetanija utvrdi da su nastupile okolnosti koje utječu na status i prava koja su upisana u upisniku brodova za određeni brod, udovoljavanje uvjeta za upis u upisnik, sposobnost za sigurnu plovidbu, mogućnost obavljanja gospodarske djelatnosti ili ispunjavanje bilo koje odredbe propisane Pomorskim zakonikom i Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda te propisima donesenim temeljem navedenih zakona, o istom će donijeti rješenje po službenoj dužnosti koje se dostavlja strankama u postupku.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primijenit će se i u slučaju kada se promijeni bilo koji podatak koji je ispisan na ispravama izdanim brodu u međunarodnoj plovidbi.

(3) Za sve ostale promjene podataka, osim onih navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka, a posebno promjene osobnog imena i prebivališta odnosno tvrtke i sjedišta, nadležna lučka kapetanija o njihovom ažuriranju ne treba donijeti rješenje o upisu.

(4) Svaka promjena podataka u upisniku brodova iz ovoga članka evidentira se novim rednim broja upisa u upisniku.

POGLAVLJE V.
ZAHTJEVI ZA PRVI UPIS

Prvi upis broda u gradnji

Članak 35.

(1) Zahtjevu za upis broda u gradnji u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu u gradnji

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 189. Pomorskog zakonika ili članku 117. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

3. potvrda o tehničkim podatcima koji se upisuju u list A upisnika izdana od brodograditelja ili brodogradilišta i

4. potvrda klasifikacijskog društva o nadzoru gradnje.

(2) Zahtjevu za upis broda u gradnji u upisnik brodova nije potrebno priložiti potvrdu iz stavka 1. točke 4. ovoga članka za brod u gradnji koji po završetku gradnje neće biti upisan u hrvatski upisnik. U tu svrhu vlasnik broda daje pisanu izjavu da će brod biti upisan u strani upisnik brodova.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za strani gospodarski subjekt prilaže se preslika dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, pored oznake broda u gradnji, mogu se navesti tri prijedloga imena.

Prvi upis novoga broda, broda unutarnje plovidbe i jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg

Članak 36.

(1) Zahtjevu za prvi upis novoga broda, broda unutarnje plovidbe i jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu ili jahti

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika ili članku 117. i 118. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

3. potvrda o gradnji izdana od brodograditelja ili brodogradilišta

4. potvrda klasifikacijskog društva o završetku gradnje koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A i

5. isprava kojom se dokazuje status brodara, kompanije ili korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Kod upisa novoga broda i jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u upisnik brodova, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora se priložiti i potvrdu o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja:

1. Wreck svjedodžbe za brod ili jahtu bruto tonaže 300 ili više

2. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža broda ili jahte veća od 1000

3. CLC svjedodžbe ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret i/ili

4. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se brodom ili jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, a brod ili jahta je ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za strani gospodarski subjekt prilaže se preslika dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti tri prijedloga imena.

Prvi upis postojećeg broda, broda unutarnje plovidbe i jahte trupa jednakog 24 metra ili većeg

Članak 37.

(1) Zahtjevu za prvi upis postojećeg broda, broda unutarnje plovidbe i jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika odnosno članka 117. i 118. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

3. potvrdu o tehničkoj prihvatljivostu za upis u upisnik brodova za brod ili jahtu duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg ili potvrdu klasifikacijskog društva o tehničkim podatcima broda unutarnje plovidbe radi upisa u upisnik brodova koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A

4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brod ili jahta brisana iz tog upisnika odnosno potvrdu nadležnog stranog tijela da takav brod ili jahta ne podliježu obvezi upisa prema propisima te strane države i

5. isprava kojom se dokazuje status brodara, kompanije, odnosno korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Kod upisa pomorskih objekata u upisnik brodova, zahtjevu, iz stavka 1. mora se priložiti i potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja:

1. Wreck svjedodžbe za brod ili jahtu bruto tonaže 300 ili više

2. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža broda ili jahte veća od 1000

3. CLC svjedodžbe ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret i/ili

4. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se brodom ili jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, a brod ili jahta je ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za strani gospodarski subjekt prilaže se preslika dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti tri prijedloga imena.

Prvi upis nove brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra

Članak 38.

(1) Zahtjevu za prvi upis nove brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra u upisnik brodova mora se priložiti:

1. pisani kupoprodajni ugovor sklopljen s prodavateljom ili račun izdan od prodavatelja

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika odnosno članka 117. i 118. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje tehnička prihvatljivost kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost brodica, čamaca i jahti duljine trupa do 24 metra i

4. isprava kojom se dokazuje status korisnika brodice, čamca ili jahte kada se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Ovlašteni prodavatelj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti proizvođač, ovlašteni zastupnik, distributer ili uvoznik nove brodice, čamca ili jahte duljine trupa do 24 metra.

(3) Za prvi upis brodice, čamaca ili jahte duljine trupa do 24 metra koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja), uz zahtjev za upis se umjesto isprava iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka prilaže svjedodžba o gradnji, odnosno potvrda o gradnji izdana od tijela ovlaštenog za nadzor gradnje.

(4) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za strani gospodarski subjekt prilaže se preslika dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(5) U zahtjevu za prvi upis jahte iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti tri prijedloga imena.

Prvi upis postojeće brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra

Članak 39.

(1) Zahtjevu za prvi upis postojeće brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika odnosno članku 117. i 118. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra

4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brodica, čamac ili jahta brisana iz tog upisnika ako je bila upisana u strani upisnik i

5. isprava kojom se dokazuje status korisnika brodice, čamca ili jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Kada se vlasništvo stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi s ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.

(3) Za prvi upis postojeće brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra stavljene na tržište ili puštene u uporabu u jednoj od država članica Europske unije, a koja udovoljava zahtjevu u pogledu najveće dopuštene starosti iz članka 53. ovoga Pravilnika, umjesto isprave iz stavka 1. točke 3. ovoga članka može se priložiti samo isprava iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

(4) Kada brodica, čamac ili jahta duljine trupa do 24 metra iz stavka 3. ovoga članka nije podlijegala obvezi upisa ili nije bila upisana u upisnik države čiju je zastavu vijala, na zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ne prilaže se isprava iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, ali se obavezno prilažu isprave iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, uključujući i isprave za izvanbrodski porivni uređaj.

(5) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za strani gospodarski subjekt prilaže se preslika dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(6) U zahtjevu za prvi upis jahte iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti tri prijedloga imena.

Prvi upis plutajućeg i nepomičnog odobalnog objekta

Članak 40.

(1) Zahtjevu za prvi upis novoga, odnosno postojećeg plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta u upisnik brodova, osim isprava i dokumenata iz članka 36., odnosno članka 37. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, s preslikom lokacijske dozvole ili preslikom izvatka iz detaljnog plana uređenja (tekstualni dio odredbi za provođenje i grafički prikaz), kada je podnositelj zahtjeva ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru.

(2) Iz priloženih isprava iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo da podnositelj zahtjeva upravlja područjem na kojem se plutajući objekt ili nepomični odobalni objekt postavlja te da je postavljanje plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta planirano lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja.

Prvi upis plutajućeg objekta unutarnje plovidbe

Članak 41.

(1) Zahtjevu za prvi upis novoga, odnosno postojećeg plutajućeg objekta unutarnje plovidbe u upisnik brodova, osim isprava i dokumenata iz članka 36., odnosno članka 37. ovoga Pravilnika, obvezno se prilaže lokacijska dozvola i vodopravni uvjeti sukladno propisu o vodama ako nisu izdani u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

(2) Kada se plutajući objekt unutarnje plovidbe upisuje i postavlja radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, zahtjevu za prvi upis osim isprava iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se prilaže i vodopravna dozvola sukladno propisu o vodama.

(3) Kada se plutajući objekt unutarnje plovidbe upisuje i postavlja unutar nacionalnog parka ili parka prirode, osim isprava i dokumenata iz članka 36., odnosno članka 37. ovoga Pravilnika, umjesto vodopravne dozvole, obvezno se prilaže koncesijsko odobrenje izdano sukladno propisima o zaštiti prirode.

Tradicionalni objekti

Članak 42.

U svrhu stjecanja statusa tradicionalnog plovnog objekta odnosno tradicionalnog objekta unutarnje plovidbe, uz zahtjev za upis potrebno je priložiti dokaze da je isti originalni plovni objekt odnosno originalni objekt unutarnje plovidbe ili pojedinačna replika, koji ispunjava kriterije propisane Pomorskim zakonikom odnosno Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

DIO ČETVRTI
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Redoslijed rješavanja

Članak 43.

(1) Plombe unutar jednog uloška moraju se rješavati po redu zaprimanja.

(2) Plomba će se izbrisati po službenoj dužnosti kada se provede upis ili se zahtjev odbaci ili se postupak obustavi, odnosno kada se zahtjev odbija, a ne radi se o odbijanju zahtjeva iz članka 299. Pomorskog zakonika.

(3) U slučaju odbijanja zahtjeva iz članka 299. Pomorskog zakonika, plomba se briše po službenoj dužnosti kada se upiše zabilježba odbijanja zahtjeva.

Provedba upisa

Članak 44.

(1) Sva rješenja Ministarstva, lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija kojima se određuje upis u upisnik brodova provode se odmah po njihovom donošenju.

(2) Tekst rješenja iz članka 302. Pomorskog zakonika upisuje se neposredno ispod prethodnog teksta rješenja bez brisanja prethodnog teksta.

POGLAVLJE II.
UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA

Starost i tehnička prihvatljivost prilikom prvog upisa

Članak 45.

(1) U upisnik brodova može se upisati brod pod uvjetom da:

1. starost broda u trenutku podnošenja zahtjeva za prvi upis ne prelazi 25 godina

2. udovoljava odgovarajućim konvencijama Međunarodne pomorske organizacije i/ili propisima Europske unije primjenjivim na određeni brod i

3. u opsegu koliko je primjenjivo, udovoljava dodatnim kriterijima u pogledu statusa brodskih isprava, statusa u memorandumima o nadzoru države luke i stvarnog stanja broda.

(2) Starost broda iz stavka 1. točke 1. ovoga članka jest starost u trenutku podnošenja zahtjeva za upis utvrđena temeljem podataka navedenih u važećem upisnom listu broda.

(3) Odredbe ovoga poglavlja Pravilnika ne primjenjuju se na objekte unutarnje plovidbe osim čamaca za osobne potrebe i čamaca za iznajmljivanje.

(4) Odredbe ovoga poglavlja Pravilnika u pogledu starosti ne primjenjuju se na tradicionalne plovne objekte.

Prelazak teretnih i putničkih brodova između registara unutar Europske unije

Članak 46.

Iznimno od odredbe članka 45. ovoga Pravilnika u upisnik brodova može se upisati putnički i teretni brod na koji se primjenjuje Uredba (EZ) 789/2004 ako udovoljava zahtjevima iste Uredbe, bez obzira na starost brodova i bez udovoljavanja dodatnim kriterijima.

Ribarski brodovi prihvatljivi za upis

Članak 47.

(1) Iznimno od odredbe članka 45. ovoga Pravilnika u upisnik brodova može se upisati ribarski brod bez obzira na starost ako udovoljava odredbama Direktive Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više i Direktive Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima.

(2) Vlasnik ribarskog broda dužan je, prije podnošenja zahtjeva za prvi upis u upisnik brodova, od ministarstva nadležnog za ribarstvo ishoditi suglasnost za upis.

Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti za upis u upisnik brodova

Članak 48.

(1) Udovoljavanje odgovarajućim konvencijama Međunarodne pomorske organizacije, propisima Europske unije i/ili tehničkim zahtjevima koji su propisani tehničkim pravilima primjenjivim na određeni brod utvrđuje Ministarstvo izdavanjem potvrde o tehničkoj prihvatljivosti za upis u upisnik brodova.

(2) Vlasnik postojećeg broda ili postojeće jahte duljine veće od 24 metra dužan je od Ministarstva ishoditi potvrdu iz stavka 1. ovoga Pravilnika prije podnošenja zahtjeva za prvi upis u upisnik brodova.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje se temeljem isprava i svjedodžbi kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost broda odnosno jahte ovisno o veličini, namjeni i području plovidbe kako je propisano ovim Pravilnikom i tehničkim pravilima i važi najdulje tri mjeseca od dana izdavanja.

Kriterij statusa brodskih isprava

Članak 49.

Prilikom provjere kriterija statusa brodskih isprava Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1. brod mora imati svjedodžbu o klasi izdanu od organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kako je izmijenjena i dopunjena (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 391/2009)

2. brod mora imati plovidbene isprave izdane sukladno konvencijama Međunarodne pomorske organizacije, primjenjivim na postojeće brodove

3. plovidbene isprave iz točke 2. ovoga stavka moraju biti izdane od strane države čiju zastavu brod vije ili od strane organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009 koja iste izdaje u ime države zastave i

4. u slučajevima kada brod, uz isprave iz točke 3. ovoga stavka, ima izdana izuzeća sukladno konvencijama ili izdana jednakovrijedna tehnička rješenja mora se izvršiti provjera udovoljava li brod tehničkim zahtjevima kako je u takvim slučajevima propisano za brodove hrvatske državne pripadnosti.

Kriterij statusa u memorandumima o nadzoru države luke

Članak 50.

(1) Prilikom provjere kriterija statusa u memorandumima o nadzoru države luke, Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1. brodu ne smije biti zabranjeno uplovljavanje u luke država članica temeljem Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena) u periodu od protekle tri godine, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za upis i

2. brod ne smije biti zaustavljan dva ili više puta u periodu od protekle dvije godine u bilo kojem memorandumu o nadzoru države luke, računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis.

(2) Memorandumi o nadzoru države luke iz stavka 1. ovoga članka jesu Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke sklopljen 1982. godine u Parizu, (Paris MoU) kako je izmijenjen i dopunjen, Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke u Azijsko-pacifičkoj regiji sklopljen 1993. godine u Tokiju, (Tokyo MoU), Nadzor države luke Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država (USCG PSC).

Kriterij stvarnog stanja broda

Članak 51.

Prilikom provjere statusa stvarnog stanja broda, Ministarstvo provjerava:

1. dokumente dostavljene sukladno članku 49. ovoga Pravilnika te utvrđuje je li opće stanje i opremljenost broda, kao i stanje obavljenih servisa opreme usklađeno s podatcima iz dostavljenih dokumenata, udovoljava li brod standardima sigurnosti, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade propisanim za brodove hrvatske državne pripadnosti i

2. ima li brod opremu odobrenu ili tipno odobrenu sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2014/90/EU od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi, koliko je primjenjivo s obzirom na vrstu broda i područje plovidbe.

Pregledi broda prije prvog upisa

Članak 52.

(1) Kako bi se utvrdio status stvarnog stanja, Ministarstvo će prije upisa podvrgnuti pregledu svaki brod iz članka 45. i 47. ovoga Pravilnika i svaki brod iz članka 46. ovoga Pravilnika čija starost prelazi 20 godina.

(2) Pregled broda iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može u potpunosti ili djelomično povjeriti organizaciji priznatoj sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje način i postupak ovlašćivanja, uvjete kojima moraju udovoljavati organizacije koje obavljaju nadzor, pregled i certifikaciju brodova.

(3) Za organizaciju pregleda broda iz stavka 1. ovoga članka odgovorna je osoba koja podnosi zahtjev za prvi upis i koja snosi sve troškove pregleda.

(4) Kada se pregledom broda iz stavka 1. ovoga članka utvrde nedostatci, vlasniku broda ili osobi koja podnosi zahtjev za prvi upis utvrdit će se rok za otklanjanje uočenih nedostataka.

(5) Brod iz stavka 1. ovoga članka neće se smatrati prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova ako se po završetku pregleda i nakon proteka roka za otklanjanje pregledom uočenih nedostataka ne može potvrditi usklađenost sa svjedodžbama.

Brodice, čamci i jahte

Članak 53.

(1) U upisnik brodova ne može se upisati brodica, čamac i jahta duljine trupa do 24 metra koji su proizvedeni prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označeni CE oznakom sukladnosti sukladno primjenjivim zahtjevima Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, brodica, čamac i jahta duljine trupa do 24 metra, koji su proizvedeni prije 16. lipnja 2000. godine i koji nisu označeni CE oznakom sukladnosti, mogu se upisati u upisnik brodova nakon provedenog postupka ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje kojeg obavlja prijavljeno tijelo i dobivanja CE oznake sukladnosti.

POGLAVLJE III.
ODREĐIVANJE IMENA I OZNAKE OBJEKATA

Nadležnost

Članak 54.

(1) Ime, oznaku i luku upisa broda određuje tijelo nadležno za upis broda u upisnik brodova.

(2) Ime se određuje na temelju prijedloga vlasnika broda.

Određivanje imena rješenjem o prvom upisu

Članak 55.

(1) U postupku prvog upisa broda u upisnik brodova, ukoliko je zahtjev za prvi upis usvojen i ako ne postoje prepreke da se brodu dodijeli predloženo ime, ime broda određuje se rješenjem o prvom upisu.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima upisa broda u gradnji u upisnik brodova u gradnji.

Određivanje imena rješenjem o imenu

Članak 56.

(1) Iznimno od članka 54. ovoga Pravilnika, brodu, brodu unutarnje plovidbe i jahti duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg, koji plove u međunarodnoj plovidbi, može se rješenjem odrediti ime prije upisa u upisnik brodova.

(2) Rješenje o određivanju imena iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegovoga donošenja, ukoliko se brod, brod unutarnje plovidbe ili jahta ne upiše u upisnik brodova.

(3) Podnositelj zahtjeva za određivanje imena iz stavka 1. ovoga članka mora biti vlasnik broda, broda unutarnje plovidbe ili jahte.

(4) Zahtjev za određivanje imena iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati: ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv/tvrtku i sjedište podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva, tri prijedloga imena; osnovne tehničke karakteristike broda, broda unutarnje plovidbe ili jahte, namjenu, prethodno ime i/ili oznaku.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže presliku dokaza o vlasništvu.

Objekti unutarnje plovidbe koji moraju imati ime

Članak 57.

Brod unutarnje plovidbe i skela koji su upisani u upisnik brodova odnosno kojima je izdan privremeni upisni list moraju imati ime.

Dopuštena imena

Članak 58.

(1) Pomorskom objektu ili objektu unutarnje plovidbe ne može se odrediti ime koje je neprikladno iz moralnih, vjerskih ili povijesnih razloga ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.

(2) Samo brodu koji plovi u područjima kategorije »neograničena plovidba«, ne starijem od pet godina, može se odobriti ime Hrvatska.

(3) Ime objekta unutarnje plovidbe iz članka 57. ovoga Pravilnika može sadržavati najviše tri riječi, ne može se sastojati od kratica riječi i ne smije upućivati na vrstu i namjenu.

(4) Jahta može imati ime koje se sastoji od kratica riječi, a u dodatku imena može imati rimski ili arapski broj.

Oznaka luke upisa

Članak 59.

(1) Oznaka luke upisa sastoji se od dva slova.

(2) Popis oznaka luke upisa iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Oznake pomorskih objekata

Članak 60.

(1) Oznaka brodice za osobne potrebe sastoji se od oznake luke upisa i NIB-a, na primjer: »PU 123456«.

(2) Oznaka brodice za gospodarske namjene sastoji se od NIB-a i oznake luke upisa, na primjer: »123456 PU«.

(3) Oznaka javne brodice sastoji se od slova RH, NIB-a brodice i oznake luke upisa, na primjer: »RH 123456 PU«.

(4) Oznaka ribarskog broda sastoji se od oznake luke upisa, slova R i NIB-a, na primjer: »PU R 123456«.

(5) Oznaka tehničkog plovnog objekta sastoji se od oznake luke upisa, troslovne kratice koja upućuje na vrstu tehničkog plovnog objekta koja je navedena u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i NIB-a, na primjer: »PU TEG 123456«.

(6) Oznaka plutajućeg objekta sastoji se od oznake luke upisa, slova PLO i NIB-a, na primjer: »PU PLO 123456«.

(7) Oznaka nepomičnog odobalnog objekta sastoji se od oznake luke upisa, slova NOO i NIB-a, na primjer: »PU NOO 123456«.

Oznake objekata unutarnje plovidbe

Članak 61.

(1) Plutajući objekt unutarnje plovidbe i čamac koji su upisani u upisnik brodova moraju imati oznaku, a mogu imati i ime.

(2) Oznaka plutajućeg objekta sastoji se od sastoji se od oznake luke upisa, velikog slova P i NIB-a, na primjer: »OK P 123456«.

(3) Oznaka čamca za osobne potrebe sastoji se od oznake luke upisa i NIB-a, na primjer: »OK 123456«.

(4) Oznaka čamca za gospodarske namjene sastoji se od NIB-a i oznake luke upisa, na primjer: »123456 OK«.

(5) Oznaka javnog čamca sastoji se od slova RH, NIB-a čamca i oznake luke upisa, na primjer: »RH 123456 OK«.

(6) Oznaka pristana za privez čamca sastoji se od velikih slova »PČ« i evidencijskog broja iz pomoćnog popisa upisnika brodova iz članka 9. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

Određivanje oznake broda u gradnji

Članak 62.

(1) Oznaku broda u gradnji određuje brodograditelj ili brodogradilište.

(2) Oznaka broda u gradnji iz stavka 1. ovoga članka ne određuje se sukladno odredbama članka 60. i 61. ovoga Pravilnika.

ENI broj

Članak 63.

ENI broj se sastoji od osam arapskih brojeva, i to troznamenkastog broja »350« koji predstavlja kod dodijeljen Republici Hrvatskoj i peteroznamenkastog broja koji se generira upisom u upisnik brodova.

POGLAVLJE IV.
RJEŠAVANJE OSTALIH ZAHTJEVA ZA UPIS

Zajednička hipoteka

Članak 64.

(1) Za rješavanje uknjižbe ili predbilježbe zajedničke hipoteke na brodovima različitih luka upisa nadležna je lučka kapetanija koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda vodi glavni uložak.

(2) Nadležna lučka kapetanija provest će rješenje o upisu uknjižbe ili predbilježbe zajedničke hipoteke iz stavka 1. ovoga članka u ulošcima svih brodova bez obzira na njihove luke upisa.

Upis korisnika i brodara

Članak 65.

(1) Kada se u upisnik brodova upisuju podatci o brodaru ili korisniku brodice, čamca ili jahte, isti se upisuju zabilježbom u listu B.

(2) Upis brodara obavlja se temeljem ugovora o zakupu ili brodarskog ugovora u pisanom obliku.

(3) Upis korisnika brodice, čamca ili jahte obavlja se na temelju ugovora o leasingu koji udovoljava odredbama posebnog propisa koji uređuje leasing ili temeljem ugovora o zakupu u pisanom obliku, a za brodice i čamce koji se koriste za javnu namjenu temeljem sporazuma tijela javne vlasti u pisanom obliku.

(4) Ako primatelj leasinga objekt daje u zakup, u upisnik brodova upisat će se i primatelj leasinga i zakupoprimatelj.

Ponovni upis

Članak 66.

(1) Prilikom ponovnog upisa objekta u upisnik brodova donijet će se rješenje o ponovnom upisu sa svim podatcima i upisanim pravima iz upisnika s kojima je objekt prije bio upisan, a koji su važili u trenutku brisanja.

(2) Ako se bilo koji podatak iz stavka 1. ovoga članka koji se vodi u upisniku brodova u međuvremenu promijenio, u pogledu ažuriranja ovih podataka primijenit će se odredbe koje se odnose na prvi upis.

(3) Ako u upisniku brodova već postoji objekt s imenom pod kojim je bio upisan brisani objekt, kod ponovnog upisa primijenit će se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prvi upis u odnosu na ime.

(4) Ponovni upis može zahtijevati osoba koja je u trenutku brisanja bila upisana kao vlasnik ili je nasljednik upisanog vlasnika objekta u trenutku brisanja kao i osoba koja na temelju pravnog posla stječe vlasništvo od upisanog vlasnika ili nasljednika.

Izdavanje isprava ponovno upisanom brodu

Članak 67.

Ponovno upisanom objektu iz članka 66. ovoga Pravilnika izdat će se odgovarajuće isprave i knjige sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Pomorskog zakonika te Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda tek nakon što se temeljem provedenog izvanrednog pregleda utvrdi njegova sposobnost za plovidbu.

DIO PETI
IZDAVANJE ISPRAVA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Brodske isprave

Članak 68.

(1) Na temelju podataka upisanih u upisnik brodova izdaju se sljedeće brodske isprave:

1. upisni list

2. uvjerenje o najmanjem broju članova posade

3. Bunker, CLC, Wreck, i/ili PLR (Athens) svjedodžba

4. Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca – Dio I i

5. trajni zapis o brodu.

(2) Obrasci isprava iz stavka 1. ovoga članka, iz kojih je vidljiv i njihov sadržaj, objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

(3) Isprave iz stavka 1. ovoga članka izdaju se za pomorske objekte na hrvatskom i engleskom jeziku, a za objekte unutarnje plovidbe izdaju se na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Način izdavanja brodskih isprava

Članak 69.

(1) Isprava iz članka 68. stavka 1. točke 1. izdaje se u obliku elektroničke isprave svim pomorskim objektima i objektima unutarnje plovidbe, a isprava iz članka 64. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika svim pomorskim objektima i čamcima.

(2) Osim u elektroničkom obliku, isprave iz stavka 1. izdat će se u papirnatom obliku na zahtjev vlasnika.

(3) Isprave iz članka 64. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika izdaju se isključivo u papirnatom obliku.

(4) Smatrat će se da se elektroničke isprave iz stavka 1. ovoga članka nalaze na objektu i da su dostupne u svrhu provjere ako se mogu prikazati na zaslonu računalnih ili drugih elektroničkih uređaja.

(5) U slučaju nepodudaranja sadržaja elektroničke isprave i isprave na papiru mjerodavni su podatci na elektroničkoj ispravi.

Nestanak i oštećenje brodskih isprava

Članak 70.

(1) Nestanak ili znatno oštećenje isprava izdanih za brod koji plovi ili će ploviti u međunarodnoj plovidbi vlasnik ili brodar broda je dužan prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(2) Nadležna lučka kapetanija rješenjem će nestalu ili oštećenu ispravu poništiti i proglasiti nevažećom te izdati novu ispravu.

Privremene brodske isprave

Članak 71.

(1) Odredbe ovoga Poglavlja na odgovarajući način primjenjuju se na izdavanje privremenog upisnog lista i privremenog uvjerenja o najmanjem broju članova posade.

(2) Za izdavanje isprava iz stavka 1. ovoga članka postojećem brodu ili postojećoj jahti duljine veće od 24 metra, vlasnik je dužan priložiti dokaz o vlasništvu broda i potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti za upis u upisnik brodova iz članka 48. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
REGISTAR STATUSNIH PROMJENA

Sastav registra statusnih promjena

Članak 72.

(1) Registar statusnih promjena sastoji se od:

1. trajnog zapisa o brodu

2. izmjene trajnog zapisa o brodu i

3. popisa izmjena trajnoga zapisa o brodu.

(2) Registar statusnih promjena moraju imati svi putnički brodovi i teretni brodovi bruto tonaže 500 i više, koji plove u pomorskoj međunarodnoj plovidbi.

(3) Registar statusnih promjena izdaje se brodu iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev vlasnika ili kompanije koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću.

(4) Izvornik registra statusnih promjena mora se nalaziti na brodu i uvijek biti dostupan u svrhu provjere.

Trajni zapis o brodu

Članak 73.

(1) Trajni zapis o brodu izdaje se u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Trajni zapis o brodu izdaje nadležna lučka kapetanija.

(3) Jedan primjerak trajnog zapisa o brodu čuva se u nadležnoj lučkoj kapetaniji iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Brojčana oznaka trajnog zapisa o brodu ima neprekinuti slijed nezavisno od promjene zastave broda ili drugih statusnih promjena, osim u slučajevima iz članka 73. ovoga Pravilnika.

Izmjene trajnog zapisa o brodu

Članak 74.

(1) Izmjene trajnog zapisa o brodu unosi zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću.

(2) Prilikom unošenja izmjena trajnog zapisa o brodu za podatke koji se ne mijenjaju unosi se oznaka »n/c«.

(3) Izmjene trajnog zapisa o brodu prilažu se uz trajni zapis o brodu.

(4) Podatak o izmjenama trajnog zapisa o brodu unosi se u popis izmjena trajnog zapisa o brodu.

(5) Preslike izmjena trajnog zapisa o brodu zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužni su bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Izdavanje trajnog zapisa o brodu

Članak 75.

(1) Lučka kapetanija koja je zaprimila presliku izmjena trajnog zapisa o brodu izdat će, u roku ne duljem od tri mjeseca od datuma izmjene, novi trajni zapis o brodu koji brojčano slijedi prethodno izdani trajni zapis o brodu.

(2) Nadležna lučka kapetanija izdat će trajni zapis o brodu za brod koji je bio upisan u strani upisnik brodova, nakon što joj država čiju je zastavu brod vijao dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Izdavanje trajnog zapisa o brodu bez ranijih trajnih zapisa

Članak 76.

(1) Kada država čiju je zastavu brod vijao ne dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani u roku od tri mjeseca od datuma brisanja, nadležna lučka kapetanija izdat će trajni zapis o brodu temeljem zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazi na brodu.

(2) Lučka kapetanija dodijelit će trajnom zapisu o brodu iz stavka 1. ovoga članka brojčanu oznaku koja je za dva broja veća od brojčane oznake zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazio na brodu.

(3) Preslik zadnjeg trajnog zapisa o brodu zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužno je bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji na njen zahtjev.

(4) Lučka kapetanija naznačit će u polje napomena trajnog zapisa o brodu iz stavka 2. ovoga članka da država čiju je zastavu brod vijao nije dostavila preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Gubitak ili oštećenje isprava registra statusnih promjena

Članak 77.

U slučaju gubitka ili oštećenja cijelog ili dijela registra statusnih promjena, zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužna je bez odlaganja dostaviti pisani zahtjev za izdavanje preslika nadležnoj lučkoj kapetaniji s popisom izgubljenih ili oštećenih dokumenata.

Brisanje broda

Članak 78.

(1) Uz zahtjev za brisanje iz upisnika brodova broda iz članka 72. stavka 2. ovoga Pravilnika, radi upisa u strani upisnik brodova, podnositelj je dužan izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju o državi u čiji će upisnik brod biti upisan.

(2) Uz potvrdu o brisanju broda, lučka kapetanija izdat će i novi trajni zapis o brodu s naznakom datuma brisanja iz upisnika brodova.

(3) Kada je brod iz stavka 2. ovoga članka brisan, Ministarstvo će, u roku ne duljem od mjesec dana, dostaviti državi u čiji se upisnik brod upisuje preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili će izdati i dostaviti potvrdu da isti nisu bili izdani.

DIO ŠESTI
DOSTAVA

Vrste dostave

Članak 79

(1) Upravni akti (rješenja i zaključci) i ostali akti i isprave koji se donose u postupku vođenja upisnika brodova mogu se dostaviti:

1. elektroničkom dostavom putem osobnog ili poslovnog korisničkog pretinca

2. neposrednim uručenjem stranci

3. poštom i na drugi način sukladno odredbama propisa kojim se uređuje dostava u općem upravnom postupku ili

4. putem elektroničke oglasne ploče upisnika brodova.

(2) Dostava iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se obaviti i bez izričitog zahtjeva ili pristanka podnositelja zahtjeva za upis, a smatra se da je ista obavljena u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka te ima učinak osobne dostave.

(3) Dostava putem elektroničke oglasne ploče upisnika brodova obavlja se kada dostava nije moguća ili ju nije prikladno obaviti sukladno stavku 1. točkama 1., 2. i 3. ovoga članka.

DIO SEDMI
UVID U UPISNIK BRODOVA

Opća odredba

Članak 80.

(1) Uvid u stanje upisa u upisnik brodova moguće je:

1. neposrednim uvidom u pojedini uložak upisnika brodova

2. ishođenjem izvatka iz upisnika brodova ili potvrde o brisanju iz upisnika brodova

3. elektroničkom razmjenom podataka ili

4. uvidom u javno objavljene podatke iz upisnika brodova na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Uvid u stanje upisa u upisnik brodova iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se u skladu s odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka, propisa o tajnosti podataka te propisa o pravu na pristup informacijama.

Neposredni uvid u upisnik brodova

Članak 81.

(1) Lučka kapetanija dužna je, osobi koja to zahtijeva, omogućiti neposredni uvid o stanju upisa u ulošku upisnika brodova za određeni brod.

(2) Neposredni uvid o stanju upisa iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pomoćne popise iz članka 9. stavka 1. točaka od 3. do 9. ovoga Pravilnika.

(3) Uvid u zbirku isprava te izdavanje ispisa/preslika isprava koje se čuvaju u zbirci isprava dopustit će se vlasniku broda, osobi koja pribavi pisanu i ovjerenu suglasnost vlasnika broda, osobi koja sudskim putem dokaže postojanje pravnog interesa, na zahtjev suda, tijela državne uprave ili Državnog odvjetništva.

(4) Osoba koja sudskim putem dokazuje postojanje pravnog interesa prilaže presliku odluke suda kojom sud ovlašćuje ili nalaže toj osobi pribavljanje određene isprave iz zbirke isprava.

Izvadak iz upisnika brodova

Članak 82.

(1) Izvadak iz upisnika brodova može se izdati u obliku elektroničke isprave ili u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Izvadak iz stavka 1. ovoga članka sadrži naznaku o vrsti izvatka: izvatku na dan, izvatku za određeno vremensko razdoblje, povijesnom izvatku ili o potvrdi o vlasništvu i teretima.

(3) Izvadak na dan i potvrda o vlasništvu i teretima sadrže podatke upisane u ulošku koji važe u trenutku izdavanja izvatka, odnosno potvrde.

(4) Izvadak za određeno vremensko razdoblje sadrži podatke upisane u ulošku za određeno vremensko razdoblje.

(5) Povijesni izvadak sadrži podatke upisane u ulošku od dana upisa do trenutka izdavanja izvatka.

(6) Ako bi u izvatku trebalo prikazati podatke koji su upisani prije 1. siječnja 2014. godine za pomorske objekte, odnosno do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za objekte unutarnje plovidbe, isti se izdaje isključivo u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(7) Ako nije naznačeno koja se vrsta izvatka iz stavka 2. ovoga članka zahtijeva, smatra se da se zahtijeva izvadak na dan.

(8) Obrazac izvatka iz upisnika brodova i potvrde o vlasništvu i teretima objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Potvrda o brisanju iz upisnika brodova

Članak 83.

(1) Potvrda o brisanju iz upisnika brodova može se izdati u obliku elektroničke isprave ili u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Potvrda o brisanju iz upisnika brodova sadrži podatke koji su u trenutku izdavanja potvrde upisani u ulošku broda čije se brisanje zahtijeva.

(3) Ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugačiji zaključak, kada je zahtjev za izdavanje potvrde o brisanju zaprimljen elektroničkim putem ili je podnositelj u zahtjevu označio elektroničku adresu za dostavu, smatra se da se traži izdavanje potvrde o brisanju u obliku elektroničke isprave.

Elektronička razmjena podataka

Članak 84.

(1) Tijelo državne uprave i tijelo s javnim ovlastima ostvaruje uvid u podatke o stanju u upisniku brodova na temelju elektroničke razmjene podataka u realnom vremenu u skladu s odredbama posebnog propisa koji uređuje razmjenu podataka unutar državne informacijske infrastrukture.

(2) Tijelu iz stavka 1. ovoga članka koje nema uspostavljen sustav za elektroničku razmjenu podataka u realnom vremenu Ministarstvo će omogućiti neposredni uvid u podatke o stanju u upisniku brodova.

(3) Uvid u podatke o stanju u upisniku brodova omogućit će se na temelju posebnog sporazuma o suradnji kojeg Ministarstvo sklapa s tijelom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo Europskoj komisiji dostavlja podatke o ENI broju koji je određen brodu unutarnje plovidbe, uključujući i druge pripadajuće podatke koji su upisani u upisniku brodova kao i eventualne izmjene tih podataka.

Javna objava podataka na internetskim stranicama Ministarstva

Članak 85.

(1) Ministarstvo će na svojim internetskim stranicama omogućiti uvid u javno dostupne podatke iz upisnika brodova.

(2) Za upisanu brodicu i jahtu, osim javno dostupnih podtaka koji su upisani u upisnik brodova, na internetskim stranicama Ministarstva objavit će se i podatci o dospjelom i neplaćenom dugu po osnovi obračunate naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja odnosno obračunate naknade za upotrebu pomorskog dobra.

DIO OSMI
OZNAČAVANJE POMORSKIH OBJEKATA I OBJEKATA UNUTARNJE PLOVIDBE

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Ime, oznaka i luka upisa

Članak 86.

(1) Ime, oznaka i luka upisa moraju biti čitljivo ispisani velikim tiskanim slovima i latiničnim pismom, svijetlom bojom na tamnoj podlozi ili tamnom bojom na svijetloj podlozi.

(2) Visina znakova kojima su ispisani ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom broda i iznosi najmanje 20 centimetara, a njihova širina i debljina mora biti u skladu s visinom.

(3) Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.

(4) Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smiju biti izbrisani, oštećeni, prekriveni ili zaklonjeni.

Označavanje brodice i čamca koji pripadaju matičnom brodu

Članak 87.

Pomoćna brodica ili čamac, koja pripada matičnom brodu, mora biti označena riječima »pripadak« ili »t/t« i imenom ili oznakom broda kojem pripada, u skladu s odredbama ovoga dijela Pravilnika.

POGLAVLJE II.
OZNAČAVANJE POMORSKOG OBJEKTA

Označavanje broda i jahte

Članak 88.

(1) Ime broda ili jahte mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena broda ili jahte.

(3) Ime i luka upisa broda ili jahte s krstaškom krmom moraju biti ispisani na obje strane krme.

Označavanje ribarskog broda

Članak 89.

(1) Označavanje ribarskog broda, ribarske brodice duljine veće od 10 metara te brodice koja pripada matičnom ribarskom brodu obavlja se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011.

(2) Iznimno od odredbe članka 88. stavka 1. ovoga Pravilnika, ime i luka upisa ribarskog broda mogu biti ispisani na obje strane krme.

(3) Luka upisa iz stavka 2. ovoga članka mora biti ispisana ispod imena ribarskog broda.

(4) Na ribarskom brodu koji ima kormilarnicu – kabinu oznaka se mora ispisati i na krovu kormilarnice – kabine.

(5) Ribarska brodica duljine 10 metara i manja označava se u skladu se odredbama članka 91. ovoga Pravilnika.

Oznaka tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta

Članak 90.

(1) Oznaka tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta mora biti ispisana na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Kada objekt iz stavka 1. ovoga članka pored oznake ima i ime, isto mora biti ispisano na krmi, a luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena.

(3) Kada je objekt iz stavka 1. ovoga članka takve konstrukcije da nema pramac i krmu, oznaka i ime moraju biti ispisani na objektu na način da se mogu dobro uočiti s mora ili vode i iz zraka.

Označavanje brodice

Članak 91.

(1) Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice, a ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa.

(2) Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm i mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

Označavanje brodice za javnu namjenu

Članak 92.

Brodica za javnu namjenu mora imati na obje strane trupa ili nadgrađa ispisan naziv tijela koje je korisnik brodice, odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).

POGLAVLJE III.
OZNAČAVANJE OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE

Označavanje objekta unutarnje plovidbe

Članak 93.

Ime, oznaka i ENI broj objekta unutarnje plovidbe ispisuju se na način propisan odredbama posebnog propisa kojim se uređuje plovidba na unutarnjim vodama.

Označavanje čamca

Članak 94.

(1) Oznaka čamca mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela čamca, a ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa.

(2) Veličina slova i brojeva iz oznake čamca mora iznositi najmanje 10 cm i mora biti u razmjeru s veličinom čamca.

Označavanje čamca za javnu namjenu

Članak 95.

Čamac koji se koristi za javnu namjenu osim oznake mora imati na obje strane trupa ili nadgrađa ispisan naziv tijela koje je korisnik brodice ili čamca, odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postojeći upisnici i očevidnici

Članak 96.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje obveza vođenja glavnih knjiga upisnika i očevidnika koje su se vodile sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07, 132/07, 51a/13, 152/14 i 118/18).

(2) Dosadašnji redni broj uloška glavne knjiga iz stavka 1. ovoga članka zamijenit će se rednim brojem koji je identičan dodijeljenom NIB-u objektu unutarnje plovidbe koji je bio upisan u taj uložak.

(3) Sadržaj zbirke isprava koja se na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nalazi u nadležnoj lučkoj kapetaniji neće se prenositi u elektronski oblik, te se ista prilikom promjene luke upisa neće slati novoj luci upisa.

Postojeće oznake i ENI brojevi objekata unutarnje plovidbe

Članak 97.

(1) Svi ENI brojevi dodijeljeni objektima unutarnje plovidbe temeljem propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se i dalje koristiti.

(2) Sve oznake dodijeljene plutajućim objektima unutarnje plovidbe temeljem propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se i dalje koristiti, a promijenit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika u slučaju promjene luke upisa, namjene ili vrste objekta.

(3) Sve oznake dodijeljene brodovima unutarnje plovidbe bez vlastitog pogona temeljem propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se koristiti najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

(4) Vlasnik broda unutarnje plovidbe iz stavka 3. ovoga članka, kojem na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije određeno ime, dužan je podnijeti zahtjev za određivanje imena nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Postojeće isprave

Članak 98.

Isprave pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, izdane temeljem propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede i dalje, a zamijenit će se odnosno poništiti ili ukinuti prilikom prvog sljedećeg upisa u upisnik brodova.

Postojeći čamac

Članak 99.

Čamac koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika upisan u upisnik brodova može ploviti unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, nakon čega je vlasnik čamca dužan nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za promjenu vrste plovnog objekta i područja plovidbe u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti za plovidbu i područja plovidbe brodica, čamaca i jahti.

Ista imena

Članak 100.

(1) Ako u upisniku postoje dva broda ili dvije jahte s istim imenom odnosno dva broda unutarnje plovidbe ili dvije skele s istim imenom, ime će zadržati objekt koji ima stariji datum prvog upisa u upisnik.

(2) U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nadležna lučka kapetanija obavijestit će upisanog vlasnika objekta koji ima kasniji datum prvog upisa da je isti dužan podnijeti zahtjev za određivanjem novoga imena u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Ako vlasnik iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku ne podnese zahtjev za određivanjem novoga imena, nadležni inspektor sigurnosti plovidbe ili ovlašteni djelatnik donijet će rješenje o zabrani plovidbe do otklanjanja ovoga nedostatka.

Zahtjevi za upis koji nisu riješeni

Članak 101.

(1) Zahtjev za promjenu luke upisa, namjene i/ili objekata unutarnje plovidbe koji je zaprimljen do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji nije riješen, rješavat će se sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i ovoga Pravilnika kojima je uređen upis podataka u lista A.

(2) Zahtjev zaprimljen do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osim zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, rješavat će se u skladu s propisima koji su bili na snazi u trenutku predaje zahtjeva.

(3) Zahtjev iz ovoga članka koji nije evidentiran u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva treba se evidentirati u istom, najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uz naznaku datumom kada je zaprimljen.

Rješenje o imenu broda unutarnje plovidbe koji nije upisano u upisnik

Članak 102

Rješenje o imenu broda unutarnje plovidbe koji nije upisan u upisnik brodova doneseno prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti 31. prosinca 2024. godine.

Opunomoćenici stranih vlasnika

Članak 103.

(1) Opunomoćenici stranih fizičkih i pravnih osoba, vlasnika brodica, čamaca ili jahti koji su sukladno odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili upisani u odgovarajući upisnik, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, upisat će se po službenoj dužnosti u pomoćni popis upisnika brodova članka 9. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika: Imenik opunomoćenika.

(2) Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, strana fizička ili pravna osoba, vlasnik brodice, čamaca ili jahte dužan je uz zahtjev za upis u upisnik brodova bilo koje vrste, osim zahtjeva za brisanje iz upisnika, dostaviti i punomoć iz članka 26. ovoga Pravilnika, kada u upisniku brodova nema upisanog opunomoćenika ili ima upisanog opunomoćenika na temelju punomoći za primanje pismena, odnosno na temelju neke druge punomoći koja ne obuhvaća opseg punomoći iz članka 26. ovoga Pravilnika.

Ponovni upis

Članak 104.

Odredbe članka 66. i 67. ovoga Pravilnika primijenit će se za ponovni upis:

1. broda koji je brisan zato što je povučen iz plovidbe sukladno odredbama Pomorskog zakonika koje su važile do 31. prosinca 2019. godine

2. broda koji je brisan sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 17/19) i

3. objekta unutarnje plovidbe koji je brisan sukladno odredbi članka 366. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Oznake luka upisa

Članak 105.

Oznaka luke upisa iz Priloga 1. ovoga Pravilnika u kojoj se nalazi sjedište ukinute ustrojstvene jedinice Ministarstva nastavit će se i dalje koristiti.

Nadležnost lučkih kapetanija

Članak 106.

(1) Lučke kapetanije Sisak, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar započet će provedbu odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na upis pomorskih objekata, osim brodica, od 1. travnja 2024. godine.

(2) Lučke kapetanije Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Ploče i Dubrovnik započet će provedbu odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na upis objekata unutarnje plovidbe, osim čamaca, od 1. travnja 2024. godine.

Prestanak važenja propisa

Članak 107.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (»Narodne novine« br. 13/2020),

2. Pravilnik o dodjeljivanju imena oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 87/18),

3. Pravilnik o plutajućim objektima (»Narodne novine«, br. 72/15 i 83/15),

4. Pravilnik o upisu brodova (»Narodne novine«, br. 56/00) i

5. Pravilnik o čamcima (»Narodne novine«, br. 72/15, 81/15 i 91/16) u dijelu koji se odnosi na glavu V. i

6. odredba članka 1. stavka 1. točke 1., 2., 3, 5., 13. i točke od 16. do 20. Naredbe o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 124/15).

Stupanje na snagu

Članak 108.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 7. stavka 1. točke 9., članka 9. stavka 1. točke 4. i 9. i članka 85. stavka 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/22-03/49

Urbroj: 530-04-23-6

Zagreb, 24. listopada 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

OZNAKE LUKA UPISA
(članak 59. Pravilnika)

BakarBA
Baška
Biograd n/MBG
BolBO
Božava
CavtatCT
CresCS
CrikvenicaCK
DubrovnikDB
HvarHV
IstIT
JablanacJB
JelsaJL
KarlobagKB
Kaštela
Komiža
KorčulaKO
KraljevicaKR
KrkKK
LoparLO
Mali LošinjML
MalinskaMK
MakarskaMA
MetkovićMT
MilnaMN
Mošćenička DragaMD
MurterMU
NerezineNE
NovaljaNV
Novi VinodolskiNO
Novigrad (Dalmacija)NG
Novigrad (Istra)ND
Omiš
OmišaljOM
OpatijaOP
OrebićOR
OsijekOK
PagPG
PločePL
PorečPO
PrekoPR
Primošten
PrivlakaPV
PulaPU
PunatPN
RabRB
RabacRC
Raša – Trget
RijekaRK
RogačRO
RogoznicaRG
RovinjRV
SaliSA
SenjSE
SilbaSL
SisakSK
SlanoSO
Slavonski BrodSB
SobraSR
SplitST
Stari GradSG
StarigradSD
StonSN
Sućuraj
SumartinSM
SupetarSU
SusakSS
Sveti JurajSJ
ŠibenikŠB
ŠiloŠL
TisnoTI
TrogirTG
TrpanjTP
TrstenikTT
UbliUB
UmagUM
UnijeUN
Varaždin
Vela LukaVL
VisVS
VodiceVD
VukovarVK
ZadarZD


PRILOG 2.

KRATICE NAZIVA TEHNIČKIH PLOVNIH OBJEKATA
(članak 60. stavak 5. Pravilnika)

JaružaloJAR
KlapetaKLA
PrevrtaljkaPRV
TeglenicaTEG
Ploveća dizalicaDIZ
Pomični odobalni objekt za bušenje podmorjaMODU
Plovni objekt za proizvodnju i skladištenje tekućih teretaFPSO
Plovni objekt za skladištenje tekućih teretaFSU
Plovni objekt za skladištenje i ponovno ukapljivanje plinaFSRU.