Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1809

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 83. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17.- ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23., 50/23.-ispravak i 58/23.) u tablici »II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija« iz članka 63. stavka 2. iza šifre OM122 dodaje se nova šifra OM307 sa sljedećim podacima:

»

OM307Zbrinjavanje životno ugoženog pacijenta u ordinaciji opće medine1može se obračunati samo jednom u danu za istu osiguranu osobu uz dokumentiranje u medicinskoj dokumentacijiK3,00

«.

Članak 2.

U članku 70. u tablici »II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija« iza šifre PD117 dodaje se nova šifra PD176 sa sljedećim podacima:

»

PD176Zbrinjavanje životno ugoženog pacijenta u ordinaciji zdravstvene zaštite predškolske djece1može se obračunati samo jednom u danu za istu osiguranu osobu uz dokumentiranje u medicinskoj dokumentacijiK3,00

«.

Članak 3.

U članku 84.u tablici »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« iza šifre DM468 dodaje se nova šifra DM469 sa sljedećim podacima:

»

DM469Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti0,58

«.

Članak 4.

U tablici iz članka 89. stavka 3. podaci pod šifrom LAB02 mijenjaju se i glase:

»

2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska
dijagnostika
Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14, Dg.O24, R73)7,43

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima u eurimaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.136.556,890,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.127.141,060,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.70.448,930,23 eura po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.61.186,17 
1 dr. med.89.123,81 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.118.990,51 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.176.687,34 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.87.934,980,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz1 dr. med.89.180,32 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije96.883,84** 

*Plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog pravilnikom kojim se uređuju minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** Plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«


Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/220

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 16. listopada 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.