Pravilnik o izmjeni Pravilnika o žigu

NN 137/2023 (15.11.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o žigu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

1866

Na temelju članka 140. Zakona o žigu (»Narodne novine«, broj 14/19.) glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ŽIGU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o žigu (»Narodne novine«, broj 14/19.) naslov iznad članka 32. mijenja se i glasi: »Podnošenje prijave i drugih zahtjeva i podnesaka elektroničkim putem«

(2) Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za registraciju žiga i drugi zahtjevi i podnesci u jednostranačkom postupku registracije i održavanja žiga u vrijednosti te zahtjevi i podnesci u dvostranačkim postupcima povodom prigovora, opoziva ili prijedloga za proglašenje žiga ništavim, mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem odgovarajuće elektroničke usluge Zavoda.

(2) Zavod na svojoj mrežnoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave i drugih zahtjeva i podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj koji iste želi podnijeti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave i drugih zahtjeva i podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate, sukladno propisima o elektroničkom poslovanju, koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava i drugi zahtjevi i podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran kvalificirani elektronički potpis podnositelja, odnosno napredni elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno drugom zahtjevu ili podnesku podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju u korisnički pretinac u okviru Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava, s naznačenim privremenim identifikacijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave odnosno drugog zahtjeva ili podneska.

(6) Ako se prijava odnosno drugi zahtjevi ili podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se uz njih prilažu. Prijave odnosno drugi zahtjevi ili podnesci dostavljeni elektroničkim putem potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom, odnosno naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu, smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno druge zahtjeve ili podneske dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/2023-004/001

Urbroj: 559-01/1-23-008

Zagreb, 10. studenoga 2023.

Glavna ravnateljica
mr. sc. Ljiljana Kuterovac, v. r.