Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije

Ministarstvo kulture

2165

Na temelju članka 19. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19 i 114/22), ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA OSNIVANJE I ODREĐIVANJE VRSTE MUZEJA, ZA NJIHOV RAD TE ZA SMJEŠTAJ I ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se stručni i tehnički standardi za osnivanje muzeja, muzeja vjerske zajednice, muzeja zajednice, ekomuzeja, galerije i samostalne zbirke (u daljnjem tekstu: muzeji), za određivanje vrste muzeja s obzirom na vrstu građe i područje na kojem obavlja temeljnu djelatnost, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski spol.

Obveznost standarda

Članak 2.

(1) Postojanje uvjeta za osnivanje muzeja propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje ministarstvo nadležno za kulturu sukladno Zakonu o muzejima po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća.

(2) Muzeji su dužni pridržavati se standarda utvrđenih Zakonom o muzejima i ovim Pravilnikom, a njihovi osnivači dužni su osigurati potrebna sredstva.

II. VRSTE MUZEJA

Kriteriji za određivanje vrste muzeja

Članak 3.

(1) Muzeji prema značenju i vrijednosti građe te teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti mogu biti nacionalni, regionalni i lokalni bez obzira na osnivača, a prema vrsti građe mogu biti opći i specijalizirani.

(2) Vrstu muzeja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hrvatsko muzejsko vijeće na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja.

(3) Troškove vezane za rad stručnog povjerenstva iz stavka 2. ovog članka snosi ministarstvo nadležno za poslove kulture, sukladno članku 37. Zakona o muzejima.

(4) Podatak o vrsti muzeja upisuje se u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj koji se vodi pri Muzejskome dokumentacijskom centru.

Nacionalni muzej

Članak 4.

(1) Nacionalni muzej obavlja muzejsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i ima muzejsku građu i dokumentaciju koja je od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku kao dio nacionalne i općeljudske baštine.

(2) Nacionalni muzej ima muzejsku građu i dokumentaciju od osobitog značenja za povijest, kulturu, prirodu, znanost i tehniku Republike Hrvatske.

Regionalni muzej

Članak 5.

Regionalni muzej obavlja muzejsku djelatnost na području jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ima muzejsku građu i dokumentaciju koja je od osobitog značaja za to područje.

Lokalni muzej

Članak 6.

Lokalni muzej obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području i ima muzejsku građu i dokumentaciju koja je od osobitog značaja za jednu ili više jedinica lokalne samouprave.

Opći muzeji

Članak 7.

Opći muzej ima najmanje dvije raznorodne zbirke muzejskih predmeta koje predstavljaju kulturno-povijesne, umjetničke, znanstveno-tehničke, prirodne i/ili druge značajke teritorija za koji je muzej osnovan.

Specijalizirani muzeji

Članak 8.

(1) Specijalizirani muzeji imaju najmanje jednu zbirku muzejskih predmeta od interesa za jednu ili više srodnih temeljnih znanstvenih i umjetničkih disciplina ili jednu ili više specifičnih ljudskih djelatnosti.

(2) Specijalizirani muzeji su arheološki, etnografski, muzeji znanosti i tehnike, povijesni, prirodoslovni, umjetnički i muzeji primijenjenih umjetnosti te ostali specijalizirani muzeji.

(3) Arheološki muzeji imaju zbirke i dokumentaciju arheološke građe pretpovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog i novovjekovnog razdoblja domaćeg ili stranog podrijetla, a prema potrebi i pojedine skupine srodne relevantne građe.

(4) Etnografski muzeji imaju zbirke i dokumentaciju koje se odnose na materijalnu i nematerijalnu kulturu svakodnevice u prošlosti i sadašnjosti, hrvatskog, europskog i izvaneuropskog sociokulturnog konteksta.

(5) Muzeji znanosti i tehnike imaju zbirke i dokumentaciju iz područja znanstvenih i tehničkih dostignuća.

(6) Povijesni muzeji imaju zbirke i dokumentaciju koje prate povijesni razvitak države, regije ili jedinice lokalne samouprave u određenom razdoblju ili obrađuju određeni povijesni događaj ili proces, a uključuju i memorijalne muzeje, vojne muzeje, muzeje povijesnih postrojbi, muzeje povijesnih osoba i povijesne lokalitete (zgrade, područja).

(7) Prirodoslovni muzeji su muzeji koji imaju zbirke prirodnina i dokumentaciju iz područja prirodnih znanosti.

(8) Umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti jesu muzeji koji imaju zbirke i dokumentaciju iz područja umjetnosti i primijenjenih umjetnosti, a mogu biti muzeji pojedinih umjetničkih vrsta, poput muzeja likovnih umjetnosti, fotografije, filma, arhitekture, kazališta, dizajna, kostima, književnosti, glazbe, umjetničkog obrta i slično ili muzeji pojedinih umjetničkih razdoblja.

(9) Ostali specijalizirani muzeji jesu oni koji ne pripadaju nijednoj od prethodno navedenih vrsta, a posjeduju zbirke od interesa drugih znanstvenih disciplina ili su vezani uz neku specifičnu ljudsku djelatnost.

Muzej zajednice, ekomuzej i samostalna zbirka

Članak 9.

Muzej zajednice, ekomuzej i samostalna zbirka jesu modeli održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom koji koriste mehanizme partnerstva, umrežavanja i/ili baštinskog aktivizma u svrhu cjelovitog pristupa očuvanju, interpretaciji i prezentaciji baštine na određenom području, a mogu biti opći i specijalizirani ovisno o vrsti baštine koju čuvaju, interpretiraju i prezentiraju.

Galerija

Članak 10.

Galerija je pravna osoba ili ustrojstvena jedinica unutar pravne osobe koja u pravilu nema vlastitu muzejsku građu i obavlja muzejsku djelatnost prezentiranjem javnosti civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih dobara te prirodnina.

III. UVJETI ZA OSNIVANJE MUZEJA

Muzejska građa i muzejska dokumentacija

Članak 11.

(1) Muzejsku građu čine sva civilizacijska, kulturna materijalna i nematerijalna dobra i dijelovi prirode u muzeju koja su dio nacionalne i općeljudske baštine te je ista dio javnog naslijeđa povjerenog muzejima koji upravljaju njome, a navedeno upravljanje mora biti rukovođeno javnim interesom.

(2) Muzejska zbirka je skup inventariziranih muzejskih predmeta, sistematiziran i obrađen na stručan način, povezanih po jednoj ili više značajki kulturnih, prirodnih, povijesnih, znanstvenih ili umjetničkih vrijednosti.

(3) Studijska zbirka je dio muzejske građe namijenjene izučavanju i znanstvenomu istraživanju.

(4) Sve muzejske i studijske zbirke čine fundus muzeja.

(5) Muzej vodi muzejsku dokumentaciju sukladno ovom i pravilniku kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.

(6) Muzejska građa i dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

Prikupljanje i pribavljanje muzejske građe

Članak 12.

(1) Prikupljanje i pribavljanje muzejske građe obavlja se u skladu sa Zakonom o muzejima, drugim pravnim propisima Republike Hrvatske, međunarodnim propisima koje je prihvatila Republika Hrvatska i u skladu s politikom skupljanja i etičkim kodeksima muzejske struke.

(2) Pribavljanje građe pravnim poslom mora se temeljiti na pisanom ugovoru ili drugoj ispravi o prijenosu vlasništva, pravu iskorištavanja autorskog djela ili drugoj dopuštenoj pravnoj osnovi.

Politika skupljanja

Članak 13.

(1) Svaki muzej dužan je donijeti i objaviti na svojim mrežnim stranicama politiku skupljanja građe za razdoblje od pet godina.

(2) Politika skupljanja građe temelji se na poslanju muzeja i određuje koje vrste građe muzej prikuplja i s kojeg zemljopisnog područja, a sadržava sve postupke, kriterije i prioritete koje muzej namjerava primijeniti pri skupljanju i otpisu građe.

(3) Prilikom izrade Politike skupljanja građe potrebno je voditi računa da uključivanje predmeta u muzejsku zbirku doprinosi novim spoznajama i prijenosu znanja u skladu s povijesnom, estetskom, znanstvenoistraživačkom ili društvenom vrijednošću kao dijela kulturne baštine.

(4) Politiku skupljanja građe donosi ravnatelj muzeja, odnosno voditelj muzeja u sastavu, uz prethodno mišljenje stručnog vijeća muzeja, odnosno stručnih muzejskih djelatnika ako muzej nema stručno vijeće.

(5) Prikupljanje i pribavljanje muzejske građe mora se obavljati sustavno, prema objektivnim, racionalnim, stručnim i znanstvenim i etičkim kriterijima, te treba služiti sadašnjem i budućem interesu istraživanja, zaštite i prezentiranja građe.

(6) U muzejske zbirke ne mogu ulaziti predmeti koji su prikupljeni i pribavljeni na nezakonit način ili postoji sumnja u zakonitost njihovog podrijetla.

(7) Pri prikupljanju i pribavljanju muzejske građe primjenjuju se propisi kojima se uređuju autorska prava i srodna prava te vlasništvo i druga stvarna prava.

Obveznost suradnje pri skupljanju

Članak 14.

(1) Muzeji su dužni međusobno surađivati pri prikupljanju muzejske građe djelujući u skladu sa svojim poslanjem, teritorijalnim područjem obavljanja svoje djelatnosti i odrednicama svojih politika.

(2) Muzeji u pravilu neće prikupljati građu posebnog lokalnog i područnog (regionalnog) podrijetla iz područja skupljanja nekog drugog muzeja.

(3) Muzeji ne smiju, osim u iznimnim slučajevima, prikupljati građu koju neće moći dokumentirati, konzervirati, čuvati ili izlagati na prikladan način.

(4) O svim prijeporima u provođenju politike skupljanja građe može se zatražiti mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.

Terensko istraživanje

Članak 15.

Terensko istraživanje i prikupljanje građe mora se izvoditi na način da svi sudionici djeluju stručno i odgovorno te u skladu s politikom skupljanja građe i definiranim područjem na kojem djeluju, sukladno propisima.

Stručna obrada muzejskih predmeta

Članak 16.

(1) Muzeji provode stručnu obradu muzejskih predmeta u skladu s pravilnikom kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.

(2) Skrb o muzejskim zbirkama mora biti povjerena stručnim djelatnicima odgovarajućeg znanja i vještina.

(3) Muzejska zbirka mora biti planirana politikom skupljanja građe i obrađena te dostupna na način da pridonosi izgradnji društva znanja.

Skrb o muzejskoj građi

Članak 17.

(1) Muzej skrbi o muzejskoj građi te istu mora učiniti dostupnom izlaganjem u stalnom postavu, (stalnoj izložbi) ili organiziranjem povremenih izložbi.

(2) Za glavnu muzeološku koncepciju novog stalnog postava i za izmjene stalnog postava u obuhvatu većem od 30 % potrebno je pribaviti mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.

(3) Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava, odnosno izmjenu ili dopunu postojećeg stalnog postava, izrađuju stručni djelatnici muzeja prema stručnim uputama objavljenima na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra i Ministarstva.

(4) Glavnu muzeološku koncepciju stalnog postava, odnosno izmjenu ili dopunu postojećeg stalnog postava, izrađuju stručni djelatnici muzeja i/ili, prema potrebi, vanjski stručni suradnici, sukladno stručnim uputama objavljenima na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra i Ministarstva.

Jednaka dostupnost muzejske građe

Članak 18.

Muzejska građa o kojoj muzej skrbi treba biti jednako dostupna svima putem izložbenih, izdavačkih, edukativnih aktivnosti koje pridonose podizanju svijesti o važnosti baštine i njezina očuvanja.

Preventivne mjere zaštite

Članak 19.

(1) Muzeji su dužni provoditi preventivne mjere zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije.

(2) Preventivne mjere zaštite obuhvaćaju osiguranje primjerenih mikroklimatskih uvjeta (temperature i relativne vlažnosti zraka), svjetlosnih uvjeta (zračenja), uništavanja štetočina, prevenciju djelovanja štetnih tvari, kontrolu pristupa i ostale preventivne postupke.

(3) O preventivnim mjerama zaštite muzejske građe muzej provodi kontinuiranu edukaciju muzejskih djelatnika i korisnika.

Digitalizacija muzejskih predmeta

Članak 20.

(1) Obvezna mjera zaštite je digitalizacija svakog muzejskog predmeta te inventarnih knjiga muzejskih predmeta kao i ostale muzejske dokumentacije u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju i internim dokumentom o prioritetima digitalizacije.

(2) Muzeji su dužni redovito provoditi sigurnosnu zaštitu digitalnih zapisa radi osiguravanja njihove trajnosti, u skladu s razvojem tehnologije.

IV. PROSTOR, OPREMA I SREDSTVA ZA RAD MUZEJA

Muzejski prostori

Članak 21.

(1) Muzejska djelatnost obavlja se u zatvorenim i na otvorenim prostorima.

(2) Muzejski prostori dijele se prema namjeni i prema režimu pristupa.

(3) Kriteriji za određivanje namjene prostora i režima pristupa u muzejima jesu opseg i vrsta muzejske građe i muzejske dokumentacije, muzeološka koncepcija, broj i struktura muzejskih djelatnika, mjesto u Sustavu muzeja Republike Hrvatske, ustrojeni odjeli knjižnice, arhiva, restauratorske i preparatorske radionice i dr.

(4) Odnos veličine prostora prema namjeni razrađuje se u skladu s opsegom i vrstom muzejske građe i muzejske dokumentacije, muzeološkom koncepcijom stalnog postava i aktivnostima pojedinog muzeja.

(5) Prilikom planiranja i obnove muzeja potrebno je osigurati da osobe s posebnim potrebama imaju nesmetan pristup muzejskom prostoru.

Namjena muzejskih prostora

Članak 22.

Prema namjeni muzejski se prostori dijele na:

– čuvaonicu: zatvorenu, poluotvorena, otvorenu, studijsku i trezor

– izložbeni prostor: za stalne i povremene izložbe

– prostor za muzejsku dokumentaciju: čuvaonicu muzejske dokumentacije

– prostore za stručna i znanstvena istraživanja

– prostor za edukativni rad: radionicu, igraonicu, predavaonicu

– restauratorsku i preparatorsku radionicu: prema vrsti materijala

– prostor za prijam građe i manipulaciju njome

– knjižnicu

– prostor za rad s korisnicima: čitaonicu s pristupom informacijsko-dokumentacijskom sustavu

– prostor za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

– prostor za prijam novih predmeta (karantena)

– radionicu za tehničku pripremu izložbi

– fotografski studio

– prijamne prostore: ulazni, informativni punkt, garderobu, sanitarni čvor

– radne sobe: za stručne tehničke djelatnike, upravu muzeja i administraciju

– pismohranu

– prodajne i ugostiteljske prostore

– ostale prostorije.

Obvezan prostor

Članak 23.

(1) Za obavljanje muzejske djelatnosti, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, muzej mora imati primjereno opremljene prostore u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe i muzejske dokumentacije te u skladu s brojem zaposlenih djelatnika, i to:

– prostor za čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije

– izložbeni prostor

– prijamni prostor i ostale potrebne prostore za korisnike (garderoba i sanitarni čvor)

– prostore za provedbu zaštite, prijam građe i manipulaciju njome

– prostore za stručno, tehničko i administrativno osoblje

– ostale specifične prostore od značenja za obavljanje muzejske djelatnosti.

(2) Na muzejske prostore primjenjuju se tehničke mjere zaštite zgrada koje obuhvaćaju postavljanje odgovarajućih sigurnosnih sustava za slučaj provale, požara, poplava i drugih incidenata/katastrofa prema posebnim propisima.

(3) Muzej mora raspolagati informacijskim sustavom za inventarizaciju i upravljanje muzejskom građom u skladu sa stručnim standardima.

(4) Muzej mora imati ažurno mrežno mjesto preko kojeg korisnicima i posjetiteljima osigurava dostupnost minimalnih osnovnih podataka: kontaktne podatke, podatke o muzeju i radnom vremenu, osnovne podatke o muzejskoj građi te digitalni institucijski repozitorij.

(5) Muzej donosi pravilnik kojim uređuje uvjete i režim pristupa muzejskim prostorima.

Pristup korisnika prostoru

Članak 24.

(1) Prema režimu pristupa korisnika muzejski se prostori dijele na otvorene, poluotvorene i zatvorene.

(2) Otvoreni prostori dostupni su svim korisnicima, a čine ih izložbeni prostor, prodajni i ugostiteljski prostor, prostor za edukativni rad, čitaonica s pristupom informacijsko-dokumentacijskom sustavu.

(3) Poluotvoreni prostori dostupni su korisnicima samo uz nadzor ovlaštenog muzejskog osoblja, a čine ih studijska čuvaonica, restauratorska i/ili preparatorska radionica, knjižnica, radne sobe, prostor za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, prostor za prijam nove građe, radionica za tehničku pripremu izložbi, fotografski studio te čuvaonice koje su osmišljene za posjet publike uz nadzor muzejskog osoblja.

(4) Zatvoreni prostori dostupni su samo ovlaštenim muzejskim djelatnicima, a čine ih čuvaonica muzejske građe, čuvaonica muzejske dokumentacije i prostor za tehničko održavanje i zaštitu.

Oprema

Članak 25.

(1) Muzej mora imati odgovarajuću opremu koja osigurava uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti, s obzirom na namjenu prostorija i režim dostupnosti te mjesto u Sustavu muzeja Republike Hrvatske.

(2) Oprema u prostorima u kojima se čuva i izlaže muzejska građa i muzejska dokumentacija mora biti u skladu s potrebama provođenja mjera preventivne zaštite, protuprovalne zaštite, zaštite od požara i potresa te zaštite na radu.

Prostori u muzejima

Članak 26.

(1) Za obavljanje djelatnosti nacionalni i regionalni muzeji te matični muzeji prve i druge razine moraju imati primjereno opremljene prostore, u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe te s brojem zaposlenih djelatnika:

– čuvaonicu za muzejsku građu

– prostor za prijam novih predmeta (karantena)

– zasebni prostor za uvid u muzejsku građu

– zasebnu čuvaonicu za muzejsku dokumentaciju

– zasebni prostor za korištenje muzejske dokumentacije

– izložbeni prostor za stalne izložbe

– izložbeni prostor za povremene izložbe

– prostor za edukativni rad

– restauratorsku radionicu

– prostor za prijam građe i manipulaciju njome

– fotografski studio

– pismohranu

– radionicu za tehničku pripremu izložbi

– prijamne prostore: ulazni i informativni punkt

– radne sobe: za stručno i tehničko osoblje i administraciju.

(2) Za obavljanje djelatnosti lokalni muzeji moraju imati primjereno opremljene prostore u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe te s brojem zaposlenih djelatnika:

– čuvaonicu za muzejsku građu

– izložbeni prostor

– prostor za muzejsku dokumentaciju

– prostor za prijam građe i manipulaciju njome

– prostor za rad s korisnicima

– prostor za stručno i tehničko osoblje

– prijamne prostore: ulazni, informativni punkt, garderobu, sanitarni čvor

– ostale specifične prostore od značenja za obavljanje muzejske djelatnosti.

(3) Muzej zajednice, ekomuzej i samostalna zbirka moraju imati primjereno opremljene prostore u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe te s brojem zaposlenih djelatnika:

– čuvaonicu za muzejsku građu

– izložbeni prostor

– prostor za muzejsku dokumentaciju

– prostor za stručno osoblje

– prijamne prostore: ulazni, informativni punkt, garderobu, sanitarni čvor.

(4) Muzej vjerske zajednice mora imati primjereno opremljene prostore u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe te brojem stručnih djelatnika:

– čuvaonicu za muzejsku građu

– izložbeni prostor

– prostor za muzejsku dokumentaciju

– prostor za stručno osoblje.

(5) Galerija mora imati primjereno opremljene prostore u skladu s vrstom i opsegom muzejske građe koju prezentira te s brojem zaposlenih djelatnika:

– prostor za prijam građe i manipulaciju njome

– izložbeni prostor

– prostor za muzejsku dokumentaciju

– prostor za stručno osoblje

– prijamne prostore: ulazni, informativni punkt, garderobu, sanitarni čvor

– galerija koja ima muzejsku građu mora imati prostor sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka.

V. STRUČNI MUZEJSKI DJELATNICI

Stručni muzejski djelatnici

Članak 27.

(1) Muzejsku djelatnost obavljaju stručni muzejski djelatnici koji su stekli odgovarajuća stručna muzejska zvanja sukladno pravilniku kojim se uređuju stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj djelatnosti.

(2) Struktura potrebnih stručnih muzejskih djelatnika i drugih muzejskih djelatnika u muzejima određuje se ovisno o vrsti muzeja, opsegu i vrsti muzejske građe i muzejske dokumentacije, mjestu u Sustavu muzeja Republike Hrvatske te unutarnjem ustrojstvu.

(3) U nacionalnom muzeju stručne poslove obavlja najmanje:

– 7 djelatnika sa stečenim stručnim zvanjem: kustosa, višeg kustosa, višeg kustosa pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika, muzejskog savjetnika pedagoga, muzejskog savjetnika dokumentarista

– 1 restaurator

– 2 restauratora – tehničara

– 2 muzejska tehničara ili preparatora.

(4) U regionalnom muzeju stručne poslove obavlja najmanje:

– 3 djelatnika sa stečenim stručnim zvanjem: kustosa, višeg kustosa, višeg kustosa pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika, muzejskog savjetnika pedagoga, muzejskog savjetnika dokumentarista

– 1 restaurator

– 1 muzejski tehničar, restaurator – tehničar ili preparator.

(5) U lokalnom muzeju stručne poslove obavlja najmanje:

– 1 kustos

– 1 muzejski tehničar ili restaurator – tehničar.

(6) U muzeju zajednice, ekomuzeju i samostalnoj zbirci te galeriji koja djeluje na lokalnoj razini stručne poslove obavlja najmanje:

– 1 kustos.

(7) U muzeju vjerske zajednice koji djeluje na lokalnoj razini za stručne poslove osigurava se rad najmanje:

– 1 kustosa i to minimalno 40 sati mjesečno.

(8) Matični muzeji prve razine imaju jednog višeg kustosa ili muzejskog savjetnika koji obavlja i poslove matičnosti u skladu s Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske.

Obrazovanje djelatnika

Članak 28.

Muzej je dužan osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u svrhu obavljanja muzejske djelatnosti u skladu s profesionalnim stručnim standardima, zakonskim propisima, etikom muzejske struke i svojim materijalnim mogućnostima.

VI. PLAN RADA I RAZVITKA MUZEJA

Sadržaj plana

Članak 29.

Plana rada i razvitka muzeja obvezno sadržava viziju i poslanje muzeja, kratkoročni i srednjoročni plan skupljanja, obrade, čuvanja, zaštite i prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, plan programskih aktivnosti, plan izrade i/ili osuvremenjivanja stalnog postava, plan digitalizacije muzejske građe i dokumentacije, plan režima pristupa u muzeju, okvirni financijski plan, djelovanje Muzeja u zajednici, plan razvoja publike te razvitak ljudskih i infrastrukturnih potencijala.

Upis i brisanje muzeja iz Upisnika muzeja

Članak 30.

(1) Muzej je dužan svakih deset godina dostavljati izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje sadržava podatke ispunjava li muzej uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti, kao i podatke iz članka 31. ovog Pravilnika.

(2) Ako se utvrdi da muzej ne ispunjava uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti propisane ovim Pravilnikom i Zakonom o muzejima, pokrenut će se postupak za brisanje muzeja iz upisnika uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.

VII. JAVNOST RADA MUZEJA

Osiguranje javnosti rada

Članak 31.

(1) Muzejska djelatnost obavlja se kao javna služba te je rad Muzeja javan.

(2) Muzej je dužan javno istaknuti radno vrijeme i vrijeme kada je otvoren za korisnike i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama.

(3) Muzeji moraju biti otvoreni za posjetitelje najmanje sedam mjeseci (1120 sati) godišnje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Muzeji su dužni uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 33.

Muzeji su dužni u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog Pravilnika usvojiti Politiku skupljanja građe iz članka 13. ovog Pravilnika.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (»Narodne novine«, broj 30/06).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-05/23-01/0122
Urbroj: 532-02-03-01/1-23-2
Zagreb, 5. prosinca 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.