Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

174

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 82. stavka 11. i 12. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 58/22) u članku 3. stavku 1. na kraju stavka točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »na najmanje pola radnog vremena.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu u punom radnom vremenu.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Iznimno, ovlaštenje se može izdati ako su stručnjaci zaštite na radu iz stavka 2. i 3. ovoga članka zaposleni na 3,4 sata dnevno i istovremeno korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(5) Stručnjaci zaštite na radu iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka kao nositelji ovlaštenja, mogu biti upisani u Informacijski sustav zaštite na radu u smislu odredbi ovoga članka, od strane samo jedne ovlaštene osobe.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika i stručnjaci zaštite na radu iz stavka 3. ovoga članka moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ili medicinskih znanosti te su stručnjaci zaštite na radu (opći i posebni dio).

(2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika i stručnjaci zaštite na radu iz stavka 3. ovoga članka su osobe s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu u punom radnom vremenu.

(3) Ovlaštena osoba može uz stručnjake zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika, u Informacijski sustav zaštite na radu, u smisli odredbi navedenih članaka ovoga Pravilnika, upisati i stručnjake zaštite na radu koji su zaposleni u polovici punog radnog vremena (20 sati tjedno) i istovremeno korisnici mirovine prema općem propisu o mirovinskom osiguranju, odnosno stručnjake zaštite na radu koji su zaposleni na 3,4 sata dnevno i istovremeno korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(4) Radno iskustvo u području zaštite na radu, u smislu odredbi ovoga Pravilnika je:

1. rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu nakon položenog općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

2. rad na poslovima inspektora rada u području zaštite na radu

3. rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

(5) Stručnjaci zaštite na radu za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika moraju imati osnovna andragoška znanja koja se dokazuju ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove ako su ta znanja stekli tijekom studija.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postupci, uvjeti i metode u Poslovniku iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti izrađeni u skladu s normom HNR ISO 10013 – Smjernice za dokumentirane informacije, te uputama Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 9. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Službenici Sektora za zaštitu na radu Ministarstva i inspektori rada Državnog inspektorata u području zaštite na radu imaju pravo pristupa i korištenja Informacijskog sustava zaštite na radu.

(8) Radnici ovlaštenih osoba za zaštitu na radu imaju pravo pristupa i korištenja Informacijskog sustava zaštite na radu u okviru dobivenog ovlaštenja.

(9) Osobe određene za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca, koordinatori zaštite na radu te obrazovni suradnici imaju pravo pristupa i korištenja Informacijskog sustava zaštite na radu u dijelu koji se odnosi na iste.«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. rješenje o statusu korisnika mirovine prema općem propisu o mirovinskom osiguranju odnosno rješenja o statusu korisnika mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata«.

Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točkama 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ako se utvrdi nesrazmjer u odnosu na iskazane obavljene poslove zaštite na radu i radno vrijeme u kojemu su zaposleni stručnjaci zaštite na radu ovlaštene osobe na obavljanju tih poslova«.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točkama 9. i 10.

Dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. ako ovlaštena osoba odbija provođenje nadzora ili revizije, ako ne osigura prikladne uvjete za rad Povjerenstva, ili ne surađuje s Povjerenstvom tijekom provođenja postupka nadzora ili revizije na način da onemogućava uvid u traženu dokumentaciju i dokaze o obavljenim poslovima zaštite na radu.«.

Članak 7.

Prilog 1. mijenja se i glasi:

»PRILOG 1.

OBRAZAC ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (NESUKLADNOSTI)

Ministarstvo nadležno za rad

Povjerenstvo za nadzor nad radom ovlaštene osobe

Naziv i sjedište ovlaštene osobe:
Ime i prezime odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi:
Datum obavljenog
periodičkog
nadzora/revizije:
Oznaka zapisnika o obavljenom periodičkom nadzoru/reviziji
Opis utvrđenih nepravilnosti (nesukladnosti):

Rok za otklanjanje nepravilnosti: ____________________

Ime i prezime te potpis predsjednika Povjerenstva: _________________

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: _______________

Opis radnji koje je ovlaštena osoba poduzela za otklanjanje nepravilnosti (popunjava ovlaštena osoba nakon otklanjanja nepravilnosti):

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: ______________________________________________________


Napomena: Ovlaštena osoba dužna je najkasnije u roku od osam dana od proteka roka za otklanjanje nepravilnosti dostaviti ministarstvu nadležnom za rad opis radnji koje je poduzela za otklanjanje nepravilnosti, putem ovoga zapisa, kao i dokaze o tome.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Odredba članka 1. ovoga Pravilnika u odnosu na novo dopunjeni stavak 5. primjenjuje se od 1. svibnja 2024. godine.

(2) Ovlaštena osoba koja ne uskladi svoje poslovanje s odredbom iz stavka 1. ovoga članka, briše se iz evidencije izdanih ovlaštenja i ne može više obavljati poslove zaštite na radu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/55
Urbroj: 524-03-03-01/2-24-14
Zagreb, 17. siječnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.