Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama

Vlada Repub­like Hrvatske

351

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O NAČINU PRIMJENE STANDARDNIH MJERILA U POSTUPKU VREDNOVANJA I KLASIFIKACIJE RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI
I JAVNIM SLUŽBAMA

PREDMET UREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se način primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

STANDARDNA MJERILA ZA VREDNOVANJE I KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

Standardna mjerila

Članak 2.

(1) Radna mjesta u državnoj službi i javnim službama vrednuju se primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta (standardna mjerila) utvrđenim zakonom kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama.

(2) Standardna mjerila su:

– Kompetencije

– Složenost

– Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka

– Suradnja i komunikacija

– Upravljanje i

– Posebni uvjeti rada.

Definicije standardnih mjerila

Članak 3.

(1) Standardno mjerilo Kompetencije obuhvaća:

– potrebnu razinu formalnog obrazovanja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta (potreban stupanj obrazovanja)

– potrebno radno iskustvo i

– državni ispit, posebni stručni ispiti, licence, dodatna znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova.

(2) Standardno mjerilo Složenost obuhvaća:

– složenost poslova na radnom mjestu

– raznovrsnost poslova i područja rada i

– samostalnost u radu.

(3) Standardno mjerilo Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka obuhvaća:

– odgovornost i utjecaj na donošenje odluka u državnom tijelu ili javnoj službi i

– odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi te odgovornost za širi utjecaj na društvo.

(4) Standardno mjerilo Suradnja i komunikacija obuhvaća:

– suradnju s drugim tijelima i institucijama

– komunikaciju i rad sa strankama i

– suradnju unutar državnog tijela ili javne službe.

(5) Standardno mjerilo Upravljanje obuhvaća:

– raznovrsnost i kompleksnost područja kojima se upravlja i

– razinu upravljanja.

(6) Standardno mjerilo Posebni uvjeti rada obuhvaća razinu opasnosti za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljne radne uvjete, koji su stalno obilježje radnog mjesta, a isti su utvrđeni Procjenom rizika.

(7) Za svako standardno mjerilo iz stavaka 1. – 6. ovoga članka utvrđuju se razine. Razine standardnih mjerila s opisima utvrđene su u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

NAČIN PRIMJENE STANDARDNIH MJERILA

Vrednovanje radnih mjesta

Članak 4.

(1) Radna mjesta vrednuju se u postupku analitičke procjene radnih mjesta.

(2) Analitička procjena radnih mjesta provodi se na temelju podataka o opisu poslova i zadataka koji se obavljaju na radnom mjestu.

(3) U postupku analitičke procjene utvrđuje se razina standardnih mjerila iz članka 3. stavka 7. ove Uredbe, koja je primjenjiva na većinu poslova radnog mjesta. Pod većinom poslova podrazumijeva se većina poslova, čiji je približan postotak vremena koji se provede u njihovom obavljanju veći od 60 %.

(4) Za svaku razinu standardnih mjerila utvrđuje se vrijednost i postotak udjela te razine u ukupnoj procjeni vrijednosti radnog mjesta. Vrijednost razine standardnih mjerila izražava se bodovima od 0 do 1000, a udio razine u procjeni vrijednosti radnog mjesta postotkom. Ukupan broj bodova dobiven vrednovanjem izračunava se zbrajanjem bodova za svaku razinu standardnih mjerila.

(5) Način procjene vrijednosti radnog mjesta koja je osnova za klasifikaciju i razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede odnosno postotak udjela razina standardnih mjerila u procjeni vrijednosti radnog mjesta i pripadajući broj bodova za svaku razinu standardnih mjerila iz stavka 4. ovoga članka, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

(6) Radna mjesta razvrstavaju se u platne razrede prema broju bodova utvrđenom u postupku vrednovanja, i to:

Platni razredRaspon bodova
1.116140
2.141200
3.201310
4.311340
5.341370
6.371400
7.401430
8.431459
9.460529
10.530599
11.600649
12.650699
13.700749
14.750799
15.800899
16.9001000

Provedba vrednovanja radnih mjesta

Članak 5.

(1) Vrednovanje radnih mjesta u državnim tijelima, koje je osnova za klasifikaciju radnih mjesta i razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede, provodi tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose u suradnji sa svim državnim tijelima.

(2) Vrednovanje radnih mjesta u javnim službama, koje je osnova za klasifikaciju radnih mjesta i razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede, provodi tijelo državne uprave nadležno za rad u suradnji s tijelom državne uprave u čije upravno područje pripadaju poslovi pojedine javne službe, odnosno tijelom koje je bilo stručni nositelj izrade posebnog propisa kojim je pojedina javna služba osnovana.

(3) Vrednovanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se na temelju podataka o poslovima i zadacima radnog mjesta koje dostavljaju državna tijela, odnosno javne službe i drugih dostupnih podataka o radnom mjestu na temelju kojih se može provesti vrednovanje.

(4) Pri prvom vrednovanju radnih mjesta u postupku prevođenja radnih mjesta sukladno zakonu kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, pored standardnih mjerila iz članka 2. ove Uredbe, uzet će se u obzir i dosadašnji koeficijenti složenosti poslova kao i stalni dodaci na plaću vezani uz radno mjesto odnosno rad u pojedinom državnom tijelu ili javnoj službi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 116/07.).

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/22
Urbroj: 50301-21/22-24-2
Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA VREDNOVANJE I KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

KOMPETENCIJE
1.1. Potrebna razina formalnog obrazovanja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta (potreban stupanj obrazovanja)1RazinaBroj bodova

Osnovnoškolsko obrazovanje

Razina 1, razina 2 ili razina 3 HKO-a

(osnovna škola ili srednja škola u trajanju kraćem od tri godine) – (i ranije: NKV i NSS)

1200

Srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od tri odnosno četiri ili više godina te stručni kratki studij u trajanju od dvije godine

Razina 4.1, razina 4.2, razina 5 HKO-a

(srednja škola, pristupnik, majstor) – (i ranije: KV i VKV)

2400

Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij

Razina 6.sv i razina 6.st HKO-a

(sveučilišni prvostupnik uz navođenje struke ili prvostupnik uz navođenje struke) – (i ranije: VŠS)

3600

Stručni diplomski studij ili sveučilišni diplomski studij te sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij

Razina 7.1.st, razina 7.1.sv

HKO-a (i ranije: VSS)

(sveučilišni magistar uz navođenje struke, doktor uz navođenje struke, sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke, magistar uz naznaku struke ili magistar inženjer uz naznaku struke)

4800

Doktorski studij

Razina 8.1 HKO-a (magistar znanosti-predbolonjski akademski naziv) te Razina 8.2. HKO-a (doktor znanosti uz naznaku znanstvenog područja ili doktor umjetnosti

51000
1.2. Potrebno radno iskustvo2RazinaBroj bodova
Manje od 2 godine1200
2 godine do 3 godine2400
4 godine3600
5 godina4800
6 godina i više od 6 godina51000
1.3. Državni ispit, posebni stručni ispiti, licence, dodatna znanja i vještine potrebne za obavljanje poslovaRazinaBroj bodova
Za obavljanje poslova potrebne su osnovne kompetencije i primjena standardiziranih pravila, postupaka ili radnji. Nisu potrebni dodatni ispiti, potvrde (certifikati) ili licence.1200
Za obavljanje poslova potrebne su određene kompetencije, a za obavljanje nekih specifičnih zadataka mogu biti potrebni dodatni ispiti, potvrde ili licence (npr. ispit za ložača centralnog grijanja, stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i slično).2400
Za obavljanje poslova u okviru zanimanja potrebne su posebne kompetencije, a mogu biti potrebni dodatni ispiti, potvrde ili licence (npr. državni ispit I. razine za državne službenike, stručni ispit za zdravstvene radnike, ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta, stručni ispit u arhivskoj struci i slično).3600
Za obavljanje poslova potrebne su posebne kompetencije i kontinuirani profesionalni razvoj te dodatni ispiti, potvrde ili licence u određenom području (npr. državni ispit II. razine za državne službenike, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, važeći certifikat u području javne nabave, obvezni programi izobrazbe u određenom području vezanom uz poslove radnog mjesta kao što su Jednogodišnji stručni diplomatski studij i Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij diplomacije i slično.4800
Za obavljanje poslova u određenom području rada potrebne su visoko specijalizirane kompetencije ili licence, uključujući sposobnost primjene znanja u razvoju novih metoda i pristupa rada (npr. specijalizacija liječnika, položen pravosudni ispit i slično).51000


1 Razina obrazovanja utvrđuje se prema članku 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, broj 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske, 64/18., 47/20. − Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske i 20/21).

2 Pod potrebnim radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo u skladu s posebnim propisima.

SLOŽENOST
2.1. Složenost poslova na radnom mjestuRazinaBroj
bodova
Jednostavni poslovi – obavljanje tehničkih i rutinskih poslova prema unaprijed definiranim pravilima i uputama, rješavanje jednostavnih problema primjenom pravila i uputa.1200
Manje složeni poslovi – obavljanje poslova koji zahtijevaju primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika, koje se mogu odabrati između nekoliko alternativa.2400
Srednje složeni poslovi – obavljanje poslova uključuje ograničen broj različitih međusobno povezanih zadataka koji zahtijevaju primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika, donošenje jednostavnih odluka na temelju niza primjenjivih opcija.3600
Složeni poslovi – zadaci se obavljaju u različitim i/ili nepredvidljivim okolnostima, s nepotpunim informacijama i uz predlaganje novih rješenja. Rad zahtijeva razumijevanje prirode problema i analizu različitih pristupa kako bi se iz niza mogućih rješenja ili metoda odabrao najprikladniji način djelovanja.4800
Vrlo složeni poslovi – obavljanje poslova uključuje donošenje visokorizičnih odluka, inovativna rješenja, složene analize, rješavanje širokog spektra otvorenih pitanja i strateško promišljanje koje daje doprinos razvoju novih koncepata i rješavanje strateških zadaća.51000
2.2. Raznovrsnost poslova i područja radaRazinaBroj bodova
Mala raznovrsnost poslova i područja rada – uglavnom se obavljaju istovrsni poslovi na isti ili sličan način.1200
Umjerena raznovrsnost poslova i područja rada – ograničen broj međusobno povezanih poslova uz primjenu specificirane metodologije rada.2400
Srednja raznovrsnost poslova i područja rada – različiti poslovi koji zahtijevaju različite metode rada i kritičko promišljanje, u pravilu, u više područja rada.3600
Visoka raznovrsnost poslova i područja rada – rad obično uključuje širok raspon poslova i aktivnosti, koji zahtijevaju različite metode rada, uz kritičko promišljanje i određeni stupanj inovativnosti u različitim područjima rada.4800
Vrlo visoka raznovrsnost poslova i područja rada – širok spektar složenih poslova i aktivnosti u različitim područjima rada, visok intenzitet napora i nekoliko faza koje se provode istodobno ili uzastopno.51000
2.3 Samostalnost u raduRazinaBroj bodova
Mala razina samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta – poslovi iz djelokruga tijela obavljaju se uz neposredan i kontinuiran nadzor i upute nadređenog; ova razina uključuje i poslove koji se po svojoj naravi obavljaju samostalno i uz povremeni nadzor (pomoćno-tehnički poslovi).1200
Umjerena razina samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta – u obavljanju poslova od službenika se očekuje predlaganje određenih rješenja i preporuka, postoji ograničena samostalnost u radu u okviru unaprijed utvrđenih procedura, poslovi se obavljaju uz redovan nadzor i upute nadređenog.2400
Srednja razina samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta – od službenika se očekuje viša razina proaktivnosti i samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta što obuhvaća i prosudbu u tumačenju i primjeni/poštivanju pravila, smjernica i/ili protokola, a upute nadređenog službenika su povremene i općenite.3600
Znatna razina samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta – poslovi se obavljaju samostalno i uz visoku razinu proaktivnosti, a upute nadređenog službenika vezane su samo uz definiranje ciljeva/strategije/politike unutar državnog tijela ili javne službe, uz povremene smjernice, upute i povremenu pomoć nadređenog.4800
Visoka razina samostalnosti u obavljanju poslova radnog mjesta – poslovi se obavljaju samostalno i uz sposobnost predlaganja inovativnih rješenja; ova razina podrazumijeva razradu strategija u planove i aktivnosti državnog tijela ili javne službe te njihovu provedbu, odlučivanje o najsloženijim stručnim pitanjima ograničeno samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku državnog tijela ili javne službe.51000ODGOVORNOST I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA
3.1. Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka u državnom tijelu ili javnoj službiRazinaBroj bodova
Mala odgovornost i utjecaj – odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada i postupaka, greške u radu mogu utjecati samo na gubitak vremena ili dovesti do neznatne štete, odgovornost za donošenje rutinskih odluka koje, u pravilu, imaju utjecaj samo na vlastito radno mjesto.1200
Ograničena odgovornost i utjecaj – odgovornost za donošenje i provedbu pojedinačnih odluka, utjecaj odluke, u pravilu, je ograničen na razinu ustrojstvene jedinice ili pojedinca.2400
Umjerena odgovornost i utjecaj – odgovornost za donošenje odluka koje obično imaju utjecaj na rad drugih i mogu nositi rizik od financijske ili reputacijske štete. Utjecaj se može proširiti izvan neposredne organizacijske jedinice, ali još uvijek ostaje unutar državnog tijela ili javne službe.3600
Visoka odgovornost i utjecaj – odgovornost za odluke vezane uz ustrojstvenu jedinicu te odluke od utjecaja na rad državnog tijela ili javne službe i odluke koje imaju značajan utjecaj na rad drugih i na ostvarenje ciljeva državnog tijela ili javne službe. Odluke mogu dovesti do značajne financijske ili reputacijske štete.4800
Vrlo visoka odgovornost i utjecaj – odgovornost za odluke sa znatnim i izravnim učinkom na ostvarenje ciljeva državnog tijela ili javne službe, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Odluke imaju veliki utjecaj na rad drugih i visok rizik od financijske ili reputacijske štete s dugoročnim posljedicama.51000
3.2. Odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi te odgovornost za širi utjecaj na društvo3RazinaBroj bodova
Ne postoji odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi kao ni odgovornost za širi utjecaj na društvo.10
Ograničena odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi, vezana za pravilnu primjenu općih uputa i propisanih standarda i postupaka, ograničena odgovornost za širi utjecaj na društvo.2400
Umjerena razina odgovornosti za život, zdravlje i sigurnost ljudi ili odgovornost za širi utjecaj na društvo u smislu sprječavanja rizika i saniranja štetnih posljedica koje mogu utjecati na pojedinca ili manji broj osoba3600
Značajna razina odgovornosti za život, zdravlje i sigurnost ljudi – izravan učinak na život, zdravlje i sigurnost ljudi te širi utjecaj na društvo u smislu sprječavanja rizika i saniranja štetnih posljedica koje mogu utjecati na veći broj osoba.4800
Vrlo visoka razina odgovornosti za život, zdravlje i sigurnost ljudi – izravan učinak na život, zdravlje i sigurnost ljudi te širi utjecaj na društvo u smislu sprječavanja rizika i saniranja štetnih posljedica koje mogu utjecati na društvo u cjelini.51000


3 Pod širim utjecajem na društvo smatra se utjecaj na pravni, financijski, obrazovni, kulturni i socijalni status stanovništva.

SURADNJA I KOMUNIKACIJA
4.1. Suradnja s drugim tijelima i institucijamaRazinaBroj bodova
Za obavljanje poslova, u pravilu, nije potrebna suradnja s drugim tijelima ili institucijama.10
Ograničena suradnja s drugim tijelima ili institucijama – povremeni kontakti s drugim državnim tijelima ili institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene jednostavnih informacija.2400
Umjerena suradnja s drugim tijelima ili institucijama – redovna suradnja na operativnoj/horizontalnoj razini kada izvršenje poslova ovisi o takvoj suradnji, razmjena informacija ili mišljenja o složenijim pitanjima.3600
Visoki stupanj suradnje s drugim tijelima ili institucijama – kontinuirana suradnja koja podrazumijeva redovnu razmjenu informacija važnih za cijeli sektor, razvoj sektorskih politika ili provedbu strateških odluka.4800
Suradnja s drugim tijelima ili institucijama – suradnja od nacionalne važnosti, koja može uključivati suradnju s međunarodnim institucijama i razmjenu informacija od šireg društvenog značaja ili informacija s određenim stupnjem tajnosti.51000
4.2 Komunikacija i rad sa strankamaRazinaBroj bodova
Obavljanje poslova, u pravilu, ne uključuje komunikaciju sa strankama.10
Ograničena razina komunikacije sa strankama, koja uključuje povremeno davanje određenih informacija/usluga.2400
Umjerena razina komunikacije sa strankama koja uključuje redovan rad sa strankama, zaprimanje i rješavanje zahtjeva stranaka te davanje jednostavnih informacija.3600
Visoka razina komunikacije sa strankama koja uključuje redovan, svakodnevni rad sa strankama na složenim pitanjima.4800
Vrlo visoka razina komunikacije sa strankama koja uključuje kontinuirani rad sa strankama na složenim pitanjima koja zahtijevaju iznalaženje rješenja problema i prilagodbu ponašanja u različitim situacijama.51000
4.3 Suradnja unutar državnog tijela ili javne službeRazinaBroj bodova
Minimalna razina suradnje s drugim službenicima i namještenicima koji uglavnom rade na istim ili sličnim radnim mjestima.1200
Ograničena razina suradnje s drugim službenicima i namještenicima – uključuje redovnu suradnju s drugim službenicima i namještenicima na različitim radnim mjestima, najčešće unutar iste ustrojstvene jedinice.2400
Umjerena razina suradnje – uključuje redovnu suradnju s drugim službenicima i namještenicima, različitog ranga i iz više ustrojstvenih jedinica. Suradnja može zahtijevati sposobnost iznošenja problema i načina njihovog rješavanja.3600
Visoka razina suradnje – uključuje redovnu suradnju s drugim službenicima i namještenicima iz različitih ustrojstvenih jedinica, na različitim radnim mjestima i pozicijama te najvišim rukovodećim službenicima.4800
Vrlo visoka razina suradnje – uključuje svakodnevnu suradnju s najvišim rukovodećim službenicima i dužnosnicima.51000


UPRAVLJANJE
5.1. Raznovrsnost i kompleksnost područja kojima se upravljaRazinaBroj bodova
Posao ne uključuje upravljanje ustrojstvenom jedinicom, timom ili resursima.10
Posao uključuje upravljanje koje se prvenstveno odnosi na raspodjelu specifičnih zadataka i/ili resursa unutar ograničenog broja osoba i kontrolu kvalitete rezultata.2400
Posao uključuje upravljanje koje se odnosi na različite vrste uputa i nadzora, planiranje, organizaciju, upravljanje resursima, određivanje prioriteta, kontrolu kvalitete rezultata, donošenje odluka, upravljanje sukobima, mjerenje rizika itd. Posao obično uključuje upravljanje većim brojem osoba i poslovima iz različitih područja.3600
Posao uključuje i strateško upravljanje koje se odnosi na politike, programe i planove rada za određeno područje ili instituciju.4800
Posao uključuje strateško upravljanje koje se odnosi na politike, programe i planove rada velikih i složenih sustava.51000
5.2 Razina upravljanjaRazinaBroj bodova
Nema upravljanja ustrojstvenom jedinicom, timom ili resursima. Uključuje samo upravljanje vlastitim radom.10
Upravljanje timom ili hijerarhijski nižim ustrojstvenim jedinicama – timom, odjeljcima, pododsjecima, odsjecima, odjelima i ispostavama (ili njihov ekvivalent).2400
Upravljanje hijerarhijski srednjim ustrojstvenim jedinicama – službama (ili njihov ekvivalent).3600
Upravljanje hijerarhijski višim ustrojstvenim jedinicama – sektorima, područnim uredima, manjim državnim tijelima ili javnim službama.4800
Upravljanje hijerarhijski najvišim ustrojstvenim jedinicama, državnim tijelom ili javnom službom – upravama, središnjim uredima.51000


POSEBNI UVJETI RADA
6.1. Opasnost za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti, koji su stalno obilježje radnog mjesta4RazinaBroj bodova

Nema izlaganja medicinskim rizicima kao ni rizicima za tjelesni integritet odnosno vlastiti život i zdravlje.

Bez izloženosti ili minimalna izloženost okolišnim čimbenicima, neuobičajenim radnim ili klimatskim uvjetima, vlazi ili rukovanju teškim, prljavim ili opasnim materijalima na radnom mjestu.

10

Mala razina izloženosti medicinskom riziku ili tjelesnom integritetu odnosno mali rizik za vlastiti život i zdravlje.

I/ILI Mala izloženost iscrpljujućim radnim uvjetima ili klimatskim uvjetima i/ili rukovanju teškim, prljavim ili opasnim materijalima.

I/ILI Rijetko postoji potreba za nošenjem zaštitne opreme ili se javlja neugodan radni položaj/otežan fizički rad.

2400

Umjerena razina izloženosti medicinskom riziku ili tjelesnom integritetu odnosno umjereni rizik za vlastiti život i zdravlje.

I/ILI Izlaganje privremeno iscrpljujućim radnim uvjetima ili klimatskim uvjetima i/ili rukovanju teškim, prljavim ili opasnim materijalima.

I/ILI Povremeno postoji potreba za nošenjem zaštitne opreme ili se javlja neugodan radni položaj /otežan fizički rad.

3600

Visoka i ponavljajuća izloženost rizicima koji predstavljaju opasnost za sebe i druge ili ponavljajuće izlaganje situacijama u kojima postoji prepoznat rizik od razvoja profesionalne bolesti.

I/ILI Ponavljajuće izlaganje fizički iscrpljujućim radnim ili klimatskim uvjetima i/ili ponavljajuće rukovanje teškim, prljavim ili opasnim materijalima.

I/ILI Obično mora nositi neudobnu zaštitnu odjeću ili opremu i/ili opetovano zauzimati neugodan radni položaj.

4800

Visoka i česta izloženost povećanim razinama rizika za sebe ili druge, uključujući medicinske rizike, bilo iz okoline ili od ljudi (zlostavljanjem, agresijom i rizikom od ozljeda).

I/ILI Česta izloženost teškim okolišnim čimbenicima, teškim, prljavim i rizičnim materijalima ili neuobičajeno neugodnim radnim uvjetima.

I/ILI Mora trajno nositi neudobnu zaštitnu odjeću i opremu i/ili često usvojiti neugodan radni položaj kao dio redovnog rada.

51000


4 Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.

PROCJENA VRIJEDNOSTI RADNIH MJESTA

Standardna mjerilaPostotak udjela standardnog mjerila u procjeni vrijednosti radnog mjestaVrijednost razine standardnog mjerila (bodovi)
Razina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5
1. Kompetencije
1.1. Potrebna razina formalnog obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta10 %2004006008001000
1.2. Potrebno radno iskustvo6 %2004006008001000
1.3. Državni ispit, posebni stručni ispiti, licence, dodatna znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova4 %2004006008001000
2. Složenost
2.1. Složenost poslova na radnom mjestu10 %2004006008001000
2.2. Raznovrsnost poslova i područja rada7 %2004006008001000
2.3. Samostalnost u radu8 %2004006008001000
3. Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka
3.1. Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka u državnom tijelu ili javnoj službi8 %2004006008001000
3.2. Odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi te odgovornost za širi utjecaj na društvo7 %04006008001000
4. Suradnja i komunikacija
4.1. Suradnja s drugim tijelima i institucijama6 %04006008001000
4.2. Komunikacija i rad sa strankama4 %04006008001000
4.3. Suradnja unutar državnog tijela ili javne službe5 %2004006008001000
5. Upravljanje
5.1. Raznovrsnost i kompleksnost područja kojima se upravlja9 %04006008001000
5.2. Razina upravljanja6 %04006008001000
6. Posebni uvjeti rada
6.1. Opasnost za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti, koji su stalno obilježje radnog mjesta10 %04006008001000
Ukupno:100 %