ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE MARAKEŠKOM UGOVORU O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

NN 13/2000 (3.11.2000.), ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE MARAKEŠKOM UGOVORU O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

116

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE MARAKEŠKOM UGOVORU O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. listopada 2000.

Broj: 01-081-00-3316/2
Zagreb, 10. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE MARAKEŠKOM UGOVORU O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol o pristupa­nju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osniva­nju Svjetske trgovinske organizacije, potpisan u Ženevi 17. srp­nja 2000., u izvorniku na engleskom, francuskom i špa­njolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOKOL O PRISTUPANJU HRVATSKE MARAKEŠKOM UGOVORU O OSNIVANJU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

Svjetska trgovinska organizacija (u da­lj­njem tekstu »WTO«), slijedom potvrde Glavnog vijeća WTO-a odobrene sukladno članku XII Marakeškog ugovora o osniva­nju Svjetske trgovinske organizacije (u da­lj­njem tekstu »WTO Ugovor«) i Republika Hrvatska (u da­lj­njem tekstu »Hrvatska«),

Imajući na umu Izvješće Radne skupine za pristup Hrvatske u WTO u dokumentu WT/ACC/HRV/59 (U da­lj­njem tekstu »Izvješće Radne skupine«),

Obzirom na rezultate pre­govora o pristupu Hrvatske WTO-u,

Dogovorile su se kako slijedi:

Dio I
OPĆENITO

1. Stupa­njem na snagu ovog Protokola, Hrvatska pristupa WTO Ugovoru sukladno ­nje­govom članku XII i time postaje članicom WTO-a.

2. WTO Ugovorom kojem Hrvatska pristupa smatra se WTO Ugovor sa svim izmjenama, dopunama ili drugim izmjenama kroz pravne instrumente koji bi mogli stupiti na snagu prije dana stupa­nja na snagu ovog Protokola. Ovaj Protokol, koji uk­ljučuje obveze navedene u stavku 225 Izvješća Radne skupine, je sastavni dio WTO Ugovora.

3. Osim ukoliko je drugačije određeno u stavcima koji se navode u stavku 225 Izvješća Radne skupine, one obveze iz Višestranih trgovinskih ugovora koji čine priloge WTO Ugovora koji se moraju primijeniti u određenom vremenskom razdob­lju od ­njihovog stupa­nja na snagu. Hrvatska će primijeniti jednako kao da je prihvatila te Ugovore od dana njihovog stupanja na snagu.

4. Hrvatska može nastaviti primje­njivati mjere koje nisu u skladu s stavkom 1. članka II GATS-a pod uvjetom da su takve mjere navedene u popisu izuzeća od članka II koji čine prilog ovog Protokola i pod uvjetom da te mjere udovo­ljavaju uvjetima iz Priloga o izuzećima od članka II GATS-a.

Dio II.
RASPOREDI KONCESIJA I SPECIFIČNIH OBVEZA

5. Rasporedi koji čine prilog ovog Protokola postaju Raspored koncesija i obveza kao prilog Općem Ugovoru o carinama i trgovini 1994. (u da­lj­njem tekstu »GATT 1994«) te Raspored specifičnih obveza kao prilog Općem Ugovoru o trgovini uslugama (u da­lj­njem tekstu »GATS«) koji se odnose na Hrvatsku. Vremenska razdob­lja primjene koncesija i obveza navedenih u Rasporedima, bit će u skladu s odgovarajućim dijelovima svakog od Rasporeda.

6. Za potrebe odredbe iz stavka 6(a) članka II GATT-a 1994 o datumu tog Ugovora,  datum koji će se primje­njivati u odnosu na Rasporede koncesija i obveza koji čine prilog ovom Protokolu bit će dan stupa­nja na snagu ovog Protokola.

Dio III.
ZAVRŠNE ODREDBE

7. Ovaj će Protokol biti otvoren za prihvaća­nje od strane Hrvatske, potpisom ili na drugi način do 31. listopada 2000.

8. Ovaj Protokol stupa na snagu tridesetog dana nakon dana ­nje­govog prihvaća­nja.

9. Ovaj će Protokol biti pohra­njen kod glavnog direktora WTO-a. Glavni direktor WTO-a će u najkraćem roku proslijediti svakoj članici WTO-a i Hrvatskoj, ovjerenu kopiju (presliku) ovog Protokola te notu o prihvaća­nju sukladno stavku 7. ovog Protokola.

10. Ovaj će Protokol biti re­gistriran sukladno odredbama članka 102. Pove­lje Ujedi­njenih naroda.

11. Sastav­ljeno u Ženevi dana 17. srp­nja dvijetisućite u jednom izvorniku na engleskom, francuskom i špa­njolskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan, osim što Raspored koji čini prilog ovom Protokolu može određivati da je vjerodostojan samo na jednom ili više tih jezika.

Obvezujući raspored CXLVII - Republika Hrvatska

Ovaj raspored je vjerodostojan samo na engleskom jeziku

DIO I - CARINA KOJA SE PRIMJENJUJE PREMA NAČELU NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE

ODSJEK I - POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

ODSJEK IA - Carine

Napomena 1 -- "Završna obvezujuća stopa" carine, ukoliko se razlikuje od "obvezujuće stope na dan stupanja u članstvo", će se primjenjivati u skladu s datumima navedenim u stupcu "Primjena". U tom stupcu su navedeni datumi (01. siječnja godine koja je navedena) kada će se primjniti završna obvezujuća stopa. Smanjivanje carina će se provoditi u jednakim godišnjim smanjenjima (koja stupaju na snagu 01. siječnja pojedine godine). Smanjene stope će biti zaokružene na prvu decimalu.

Napomena 2 -- Republika Hrvatska će osigurati da uvjeti pristupa tržištu (npr. carine koje primjenjuje kao i plafone carina i pristojbe) na uljanu repicu i njihove proizovde budu (osim kako je dozvoljeno Stavkom (a) ispod), ne manje povoljnim od onih dogovorenih za usporedive sojine proizovde. Te tarifne oznake su 1205.00 i 1201.00; 1208.90 i 1208.10; 1514.20, 1507.10; 1514.90, 1507;90 i 2306.40 i 2304

Republika Hrvatska će zadržati svoje carine koje primjenjuje, uključujući i ostala davanja)

a) za tarifnu oznaku 1205 (sjeme uljane repice, lomljeno ilii ne) na razini ne višoj od one za tarifnu oznaku 1201 (soja u zrnu, lomljena ili ne) počevši od 1. Siječnja 2002

b) za tarifnu oznaku 1208.90 (Ostalo brašno i krupica od uljanog sjemena i plodova, osim od gorušice) na razini ne višoj od one za tarifnu oznaku 1208.10 (Sojino brašno i krupica)

c) za tarifnu oznaku 1514 (Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani) na razini ne višoj od one za tarifnu oznaku 1507 (sojino ulje i njegove frakcije, rafiirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani) i

d) za tarifnu oznaku 2306.40 (Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom biljnih masti ili ulja, nemljeveni, mljeveni ili peletirani od sjemena uljane repice) na razini ne višoj od one za tarifnu oznaku 2304 (Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani)

PROTOCOL OF ACCESSION OF CROATIA TO THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION

 The World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO"), pursuant to the approval of the General Council of the WTO accorded under Article XII of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as "WTO Agreement"), and the Republic of Croatia (hereinafter referred to as "Croatia"),

Taking note of the Report of the Working Party on the Accession of Croatia to the WTO in document WT/ACC/HRV/59. (hereinafter referred to as the "Working Party Report"),

Having regard to the results of the negotiations on the accession of Croatia to the WTO,

Agree as follows:

Part I-GENERAL

1. Upon entry into force of this Protocol, Croatia accedes to the WTO Agreement pursuant to Article XII of that Agreement and thereby becomes a Member of the WTO.

2. The WTO Agreement to which Croatia accedes shall be the WTO Agreement as rectified, amended or otherwise modified by such legal instruments as may have entered into force before the date of entry into force of this Protocol. This Protocol, which shall include the commitments referred to in paragraph 225 of the Working Party Report, shall be an integral part of the WTO Agreement.

3. Except as otherwise provided for in the paragraphs referred to in paragraph 225 of the Working Party Report, those obligations in the Multilateral Trade Agreements annexed to the WTO Agreement that are to be implemented over a period of time starting with the entry into force of that Agreement shall be implemented by Croatia as if it had accepted that Agreement on the date of its entry into force.

4. Croatia may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 of Article II of the GATS provided that such a measure is recorded in the list of Article II Exemptions annexed to this Protocol and meets the conditions of the Annex to the GATS on Article II Exemptions.

Part II-SCHEDULES

5. The Schedules annexed to this Protocol shall become the schedule of Concessions and Commitments annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as the "GATT 1994") and the Schedule of Specific Commitments annexed to the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") relating to Croatia. The staging of concessions and commitments listed in the Schedules shall be implemnted as specified in the relevant parts of the respective Schedules.

6. For the purpose of the reference in paragraph 6(a) of Article II of the GATT 1994 to the date of that Agreement, the applicable date in respect of the Schedules of Concessions and Commitments annexed to this Protocol shall be the date of entry into force of this Protocol.

PART III-FINAL PROVISIONS

7. This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by Croatia until 31 October 2000.

8. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the day of its acceptance.

9. This Protocol shall be deposited with the Director - General of the WTO. The Director - General of the WTO shall promptly furnish a certified copy of this Protocol and a notification of acceptance thereto pursuant to paragraph 7 to each member of the WTO and Croatia.

10. This Protocol shall be registred in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

11. Done at Geneva this seventeenth day of July two thousand in a single copy in the English, French and Spanish languages each text being authentic, except that a Schedule annexed hereto may specify that it is authentic in onyl one or more of these languages.

Schedule of Concesions adn Commitments on Goods

Schedule CXLVII – Republic of Croatia

This Schedule is authentic only in the English language

PART I – MOST-FAVOURED-NATION TARIFF

SECTION I – AGRICULTURAL PRODUCTS

SECTION I – A Tariffs

Note1 ... The »final bound rate« of duty, if differing from the »bound rate at date of accession«, will be implemented according to the date specified in the »implementation« column. The implementation column indicates the date (referring to 1 January of the year indicated) when the final bound rate will be achieved. These tariff concessions are subject to equal annual rate reductions (occurring on 1 January of each year). The staged reductions will be rounded off to the first decimal point. Note 2 ... The Republic of Croatia shall ensure that access conditions (i. e. applied and bound rates of duties and charges) on rapeseed (colza) canola and their products shall be, (except as allowed under paragraph (a) below), no less favourable than those agreed on comparable soya products. The tariff lines concerned are 1205.00 and 1201.00; 1208.90 and 1208.10; 1514.10 and 1507.10; 1514.90 and 1507.90; and 2306.40 and 2304.

Croatia shall maintain its applied rates, including other duties and charges:

a) for HS 1205 (rape or colza (canola) seeds, whether or not broken) at a level no higher than that for HS 1201 (soya beans, whether or not broken) be­ginning on 1 January 2002;

b) for HS 1208.90 (flours and meals of rape or colza (canola) seeds) at a level no higher than that for HS 1208.10 (flours and meals of soya beans);

c) for HS 1514 (rape or colza (canola) oil and its fractions, whether or not refined but not chemically modified) at a level no higher than that for 1507 (soya-bean oil and its fractions, whether or not rafined, but not chemically modified); and

d) for HS 2306.40 (oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of rape and colza (canola) oil) at a level no higher than that for HS 2304 (oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the exstraction of soya-bean oil).

                                                      

ODSJEK I

SECTION I

SECTION II

DODATAK B

ATTACHMENT B

RASPORED SPECIFIČNIH OBVEZA U TRGOVINI USLUGAMA

SCHEDULE OF SPECIFIE COMMITMENTS ON SERVICES