Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 49/2008 (29.4.2008.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

1637

Na temelju odredbi članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti za vrste, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija i način kategorizacije ugostiteljskih objekata koji čine druge vrste objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (u daljnjem tekstu: objekti).

Članak 2.

(1) Drugom vrstom ugostiteljskog objekta iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« podrazumijeva se poslovni objekt kao funkcionalna cjelina, kojim posluje ugostitelj.
(2) Objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim objektom ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
1. da objekt ima rješenje nadležnog upravnog tijela izdano do 18. 7. 2005. godine, o utvrđenim minimalnim uvjetima, ili minimalnim uvjetima i kategoriji, a utvrđenom vrstom pripada u neku od skupina ugostiteljskih objekata,
2. da se objektu vrsta i kategorija utvrđuju u skladu s ovim Pravilnikom, a objekt ima rješenje kao postojeći ugostiteljski objekt, a utvrđenom vrstom pripada nekoj od skupina ugostiteljskih objekata, sukladno ovom Pravilniku ili drugom propisu,
3. da je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za gradnju objekta pribavljena najkasnije do 31. 12. 2006. godine,
4. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) objekta ili prenamjeni iz građevine druge namjene ili bez namjene, u objekt, a koji su izgrađeni prije 18. 7. 2005. godine.
(3) Dokazi o konačnosti i/ili pravomoćnosti građevinske dozvole, o vremenu izgradnje, iz stavka 2. točke 3. i 4. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.
(4) Postojećim objektom smatrat će se i objekti u domaćinstvu koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju ili su imali rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji ili su zatečeni u postupku razvrstavanja i kategorizacije.
(5) Svi ostali objekti smatrat će se novim objektima.

II. RAZVRSTAVANJE DRUGIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 3.

(1) Vrsta objekta određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (minimumu uređenja, opreme i uređaja).
(2) Ugostiteljski objekt posluje ljeti, ako posluje unutar razdoblja: 1. svibnja – 31. listopada tijekom godine.

Članak 4.

Druge vrste objekata su:
1. Soba za iznajmljivanje,
2. Apartman,
3. Studio apartman,
4. Kuća za odmor,
5. Prenoćište,
6. Odmaralište,
7. Hostel,
8. Planinarski dom,
9. Lovački dom,
10. Učenički dom ili Studentski dom,
11. Objekt za robinzonski smještaj.

Članak 5.

Da bi objekt iz članka 4. ovog Pravilnika bio razvrstan u pojedinu vrstu mora, ovisno o vrsti, ispunjavati sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:
1. opće uvjete za vrstu,
2. minimalne uvjete,
3. uvjete za najnižu kategoriju za objekte koji se kategoriziraju sukladno:
prilozima I. – VIII., koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika,
4. minimalne uvjete za vrste, za objekte koji se ne kategoriziraju:
Prilozi IX. i X., koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

III. OPĆI UVJETI ZA VRSTE – DEFINICIJE VRSTA

1. Vrsta Soba za iznajmljivanje

Članak 6.

(1) Soba za iznajmljivanje je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja.
(2) U Sobi se mogu pružati usluge doručka, prehrane, pića i napitaka.

2. Vrsta Apartman

Članak 7.

(1) Apartman je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a opremljen je tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.
(2) U Apartmanu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3. Vrsta Studio apartman

Članak 8.

(1) Studio apartman je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a opremljen je tako da gost u jednoj prostoriji može spavati, boraviti, pripremati i konzumirati hranu.
(2) U Studio apartmanu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

4. Vrsta Kuća za odmor

Članak 9.

(1) Kuća za odmor je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i korištenja okućnice, opremljen tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.
(2) U Kući za odmor se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

5. Vrsta Prenoćište

Članak 10.

(1) Prenoćište je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.
(2) Smještajne jedinice u Prenoćištu su sobe.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Prenoćištu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

6. Vrsta Odmaralište

Članak 11.

(1) Odmaralište je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.
(2) Smještajne jedinice u Odmaralištu su sobe i/ili spavaonice.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Odmaralištu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

7. Vrsta Hostel

Članak 12.

(1) Hostel je objekt u kojem se pretežito mlađim gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.
(2) Smještajne jedinice u Hostelu su sobe i/ili spavaonice.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Hostelu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

8. Vrsta Planinarski dom

Članak 13.

(1) Planinarski dom je objekt u kojem se gostima, u prirodnom brdsko-planinskom okruženju, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.
(2) Smještajne jedinice u Planinarskom domu su spavaonice i/ili sobe.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Planinarskom domu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

9. Vrsta Lovački dom

Članak 14.

(1) Lovački dom je objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s jednostavnom pripremom, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.
(2) Smještajne jedinice u Lovačkom domu su spavaonice i/ili sobe.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Lovačkom domu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

10. Vrsta Učenički dom ili Studentski dom

Članak 15.

(1) Učenički dom ili Studentski dom je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja u vrijeme školskih praznika, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.
(2) Smještajne jedinice u Učeničkom domu ili Studentskom domu su sobe.
(3) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Učeničkom domu ili Studentskom domu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.
(4) Učenički dom ili Studentski dom mora udovoljavati minimalnim uvjetima iz ovog Pravilnika samo ako usluge smještaja pruža gostima za vrijeme školskih praznika, i u to vrijeme ne može pružati smještaj studentima i đacima, osim u izdvojenim građevinama u kojima ne borave gosti.

11. Vrsta Objekt za robinzonski smještaj

Članak 16.

Objekt za robinzonski smještaj je objekt koji se nalazi u prirodnom okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili prostora u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

IV. MINIMALNI UVJETI

1. Opći minimalni uvjeti

Članak 17.

(1) Druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«, osim Objekta za robinzonski smještaj, moraju ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave na temelju propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul i površinu smještajne jedinice te u slučaju ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.
(3) Ako je objekt u postupku iz stavka 2. ovog članka pribavio isprave na temelju propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, a dijelom je na taj zaštićeni dio nadograđivan ili dograđivan novi dio, cijeli objekt tretirat će se kao zaštićeno povijesno-kulturno dobro i kategorizirati kao funkcionalna cjelina.

1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja

Članak 18.

(1) Objekti moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućuju: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, ako se pruža usluga prehrane i pića.
(2) Unutarnje uređenje objekta mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti oštećeni i moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju.
(3) Vanjski izgled objekta mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, a okoliš objekta mora biti uređen.
(4) Osoblje u objektu mora se prema gostu odnositi profesionalno.

1.2. Priključak na infrastrukturu, instalacije i komunalni otpad

Članak 19.

(1) Objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi propisani način.
(2) Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje nema takve mogućnosti odvodnja se mora osigurati na drugi propisani način.
(3) Objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.
(4) Objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.
(5) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama objekta.
(6) U objektu moraju noću biti potpuno ili orijentacijskim svjetlom osvijetljene sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.
(7) U svim prostorijama objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija s temperaturom od najmanje 18,5 °C, uz mogućnost prozračivanja.
(8) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati.
(9) Iznimno od stavka 4. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja javne telefonske mreže, ugostitelj u ugostiteljskom objektu mora gostima, na njihov zahtjev, osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona.
(10) Iznimno od odredbi stavka 7. ovog članka, u ugostiteljskom objektu u kojem se posluje samo ljeti, ne mora biti osigurano grijanje prostorija.

1.3. Zaštita od požara, buke i prašine

Članak 20.

(1) Objekt mora:
1. kod svakog dizala (ako ih objekt ima) istaknuti zabranu korištenja dizala u slučaju požara, osim kod sigurnosnih dizala (ako ih objekt ima),
2. imati pisane upute za osoblje za slučaj nastanka požara te s tim uputama upoznati svakog zaposlenika,
3. posebnim oznakama o zabrani pušenja označiti sve opasne zone (dizala, kuhinja, kotlovnica, praonica rublja i dr.),
4. imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,
5. kontinuirano osigurati da sigurnosna ili panik rasvjeta na svim putovima za evakuaciju dobro funkcionira.
(2) Prostorije objekta moraju imati zvučnu izolaciju koja sprječava širenje zvuka izvan tih prostorija.
(3) Oprema i pribor, u vrijeme kada nisu u uporabi, moraju biti zaštićeni od prašine.

1.4. Unutarnje visine prostorija

Članak 21.

(1) U objektima unutarnja visina (visina od poda do stropa) zajedničkih prostorija: za boravak, za blagovanje, za usluživanje gostiju (prostorija u kojoj se nalazi i točionik), sanitarnog čvora uz ugostiteljske sadržaje, zajedničkog sanitarnog čvora uz smještajne jedinice, za pripremanje jela (kuhinje), centralne pripremnice za obradu namirnica te ostalih zajedničkih prostorija, mora biti najmanje 2,80 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Iznimno, u objektima koji se kategoriziraju, visina prostorije/a za pripremu i usluživanje hrane, može biti najmanje 2,40 m.
(2) U smještajnim jedinicama i modulima, te komunikacijama uz njih, unutarnja visina (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka u postojećim objektima smatraju se dostatnim postojeće unutarnje visine prostorija uz uvjet da postoji sustav prozračivanja i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.
(4) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovog članka, u svim prostorijama i modulima s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, s time da u novim objektima najniža unutarnja visina od poda do kosog stropa ne može biti niža od 1,20 m.
(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, smatraju se dostatnima i niže visine od propisanih, u dijelovima prostorija u kojma su ugrađene instalacije, uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.

1.5. Uvjeti za osobe s invaliditetom

Članak 22.

(1) Na ulaznim vratima smještajne jedinice moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih ugostiteljski objekt ima, moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.
(2) Kupaonice u smještajnim jedinicama za osobe s invaliditetom ne moraju imati kade niti tuš kade propisane u prilozima ovog Pravilnika, već su dostatni samo tuševi.

2. Minimalni uvjeti za objekte koji se kategoriziraju

2.1. Isticanje oznake vrste i kategorije te naziva objekta

Članak 23.

(1) Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka utvrđene vrste i kategorije. Pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje vrste te kategorije, ugostitelj mora na primjeren način istaći naziv objekta te tvrtku trgovačkog društva ili obrta.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u objektu koji se nalazi u građevini koja je zaštićena kao povijesno-kulturno dobro, oznake propisane ovim Pravilnikom mogu se postaviti unutar glavnog ulaza i sl.
(3) Oznake o vrsti i kategoriji objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno članku 53. ovog Pravilnika.
(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, ako ugostitelj u jednoj građevini ima više ugostiteljskih objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaći na vidnom mjestu jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.

2.2. Površina smještajnog dijela objekta – modul

Članak 24.

(1) Ukupna korisna površina smještajnog dijela objekta (neto površina na uporabi gostu) naziva se modul.
(2) Modul je propisan ovisno o vrsti i kategoriji objekta.
(3) Minimalni modul je modul propisan za najnižu kategoriju pojedine vrste objekta.
(4) Propisana veličina modula u novim objektima ista je bez obzira na mogući kapacitet sobe propisan člankom 25. stavkom 2. ovog Pravilnika.

2.3. Kapacitet smještajnog dijela objekta

Članak 25.

(1) Kapacitet, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, se određuje:
1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,
2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.
(2) S obzirom na kapacitet soba za iznajmljivanje može biti:
1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,
2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima, soba za iznajmljivanje, s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m² od površine propisane za dvokrevetnu sobu za iznajmljivanje.
(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi za iznajmljivanje, ako je površina modula veća za 3 m² od propisane za utvrđeni kapacitet sobe za iznajmljivanje, na zahtjev gosta, može se namjestiti dodatni krevet.
(5) S obzirom na kapacitet: studio apartman, apartman i kuća za odmor, mogu imati:
1. Studio apartman – najviše četiri osobe na sklopivim krevetima koji nisu stalno namješteni (polufotelja, fotelja, dvosjed, trosjed – na rasklapanje),
2. Apartman – jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje.
3. Kuća za odmor – jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje.
(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u apartmanu i kući za odmor, odgovarajuće se mogu primjeniti odredbe stavka 3. i 4. ovog članka.
(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, u apartmanu ili kući za odmor, u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ma za spavanje, ili ako prostorije za spavanje nisu trokrevetne.
(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet koji nije stalno namješten, a namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja). Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i paljenje i gašenje glavnog svjetla iz kreveta). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu objekta.

2.4. Minimalni uvjeti za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka

2.4.1. Opće odredbe

Članak 26.

(1) Ako ugostitelj za goste smještene u jednom ili više objekata pruža usluge prehrane, pića i napitaka (doručak i ostala prehrana), mora u blizini navedenih objekata imati ugostiteljski objekt za pripremu i usluživanje, odnosno, ugostiteljske sadržaje odgovarajućeg kapaciteta, opremljene i uređene na prikladan način za pripremu i konzumiranje hrane.
(2) Ako ugostitelj pruža usluge doručka i ostale prehrane za goste, u jednom ili više objekata za smještaj, ukupnog kapaciteta do 20 kreveta, te usluge mora pružati u objektu po posebnom propisu, ili u ugostiteljskim sadržajima sukladno članku 27. ovog Pravilnika.
(3) Ako ugostitelj pruža usluge doručka i ostale prehrane za goste u objektima za smještaj ukupnog kapaciteta preko 20 kreveta, te usluge mora pružati u ugostiteljskom objektu po posebnom propisu, ili u ugostiteljskim sadržajima sukladno ovom Pravilniku u odnosu na vrstu ponude i način pripreme (članku 31. – 34. i 36. – 48. te prilogu IX. – točkama 2., 9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika).

2.4.2. Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka smještajnog kapaciteta do 20 kreveta

Članak 27.

(1) Ugostiteljski sadržaji iz članka 26. stavka 2. ovog Pravilnika su prostorija za pripremu i blagovaonica za usluživanje.
(2) Prostorija za pripremu i blagovaonica moraju imati opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilozima I. – VIII. ovog Pravilnika.

3. Minimalni uvjeti za objekte koji se ne kategoriziraju, osim Objekta za robinzonski smještaj

3.1. Isticanje naziva vrste i naziva objekta

Članak 28.

Na glavnom ulazu u objekt ugostitelj mora na primjeren način istaknuti naziv vrste i naziv objekta, te tvrtku trgovačkog društva ili obrta.

3.2. Kapacitet smještajnog dijela objekta

Članak 29.

(1) Kapacitet smještajnog dijela objekta utvrđuje se prema broju i vrsti smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.
(2) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju kreveta:
1. Spavaonica – najmanje pet kreveta,
2. Soba – najviše četiri kreveta.
(3) Kreveti u smještajnoj jedinici mogu biti i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na katu obvezno se nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Krevet na katu mora zadovoljiti propisanu površinu za krevet.
(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se, iz zajedničkog hodnika, ulazi kroz jedna vrata.

3.3. Zajednički sanitarni čvor i kupaonice za goste uz smještajne jedinice

Članak 30.

(1) Objekt mora imati zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice.
(2) Objekt može imati kompletnu kupaonicu u smještajnoj jedinici, zajedničku kompletnu kupaonicu i zajedničku djelomičnu kupaonicu uz smještajne jedinice:
1. Pod pojmom »kompletna kupaonica« u smještajnoj jedinici podrazumijeva se kupaonica koja se nalazi u sobi (ulaz iz sobe), a koriste je gosti te sobe i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš te ostale propisane elemente.
2. Pod pojmom »zajednička kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u sobi (ulaz iz hodnika ili spavaonice), a koriste je svi gosti i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš te ostale propisane elemente.
3. Pod pojmom »zajednička djelomična kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u sobi (ulaz iz hodnika ili spavaonice), a koriste je svi gosti i ima: samo umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, samo zahodsku školjku, samo kadu ili tuš kadu ili tuš ili kombinaciju bilo koja dva naprijed navedena sanitarna elementa te ostale propisane elemente.
(3) Objekt može imati djelomične kupaonice u sobama te se pojedini sanitarni elementi iz tih kupaonica (umivaonik, wc školjka, kada ili tuš) uračunavaju u broj ukupno potrebnih sanitarnih elemenata u objektu na način da se kod izračuna propisanog broja pojedinog sanitarnog elementa od ukupnog kapaciteta kreveta u objektu oduzima broj kreveta koji se nalaze u sobama koje imaju djelomične kupaonice.
(4) Na zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice na odgovarajući način se primjenju odredbe članka 31. ovog Pravilnika.

3.4. Sanitarni čvor uz zajedničke prostorije

3.4.1. Opće odredbe

Članak 31.

(1) Objekt koji ima zajedničke prostorije (prostor za prijem gosta, boravak gosta, ugostiteljske sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka i ostale sadržaje) mora uz njih imati uređen i opremljen sanitarni čvor. Sanitarni čvor čini:
1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka – zahodska kabina i predprostorije u kojoj je umivaonik,
2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka – zahodska kabina, predprostorije u kojoj je umivaonik i prostorije u kojoj je pisoar.
(2) Zahodi u objektu moraju se nalaziti u blizini zajedničkih prostorija.
(3) U sanitarnom čvoru iz ovoga članka mora biti besprijekoran red i čistoća, a prostorije moraju biti dezinficirane.
(4) Iznimno, od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim objektima u zahodu za muškarce i umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara dijelom pregrađen odgovarajućom vizualnom pregradom.

3.4.2. Zahodske kabine

Članak 32.

(1) Broj zahodskih kabina, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora biti razmjeran kapacitetu objekta izraženom brojem konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim sadržajima objekta u čijoj se blizini nalaze, i to:
– do 80 mjesta, jedna zahodska kabina u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce s prostorijom u kojoj je jedan pisoar,
– do 160 mjesta, dvije zahodske kabine u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce s prostorijom u kojoj su dva pisoara,
– do 550 mjesta, tri zahodske kabine u zahodu za žene i dvije zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara,
– više od 550 mjesta, četiri zahodske kabine u zahodu za žene i tri zahodske kabine u zahodu za muškarce s prostorijom u kojoj su četiri pisoara.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, postojeći objekti koji imaju više ugostiteljskih sadržaja za usluživanje hrane, pića i napitaka i drugih sadržaja u neposrednoj blizini jedan do drugoga, pri kapacitetu većem od 80 mjesta mogu odstupiti od propisanog razmjernog broja zahodskih kabina i pisoara, ali najviše za 25%.

Članak 33.

(1) Sve zahodske kabine moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.
(2) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.

3.4.3. Pretprostorija s umivaonikom

Članak 34.

(1) U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom.
(2) Broj umivaonika iz stavka 1. ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim sadržajima u objektu i to:
– do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),
– do 320 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),
– od 320 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce).
(3) Iznimno od odredbe članka 31. stavka 1. i stavka 1. ovog članka, u postojećim objektima može se u zahod za žene i zahod za muškarce ulaziti kroz zajedničku pretprostoriju. Tada se u toj zajedničkoj pretprostoriji mogu nalaziti umivaonici. Broj umivaonika mora biti razmjeran broju konzumnih i/ili sjedećih mjesta u ugostiteljskim sadržajima:
– do 80 mjesta dva umivaonika,
– do 160 mjesta tri umivaonika,
– do 320 mjesta četiri umivaonika,
– od 320 na više pet umivaonika.

3.4.4. Sanitarni čvor uz bazen

Članak 35.

(1) Objekt koji ima bazen na otvorenom ili u zatvorenom prostoru mora imati sanitarni čvor namijenjen korisnicima bazena.
(2) Na sanitarni čvor iz stavka 1. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sanitarnom čvoru uz zajedničke prostorije.
(3) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.

3.5. Minimalni uvjeti za ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka

3.5.1. Opće odredbe

Članak 36.

(1) Ugostiteljski objekt, bez obzira na vrstu kojoj pripada, ukoliko priprema i nudi usluge prehrane te priprema i uslužuje pića i napitke mora, u prostoru objekta odnosno u okviru funkcionalne cjeline objekta (u zatvorenom prostoru, i/ili na otvorenom natkrivenom prostoru, terasi, uz bazen, na plaži ako je ima) imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (kuhinja, blagovaonica, prostorija za usluživanje, točionik i drugo).
(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovoga članka uređenjem, opremom, uslugama i održavanjem moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka, bez obzira koliko ih ugostiteljski objekt ima, vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama objekta kojem funkcionalno pripadaju, mogu imati jednu zajedničku kuhinju, te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarni čvor kojima se koriste i drugi sadržaji u ugostiteljskom objektu.
(4) Prostor ugostiteljskog sadržaja iz stavka 1. ovog članka unutar funkcionalne cjeline objekta, ugostitelj može ustrojiti kao svoj ugostiteljski objekt ili ga iznajmiti ili dati u zakup drugoj tvrtki radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka ugostitelj odnosno tvrtka najmoprimatelj ili zakupac u prostoru ugostiteljskog sadržaja za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka mora sukladno zakonu ustrojiti ugostiteljski objekt odgovarajuće vrste. Taj ugostiteljski objekt mora ispunjavati uvjete za vrstu u koju je razvrstan po posebnom propisu i na odgovarajući način: kvalitetom usluga, uređenja i održavanja mora ispunjavati uvjete sukladno vrsti ugostiteljskog objekta u čijoj se funkcionalnoj cjelini nalazi. Iznimno, taj ugostiteljski objekt ne mora imati zasebne sanitarije za goste, već se dostatnima smatraju sanitarije uz ugostiteljske i ostale sadržaje ugostiteljskog objekta ako se nalaze u neposrednoj blizini.

Članak 37.

Uvjeti uređenja, opreme, uređaja i održavanja, te sadržaj i kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata iz članka 36. stavka 5. ovog Pravilnika podliježu provjeri u postupku razvrstavanja ugostiteljskog objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja sukladno ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte.

3.5.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

Članak 38.

(1) U ugostiteljskom objektu usluživanje gostiju hranom, pićem i napicima obavlja se u blagovaonici ili drugoj prostoriji ili prostoru za usluživanje.
(2) Blagovaonica je prostorija koja služi za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.
(3) Prostorija za usluživanje je prostorija koja služi za usluživanje drugih ugostiteljskih usluga u jednom dijelu, a u drugom dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati jednostavnija topla i/ili hladna jela i napici.
(4) Prostorija za usluživanje u jednom dijelu može imati namještaj prikladan za blagovanje, a u drugom dijelu točionik koji može sadržavati prostor za pripremanje ili usluživanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(5) Ako se u prostoriji za usluživanje u okviru točionika obavlja pripremanje jela, prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti jela koja se pripremaju. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.
(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u objektima koji posluju ljeti, a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.
(7) Prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, vrta, terase, i sl., u kojem se uslužuju gosti, a u drugom dijelu tog prostora mogu se na očigled gostiju pripremati jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 39.

(1) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju i dobro osvjetljenje.
(2) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Ako postoji garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.

3.5.3. Kuhinja

Članak 40.

(1) Kuhinju mora imati svaki objekt u kojem se gostima priprema hrana i pružaju usluge prehrane iako se pruža samo usluga doručka.
(2) Kuhinja je funkcionalna cjelina u kojoj su sve prostorije i prostori povezani na način da osoblje ne prolazi prostorijama i prostorima namijenjenim gostima. Tehnološki proces pripreme hrane mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline kuhinje.
(3) Kuhinja iz stavka 1. ovog članka kapacitetom mora odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela, pića i napitaka te uobičajenom broju konzumenata u objektu.
(4) Kuhinja mora imati prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu IX. točki 10. ovog Pravilnika.
(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka, u objektu u kojem se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica (namirnice za dogotavljanje jela dostavljaju se kao proizvodi drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice namirnica koja to obavlja za više objekata).
(6) Iznimno od odredbi stavka 4. ovog članka, objekt u kojem ugostitelj priprema i uslužuje hladna i topla jela s jednostavnijom pripremom (roštilj, ražanj, peka, ploča i sl.), ili ne pruža usluge prehrane, već pruža usluge korištenja prostorija i/ili prostora za pripremu hladnih i toplih jela s jednostavnijom pripremom (roštilj, ražanj, ploča, peka i sl.) u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju jela, ne mora ispunjavati propisane uvjete za kuhinju, nego za točionik iz članka 44. ovog Pravilnika.

Članak 41.

U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.

3.5.4. Centralna pripremnica namirnica – prostorija za obradu namirnica za više ugostiteljskih objekata kojima posluje jedan ugostitelj

Članak 42.

(1) Ugostitelj koji posluje s više ugostiteljskih objekata u kojima se pružaju usluge prehrane, može pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u tim ugostiteljskim objektima organizirati na jednom mjestu – u centralnoj pripremnici namirnica.
(2) Centralna pripremnica namirnica mora zadovoljiti uvjete sukladno Prilogu IX. točki 10. i 12. ovog Pravilnika.
(3) Na centralnu pripremnicu namirnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 40. stavka 2. i 3. i odredbe članka 41. ovog Pravilnika.

3.5.5. Prostorije za čuvanje hrane i pića te način čuvanja

Članak 43.

(1) Prostorije za čuvanje hrane i pića mora imati svaki objekt u kojem se vrši priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka.
(2) U objektu prostorije za spremanje i čuvanje hrane i pića moraju biti odvojeni od: kuhinje, prostorije za usluživanje u kojoj se nalazi točionik, prostora za pripremanje jela ako se radi o centralnoj pripremnici. Te prostorije i prostori moraju biti opremljeni odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za čuvanje hrane i pića.
(3) Prostorije za čuvanje lako pokvarljivih namirnica moraju biti opremljene rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane.

3.5.6. Točionik

Članak 44.

(1) Ugostiteljski sadržaj u objektu u kojem se pripremaju i uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.
(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju pića i napici, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati hladna i jednostavna topla jela.
(3) Točionik je samostalna funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru koji se nalaze u neposrednoj blizini blagovaonice. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji za usluživanje gostiju odnosno prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.
(4) Točionik, ako postoji kao ugostiteljski sadržaj u ugostiteljskom objektu, minimalno mora imati uređenje, opremu i uređaje sukladno Prilogu IX. točki 11. ovog Pravilnika.
(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovog članka određeni elementi (npr. sudoper, stroj za pranje čaša, dvodijelno korito, termički blok) mogu biti smješteni izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

3.5.7. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 45.

(1) Ugostiteljski sadržaj za usluživanje hrane, pića i napitaka, ako postoji u objektu, mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka, koji se moraju staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.
(2) Ako se gosti uslužuju za šankom točionika, tada jelovnik i karta pića i napitaka moraju biti izloženi na šanku.
(3) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima.
(4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.
(5) Na jelovniku i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.
(6) Jelovnik i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.
(7) Jela, pića i napici te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića i napitaka moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.
(8) Primjerci normativa jela, pića i napitaka, obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

Članak 46.

(1) Iznimno od odredbi članka 45. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje jelovnik u slučaju kada se usluge prehrane pružaju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima kod odabira jela.
(2) Kada se primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka, umjesto jelovnika ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa s ispisanim nazivom jela, pića ili napitka na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku, postavljenima na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi.

3.6. Minimalni uvjeti i prostori za zaposleno osoblje

Članak 47.

(1) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.
(2) Osoblje ne smije pušiti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu.
(3) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama i prostorima objekta gdje borave gosti.

Članak 48.

(1) Za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru (uz kuhinju) objekt mora imati garderobu i sanitarni čvor, sukladno Prilogu IX. Točki 10. ovog Pravilnika.
(2) Sanitarni čvor za zaposleno osoblje mora biti smješten tako da mu osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima objekta te mora biti u blizini radnih prostorija toga osoblja odnosno u prostoru koji s tim prostorijama čini funkcionalnu cjelinu.

4. Minimalni uvjeti za Objekt za robinzonski smještaj

Članak 49.

(1) Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za robinzonski smještaj, propisani su u Prilogu X. ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(2) Inspektor zaštite od požara nadležne policijske uprave može, s obzirom na lokaciju Objekta za robinzonski smještaj, zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

V. KATEGORIZACIJA OBJEKATA

1. Opće odredbe

Članak 50.

(1) Od drugih vrsta objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«, ovisno o uređenju, opremi, uređajima, uslugama, održavanju i ostalim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, kategoriziraju se sljedeće propisane vrste:
– Soba za iznajmljivanje,
– Apartman,
– Studio apartman,
– Kuća za odmor.
(2) Svaki objekt kategorizira se pojedinačno.
(3) Objekt stalno za vrijeme rada mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu je utvrđena.
(4) O svakoj promjeni u svezi s propisanim uvjetima iz stavka 3. ovog članka ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije objekta pribaviti rješenje sukladno novonastalom činjeničnom stanju u objektu.
(5) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 4. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji objekta. Po saznanju za nastale promjene u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.

2. Kategorije objekata

Članak 51.

(1) Postojeći objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
1. Vrsta Soba za iznajmljivanje kategorizira se u tri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
2. Vrsta Apartman kategorizira se u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
3. Vrsta Studio apartman kategorizira se u tri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
4. Vrsta Kuća za odmor kategorizira se u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
(2) Novi objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
1. Vrsta Soba za iznajmljivanje kategorizira se u dvije kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
2. Vrsta Apartman kategorizira se u tri kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
3. Vrsta Studio apartman kategorizira se u dvije kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
4. Vrsta Kuća za odmor kategorizira se u tri kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.

3. Uvjeti za kategorizaciju

Članak 52.

(1) Objekti se kategoriziraju na temelju propisanih obveznih uvjeta u svezi s uređenjem, opremom, uređajima, uslugom, održavanjem i dr.
(2) Uvjeti za kategorizaciju objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:
– Prilog I. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – postojeći objekt,
– Prilog II. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – novi objekt,
– Prilog III. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana – postojeći objekt,
– Prilog IV. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana – novi objekt,
– Prilog V. – Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana – postojeći objekt,
– Prilog VI. – Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana – novi objekt,
– Prilog VII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor – postojeći objekt,
– Prilog VIII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor – novi objekt.

4. Način označavanja vrste i kategorije objekta

Članak 53.

(1) Vrsta i kategorija objekta označavaju se standardiziranom pločom.
(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste objekta, i to za:
– vrstu Soba za iznajmljivanje: SOBE,
– vrstu Apartman: APARTMAN,
– vrstu Studio apartman: STUDIO APARTMAN,
– vrstu Kuća za odmor: KUĆA ZA ODMOR.
(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na standardiziranoj ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju.
(4) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka veličine 30×30 cm ima Kuća za odmor, a 25×25 cm: Sobe, Apartman i Studio apartman. Standardizirana ploča izrađena je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol. Neobojanim nehrđajućim čelikom na sredini ploče, ispisana je vrsta objekta, a uz donji rub ploče ispisano je: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA.
(5) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz st. 1. ovog članka propisana su u Prilogu XI. ovog Pravilnika te čine njegov sastavni dio.
(6) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(7) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.

5. Promjena vrste i/ili kategorije objekta

Članak 54.

(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete za vrstu i/ili kategoriju koju ima, ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili kategorizaciju objekta, bez odlaganja. Ako ugostitelj ne podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog stavka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji objekta. Po saznanju za nastale promjene u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.
(2) Ako se u kategoriziranom ugostiteljskom objektu činjenično stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili kategorizaciju ugostiteljskog objekta u višu kategoriju.

VI. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE

Članak 55.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju objekata u vrste: Soba za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom i Objekt za robinzonski smještaj, podnosi se Uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu grada Zagreba, gdje se objekt nalazi.
(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, ugostitelj navodi podatke o: zahtijevanoj vrsti i kategoriji objekta, tvrtki ugostitelja, objektu (broj, vrsta i moduli smještajnih jedinica, ugostiteljski sadržaji i dr.) te prilaže dokaz o pravu korištenja prostora i drugo.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti i na presliku propisanog Priloga ovog Pravilnika za pojedinu vrstu objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.
(4) Za Objekt za robinzonski smještaj, zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se i mišljenje nadležne policijske uprave o provedbi zadovoljavajućih mjera zaštite od požara.

Članak 56.

Očevid u objektu obavlja povjerenstvo Ureda koje čine dva člana, i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik toga Ureda, raspoređeni na poslove ugostiteljstva i turizma, a iznimno i ostali službenici, te pomoćnik predstojnika Ureda nadležan za ugostiteljstvo i turizam. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva imenuje čelnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministra, i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike. Ministar može povući danu suglasnost.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj: 84/05), kojima su propisane druge vrste smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« te odredbe priloga Pravilnika:
– Prilog I. – Elementi za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – postojeći objekti,
– Prilog II. – Elementi za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje – novi objekti,
– Prilog III. – Elementi za kategorizaciju Apartmana – postojeći objekti,
– Prilog IV. – Elementi za kategorizaciju Apartmana – novi objekti,
– Prilog V. – Elementi za kategorizaciju Studio apartmana – postojeći objekti,
– Prilog VI. – Elementi za kategorizaciju Studio apartmana – novi objekti,
– Prilog VII. – Elementi za kategorizaciju Kuće za odmor – postojeći objekti,
– Prilog VIII. – Elementi za kategorizaciju Kuće za odmor – novi objekti,
– Prilog IX. – Minimalni uvjeti za vrste: Prenoćište, Đački ili Studentski dom, Odmaralište, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom,
– Prilog X. – Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za robinzonski smještaj,
– Prilog XI. – Grafička rješenja standardnih ploča.

Članak 58.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju drugih vrsta objekata za smještaj koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04) i Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj: 84/05), a nemaju obvezu usklađivanja s odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06), i nadalje će se primjenjivat odredbe tih Pravilnika.

Članak 59.

Dok ne usklade pružanje usluga s odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06), na druge vrste objekata za smještaj (odmarališta) primjenjivat će se odredbe Pravilnika navedenih u prethodnom članku.

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/112
Urbroj: 529-03-08-12
Zagreb, 12. veljače 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.
 

PRILOG I.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE – POSTOJEĆI OBJEKT

Tabela

 

PRILOG II.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE – NOVI OBJEKT

Tabela
 


PRILOG III.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKT

Tabela
 

PRILOG IV.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA – NOVI OBJEKT

Tabela
 

PRILOG V.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU STUDIO APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKT

Tabela

 

PRILOG VI.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU STUDIO APARTMANA – NOVI OBJEKT

Tabela

 

PRILOG VII.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KUĆE ZA ODMOR – POSTOJEĆI OBJEKT

Tabela


PRILOG VIII.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KUĆE ZA ODMOR – NOVI OBJEKT

Tabela


PRILOG IX.
MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE: PRENOĆIŠTE, UČENIČKI ILI STUDENTSKI DOM, ODMARALIŠTE, HOSTEL, LOVAČKI DOM, PLANINARSKI DOM

Tabela


PRILOG X.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

Tabela


PRILOG XI.