Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama

NN 34/2003 (6.3.2003.), Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I  VEZA

 

Na temelju članka 321., stavka 2., točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, br. 59/96) ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK

o prometnim znakovima, opremi  i

signalizaciji na cestama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama.

 

Članak 2.

Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:

1. Prometni znakovi, i to:

znakovi opasnosti;

znakovi izričitih naredbi;

znakovi obavijesti;

znakovi obavijesti za vođenje prometa;

dopunske ploče;

promjenjivi prometni znakovi;

2. Prometna svjetla i svjetlosne oznake;

3. Oznake na kolniku i drugim površinama;

4. Prometna oprema cesta, i to:

oprema za označivanje ruba kolnika;

oprema za označivanje vrha prometnog otoka;

oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštećenja kolnika;

svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika

oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika;

branici i polubranici;

prometna zrcala;

zaštitne ograde;

ograde protiv zasljepljivanja;

zaštitne žičane ograde;

pješačke ograde;

ublaživači udara;

oznake za ručno upravljanje prometom;

naprave za smirivanje prometa.

5. Turistička i ostala signalizacija, propisana je posebnim pravilnikom.

 

Članak 3.

Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latiničnim pismom.

Natpisi na znakovima obavijesti ispisuju se, u pravilu, malim slovima.

Dvojezični nazivi odredišta moraju biti napisani, na način da je prvo napisan hrvatski naziv, a potom naziv na jeziku nacionalne manjine.

Na prometni znak se može upisati i naziv odredišta koje se nalazi u drugoj državi.

Naziv odredišta u drugoj državi ispisuje se na jeziku te države.

Uz odredište u drugoj državi obvezno se upisuje znak C129 (nacionalna autooznaka).

 

Članak 4.

Prometni znakovi se izrađuju tako da je njihovo značenje stalno ili promjenljivo.

Površina turističkih znakova i ostale signalizacije je stalnog sadržaja.

Površina prometnih znakova izrađuje se od materijala reflektirajućih svojstava najmanje klase I, a za autoceste i ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste najmanje klase II.

Boja poleđine podloge mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se spriječilo odvraćanje pažnje vozačima.

 

Članak 5.

Prometni znakovi mogu biti izvedeni sa vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom).

Kada je prometni znak osvijetljen izvana, površina prometnog znaka je klase refleksije I.

Prometni znakovi i znakovi sa promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlećim tvarima na podlozi crne boje.

 

Članak 6.

Na opremi i signalizaciji za označivanje ruba kolnika, za označivanje radova, prepreka, oštećenja kolnika i za vođenje i usmjeravanje prometa u području radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuće oznake klase II.

 

Članak 7.

Prometni znakovi, oprema i signalizacija u svim detaljima se izrađuje prema hrvatskim normama.

Primjena hrvatskih normi je obvezna.

 

Članak 8.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava.

Dopunske ploče, koje detaljnije označuju pojam prometnog znaka kojemu su dodani, čine sastavni dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

 

Članak 9.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila.

Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni znak se postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.

Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.

Članak 10.

Uz ovaj Pravilnik otiskano je kazalo boja koje čini njegov sastavni dio.

Kazalo boja ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim površinama (poglavlje IV. ovog Pravilnika).

 

Članak 11.

Grafički prikazi prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama dani u ovom Pravilniku su približni i obavijesnog su sadržaja.

II. PROMETNI ZNAKOVI

 

 

 

A.    Znakovi opasnosti

B.    Znakovi izričitih naredbi

C.    Znakovi obavijesti

D.    Znakovi obavijesti za vođenje prometa

E.    Dopunske ploče

 

 

 

F. Promjenljivi prometni znakovi

 

Članak 44.

Kada je zbog prometneng=DE style='mso-ansi-language:HR'> sigurnosti ili prometno-tehničkih zahtjeva potrebno, prometni znakovi u cijelosti ili djelomično mogu biti izvedeni kao  promjenljivi znakovi.

Promjenljivi prometni znakovi mogu se izvesti u tehnologiji:

1) optičkih vlakana (fiber - optics);

2) svjetlosnih polja, dodanih na obične znakove;

3) svjetlećih dioda (LED),

4) tekućih kristala (LCD).

 

Članak 45.

Prometni znakovi izvedeni kao promjenljivi u obliku znakova navedenih u članku 44., ne smiju se razlikovati  od prometnih znakova stalnog značenja.

Ako tehnologija izvedbe promjenjivog prometnog znaka ne omogućuje propisanu boju, upotrebljava se:

a) umjesto osnovne bijele i plave boje znaka - crna boja bez refleksije;

umjesto crnih i bijelih simbola – bijeli (žuti) simboli znaka,

umjesto crnih rubova znaka – bijeli (žuti) rub znaka.

Ukoliko se znakovi prikazuju svijetlećim ili drugim diskretnim elementima prikaza, tehnički uvjetovana pojednostavnjenja prikaza dopuštena su samo uz uvjet da ostanu očuvani bitni elementi i karakteristična obilježja znakova.

 

Članak 46.

Promjenjivi prometni znak ili dio znaka u slučaju kvara jednog dijela znaka ili pregaranja izvora svjetlosti ne smije promijeniti svoje značenje, odnosno mora biti u nultom stanju.

 

Članak 47.

Kada se svjetlosni prometni znakovi izvode u tehnologiji optičkih vlakana (fiber-optics), svjetlosnih polja, svjetlećih dioda (LED) i tekućih kristala (LCD) moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

a) značenje simbola mora biti jasno s udaljenosti  najmanje 150 m;

b) simbol mora biti potpuno čitljiv na udaljenosti manjoj od 150 m;

c) svjetlosni intenzitet svjetlosnoga prometnog znaka mora se prilagoditi svjetlosnim uvjetima okoliša te mora biti omogućen noćni model rada;

 

III. PROMETNA SVJETLA

 

Članak 48.

Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje.

Prometna svjetla jesu:

1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom;

2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima;

3) svjetlosni znakovi za upravljam gradskim prometom;

4) svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge;

5) svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka.

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje s rubom crne boje (kontrasna ploča).

 

1. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom

 

Članak 49.

Uređaji za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na više prometnih trakova istodobno ili za svaki prometni trak posebno.

Ako se uređajem iz stavka 1. ovog članka upravlja prometom na svakom traku posebno, svjetlosni su znakovi iznad prometnih trakova na koje se odnose.

Kada su svjetlosni prometni znakovi iz stavka 1. ovog članka upotrijebljeni za upravljanje prometom na više prometnih trakova i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni su prometni znakovi s desne strane kolnika.

Na cestama s više od jednoga prometnog traka za svaki smjer kretanja, potrebno je ponoviti uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima.

Svjetla na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima su:

1) crveno svjetlo označuje zabranjen prolazak vozila - slika G01;

2) crveno i žuto svjetlo označuju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla - slika G02;

3) zeleno svjetlo označuje slobodan prolaz vozila - slika G03;

4) žuto svjetlo označuje zabranu prolaza, osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne prijeđu taj znak - slika G04;

5) dopunska svijetleća strelica označuje slobodan prolaz vozila u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu vozač mora propustiti vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika - slika G05 i G06;

6) oblici strelica prikazani su na slici G07 (za strelice na crvenoj optici) i G08 (za strelice na zelenoj optici);

7) prekrižene crte crvene boje označuju zabranu toka prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi - slika G09;

8) zelena strelica vrhom okrenutim nadolje označuje slobodan tok prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi - slika G10;

9) žuta strelica vrhom okrenutim prema desnoj ili lijevoj strani označuje skretanje toka prometa s prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi - slika G11 i G12;

 

                                            

 

      G01             G02            G03            G04

 

                            

 

                         G05            G06

 

      

 

                                     G07

 

      

 

                                     G08

 

                                     

                       

                     G09                      G10          

                              

 

                     G11                      G12

 

Ukoliko se uređajem za davanje svjetlosnih prometnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklističke staze preko kolnika s uređajem za davanje svjetlosnih prometnih znakova, svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima je u obliku svjetleće siluete bicikla na tamnoj podlozi i označuje:

- slobodan prolaz za bicikliste - slika G13,

- zabranjen prolaz za bicikliste - slika G14.

Isti uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kad su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge - slika G15 i G16.

 

                          

 

      G13             G14            G15            G16

 

2. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima

 

Članak 50.

Za upravljanje prometom pješaka posebnim uređajima, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, daju se izmjenično svjetlosni prometni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. Zeleno svjetlo može biti podešeno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljena istodobno.

Svijetleća silueta pješaka na tamnoj podlozi označuje:

- slobodan prolaz za pješake - slika G17,

- zabranjen prolaz za pješake - slika G18.

 

                           

 

                         G17            G18

 

3. Svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom

 

Članak 51.

Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svijetleće crte bijele ili žute boje.

Svijetleća crta može biti položena, uspravna ili kosa. Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po okomitoj osi gore, a uspravna i kosa crta slobodan prolaz tramvaju u odgovarajućem smjeru i postavlja se dolje.

C:DE'>Crtama se označuje:

- zabrana prolaza tramvaja - ;

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno  - slika G20;

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno - slika G21,

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo - slika G22.

 

                    

 

      G19             G20            G21            G22

 

Članak 52.

Veličine svjetala iz članaka 49., 50. i 51. iznose:

1) za znakove iz čl. 49. (slika G01 do G08) promjer kruga svjetala je 200 i 300 mm;

2) za znakove iz čl. 49. (slika G09, G10, G11 I G12) na autocestama i cestama namijenjenim isključivo prometu motornih vozila, duljine stranice najmanje 600 mm, a na ostalim cestama duljine stranice najmanje 500 mm;

3) za znakove iz čl. 49. (slika G13, G14, G15, G16), čl. 50. (slika G17 I G18) i čl. 51. (slika G19, G20, G21, G22) promjer kruga svjetala je 200 mm.

 

4. Svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge

 

Članak 53.

Svjetlosni prometni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za označivanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.

 

Članak 54.

Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavješćuju o tome da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala kružnog oblika.

Svjetla iz stavka 1. ovog članka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osi na ploči koja ima oblik istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti (znak 619).

 

                 

 

                          Znak G23

 

 

 

5. Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka

 

Članak 55.

Svjetlosni prometni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka mogu biti ploča za označivanje zapreka s treptačem (čl. 70., slika K22 i K23), pokretna ploča s treptačima i znakovima (čl. 70., slika K24, slika K25 i slika K26) kao i privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članaka 49, 50 i 51 ovog Pravilnika).  

 

IV. OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVRŠINAMA

 

Č DE'>Članak 56.

Oznake na kolniku jesu:

1) uzdužne oznake;

2) poprečne oznake,

3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

 

Članak 57.

Oznake na kolniku se ucrtavaju, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati skliskost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika.

Oznake na kolniku moraju imati retrorefleksiju utvrđenu hrvatskom normom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, oznake (delineatori) kojima se označuju središnje ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 0,6 cm iznad razine kolnika. Njihova visina ne smije biti viša od 2,0 cm iznad razine kolnika.

 

Članak 58.

Oznake na kolniku bijele su boje.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, žutom bojom obilježavaju se:

1) oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje;

2) isprekidana crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

3) oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi-vozila, policija, biciklistički i pješački trakovi i dr.),

4) naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, narančaste su boje oznake kojima se obilježavaju privremene opasnosti na cesti (privremena regulacija).

 

1. Uzdužne oznake na kolniku

 

Članak 59.

Uzdužne su oznake na kolniku pune, isprekidane i dvostruke crte.

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak izmedu usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm.

Širina središnje razdjelne crte prema širini prometnog traka:

1)  ≥ 3,5 m -           20 (15) cm;

2)  3 – 3,5 m          -              12 cm,

3)  2,5 – 3 m¸         -              10 cm.

Širina rubne i razdjelne crte je iste širine.

Članak 60.

Puna uzdužna crta može biti razdjelna (sigurnosna crta) i rubna - slika H01.

Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih kolničkih površina prema smjerovima kretanja.

Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.

Puna uzdužna crta označuje  zabranu prelaženja vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

 

                 

 

Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, crta upozorenja, kratka i široka crta. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na prometne trakove - slika H02.

 

                 

                 

                                        H02

 

Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune crte - slika H03.

 

                 

 

                                        H03

 

Kratka isprekidana crta služi kao razdjelna crta na prilaznim krakovima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje trakova za vozila javnog prijevoza putnika kada se upotrebljava samo u određenim vremenskim intervalima tijekom dana - slika H04.

 

                 

 

                                      H04

 

Široka isprekidana crta služi kao kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskcestama izvan naselja i minimalne je širine 30 cm. Dvostruka uzdužna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.

Dvostruka puna crta (dvostruka sigurnosna crta) služi za razdvajanje dvosmjernih kolničkih površina prema smjerovima kretanja - slika H05.

Dvostruka puna razdjelna crta obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila:

a) s dva i više voznih trakova za svaki smjer;

b) s neparnim brojem voznih trakova, ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera;

c) u tunelima;

d) na objektima,

e) ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okolina ceste.

 

                 

                    H05

 

Dvostruka puna crta označuje zabranu prelaženja vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama.

Dvostruka isprekidana crta služi za obilježavanje prometnih trakova s izmjenjivim smjerom kretanja na kojima je promet upravljan prometnim svjetlima - slika H06.

 

                 

 

                                 H06

 

Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja - slika H07.

 

                 

                 

                                  H07

 

Članak 61.

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena, mogu se obilježiti jednom ili  dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana - slike H08, H09 i H10.

Duljina n između točke B i C (slika H08) određuje se prema dopuštenim brzinama na način da se svođenje sa dvije na jednu prometnu traku izvodi tako da je:

        n ≤ 1:60 za v > 50 km/h

        n < 1:30 za v ≤ 50 km/h

 

                             

 

                                                            H08

 

                                            

 

                                                           H09

 

                             

 

                                                           H10

 

Članak 62.

Za utvrđivanje daljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85 posto vozila ili računska brzina ako je njezina vrijednost veća.

Daljina preglednosti (M) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila (slika H09 i H10) i iznosi najmanje i to:

130   km/h - 200 m;

100   km/h - 160 m;

80   km/h - 130 m,

<=de style='mso-ansi-language:DE'>  60   km/h -   80 m.

Pri određivanju dužine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi 1,0 m, a visina predmeta  1,1 m.

Duljina crte upozorenja (L) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila i iznosi najmanje i to:

100 km/h - 150 m;

  80 km/h - 120 m;

  60 km/h - 100 m,

  40 km/h -   60 m.

 

2. Poprečne oznake na kolniku

 

Članak 63.

Poprečne su oznake:

- crta zaustavljanja;

- kose crte;

- graničnici;

- pješački prijelazi,

- prijelazi biciklističke staze preko kolnika.

 

Članak 64.

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.

 

Članak 65.

Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.

 

Članak 66.

Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:

1) puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP - slika H11;

 

                 

                 

                                  H11

 

2) isprekidana crta zaustavljanja označuje mjesto na kojemu vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaza. Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja - slika H12;

3) umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaza, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu - slika H13;

 

                       

                 

                               H12                           H13

 

4) kose crte označuju mjesto otvaranja izlaznog traka (slika H14)  i zatvaranja ulaznog traka (slika H15) na autocesti i brzoj cesti;

 

                 

 

                                              H14

 

                 

                 

                                              H15

 

5) zatvaranje prometnog traka namijenjenog za vozila javnog prijevoza putnika (slika H16);

 

                 

 

                                             H16

 

6) graničnik označuje mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet - slika H17;

 

                 

 

                                             H17

 

7) pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namijenjenog za prijelaz pješaka - slika H18.

Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.

 

                 

 

                                      H18

Kad je na kolniku označen pješački prijelaz (slika H18), mora biti obilježen znakom C02, a po potrebi i znakom A33 (obilježen pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima);

8) na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis “ŠKOLA” (slika H55);

9) prijelaz biciklističke staze preko kolnika je dio površine kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista - slika H19.

 

                 

 

                                      H19

 

3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

 

Članak 67.

Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjerivanja, natpisi, oznake za označivanje prometnih površina za posebne namjene; oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).

1) Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila - ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom - i njima se obavještćuju vozači o namjeni prometnih trakova - ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

Strelicama se može označiti:

- jedan smjer - slika H20;

- dva smjera (kombinirana) - slike H21 i H22;

-prestrojavanje na dva bliza križanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja na koje je zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima - slika H23;

- smjer kretanja u garažama - slika H24,

- skretanje prometa  - slika H25.

Uska strelica za skretanje prometa može se primijeniti umjesto crte upozorenja - slika H26;

 

                                             

 p>

                      H20                   H21                       H22

 

                                    

 

                      H23                        H24

 

                           

 

                       H25                 H26

 

2) Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila:

- između dva traka sa suprotnim smjerovima - slika H27;

- između dva traka s istim smjerovima - slika H28;

- na mjestu otvaranja posebna traka za skretanje - slika H29;

- ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova  - s1ike H30, H31 i H32;

- na ulaznom kraku na autocesti - slika H33,

- na izlaznom kraku s autoceste - slika H34;

 

                    

 

                     H27                      H28

 

                 

                  H29

 

                           

 

        H30                         H31                         H32

 

                         

                           H33                               H34

3) Crta usmjerivanja označuje mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima.

Crte usmjerivanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (slika H35), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (slika H36) te za označivanje promjene korisne površine kolnika (slika H37);

 

                             

  

                     H35                  H36                    H37

 

4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, na primjer, riječi “STOP”, “BUS”, “TRAM”, “TAXI”, “ŠKOLA”, “VLAK”, a i nazivi mjesta, ograničenje brzine itd. (slike H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49 i H50);

 

                                         

 

                     H38                    H39                 H40

 

                                         

 

                    H41                       H42                H43

 

                                                      

 

                     H44                  H45                H46               H47

 

                         

 

                  H48        H49     H50

 

5) Označivanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta rezerviranih za autobusna stajališta (slika H51, H52 i H53), obilježavanje mjesta rezerviranih za taksi vozila (H54), obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole (H55), obilježavanje mjesta rezerviranih za invalide (slika H56) te obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (slika H57 i H58) i obilježavanje biciklističkih i pješačkih trakova (H59);

 

                 

 

                                           H51

 

                 

 

                                          H52

 

                         H53

 

 

                       H54

 

                 

                 

                                                    H55

 

                 

 

                                   H56

 

                 

 

                                   H57

 

                 

 

                                    H58

 

                 

 

                                   H59

 

6) Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označivanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno (slika H60), koso (slika H61) i okomito (slika H62);

 

                 

 

                                        H60

 

                 

 

                                       H61

 

                 

 

                                      H62

 

7) Obilježavanje bijelih točaka uz vanjsku stranu rubne crte za ocjenu vidljivosti u magli – slika H63.

Veličina bijelih točaka, koje se ucrtavaju na kolnik je 200x40 cm, a razmak 35 metara,

 

                 

                 

                                  H63

 

8) Obilježavanje naprava za smirivanje prometa – umjetne izbočine na kolniku (H64) i uzdignute plohe (H65)

 

                    

 

                                         H64

 

                 

 

                                          H65

 

9) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označuju stalne prepreke unutar  mjera profila ceste obilježavaju se crveno - bijelom oznakom - slika H66.

                 

                 

                                        H66

 

V. PROMETNA OPREMA CESTA

 

1. Oprema za označivanje ruba kolnika

 

Članak 68.

Oprema za označivanje vanje ruba kolnika je:

1) smjerokazni stupić (slika K01) služi za označavanje ruba kolnika.

Smjerokzni stupić u vidljivom smjeru mora imati reflektirajuću oznaku od reflektirajućeg stakla ili plastični element s ugrađenim reflektirajućim tvarima.

Reflektirajuća oznaku vožnje s desne strane je crvene boje, a s lijeve strane bijele boje.

Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje;

 

                 

                                               K01

 

2) smjerokazni stupići za tunele i galerije, označuju rub kolnika u tunelu odnosno, galeriji.

Tijelo smjerokaznog stupića u cijelosti mora biti reflektirajuće, osim dijela koji nosi dio stupića.

Smjerokazni stupići za tunele moraju reflektirati crveno svjetlo na desnoj strani i bijelo svjetlo na lijevoj strani ceste gledano u smjeru vožnje (slika K02).

Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje.

Umjesto smjerokaznih stupića mogu se postaviti delineatori u tehnologiji LED-a (slika K03);

 

 

                           K02

 

                 

 

                          K03

 

3) reflektirajuće oznake, označuju rub kolnika i koje se postavljaju, odnosno nanose na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti smjerokazne stupiće (slika K04), a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku);

 

                 

                 

                                      K04

 

4) štapovi za snijeg u zimskim uvjetima, označuju rub kolnika i naznačuju pružanje ceste ili cestovne građevine.

Štapovi za snijeg na cesti (slika K05) i cestovnim građevinama (slika K06) su obojeni naizmjenično crveno i žuto i po mogućnosti reflektirajućim tvarima;

 

                 

 

                         K05

 

Na početku cestovne građevine, postavlja se štap sa graničnikom okrenutim prema dole, a na kraju cestovne građevine, štap sa graničnikom okrenutim prema gore.

                 

 

                                              K06

 

2. Oprema za označivanje vrha prometnog otoka

 

Članak 69.

Oprema za označivanje vrha prometnog otoka:

1) ploča ili element za označivanje prometnog otoka (slika K07, K08 i K09), označuje vrh prometnog otoka na križanju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta rezerviranih za promet motornih vozila;

 

                    

 

                   K07               K08

 

                 

 

                     K09

 

3. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja kolnika

 

Članak 70.

Oprema, ostali znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika jesu:

1) ploče za označivanje zapreka na cesti na lijevoj strani (slika K10) i na desnoj strani (slika K11), u smjeru vožnje označuju radove ili zapreke na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama;

 

                 

 

                                K10

 

                 

 

                                K11

 

a) ploča za označivanje zapreke na cesti i oštrog zavoja na cesti sa smjerom usmjeravanja na desno i na lijevo (slika K12,  K13, K14 i K15);

 

                 

 

                             K12

 

                        

 

                               K13                K14

 

                 

 

                              K15

 

b) ploča (bočne) zapreke (slike K16, K17, K18 i K19) označuje mjesto bočnog smanjenja profila ceste. Primjenjuju se i u slučajevima na jednosmjernim cestama, kada se privremeno uspostavlja dvosmjeran promet. Pločama se fizički razdvaja po smjeru vožnje;

 

                 

 

                  K16           K17

 

                 

                  K18           K19

 

2) stožac (slika K20), služi za obilježavanje mjesta kratkotrajnih radova na cesti;

                 

 

                                     K20

 

3) branik za označivanje zapreka (slika K21), služi za označivanje zapreka na prometnoj površini;

 

                 

                 

                                K21

 

4) ploča za označivanje zapreka s treptačem (slika K22 i K23) služi za obilježavanje radova  na cesti.

Ako se za obilježavanje radova na cesti primjenjuje više od jednog treptača, tada treptači moraju biti električki povezani i raditi sinkronizirano u režimu tzv. “svjetlosnog niza”;

 

                        

 

                  K22              K23

 

5) pokretna ploča s treptačima i znakovima (slika K24 i  slika K25) označuje mjesto izvođenja radova ili oštećenja na cesti;

 

                             

 

                               K24                                   K25

 

6) pokretna ploča s treptačima i svijetlećim strelicama, usmjerenima prema dolje, i prometnim znakom (slika K26), označuju mjesto na cesti gdje je prometni trak zatvoren pa se promet preusmjeruje;

 

                 

 

                                   K26

 

7) pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem (slike K27, K28 i K29), upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je dan smjer i način preusmjeravanja prometa;

 

                      

 

                            K27                  K28

  

                 

 

                           K29

4. Svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika

 

Članak 71.

Svjetlosni znakovi za označivanje radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika jesu:

1) crveno svjetlo, koje se upotrebljava na pločama za označivanje zatvorenog dijela ceste (slika K30);

 

                 

 

                                                K30

 

2) trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (slika K31);

 

                 

 

                             K31

 

3) niz žutih, međusobno povezanih svjetala koja se izmjenično pale / gase u smjeru vožnje. Niz svjetala upozorava da je jedan ili više prometnih trakova zatvoren i da je promet preusmjeren “putovanjem svjetla” (slika K32).

 

                 

 

                         K32

 

Članak 72.

Promjer svjetala iz točkaka 2. i 3. članka 71. ne smije biti manji od 210 mm.

Razmak između svjetala, ovisno o situaciji, iznosi od 5,0 do 10,0 m.

 

5. Oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti,  zapreka i oštećenja kolnika

 

Članak 73.

U opremu za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika pripadaju:

1) montažni rubnjaci koji služe za usmjeravanje prometa vozila po prometnim trakovima.

Na rubnjaku moraju biti utisnuta reflektirajuća tijela radi bolje vidljivosti u noćnim uvjetima i pri smanjenoj vidljivosti (slika K33).

Radi bolje vidljivosti na rubnjaku se može dodati usmjeravajuća oznaka tzv. marker (slika K34);

 

                                            

 

                  K33                                            K34

 

2) markeri za razdvajanje smjerova vožnje, postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti.

Površina markera mora biti izvedena od reflektirajuće tvari (slika K35).

Markeri mogu stajati samostalno ili pričvršćeni na montažne rubnjake. Kad su markeri pričvršćeni na montažne rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od  vrha prema dolje u smjeru vožnje (slika K36);

 

                                   

 

                                K35                             K36

 

3) markeri usmjeravajuće svjetlosno odbojne oznake (delineatori) bijele boje za razdvajanje smjerova vožnje (slika K37);

 

                 

                 

                                   K37

 

4) zavjesice i trake služe za ograđivanje manjih prostora (slika K38);

 

                 

 

                                     K38

 

5) razdvajajuće ograde (plastične prepreke - New Jersey), koje fizički razdvajaju površine namijenjene prometu suprotnih smjerova (slika K39);

 

                 

 

                                         K39

6) rastezljive i složive ograde za zatvaranje manjih prometnih površina (slike K40 i K41).

                                                         

                             K40                                            K41

 

6. Branici i polubranici

 

Članak 74.

Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila i pješaka u smjeru na koji su poprečno postavljene.

 

Članak 75.

Branici kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet čitavom širinom ceste (slika K42) moraju biti označeni s najmanje tri crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora biti smješteno na sredini branika, a druga dva bliže krajevima branika.

  

                              K42

 

Polubranici kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet samo do polovice širine ceste (slika K43) moraju biti označeni s najmanje tri crvena reflektirajuća stakla postavljena na odgovarajućim razmacima po čitavoj dužini polubranika, od kojih jedno mora biti smješteno na samom kraju polubranika.

                              K43

 

Branici i polubranici kada se postavljaju na ulazu na parkiralište ili garaže, obojene su crvenim i poljima po mogućnosti označeni i najmanje jednim crvenim reflektirajućim staklom.

Branici i polubranici moraju biti obilježeni crvenim reflektirajućim staklima odnosno crvenim reflektirajućim tvarima i ako su obilježeni posebnim postojanim ili trepćućim crvenim svjetlima.

Reflektirajuća stakla iz st. 1. i 2. ovog članka moraju imati površinu barem 40 cm, i moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet.

Branici i polubranici moraju, po cijeloj dužini biti presvučeni retroreflektirajućom tvari klase II.

 

7.  Prometna zrcala

&nbs]> 

Članak 76.

Prometna zrcala su namijenjena osiguranju minimalne duljine preglednosti potrebne za sigurno uključivanje iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaskaili u drugim sličnim slučajevima.

Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen reflektirajućom tvari izmjeničnim poljima crvene i bijele boje.

Prometna zrcala mogu biti pravokutnog ili kružnog oblika (slike K44 i K45).

 

          

 

            K44                                K45

 

8. Zaštitne ograde

 

Članak 77.

Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha spriječiti klizanje vozila s (planuma) ceste odnosno zadržati vozila skrenuta s kolnika.

Zaštitne ograde se izrađuju od željeza, betona, drveta ili kombinirano.

 

Članak 78.

Zaštitna ograda mora biti opremljena reflektirajućim tvarima, na desnoj strani u smjeru vožnje crvene boje, a s lijeve strane bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje.

Zaštitna ograda postavlja se u skladu s  hrvatskim normama.

 

9. Ograde protiv zasljepljivanja

 

Članak 79.

Ograde protiv zasljepljivanja od svjetala vozila iz suprotnog smjera u pravilu se postavljaju u razdjelni pojas ceste s dva kolnika za promet suprotnih smjerova.

 

Članak 80.

Ograde protiv zasljepljivanja izvode se od metala, drveta, polimernih mreža, sadnjom šiblja  i dr.

Ograde protiv zasljepljivanja postavljaju se u skladu s hrvatskom normom.

 

 

10. Zaštitne žičane ograde

 

Članak 81.

Zaštitne žičane ograde jesu:

1) ograde namijenjene zaštiti prometa na cesti od divljači i drugih životinja,

2) ograde na nadvožnjacima za zaštitu prometa  ispod nadvožnjaka.

Članak 82.

Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz:

a) autoceste;

b) brze ceste,

c) ostale ceste prema potrebi.

Zaštitne žičane ograde postavljaju se u skladu s hrvatskom normom.

 

11.  Pješačke ograde

 

Članak 83.

Pješačke ograde su namijenjene su osiguranju pješaka od padad pada s površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje.

Pješačke ograde se smiju upotrebljavati i za vođenje (kanaliziranje) pješaka na području križanja, prolaza za pješake, nadhodnika i sl.

Pješačke ograde postavljaju se u skladu s hrvatskom normom.

 

12. Ublaživači udara

 

Članak 84.

Ublaživači udara su naprave koje se koriste za osiguranje posebno opasnih mjesta na cesti, gdje postoji opasnost naleta vozila na čvrstu građevinu (npr. razdjelni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup i dr.).

Ublaživači udara su namijenjeni smanjenju posljedica udara na putnike, vozilo ili građevinu.

Ublaživači udara postavljaju se u skladu s hrvatskom normom.

 

13.  Oznaka za ručno upravljanje prometom

 

Članak 85.

1) crvena i zelena zastavica veličine najmanje 40x40 cm. Crvena zastavica (slika K46), kada ju cestovni radnik drži poprečno na smjer vožnje označuje zabranu prometa, a zelena zastavica (slika K47) slobodan prolaz;

 

                                              

 

                   K46                          K47

 

2) okrugla ploča promjera 60 cm, koja ima na jednoj strani znak 204 (zabrana prometa u jednom smjeru, slika K48), na drugoj strani zeleno polje s bijelim rubom širine 6 cm (slika K49). Znak 204 okrenut prema dolazećem vozilu znači zabranu prolaza, a zeleno polje s bijelim rubom slobodan prolaz.

 

                                                               

 

                     K48                             K49

 

14. Naprave za smirivanje prometa

 

Članak 86.

Na cestama mogu se postavljati naprave za smirivanje prometa kojima se utječe na usporavanje brzine kretanja vozila na dopuštenu brzinu.

Naprave za smirivanje prometa sastoje se od poprečnih bijelih crta (djeluju optički), zvučnih i vibracijskih traka te izbočina i uzdignutih ploha na kolniku.

Bijele crte izvode se pomoću sredstava za izvođenje oznaka na kolniku, a zvučne ili vibracijske trake hrapavljenjem kolničkog zastora glodanjem ili nanošenjem tankih reljefnih slojeva na kolnik.

Umjetne izbočine su konveksnog profila, a uzdignute plohe trapeznog profila, koje se moraju razlikovati od kolne površine ceste po materijalu i boji tako da su dobro vidljive danju i noću.

 

Članak 87.

Umjetne izbočine i uzdignute plohe mogu se postavljati samo na lokalnim i nerazvrstanim cestama u naselju (stambenim četvrtima).

Uporaba umjetnih izbočina i uzdignutih ploha nije dozvoljena na cestama na kojima se odvija javni autobusni prijevoz putnika ili se češće kreću vozila hitne pomoći (prilaz bolnici).

 

Članak 88.

Umjetne izbočine i uzdignute plohe moraju biti označene dopunskom pločom E43 uz prometni znak A34 (B31 ili C04) i prometnim znakovima C11 (izbočina na cesti), K18 i K19 (ploča za označivanje bočne zapreke) i oznakama na kolniku. Njihova površina mora biti od protuklizajućeg materijala i označena reflektirajućim tvarima na onoj strani s koje se vozilo približuje.

Umjetne izbočine moraju biti solidno usidrene u kolnički zastor, kako bi se spriječilo odvajanje pojedinačnih elemenata ili njihovih dijelova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutih ploha moraju se sprovesti primjerene mjere odvodnje.

 

Člana>Članak 89.

Najčešće mjere koje se koriste za smirivanje prometa na kolniku jesu:

1. optičke bijele crte upozorenja, upozoravaju vozača na potreb smanjivanja brzine.

Crte se izvode serijskim postavljanjem najmanje 4 bijele refleksivne trake poprečno na smjer vožnje preko cijele širine prometnog traka, sve veće širine i na sve manjem razmaku. Prva crta mora biti širine 20 cm, a slijedećima se povećava širina za 10 cm, (slika K50). Razmak između crta je ovisan o poo početnoj (npr. 80 km/h) i konačnoj brzini (km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dijela ceste, (slika K51).

Optičke bijele crte postavljaju se ispred raskrižja, pješačkih prijelaza, ispred opasnog dijela ceste, ispred ploče C73 (naziv naseljenog mjesta) i slično.

 

                 

 

                                         K50

 

                 

 

                                           K51

 

2. trake za zvučno upozoravanje vozača (“zvučna traka”), koje pri prijelazu vozila proizvode tihe vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu, (slika K52).

Trake se izvode hrapavljenjem kolničkog zastora površinskim sredstvima, glodanjem ili nanošenjem eruptivne kamene granulacije veličine 8-12 mm.

Zvučne trake se izvode u paru na udaljenosti 1,8 m (2,0 m), preko prometnog traka, širine 15-40 cm i visine 5-12 mm na međusobnom razmaku koji je ovisan o početnoj (npr. 80 km/h) i konačnoj brzini (npr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dijela ceste.

Zvučne trake se u pravilu postavljaju ispred škola, vrtića, željezničkih prijelaza, pješačkih prijelaza, cestarinskih naplatnih prolaza, križanja i opasnih zavoja gdje su velike brzine kretanja i gdje se želi zvukom i malim vibracijama vozila, upozorenjem, postići smanjivanje brzine na propisanu.

 

                 

                 

                                          K52

 

3. vibracijske trake, koje pri prijelazu vozila proizvode jače vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu. Trake su položene u paru na međusobnoj udaljenosti 1,8 m (2,0 m),  slika K53.

Vibracijske trake izvode se od kamene eruptivne granulacije preko cijele širine kolnika, širine 20-40 cm i visine 18-25 mm. Razmak para traka "a" je zavisan od najveće dozvoljene brzine, što u pravilu predstavlja vremenski prolaz od 1 sekunde odnosno 2 sekunde.

Vibracijske trake postavljaju se na mjestima gdje se želi upozoriti vozača na vožnju po uspostavljenom ograničenju brzina.

 

                 

                                        K53

 

4. umjetne izbočine, su fizičke naprave koje se postavljaju prije zone smirivanja prometa, odnosno u stambenim ulicama, obilježenim prometnim znakom C22 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom C26 (područje smirenog prometa), slika K54.

Izbočine se postavljaju preko polovine ili po cijeloj širini prometnog traka.

Ako se postavljaju u nizu međusobna udaljenost izbočina može iznositi od 20 do 60 m ovisno o situaciji.

Ovisno o ograničenju brzine, slijedećih su dimenzija:

a) za 50 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 60 cm, a visina ne smije prelaziti 3 cm;

b)za 40 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne smije prelaziti 5 cm;

c) za 30 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 120cm, a visina ne smije prelaziti 7 cm.

Tip a) i b) moraju se izvoditi od modularnih elemenata, od gume ili plastične mase, a tip c) može se izvoditi i od asfaltne mase.

<>

 

                 

 

                                              K54

 

5. uzdignute plohe

Visina plohe je 7 - 12 cm. Nagib prilaznih rampi iznosi između 1 : 10 do 1 : 20, a dužina prilaznih rampi ovisna je o visini plohe i minimalno je dužine 1 m.

                 

                 

                                                K55

 

VI. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA I PROMETNE OPREME CESTA

 

Članak 90.

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1,2 do 1,4 m, osim znakova B59, B60 i B61 (obvezno obilaženje) kada se postavljaju na razdjelni otok,  C65 (rijeka), C118 (broj međunarodne ceste), C119 (broj autoceste), C120 (broj državne ceste), C121 (broj županijske ceste), C122 (oznaka dionice državne ceste), C123 (oznaka dionice županijske ceste) i C124 (kilometarska oznaka za autocestu i brze cestu) koji se postavljaju na visini 80 - 120 cm.

Prometni znakovi u naseljima, smješteni uz kolnik, postavljaju se na visini 0,30-2,20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4,5 m, iznimno i na većoj.

Visina iz stavaka 1. i 2. ovog članka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka  i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.

 

Članak 91.

Radi bolje uočljivosti prometni znakovi mogu se postaviti na kontrasnim pločama bijele boje. U tom slučaju, na ploči se može ispisati tekst koji pojašnjava znak.

 

Članak 92.

Na isti se stup ne smije postaviti više od dvaju prometih znakova.

Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ograničenje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad površine kolnika.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojeni izmjeničnim poljima crvene i bijele boje, tako da su polja široka po 25 cm.

Znak C96 (ploča za označavanje naziva ulica) može se postaviti i na građevinski objekt (zgradu) uz cestu.

 

Članak 93.

Stup prometnog znaka postavlja se, u pravilu, najviše 2 m od ruba kolnika. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0,30 m.

 

Članak 94.

Prometni znak, iznimno, može biti postavljen:

1) na konzolni nosač ako je tako postavljen znak bolje uočljiv za sudionike u prometu.

2) na semaforski stup, i to:

znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaza);

znak B02 (obvezno zaustavljanje);

znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru);

znakovi B51, B52, B53, B54, B55 i B56 (obvezan smjer);

znak B61 (kružni tok prometa);

znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prolazom);

znak C09 (cesta s prednošću prolaza),

znakovi C76 i C77 (putokaz),

znak C78 (putokaz za zračnu luku),

znakovi C79, C80 i C81 (putokaz obilaska),

znak C96 (ploča za označavanje naziva ulica).

3) na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete).

 

1. Znakovi opasnosti

 

Članak 95.

Znakovi se opasnosti postavljaju, u pravilu, izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovi iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m, ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na ud na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovima opasnosti koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljju.

Na cestama koje nisu pregledne ili na kojima je dopuštena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, postavit će se između znaka opasnosti postavljenog na udaljenosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka i toga opasnog mjesta na cesti jedan znak ili vli više istih znakova, uz koje će se postavinske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

 

Članak 96.

Privremene opasnosti na cesti  znak A25 (radovi na cesti), A22 (kamenje pada) i dr. označit će se prometnim znakovima predviđenim ovim Pravilnikom za označivanje trajnih opasnosti iste vrste.

 

Članak 97.

Od načina postavljanja znakova opasnosti razlikuje se način postavljanja sljedećih znakova:

1) znak A25 (radovi na cesti) postavlja se i neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a pokraj njega postavlja se i poseban branik koji noću i kad je vidljivost smanjena mora imati propisan svjetlosni znak;

2) znak A26 (promet u oba smjera) postavlja se upravo na mjestu na kojem počinje promet u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera;

3) znak A02 (križanje cesta iste važnosti) postavlja se, u pravilu, na cestama izvan naselja;

4) znakovi A03 (križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom), A04 (spajanje sa sporednom cestom pod pravim kutom s lijeve strane), A05 (spajanje sa sporednom cestom pod pravim kutom s desne strane), A06 (spajanje sa sporednom cestom pod oštrim kutom s lijeve strane) i A07 (spajanje sa sporednom cestom pod oštrim kutom s desne strane) smiju se postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaza, ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaza) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

5) znak A42 (tramvajska pruga) postavlja se, u pravilu, izvan naselja, a iznimno se može postaviti i na cestama u naselju ako to zahtijeva sigurnost prometa;

6) znakovi A47 i A48 (Andrijin križ) postavljaju se samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice.

Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih znakova, znak Andrijin križ postavlja se na istom stupu, i to iznad svjetlosnih znakova. Znak Andrijin križ mora biti uočljiv na cesti na kojoj je postavljen s udaljenosti najmanje 50 m;

7) znak A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima) i znak A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika odnosno polubranika) postavljaju se tako što se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini.

Niža strana kosih pruga bliža je kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka u obliku pravokutnika koji se postavlja na 80 m od prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini.

 

2. Znakovi izričitih naredbi

 

Članak 98.

Znakovi izričitih naredba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.

Ako je zbog slabe preglednosti ceste, ili zbog drugih razloga sigurnosti, sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka 2. ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

 

Članak 99.

Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvoga križanja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.

Ova naredba odnosi se i na prometne cestovne  građevine (tuneli, mostovi i sl.).

 

 

Članak 100.

Za označavanje izričitih naredba koje vrijede samo za određeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane, mone, mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.

 

Članak 101.

Od načina postavljanja znakova izričitih naredbi odstupa način postavljanja ovih znakova:

1) znak B02 (obvezno zaustavljanje) postavlja se, u pravilu, na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koj koja se kreću cestom s prednošću prolaza te na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku B02 dodaje se, u pravilu, na kolniku poprečna crta koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;

2) znak B38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera) postavlja se na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi;

3) znak B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) i znak B40 (zabrana parkiranja) mogu imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, a koja upućuje na to da se zabrana odnosno ograničenje označeno prometnim znakom odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

4) znakovi B50, B51, B52, B53, B54 i B55 (obvezan smjer) postavljaju se na križanju;

5) znak B59 (obvezno obilaženje s desne strane), znak B60 (obvezno obilaženje s lijeve strane), znak C08 (dopušteno obilaženje) i znak B61 (kružni tok prometa) postavljaju se na vrh ili rub pješačkog otoka odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

 

3. Znakovi obavijesti

 

Članak 102.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.

Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata odnosno terena na koji se znak odnosi.

 

Članak 103.

Postavljanje sljedećih znakova obavijesti razlikuje se od načina postavljanja ostalih znakova obavijesti:

znak C01 (prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera) postavlja se ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak B38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera);

znak C02 (obilježen pješački prijelaz), znak C03 (obilježen prijelaz biciklističke staze) i znak C05 (podzemni ili nadzemni pješački prolaz) postavljaju se samo neposredno ispred obilježenoga  pješačkog prijelaza ili prolaza odnosno iznad njih;

znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prometom) postavljaju se uzduž ceste s jednosmjernim prometom, i to na mjestima na kojima je vozaču koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

znak C09 (cesta s prednošću prolaza) postavlja se, u pravilu, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazu naselju i to ispred križanja;

znak C12 (prestanak zabrane pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim mopeda), znak C13 (prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile), znakovi C14 i C15 (prestanak ograničenja brzine i prestanak najmanje dopuštene brzine) i znak C16 (prestanak zabrane davanja zvučnih signala) postavljaju se na mjestima na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane izražene prometnim znakovima na toj cesti;

znak C17 (prestanak svih zabrana) postavlja se na mjestu na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane izražene prometnim znakovima na toj cesti;

znak C45 (stajalište autobusa), znak C46 (stajalište tramvaja) i znak C47 (taxi) postavlja se na prednjem dijelu stajališta odnosno dijela stajališta koji je paralelan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

znak C73 (naziv naseljenog mjesta) i C74 (završetak naseljenog mjesta) postavlja se na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati propisi o prometu u naselju;

znak C76 i C77 (putokaz) postavljaju se na križanju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi;

znak C82 (smjer kretanja vozila koje namjerava skrenuti ulijevo na križanju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno) postavlja se na prvo križanje ispred onoga na kojem vozilo želi skrenuti ulijevo, a na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

znak C96 (ploča za označavanje naziva ulica) postavlja se na križanju;

znak C118 (broj međunarodne ceste), znak C119 (broj autoceste), C120 (broj državne ceste) i C121 (broj županijske ceste) kada se postavljaju kao posebni znakovi, mogu biti postavljeni ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

znak C122 (oznaka dionice državne ceste) i znak C123 (oznaka dionice županijske ceste) postavljaju se s jedne strane ceste sa dva lica znaka;

znak C128 (izlaz sa autoceste ili  ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste) postavlja se u pravilu kada je prometni trak za izlaz sa autoceste ili brze ceste kraći od propisane dužine i na završetku autoceste ili brze ceste.

Postavljanje znakova iz stavka 1. ove točke ne utječe na obvezu postavljanja odgovarajućih znakova zabrane i znakova obveze na mjestima na kojima vozila s drugih cesta ulaze na cestu s jednosmjernim prometom.

 

4. Znakovi obavijesti za vođenje prometa

 

Članak 104.

Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni križanja provodi se u četiri stupnja.

Ovisno o vrsti ceste, geometrijskom oblikovanju križanja, kao i o udaljenosti dvaju susjednih križanja, može se izostaviti ili dli dodati jedan od stupnjeva.

Članak 105.

Stupnjevi obavijesti iz čl. 104. su: “prethodno obavješćivanje”, “obavješćivanje o prestrojavanju”, obavješćivanje o skretanju” i “potvrdno obavješćivanje”.

 

Članak 106.

Na autocestama i cestama s križanjima u više razina moraju se postaviti sva četiri stupnja obavijesti, s tim da se u drugom stupnju znak postavlja na portalu odnosno poluportalu.

        Na državnim cestama moraju se uvijek postaviti prvi, treći i četvrti stupanj, a drugi ako je cesta s više prometnih trakova.

Na županijskim cestama moraju se postaviti prvi i treći, a na lokalnim cestama najmanje treći stupanj obavijesti.

 

Članak 107.

Simboli na znakovima prestrojavanje vozila (C84 i C85), prometni trak namijenjen određenoj vrsti vozila (C102 i C103), predznak za zatvaranje prometnog traka (C106 i C107), zatvaranje prometnog traka (C108 i C109) i predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima (C110, C111, C112 i C113) moraju odgovarati stvarnom broju prometnih trakova i načinu prestrojavanju na njima.

 

Članak 108.

Postavljanje sljedećih znakova obavijesti razlikuje se od načina postavljanja ostalih znakova obavijesti za vođenje prometa:

znak D01, D02 i D03 (raskrižje) i D04 (raskrižje kružnog oblika) postavlja se na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi;

znak D06 (putokazna ploča) postavljaju se na križanju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi;

znak D14, D15, D16, D17 (putokaz iznad kolnika - na portalu) i znak D18 (putokaz za razvrstavanje iznad prometnih trakova - na portalu) postavlja se na prilazima i u zoni križanja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila;

znak D14, D15, D16 i D17 (putokaz iznad kolnika na portalu) postavljaju se na mjestima na kojima počinje trak za usporavanje vozila;

znak D19 (potvrda smjera) postavlja se na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka;

znak D20 (ploča za označivanje izlaza) postavlja se na vrhu razdjelnog otoka;

 

5. Oznake na kolniku

 

Članak 109.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima moraju biti povučene tako da vozač zaustavljenog vozila, nad križanjem i drugim cestama koje se križaju, ima dovoljan pregled prometa vozila i pješaka preko križanja i tih cesta (slika H11).

Poprečne isprekidane crte na križanju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka predviđenim za poprečne pune crte.


6. Prometna svjetla

 

Članak 110.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na križanjima, koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3,5 m iznad površine kolnika.

Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka 1. ovog članka može se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima.

Ako se svjetlosni  znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4,5 m ni na višoj od 5,5 m iznad kolnika.

 

Članak 111.

Na prilazima križanju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za upravljanje prometom, moraju se postaviti prometni znakovi koji označuju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom pločom E01, raskrižje (D01, D02, D03 ili D04), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice (B32) i ograničenje brzine (B31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h.

Udaljenost prometnih znakova od križanja ovisi o dopuštenoj brzini vožnje i stvarnoj situaciji. U pravilu postavljaju se prema predočenoj tablici.

 

 

 

7. Dopunske ploče

 

Članak 112.

Dopunske ploče postavljaju se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka na autocestama i brzim cestama, dopunske ploče mogu biti postavljene i iznad gornjeg ruba prometnog znaka.

 

Članak 113.

Dopunske ploče E38 i E39 su privremene važnosti i postavljaju se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega i iscrtavanje oznaka kolnika).

Dopunska ploča E40 je privremene važnosti i postavlja se u slučaju teške prometne nezgode kada se uvodi privremena regulacija prometa. Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili sudbenog očevida.

Dopunske ploče  moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

 

8. Prometna oprema cesta

 

Članak 114.

Smjerokazni stupići se, u pravilu, postavljaju na udaljenosti 0,75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kada je cesta u pravcu odnosno, 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju, ovisno o karakteristikama radiusa zavoja, odnosno prema predočenim tablicama;

U tunelima i galerijama smjerokazni stupići postavljaju se na razmaku 20 m kada je tunel ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 10 m u zavoju i na prvih 100 m tunela ili galerije.

 

HORIZONTALNI ZAVOJ

središnji radius zavoja

razmak smjerokaznih stupića u zavoju

≤ 100 m

10 m

100 – 300 m

15 m

300 – 400 m

20 m

400 – 500 m

30 30 m

≥ 500 m

50 m

 

VERTIKALNI ZAVOJ

središnji radius zavoja

razmak smjerokaznih stupića u zavoju

≤ 250 m

10 m

250 – 800 m

15 m

800 – 1500 m

20 m

1500 – 3000 m

30 m

≥ 3000 m

50 m

 

Kada je uz kolnik postavljena sigurnosna ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka na odgovarajućoj udaljenosti kao /span>i smjerokazni stupići.

Štapovi za snijeg postavljaju R'> se uz rub kolnika gdje su postavljeni smjerokazni stupići, na način da se postave s lijeve strane smjerokaznog stupića gledano u smjeru vožnje kako se ne bi zaklonio reflektirajući dio smjerokaznog stupića.

Štap za snijeg mora biti postavljen ispred i na završetku sigurnosne ograde.

Znak K10, K11 i znak K12 (ploča za označivanje zapreke na cesti ili oštar zavoj sa smjerom preusmjeravanja na desnoslika K12 i K14, i na lijevoslika K13) postavljaju se na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju;

 <>

Članak 115.

Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika te oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta.

 

 

Članak 116.

Na branicima se svjetlosno trepćuće crveno svjetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika.

Promjer kruga trepčućeg svjetla je minimalno 210 mm.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 117.

Prometni znakovi na cestama koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se zamijeniti odnosno ukloniti do 31. prosinca 2005.

Prometni znakovi koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se ukloniti do 30. lipnja 2003.

 

Članak 118.

Prometni znakovi se proizvode, postavljaju i održavaju u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ovim Pravilnikom, Zakonom o javnim cestama, Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta,  normama te smjernicama za provedbu ovog Pravilnika i njegovih pojedinih dijelova, koje prema potrebi, na prijedlog Hrvatskih cesta donosi ministar Pomorstva, prometa i veza.

 

Članak 119.

Prometni znakovi, oprema i signalizacija cesta na novoizgrađenim i rekonstruiranim cestama postavljaju se samo na temelju prometnog projekta.

Za postavljene znakove i prometnu opremu prema stavku 1 ovog članka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije.

 Prometni znakovi izvode se s najmanje klasom I, osim znakova B01 (križanje s cestom s prednošću prolaza), B02 (obvezno zaustavljanje), A45 (5 (prijelaz ceste preko željezničke pruge s ili polubranicima), A46 (prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika), A47 i A48 (Andrijin križ), A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima, A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika, A01 (opasnost na cesti), A25 (radovi na cesti), A33i C02 (obilježen pješački prijelaz), C03 (obilježen prijelaz biciklističke staze), A34 i C04 (djeca na cesti) i C11 (izbočina na cesti) koji su najmanje klase II retrorefleksije.

 

Članak 120.

Znakovi koje privremeno postavlja policija pri upravljanju i kontroli prometa ne mogu biti promjera manjeg od 60 cm.

 

Članak 121.

Na dan donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama” (“Narodne novine” br. 59/00).

 

Članak 122.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama.

 

Ministar pomorstva, prometa i veza

Roland Žuvanić v.r.

 


      PRILOG 1. KAZALO BOJA