Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

NN 88/2007 (24.8.2007.), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2723

Na temelju odredbi članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteljske usluge i uvjeti za vrste i kategorije ugostiteljskih objekata koji čine skupinu hoteli (dalje u tekstu: objekt), vrste, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te način kategorizacije objekata.

(2) Pravilnikom se također propisuju vrste posebnih standarda za objekt iz skupine hoteli, uvjeti koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda i način njihova utvrđivanja.

(3) Pravilnikom se određuju vrste objekata kojima se može utvrditi privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez utvrđene kategorije te uvjeti pod kojima ugostitelj može početi obavljati djelatnost u objektu prije nego pribavi rješenje o kategoriji objekta.


Članak 2.

(1) Ugostiteljskim objektom iz skupine hoteli podrazumijeva se poslovni objekt kojim posluje ugostitelj (pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skupini hoteli) ili pravna osoba koja nije ugostitelj, ali pod uvjetima propisanim zakonom za ugostitelja može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

(2) Objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim objektom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenoj vrsti i kategoriji kao postojeći smještajni ili ugostiteljski objekt;

2. da je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za grad­nju objekta pribavljena najkasnije do 31. 12. 2003. godine;

3. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) ugostiteljskog objekta ili prenamjeni iz objekta druge namjene u ugostiteljski objekt, a ti objekti su izgrađeni prije 10. 5. 2002. godine;

4. da se objektu vrsta i kategorija utvrđuju u skladu s ovim Pravilnikom, a objekt je prije 10. 5. 2003. godine bio razvrstan u neku od vrsta sukladno ranije važećem propisu iz područja ugostiteljstva, bez obzira je li ta vrsta objekta podlijegala obvezi kategorizacije i je li objekt bio kategoriziran ili nije.

(3) Dokazi o konačnosti i/ili pravomoćnosti građevinske dozvole te o vremenu izgradnje, iz stavka 2. točke 2. i 3. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.

(4) Svi ostali objekti smatrat će se novim objektima.

(5) Objektom iz stavka 1. ovog članka neće se smatrati objekt u kojem je/su dio ili dijelovi građevine koji pripadaju funkcionalnoj cjelini objekta faktično ili po bilo kojoj pravnoj osnovi otuđeni odnosno izdvojeni iz funkcionalne cjeline objekta, a nemaju zasebni ulaz i horizontalne i vertikalne komunikacije.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, odredbe tog stavka ne primjenjuju se na građevinu ili dio/dijelove građevine/a koji pripadaju funkcionalnoj cjelini objekta, a u kojima se faktično gostima objekta pružaju usluge u funkciji turističke potrošnje. Takav/vi dio/dijelovi građevine/a mogu koristiti ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije ugostiteljskog objekta.

(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, ugostiteljskim objektom smatrat će se objekt u kojem je dio građevine namijenjen stanovanju vlasnika tvrtke koja posluje objektom. Takav dio građevine može koristiti ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije objekta.

(8) Iznimno od stavka 5. ovog članka, ugostiteljskim objektom smatrat će se objekt u kojem je dio građevine iznajmljen drugim tvrtkama kao poslovni prostor pod uvjetom da iznajmljeni dio dostupan pogledu gosta kvalitetom opreme i uređenja ispunjava uvjete za kategoriju koja se objektu utvrđuje. Takav dio građevine može koristiti ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije objekta.

(9) Iznimno od odredbi stavka 5. ovog članka, ugostiteljskim objektom smatrat će se postojeći objekt do 25 smještajnih jedinica koji nema zaseban ulaz i/ili zasebne vertikalne komunikacije, pod uvjetom da ugostitelj može poslovati u objektu kao funkcionalna cjelina.


II. RAZVRSTAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 3.

(1) U objektu iz skupine hoteli pružaju se usluge: smještaja, prehrane, pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. U objektu se mogu pružati i druge usluge (iz područja drugih djelatnosti) kojima se zadovoljavaju potrebe turista, ako su za obav­ljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s posebnim propisima.

(2) Vrsta objekta iz stavka 1. ovog članka određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (minimumu uređenja, opreme, uređaja i drugo).

Članak 4.

(1) Objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se u sljedeće vrste:

1. Hotel baština (heritage),

2. Hotel,

3. Aparthotel,

4. Turističko naselje,

5. Turistički apartmani,

6. Pansion.

(2) Da bi objekt bio razvrstan u pojedinu vrstu iz stavka 1. ovog članka, mora ispunjavati sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:

1. opće uvjete za vrstu,

2. minimalne uvjete,

3. uvjete propisane za vrstu Hotel baština (heritage) sukladno prilogu A ovog Pravilnika te za najnižu kategoriju objekata koji se kategoriziraju sukladno prilozima I. – X. ovog Pravilnika.

(3) Hotelu se uz utvrđenu vrstu i kategoriju može dodatno utvrditi vrstu Hotel baština.

(4) Objekt stalno za vrijeme rada (bez obzira na broj gostiju koji u njemu boravi) mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za vrstu koja mu je utvrđena.

(5) Sve vrste objekata iz skupine hoteli mogu biti klupskog tipa, u kojima se pružaju ugostiteljske usluge isključivo članovima kluba, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za vrstu i kategoriju.

III. OPĆI UVJETI ZA VRSTE – DEFINICIJE VRSTA

1.Vrsta Hotel baština (heritage)

Članak 5.

(1) Hotel baština mora biti u starim, izvornim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(2) Hotel baština ne može se nalaziti u replikama (kopijama) starih građevina i struktura; postojeće stare građevine ne mogu se dograđivati i nadograđivati već trebaju zadržati izvornu prostornu strukturu i oblik.

(3) Hotel baština je objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Hotel baština je funkcionalna cjelina koju čini jedna građevina, dio građevine ili više prostorno odvojenih ali funkcionalno povezanih građevina, a mogu biti odvojene javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje Hotela baština (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(5) Hotel baština mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka (kuhinju i blagovaonicu) i zajednički sanitarni čvor, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(6) Smještajne jedinice u Hotelu baština mogu biti: sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i iznimno, obiteljske sobe (family room).


2. Vrsta Hotel

Članak 6.

(1) Hotel je objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Hotel je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina ili dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ako ovim Pravilnikom za ulaz i komunikacije nije drukčije propisano. Iznimno, hotel može činiti i nekoliko, a najviše četiri građevine. Ako se hotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansama hotela, sve građevine moraju biti funk­cionalno povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom. Ova obveza ne odnosi se na hotel u kojem građevine razdvaja javna prometnica. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Hotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice. U hotelu kojeg čini više građevina među kojima nema zatvorene veze usluga doručka mora se pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama.

(3) Hotel može imati najviše tri depandanse kao zasebne građevine unutar funkcionalne cjeline hotela. U novom objektu ukupni smještajni kapacitet u depandansi/ama ne smije biti veći od ukupnoga smještajnog kapaciteta u glavnoj zgradi hotela.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka u postojećim objektima priznaje se zatečeno stanje broja depandansi.

(5) Hotel mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka (kuhinju i blagovaonicu) i zajednički sanitarni čvor za goste, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Hotel u kojem se uslužuje doručak iz stavka 2. ovog članka mora uz glavnu kuhinju i blagovaonicu u svakoj građevini imati najmanje drugu kuhinju i blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje.

(6) Smještajne jedinice u hotelu mogu biti: sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i iznimno, u postojećim objektima i depandansama novih objekata obiteljske sobe (family room).


2.1. Depandansa hotela

Članak 7.

(1) U depandansi hotela, u pravilu, pružaju se usluge smještaja, a usluge doručka i druge ugostiteljske usluge pružaju se u Hotelu.

(2) U depandansi hotela smještajne jedinice su: sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i obiteljske sobe (family room).

(3) Na depandansu hotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Hotel i to u dijelu koji se odnosi na: ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije i smještajne jedinice. Ako se u depandansi uslužuje doručak tada se odgovarajuće primjenjuju najmanje uvjeti propisani ovim Pravilnikom za prostoriju za usluživanje.

3. Vrsta Aparthotel

Članak 8.

(1) Aparthotel je objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Aparthotel je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina ili dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ako ovim Pravilnikom za ulaz i komunikacije nije drukčije propisano. Iznimno, Aparthotel može činiti i nekoliko, a najviše četiri građevine. Ako se Aparthotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansama aparthotela, sve građevine moraju biti funkcionalno povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom. Ova obveza ne odnosi se na aparthotel u kojem građevine razdvaja javna prometnica. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Aparthotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice. U Aparthotelu kojega čini više građevina među kojima nema zatvorene veze usluga doručka mora se pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama.

(3) Aparthotel može imati najviše tri depandanse kao zasebne građevine unutar funkcionalne cjeline Aparthotela. U novom objek­tu ukupni smještajni kapacitet u depandansi/ma ne smije biti veći od ukupnoga smještajnoga kapaciteta u glavnoj zgradi Aparthotela.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka u postojećim objektima priznaje se zatečeno stanje broja depandansi.

(5) Aparthotel mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka (kuhinju i blagovaonicu) i zajednički sanitarni čvor za goste, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Aparthotel u kojem se uslužuje doručak iz stavka 2. ovog članka mora uz glavnu kuhinju i blagovaonicu u svakoj građevini imati najmanje drugu kuhinju i blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje.

(6) Smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti: sobe, studio apartmani i apartmani.

(7) U Aparthotelu najmanje 51% smještajnih jedinica mora biti opremljeno i uređeno tako da gost može sam pripremati jela odnosno moraju biti apartmani i/ili studio apartmani. Ostale smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti sobe.


3.1. Depandansa aparthotela

Članak 9.

(1) U depandansi aparthotela, u pravilu, pružaju se usluge smještaja, a usluge doručka i ostale usluge pružaju se u aparthotelu.

(2) U depandansi aparthotela najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti apartmani i/ili studio apartmani, a ostali dio mogu biti sobe.

(3) Na depandansu aparthotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Aparthotel i to u dijelu koji se odnosi na: ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije i smještajne jedinice. Ako se u depandansi uslužuje doručak, tada se odgovarajuće primjenjuju najmanje uvjeti propisani Pravilnikom za prostoriju za usluživanje.


4. Vrsta Turističko naselje

Članak 10.

(1) Turističko naselje je objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s doručkom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. U Turističkom naselju gostu se mora osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na otvorenim prostorima, koji su prilagođeni specifičnim uvjetima destinacije.

(2) Turističko naselje je funkcionalna i poslovna cjelina koju čini više samostalnih građevina visine najviše prizemlje i dva kata u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem, bez obzira na to što unutar Turističkog naselja u samostalnim poslovnim objektima, prostorijama i prostorima mogu poslovati i druge pravne i/ili fizičke osobe, koje obavljaju razne djelatnosti (ugostiteljske, turističke, trgovačke, frizerske i dr.).

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima građevine u Turističkom naselju mogu imati i više od dva kata, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) Turističko naselje mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka, zajednički sanitarni čvor za goste, sportske sadržaje i/ili odgovarajuće sadržaje za rekreaciju, ovisno o prirod­nim mogućnostima destinacije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu biti: sobe, obiteljske sobe (family room), hotelski apartmani (suite), studio apartmani i apartmani.

(6) Iznimno od odredbi stavka 4. ovog članka, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, postojeći objekti ne moraju imati prijemni hol s recepcijom i zajednički sanitarni čvor za goste uz recepciju, ako usluge recepcije gostima pružaju u nekom od drugih vrsta objekata kojima posluje isti ugostitelj, a koji se nalazi u turističkom naselju ili u neposrednoj blizini.

(7) Unutar vrste Turističko naselje mogu se nalaziti i objekti vrste: Hotel, Aparthotel, Turistički apartmani i/ili Kamp. Ako se ove vrste objekata prostorno nalaze unutar vrste Turističko naselje i mogu činiti zasebnu funkcionalnu cjelinu, tada se ti objekti kategoriziraju zasebno i samostalno primjenom propisa koji se na njih odnose. Objektima koji se nalaze unutar turističkog naselja mora poslovati ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem.

(8) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov, paviljon, vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima.


5. Vrsta Turistički apartmani

Članak 11.

(1) Turistički apartmani je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može sam pripremati jela.

(2) Objekt Turistički apartmani je funkcionalna cjelina koju čini više smještajnih jedinica u jednoj ili više samostojećih građevina, koje su u cjelosti namijenjene profesionalnom obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a kojima posluje jedan ugostitelj. Građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u vrsti Turistički apartmani ne mogu imati više od prizemlja i dva kata. Iznimno, u postojećim objektima smatra se odgovarajućim zatečeno stanje visina građevina (katova).

(3) Objekt Turistički apartmani mora imati: recepciju, smještajne jedinice i zajednički sanitarni čvor za goste, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Turističkim apartmanima mogu biti studio apartmani i/ili apartmani.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, postojeći objekt ne mora imati recepciju i zajednički sanitarni čvor za goste uz recepciju, ako usluge recepcije gostima pruža u nekom od drugih vrsta objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini, a kojima posluje isti ugostitelj.


6. Vrsta Pansion

Članak 12.

(1) Pansion je objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s prehranom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Pansion je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina. Pansion može biti i dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Iznimno, postojeći objekt može se sastojati od više građevina.

(3) Pansion mora imati: recepciju, smještajne jedinice, ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka (blagovaonicu i kuhinju) i zajednički sanitarni čvor za goste, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Pansionu su: sobe, obiteljske sobe (family room) i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Pansionu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.


Članak 13.

(1) Ugostitelj može na određenom prostoru (komercijalnog naziva npr. »resort« i sl.) imati više objekata iste ili različitih vrsta čije se kategorije označavaju zvjezdicama i koji čine funkcionalnu cjelinu.

 (2) Objekti iz stavka 1. ovog članka mogu imati zajedničke: vanjske komunikacije; parkirališta; prijemni hol s recepcijom; ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka; sadržaje za sport i rekreaciju te ostale sadržaje u funkciji turističke potrošnje, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

 (3) Svim objektima iz stavka 1. ovog članka upravlja i posluje jedan ugostitelj.

 (4) Objekti iz stavka 1. ovog članka, razvrstavaju se i kategoriziraju zasebno, primjenom propisa koji se na njih odnose, a mogu se međusobno razlikovati za jednu kategoriju.

 (5) Unutar funkcionalne cjeline iz stavka 1. ovog članka, mogu poslovati i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju razne djelatnosti u funkciji turističke potrošnje (agencijske, trgovačke, frizerske i dr.).

IV. MINIMALNI UVJETI ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELI

1. Opći minimalni uvjeti

Članak 14.

(1) Sve vrste objekata iz skupine hoteli moraju ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul smještajne jedinice u objektu i u slučaju ako u smještajnoj jedinici ili drugom odgovarajućem dijelu objekta nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu smještajne jedinice odnosno dijela objekta za kojeg se odstupanje zahtijeva.

(3) Ako je ugostitelj za objekt u postupku iz stavka 2. ovog članka pribavio isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, a dijelom je na taj zaštićeni dio nadograđivan ili dograđivan novi dio, cijeli objekt tretirat će se kao zaštićeno povijesno-kulturno dobro i kategorizirati kao funkcionalna cjelina.


1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja

Članak 15.

(1) Objekt mora biti uređen i opremljen tako da omogućuje: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.

(2) Osoblje u objektu mora biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju.


1.2. Isticanje oznake vrste i kategorije te naziva objekta

Članak 16.

(1) Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka utvrđene vrste i kategorije, naziv objekta ako ga ima te tvrtka trgovačkog društva ili obrta. Iznimno, u vrstama Hotel i Aparthotel kada ti objekti imaju depandanse, pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje depandanse, na glavnom ulazu u svaku depandansu ugostitelj mora na primjeren način istaći naziv objekta kojem građevina pripada i naziv depandanse, ako postoji komercijalni naziv.

(2) Na glavnom ulazu u objekt koji ima utvrđen posebni standard mora biti istaknuta i propisana oznaka za posebni standard.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u objektu koji se nalazi u građevini ili građevinama koje su zaštićene kao povijesno-kulturno dobro, oznake propisane ovim Pravilnikom mogu se postaviti unutar glavnog ulaza i sl.

(4) Oznake o vrsti, kategoriji i posebnom standardu objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.


1.3. Ispravnost i funkcionalnost ugostiteljskog objekta

Članak 17.

Okoliš, vanjski izgled objekta, uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.


1.4. Opskrba vodom i zbrinjavanje otpada

Članak 18.

(1) Objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji to se mora osigurati na drugi propisani način.

(2) Odvodnja odpadnih voda iz objekata mora se osigurati priključkom objekta na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema odvodnja se mora osigurati na drugi propisani način.

(3) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

1.5. Opskrba električnom energijom

Članak 19.

(1) Objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.

(2) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama objekta.

(3) U objektu moraju noću biti potpuno ili orijentacijskim svjetlom osvijetljene sve prostorije i prostori kojima se kreću i gdje borave gosti.


1.6. Telefonski priključak

Članak 20.

(1) Objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja javne telefonske mreže, ugostitelj u objektu mora osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona na zahtjev gosta.


1.7. Zaštita od požara

Članak 21.

Objekt mora ispunjavati uvjete zaštite od požara:

1. kod svakog dizala istaknuti zabranu korištenja dizala u slučaju požara, osim kod sigurnosnih dizala (ako ih objekt ima),

2. imati pisane upute za osoblje za slučaj nastanka požara te s tim uputama upoznati svakog zaposlenika,

3. posebnim oznakama o zabrani pušenja označiti sve opasne zone (dizala, kuhinja, kotlovnica, praonica rublja i dr.),

4. imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,

5. kontinuirano osigurati da sigurnosna ili panik rasvjeta na svim putevima za evakuaciju dobro funkcionira.


1.8. Zaštita od prašine

Članak 22.

(1) Rublje, stolno rublje, posuđe, čaše i pribor za jelo, u vrijeme kada nisu u uporabi, moraju biti zaštićeni od prašine.

(2) U objektu u kojem se usluge prehrane gostima pružaju samoposluživanjem, moraju biti osigurani higijenski uvjeti u skladu s posebnim propisima.


1.9. Grijanje prostorija
 

Članak 23.

(1) U svim prostorijama objekta u kojima borave gosti i osoblje, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja s temperaturom od najmanje 18,5 °C uz mogućnost prozračivanja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u objektu u kojem se posluje samo ljeti ne mora biti osigurano grijanje prostorija.


1.10. Unutarnje visine prostorija, širine stubišta i hodnika

Članak 24.

(1) Unutarnja visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa): za prijem i boravak, za blagovanje, za usluživanje gostiju, za pripremanje jela (kuhinje), centralne pripremnice za obradu hrane, sanitarnih čvorova te ostalih zajedničkih prostorija, mora biti najmanje 2,80 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) U modulima smještajnih jedinica i svim komunikacijama objekta unutarnja visina prostorija (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u svim prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina prostorija mora biti sukladna odredbama stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, s time da u novim objek­tima najniža unutarnja visina od poda do kosog stropa ne može biti niža od 1,20 m.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u postojećim objektima smatraju se dostatnima unutarnje visine prostorija zatečene na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz uvjet da postoji sustav prozračivanja i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, smatraju se dostatnima i niže visine od propisanih, u dijelovima prostorija u kojma su ugrađene instalicije, uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.


Članak 25.

U postojećim objektima zatečeno stanje širine stubišta i/ili hodnika smatra se dostatnim.


1.11. Uvjeti za osobe s invaliditetom

Članak 26.

(1) Na ulaznim vratima smještajne jedinice moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih objekt ima, moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.

(2) Kupaonice u smještajnim jedinicama za osobe s invaliditetom ne moraju imati kade niti tuš kade propisane u prilozima ovog Pravilnika, već su dostatni samo tuševi.


2. Minimalni uvjeti za smještajne jedinice

Članak 27.

Sve vrste objekata iz skupine hoteli moraju ispunjavati minimalne uvjete za smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.


2.1. Vrste smještajnih jedinica

Članak 28.

(1) Objekti, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu objekta nije drukčije propisano, mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica:

1. sobu,

2. hotelski apartman (suite),

3. studio apartman,

4. apartman.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u vrstama: Hotel baština, Hotel-postojeći objekt, Turističko naselje i Pansion te u depandansi hotela smještajna jedinica može biti i obiteljska soba (family room).

(3) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovog članka, u postojećim objektima studio apartmanom može se smatrati i apartman koji površinom modula i opremom ispunjava uvjete za studio apartman kategorije koja se objektu utvrđuje.

(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se ulazi kroz jedna vrata (modul).


2.2. Površine smještajnih jedinica – moduli

Članak 29.

(1) Ukupna korisna površina smještajne jedinice u objektu (netto površina na uporabi gostu) naziva se modul.

(2) Moduli smještajnih jedinica propisani su za postojeće objek­te i posebno za nove objekte, ovisno o vrsti i kategoriji objekta.

(3) Propisana veličina modula u novim objektima je ista bez obzira na mogući kapacitet sobe propisan člankom 33. stavkom 3. ovog Pravilnika, odnosno u odgovarajućoj primjeni na ostale smještajne jedinice.


2.3. Minimalni moduli, dozvoljena odstupanja modula

Članak 30.

(1) Minimalni moduli smještajnih jedinica su moduli smještajnih jedinica propisani za vrstu ili najnižu kategoriju pojedine vrste za objekte koji se kategoriziraju.

(2) Da bi se objekt mogao razvrstati u pojedinu vrstu, osim ostalih propisanih uvjeta, mora ispunjavati i uvjete minimalnog modula iz stavka 1. ovog članka računajući i dozvoljena odstupanja iz članka 31. ovog Pravilnika.


Članak 31.

(1) U postojećim objektima, osim za vrstu Hotel baština (heritage), bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se odstupanje od propisanih modula smještajnih jedinica:

– 1 m² za modul: sobe, obiteljske sobe (family room) i hotelskog apartmana (suite);

– 2 m² za modul: studio apartmana i apartmana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, umjesto odstupanja dozvoljenih odredbama toga stavka, u postojećim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati postojeću površinu terase, lođe ili balkona uz smještajnu jedinicu:

 2 m za modul: sobe, obiteljske sobe (family room) i hotelskog apartmana (suite);

 3 m² za modul: studio apartmana;

 4 m² za modul: apartmana s jednom sobom za spavanje, a za svaku dodatnu sobu za spavanje 2 m².

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se do31. 12. 2008. godine.


Članak 32.

(1) Iznimno od odredbi članka 29. stavka 2. ovog Pravilnika, u postojećim objektima, osim za vrstu Hotel baština, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se utvrđuje, 80% smještajnih jedinica u objek­tu mora ispunjavati propisane veličine modula uključivo i module sa dozvoljenim odstupanjima.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se do 31. 12. 2008. godine.

2.4. Kapacitet smještajnih jedinica

Članak 33.

(1) Kapacitet objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, određuje se:

1. za postojeće objekte – prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,

2. za nove objekte – prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.

(3) S obzirom na kapacitet soba (prostorija za spavanje) može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe (francuski krevet).

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u postojećim objektima soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta može se namjestiti dodatni krevet.

(6) Obiteljska soba (family room) može imati jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje.

(7) S obzirom na kapacitet hotelski apartman, studio apartman i apartman mogu imati:

1. hotelski apartman (suite) – jednokrevetnu ili dvokrevetnu prostoriju za spavanje,

2. studio apartman – najviše četiri osobe na pomičnim ili fiksnim krevetima, ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni,

3. apartman – jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, na prostorije za spavanje u hotelskom apartmanu (suite) i apartmanu odgovarajuće se mogu primjeniti odredbe stavka 4. i 5. ovog članka.

(9) Iznimno od stavka 7. ovog članka, u prostoriji za boravak hotelskog apartmana i apatrmana mogu biti dva dodatna kreveta ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.

(10) Kreveti u smještajnoj jedinici postojećeg objekta iznimno mogu biti smješteni i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na kat također se obvezno nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Postavljanje kreveta na kat nema nikakvog utjecaja na propisanu površinu modula smještajne jedinice koja mora odgovarati propisanoj za kapacitet smještajne jedinice.

(11) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet koji nije stalno namješten u smještajnoj jedinici, a namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i sl.). Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić i noćna svjetiljka). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(12) Iznimno od stavka 11. ovog članka, u studio apartmanu dodatni krevet se smatra stalnim krevetom.

 

3. Minimalni uvjeti za sanitarne čvorove u zajedničkim prostorima u ugostiteljskom objektu

3.1. Opće odredbe

Članak 34.

 

(1) Objekt mora imati uređene i opremljene sanitarne čvorove uz zajedničke prostorije namijenjene gostima (uz recepciju, ugostiteljske sadržaje za usluživanje, hrane, pića, napitaka i dr.) ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Te sanitarne čvorove, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čini:

1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka – zahodska kabina i predprostorije u kojoj je umivaonik,

2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka – zahodska kabina, predprostorije u kojoj je umivaonik i prostorije u kojoj je pisoar.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim objektima u zahodu za muškarce, umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u jednoj predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara dijelom pregrađen odgovarajućom vizualnom pregradom.

(3) U sanitarnim čvorovima iz stavka 1. ovoga članka mora biti besprijekoran red i čistoća. Prostorije i oprema moraju se redovito dezinficirati.


3.2. Zahodske kabine

Članak 35.

(1) Zahodske kabine u objektu se moraju nalaziti u blizini prostorija i prostora gdje gosti najčešće dulje borave (recepcija; ugostiteljski sadržaji za usluživanje hrane, pića i napitaka; kongresna dvorana i sl.).

(2) Broj zahodskih kabina, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora biti razmjeran kapacitetu objekta izraženom brojem konzumnih mjesta u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka i drugim sadržajima u čijoj se blizini nalaze i to:

– do 80 mjesta, jedna zahodska kabina u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj je jedan pisoar;

– do 160 mjesta, dvije zahodske kabine u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su dva pisoara;

– do 550 mjesta, tri zahodske kabine u zahodu za žene i dvije zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara;

– više od 550 mjesta, četiri zahodske kabine u zahodu za žene i tri zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, postojeći objekti koji imaju više ugostiteljskih i drugih sadržaja u neposrednoj blizini, pri kapacitetu većem od 80 mjesta mogu odstupiti od propisanog razmjernog broja zahodskih kabina i pisoara, ali najviše 25%.

 

Članak 36.

 

(1) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.

(2) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.


3.3. Pretprostorija s umivaonikom

Članak 37.

(1) U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom.

(2) Broj umivaonika iz stavka 1. ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih i sjedećih mjesta u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka i drugim sadržajima u neposrednoj blizini, u objektu i to:

– do 160 mjesta, jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji zahoda za žene i muškarce,

– do 320 mjesta, dva umivaonika u svakoj pretprostoriji zahoda za žene i muškarce,

– od 320 mjesta na više, tri umivaonika u svakoj pretprostoriji zahoda za žene i muškarce.


3.4. Sanitarni čvor uz bazene

Članak 38.

(1) Objekt koji ima bazen na otvorenom ili u zatvorenom prostoru mora imati zaseban sanitarni čvor namijenjen korisnicima bazena.

(2) Na sanitarni čvor iz stavka 1. odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sanitarnim čvorovima u zajedničkim prostorima objekta.

(3) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.

 

4. Minimalni uvjeti za ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu

4.1. Opće odredbe

Članak 39.

(1) Objekt, bez obzira na vrstu kojoj pripada, ukoliko priprema i nudi usluge prehrane (doručak, ručak, večera,  la carte usluge) te priprema i uslužuje pića i napitke, mora u prostoru objekta odnosno u okviru funkcionalne cjeline objekta (u zatvorenom prostoru, i/ili na otvorenom natkrivenom prostoru, terasi, uz bazen, na plaži, ako je ima) imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (kuhinja, blagovaonica, prostorija za usluživanje, točionik, prostorije za čuvanje hrane, pića i drugo).

(2) Sve vrste objekata kojima je propisana obveza pružanja usluge doručka moraju imati prostoriju za usluživanje gostiju ili blagovaonicu, ovisno što je propisano za pojedinu vrstu i kategoriju objekta te kuhinju u kojoj se vrši priprema, u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Ove ugostiteljske sadržaje moraju imati i objekti koji odluče pružati uslugu doručka iako im ta usluga nije propisana kao obvezna.

(3) Sve vrste objekata, kojima je osim doručka propisana i obveza pružanja drugih obroka, moraju imati blagovaonicu i kuhinju u kojoj se vrši priprema, u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Ove ugostiteljske sadržaje moraju imati i objekti koji, osim doruč­ka, odluče pružati i usluge ostalih obroka iako im te usluge nisu propisane kao obvezne.

(4) Obveze iz stavka 2. i 3. ovog članka odnose se i na usluge prehrane utvrđene u okviru obveznih elemenata za pojedine poseb­ne standarde.

(5) Na objekt, bez obzira na kategoriju, koji pruža »all inclusive« usluge temeljem posebnog ugovora, ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o obveznim uslugama prehrane, već se prihvaća kao dostatna tim ugovorom ugovorena usluga prehrane.

(6) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovoga članka uređenjem, opremom, uređajima, uslugama i održavanjem moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka, bez obzira koliko ih objekt ima, vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama objekta kojem funkcionalno pripadaju, mogu imati jednu zajedničku kuhinju te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarni čvor koji koriste i drugim sadržajima u objektu.

(8) Ugostiteljskim sadržajima za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka koji su kao obvezni propisani za pojedinu vrstu i kategoriju objekta mora poslovati i u njima usluge mora pružati ugostitelj koji posluje objektom.

(9) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka mogu se označavati odgovarajućom vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: »Restorani« i »Barovi« i drugo.


Članak 40.

(1) Prostor ugostiteljskog sadržaja iz članka 39. stavka 1. ovog Pravilnika unutar funkcionalne cjeline objekta, koji nije kao obvezan propisan za pojedinu vrstu i kategoriju objekta odnosno koji je dodatni ugostiteljski sadržaj uz one koji su obvezni u objektu, ugostitelj može ustrojiti kao svoj ugostiteljski objekt ili ga iznajmiti ili dati u zakup drugoj tvrtki radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ugostitelj odnosno tvrtka najmoprimatelj ili zakupac u prostoru ugostiteljskog sadržaja mora sukladno zakonu ustrojiti drugi ugostiteljski objekt odgovarajuće vrste. Taj drugi ugostiteljski objekt mora ispunjavati uvjete za vrstu u koju je razvrstan po posebnom propisu i na odgovarajući način: kvalitetom usluga, uređenja, opremom, uređajima i održavanjem mora ispunjavati uvjete sukladno kategoriji objekta u čijoj se funkcionalnoj cjelini nalazi. Iznimno, taj drugi ugostiteljski objekt ne mora imati zaseban sanitarni čvor za goste već se dostatnim smatra sanitarni čvor uz zajedničke prostore objekta, ako se nalaze u neposrednoj blizini.

(3) O svakoj promjeni u svezi ugostiteljskih sadržaja za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka, o promjeni u svezi prostorija i prostora u kojima se obavlja priprema i usluživanje u objektu, a osobito ako se ugostiteljski sadržaj preustroji u ugostiteljski objekt i obrnuto (bez obzira tko njime posluje) ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u objektu.

(4) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 3. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji objekta. Po saznanju za nastale promjene u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.


Članak 41.

(1) Ugostitelj koji posluje objektom ugovorom će obvezati tvrtke odnosno ugostitelje koji posluju drugim ugostiteljskim objektima u funkcionalnoj cjelini objekta da ti objekti moraju na odgovarajući način, standardom opreme, uređenja, uređaja i održavanja ispunjavati uvjete sukladno kategoriji objekta.

(2) Standard uređenja, opreme, uređaja i održavanja te sadržaj i kvaliteta usluga drugih ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja sukladno ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na druge ugostiteljske objekte.


4.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

Članak 42.

(1) U objektu usluživanje gostiju hranom, pićem i napicima obavlja se u blagovaonici ili drugoj prostoriji ili prostoru za usluživanje.

(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za usluživanje.

(3) Prostorija za usluživanje je prostorija koja služi za blagovanje i konzumiranje drugih ugostiteljskih usluga u jednom dijelu, a u drugom dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati jednostavna topla i/ili hladna jela i napici.

(4) Prostorija za usluživanje u jednom dijelu ima namještaj prikladan za blagovanje, a u drugom dijelu ima točionik koji može sadržavati prostor za pripremanje i/ili usluživanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ako se u prostoriji za usluživanje u okviru točionika obavlja pripremanje jela, prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti jela koja se pripremaju. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada hrane.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u objektima koji posluju ljeti, a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

(7) Prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, vrta, terase i sl., u kojem se uslužuju gosti, a u drugom dijelu tog prostora mogu se naočigled gostiju pripremati jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.


Članak 43.

(1) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju.

(2) Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju moraju imati dobro osvjetljenje.

(3) Pod u blagovaonici, prostoriji i u prostoru za usluživanje gostiju ne smije biti klizav.

Članak 44.

(1) Stol za kojim se uslužuju gosti mora imati površinu koja se lako čisti i dezinficira, a onaj na kojem se uslužuje jelo mora biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom ili podloškom za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta.

(2) Kada se uslužuju jela, na stolu mora biti papirnati ili plat­neni ubrus.

(3) Pribor za jelo mora biti od nehrđajućeg materijala.

(4) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Ako postoji garderoba smještena izvan tih prostorija, mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.


4.3. Kuhinja

Članak 45.

(1) Kuhinju mora imati svaki objekt u kojem se priprema hrana i gostima pružaju usluge prehrane uključujući i ako se pruža samo usluga doručka.

(2) Kuhinja je funkcionalana cjelina u kojoj su sve prostorije i prostori povezani na način da osoblje ne prolazi prostorijama i prostorima namijenjenim gostima. Tehnološki proces pripreme hrane mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline kuhinje.

(3) Kuhinja mora kapacitetom odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela te uobičajenom broju konzumenata u objek­tu.

(4) Kuhinja mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I. – točki 8. ovog Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano:

(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka, u objektu u kojem se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela (hrana za dogotavljanje jela dostavlja se kao proizvod drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice hrane koja to obavlja za više objekata), kuhinja kao funkcionalna cjelina ne mora imati prostore i uređaje za pripremu hrane.


4.4. Druga ili druge kuhinje

Članak 46.

(1) Iznimno od odredbi članka 45. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika, ako objekt ima više ugostiteljskih sadržaja za pripremu i usluživanje hrane, a koji imaju svaki svoju kuhinju, tada samo jedna kuhinja mora biti u cijelosti opremljena i uređena u skladu s odredbama članka 45. ovog Pravilnika, a druga, odnosno ostale kuhinje moraju imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I. – točkama 8.a i 8.4., ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Na kuhinju iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 45. stavka 2. i 3. te odredbe članka 47., ovog Pravilnika.


Članak 47.

U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.

4.5. Centralna pripremnica hrane

Članak 48.

(1) Ugostitelj koji posluje s više objekata u kojima se pružaju usluge prehrane, može pripremu i obradu hrane za pripremanje jela u tim objektima organizirati na jednom mjestu – u centralnoj pripremnici hrane.

(2) Centralna pripremnica hrane mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I. točki 8. ovog Pravilnika.

(3) Centralna pripremnica za nove objekte mora imati zasebne prostore (boksove) s odgovarajućim koritom i radnom površinom zasebno za pripremu mesa, ribe, voća i povrća.

(4) Centralna pripremnica mora imati odgovarajuće vozilo, opremu i uređaje za dostavu obrađene hrane, koje udovoljava propisima o higijeni hrane.

(5) Na centralnu pripremnicu hrane odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 45. stavka 2. i 3. te članka 47., ovog Pravilnika.


4.6. Prostorije za čuvanje hrane i pića te način čuvanja

Članak 49.

(1) Prostorije za čuvanje hrane i pića mora imati svaki objekt u kojem se vrši priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka.

(2) Prostorije za spremanje i čuvanje hrane i pića moraju biti odvojene od: kuhinje, prostorije za usluživanje u kojoj se nalazi točionik i centralne pripremnice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Te prostorije moraju biti opremljene odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za odlaganje hrane i pića.

(3) Prostorije za čuvanje lako pokvarljive hrane moraju biti opremljene rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane.

(4) Iznimno od stavka 1., 2. i 3. ovog članka, u objektu koji ima do 25 smještajnih jedinica umjesto prostorija za spremanje i čuvanje hrane može biti i odvojen prostor u kuhinji, opremljen rashladnim komorama i/ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta.

(5) Hrana i proizvodi čuvaju se u prostorijama i rashladnim uređajima tako da se meso, riba, povrće i voće, mliječni proizvodi, poluproizvodi i pripravci za dogotovljena jela i sl. spremaju zasebno na način propisan odredbama ovog Pravilnika.


4.7. Točionik

Članak 50.

(1) Ugostiteljski sadržaj u objektu u kojem se pripremaju i uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.

(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju pića i napici, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati i jednostavna topla i hladna jela i slastice.

(3) Točionik minimalno mora imati uređenje, opremu i uređaje sukladno Prilogu I. – točki 12. ovog Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, dvodijelni ili jednodijelni sudoper i stroj za pranje čaša mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.


4.8. Priprema hrane za potrošnju na drugom mjestu

Članak 51.

(1) Ugostitelj može u objektu pripremati hranu, pića i napitke za potrošnju na drugome mjestu te vršiti dostavu istih sa ili bez usluživanja (catering).

(2) Ugostitelj za dostavu hrane pića i napitaka iz stavka 1. ovog članka mora imati:

1. posude za dostavu tople i hladne hrane, pića i napitaka koje udovoljavaju higijenskim uvjetima;

2. prijevozno sredstvo za dostavu koje udovoljava propisima o higijeni hrane.


4.9. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 52.

(1) Ugostiteljski sadržaj za usluživanje hrane, pića i napitaka u objektu mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka na svakom stolu ili ih se mora staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Ako se gosti uslužuju za šankom točionika tada jelovnik i karta pića i napitaka moraju biti izloženi na šanku.

(3) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića, napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima te njihove cijene.

(4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.

(5) Na jelovniku i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.

(6) Jelovnik i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(7) Jela, pića i napici te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.

(8) Primjerci normativa jela, pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.


Članak 53.

(1) Iznimno od odredbi članka 52. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje jelovnik u slučaju kada se usluge prehrane pružaju pansionskim gostima, a jela se uslužuju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima kod odabira jela.

(2) Kada se primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka, umjesto jelovnika ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa o vrsti jela, pića i napitaka ispisanim na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku, postavljenima na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi.


4.10. Spremište sredstava za čišćenje

Članak 54.

(1) Oprema smještajnih jedinica i ostala rezervna oprema te sredstva za čišćenje, dezinfekciju i održavanje objekta, moraju se čuvati i odlagati u odgovarajućim zasebnim prostorijama.

(2) Prostorije u kojima se odlažu i čuvaju oprema i sredstva iz stavka 1. ovog članka označavaju se kao »spremište« ili drugom primjerenom oznakom.


5. Minimalni uvjeti i prostori za zaposleno osoblje

Članak 55.

(1) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan strani jezik, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

(3) Osoblje ne smije pušiti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu.

(4) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama objekta gdje borave gosti.


Članak 56.

(1) Za zaposleno osoblje objekt mora imati: garderobu, odgovarajući broj sanitarnih čvorova (zahodi, umivaonici, pisoari, tuš kabine) i druge prostorije.

(2) U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić. Radna odjeća osoblja koje radi na pripremi i usluživanju jela ne smije se odlagati u ormarić u isti dio gdje se odlaže osobna odjeća.

(3) Objekt u kojem se priprema i pružaju ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka u bilo kojoj vrsti odnosno prostoru ili prostoriji ugostiteljskog sadržaja za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora imati sanitarni čvor sukladno Prilogu I.– točkama 13.1., 13.3. i 13.4. ovog Pravilnika.

(4) Za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, objekt mora imati sanitarni čvor sukladno Prilogu I. – točkama 13.2., 13.3. i 13.4. ovog Pravilnika.

(5) Sanitarni čvorovi za zaposleno osoblje moraju biti odgovarajuće opremljeni opremom i priborom za održavanje higijene. Moraju biti smješteni tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima objekta. Sanitarni čvorovi za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru moraju biti u blizini radnih prostorija toga osoblja odnosno u prostoru koji s tim prostorijama čini funkcionalnu cjelinu.


V. KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

1. Opće odredbe

Članak 57.

(1) Iz skupine hoteli kategoriziraju se vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Pansion u kategorije ovisno o uređenju, opremi, uređajima, uslugama, održavanju i ostalim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Svaki objekt kategorizira se pojedinačno.

(3) Kategorije objekata iz stavka 1. ovog članka označavaju se zvjezdicama, odnosno oznakama »standard« i »komfor«.

(4) Objekt stalno za vrijeme rada (bez obzira na broj gostiju koji u njemu boravi) mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu je utvrđena.

(5) O svakoj promjeni u svezi propisanih uvjeta iz stavka 4. ovog članka, a osobito ako objekt zbog faktičnog prestanka korištenja poslovne/ih prostorije/a ili prostora po bilo kojoj osnovi izgubi funkcionalnu cjelinu, ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u objektu.

(6) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 5. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji objekta. Po saznanju za nastale promjene u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.


2. Kategorije ugostiteljskih objekata

Članak 58.

(1) Postojeći objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta Hotel kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa hotela kategorizira se kao i hotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta Aparthotel kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa aparthotela kategorizira se kao i aparthotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta Turističko naselje kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta Turistički apartmani kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta Pansion kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

(2) Novi objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta Hotel kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Hotela kategorizira se kao i hotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta Aparthotel kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Aparthotela kategorizira se kao i aparthotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta Turističko naselje kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta Turistički apartmani kategorizira se u dvije kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta Pansion kategorizira se u jednu kategoriju:

– komfor.

(3) Depandansa se kategorizira odgovarajućom primjenom elemenata propisanih za kategorizaciju objekta kojem pripada.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, depandanse u postojećim objektima, osim depandanse u objektu koji se kategorizira s dvije zvjezdice, mogu se kategorizirati jednu kategoriju niže od ugostiteljskog objekta kojem pripadaju.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka, depandanse u novim objektima, osim depandanse u objektu koji se kategorizira s tri zvjezdice, mogu se kategorizirati jednu kategoriju niže od objekta kojem pripadaju.


3. Uvjeti za kategorizaciju

Članak 59.

(1) Objekti se kategoriziraju na temelju propisanih obveznih uvjeta u svezi: uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i dr.

(2) Objekti u kojima se posluje ljeti unutar razdoblja od 1. svibnja do 31. listopada ne moraju zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima iz stavka 3. ovog članka.

(3) Uvjeti za kategorizaciju objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:

– Prilog I. – Uvjeti za kategorizaciju Hotela – postojeći objek­ti,

– Prilog II. – Uvjeti za kategorizaciju Hotela – novi objekti,

– Prilog III. – Uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – postojeći objekti,

– Prilog IV. – Uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – novi objek­ti,

– Prilog V. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – postojeći objekti,

– Prilog VI. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – novi objekti,

– Prilog VII. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – postojeći objekti,

– Prilog VIII. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – novi objekti,

– Prilog IX. – Uvjeti za kategorizaciju Pansiona – postojeći objekti,

– Prilog X. – Uvjeti za kategorizaciju Pansiona – novi objekti.

(4) Prilozi iz stavka 3. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.


4. Način označavanja vrste i kategorije ugostiteljskog objekta

Članak 60.

(1) Vrsta i kategorija objekta označavaju se standardiziranom pločom.

(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste objekta i to za:

– vrstu »Hotel baština (heritage)«: Hotel baština (heritage)

– vrstu »Hotel«: HOTEL,

– Depandansu pripadajuću vrsti Hotel: Depandansa hotela,

– vrstu »Aparthotel«: Aparthotel,

– Depandansu pripadajuću vrsti Aparthotel: Depandansa apart­hotela,

– vrstu »Turističko naselje«: Turističko naselje,

– vrstu »Turistički apartmani«: Turistički apartmani,

– vrstu »Pansion«: Pansion.

(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na standardiziranoj ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju osim za vrste: Hotel baština (heritage) i Pansiona kojem su oznake za odgovarajuće kategorije riječi »standard« odnosno »komfor«.

(4) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbi stavka 1. ovog članka utvrđena su ovim Pravilnikom u Prilogu XI. »Grafič­ka rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(6) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.


VI. PRIVREMENO OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI, PROMJENA VRSTE I/ILI KATEGORIJE I PONOVNA KATEGORIZACIJA

1. Privremeno obavljanje djelatnosti u ugostiteljskom objektu

Članak 61.

(1) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti prije pribavljenog rješenja o kategoriji objekta može se utvrditi za vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, tijekom postup­ka kategorizacije, odnosno najkasnije do njegovog okončanja.

 (2) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odobrit će se za objekt za koji se u postupku utvrdi da ispunjava: opće uvjete za vrstu, minimalne uvjete te uvjete najmanje za kategoriju dvije zvjezdice, propisane ovim Pravilnikom.


2. Promjena vrste i/ili kategorije ugostiteljskog objekta

Članak 62.

(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete vrste i/ili kategorije koju ima, a osobito ako nastanu promjene glede kapaciteta i strukture smještajnih jedinica objekta, ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili novu kategorizaciju objekta, bez odlaganja. Ako ugostitelj ne podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog stavka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji objekta. Po saznanju za nastale promjene u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.

(2) Ako se razvrstanom i kategoriziranom objektu činjenično stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili kategorizaciju objekta u višu kategoriju.


3. Ponovna kategorizacija – po službenoj dužnosti Ministarstva

Članak 63.

(1) U skladu sa zakonom objekti iz skupine Hoteli koji su kategorizirani kategorijom koja se označava zvjezdicama kategoriziraju se ponovno svake tri godine. Postupak ponovne kategorizacije, sukladno Zakonu, po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo.

(2) Ako u postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo utvrdi da objekt ne ispunjava uvjete za vrstu odnosno kategoriju koja mu je utvrđena prethodnim rješenjem, rješenjem u tom postupku odlučit će o vrsti i kategoriji objekta sukladno utvrđenom činjeničnom stanju u objektu.

(3) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u objektu utvrđivat će se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja prethodnog rješenja. Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećem propisu, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti s propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije, smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ova odredba će se primijeniti uz uvjet da u objektu nije došlo do promjena koje bi uzrokovale pad kategorije (nižu kategoriju) i primjenom ranije važećeg propisa.


VII. POSEBNI STANDARDI

Članak 64.

(1) Razvrstanim i kategoriziranim objektima koji imaju dodatne sadržaje, uređenje, opremu i uređaje te pružaju dodatne usluge prilagođene posebnim zahtjevima potrošača mogu se utvrditi posebni standardi. Posebni standardi mogu se utvrditi za vrstu Hotel.

(2) Vrste posebnih standarda su:

1. BUSINESS (Poslovni),

2. MEETINGS (Za sastanke),

3. CONGRESS (Kongresni),

4. CLUB (Klub),

5. CASINO (Kasino),

6. HOLIDAY RESORT (Odmorišni),

7. COASTLINE HOLIDAY RESORT (Priobalni odmorišni),

8. FAMILY (Obiteljski),

9. SMALL & FRIENDLY (Mali i prijateljski),

10. SENIOR CITIZENS (Za starije osobe),

11. HEALTH & FITNESS (Zdravlje i fitness),

12. SPA (Toplice),

13. WELLNESS,

14. DIVING CLUB (Ronilački klub),

15. MOTEL (Motel),

16. SKI (Ski),

17. ZA OSOBE S INVALIDITETOM.

(3) Svaki posebni standard iz stavka 2. ovog članka određen je odgovarajućim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u Prilogu XII. »Uvjeti za posebne standarde za vrstu Hotel«, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Svaki posebni standard iz stavka 2. ovog članka označava se odgovarajućom standardiziranom pločom koja sadrži naziv posebnog standarda na engleskom jeziku i odgovarajuću grafiku. Standardizirana ploča utvrđena je ovim Pravilnikom u Prilogu XIII. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu Hotel«, koji je njegov sastavni dio.

(5) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 4. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva.

(6) Standardiziranu ploču iz stavka 4. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.


Članak 65.

(1) Posebni standard hotelu se utvrđuje na zahtjev ugostitelja.

(2) Jednom hotelu dozvoljeno je utvrditi najviše četiri vrste posebnih standarda.

(3) Hotel mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za svaku vrstu posebnog standarda koja mu se utvrđuje, osim u obveznim uvjetima koji su istovjetni za više posebnih standarda.

(4) Ako se ispune zakonom propisani uvjeti, posebni standard može se promijeniti na zahtjev ugostitelja te u postupku ponovnog utvrđivanja, koji svake tri godine po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo.


VIII. NAČIN RAZVRSTAVANJA, KATEGORIZACIJE I UTVRĐIVANJA POSEBNIH STANDARDA – OPĆENITO

Članak 66.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju objekata u vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani podnosi se Ministarstvu.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, ugostitelj navodi podatke o: zahtjevanoj vrsti i kategoriji objekta, tvrtci ugostitelja, objektu (broj, vrsta i moduli smještajnih jedinica, ugostiteljski sadržaji i dr.) te prilaže dokaz o pravu korištenja prostora i dr.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti i na presliku propisanih Priloga ovog Pravilnika za pojedinu vrstu objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.


Članak 67.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje objekta u vrstu Hotel baština i Pansion podnosi se Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom Uredu državne uprave u Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: Ured) gdje se nalazi objekt.

(2) Odredbe stavaka 2. i 3., članka 66. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.


Članak 68.

(1) Zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda objekta iz skupine hoteli ugostitelj podnosi Ministarstvu po pribavljenom rješenju za kategoriju objekta, po vlastitom opredjeljenju i poslovnom interesu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugostitelj može podnijeti zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda i istovremeno sa zahtjevom za kategorizaciju objekta. U tom slučaju, slijedom načela ekonomičnosti postupka (radi brzine i štednje), postupak će se provesti istodobno s postupkom za kategorizaciju, ali će se rješenje izdati nakon donošenja rješenja o kategorizaciji objekta, po njegovoj konačnosti i pravomoćnosti.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka ugostitelj navodi podatke o: vrsti posebnog standarda, tvrtci ugostitelja, o objektu (podatke o elementima koje posjeduje objekt glede posebnog standarda koji se zahtijeva), što potkrepljuje odgovarajućim dokumentima u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te na zahtjev voditelja postupka daje i druge potrebne podatke odnosno stavlja odgovarajuće dokumente na uvid.


Članak 69.

(1) Očevid u objektima iz nadležnosti Ministarstva obavlja povjerenstvo Ministarstva koje čine najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje Ministar:

1. iz redova službenika Ministarstva,

2. iz redova službenika nadležnih Ureda,

3. iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(2) Povjerenstvo vodi službenik Ministarstva – voditelj postup­ka do donošenja rješenja.

(3) Očevid u objektima iz nadležnosti Ureda obavlja povjerenstvo Ureda koje čine isključivo dva člana i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik toga Ureda. Za očevid u objektu vrste Hotel baština drugi član povjerenstva je službenik Ministarstva. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva iz ureda imenuje čelnik Ureda i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike. Članove povjerenstva iz Ministarstva imenuje ministar.


Članak 70.

Postupak utvrđivanja posebnih standarda provodi Ministarstvo putem povjerenstva iz članka 69. ovog Pravilnika, a po ocijenjenoj potrebi ministar može za taj postupak imenovati i druga odgovarajuća radna tijela.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj: 48/02., 108/02. – ispr., 132/03., 73/04. i 67/06.) kojima su propisane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, minimalni uvjeti za te vrste objekata, kategorije, elementi i mjerila za kategorije i način kategorizacije objekata iz skupine hoteli, te odredbe Priloga I. – XV. istog Pravilnika.

Članak 72.

Na smještajne objekte vrste »Guest house«, koji su ishodili rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji (obavljanju ugostiteljske djelatnosti) ili su podnijeli zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju do stupanja na snagu ovog Pravilnika, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03., 73/04. i 67/06.).


Članak 73.

(1) Objekti na kojima dozvoljena odstupanja od minimalnih modula smještajnih jedinica iz čl. 31. i 32. ovog Pravilnika jesu ili će biti odobrena do 31. 12. 2008. godine ili će do toga datuma biti podnesen zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju s odstupanjima, kojem će nakon toga roka biti udovoljeno, smatrat će se trajno dozvoljenim odstupanjima za utvrđenu kategoriju.

(2) Objekti kojima je do stupanja na snagu ovog Pravilnika utvrđena kompenzacija kritičnih elemenata sukladno Prilogu XIII. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03., 73/04. i 67/06.) ista će se smatrati trajno dozvoljenom.


Članak 74.

Na ugostiteljske objekte iz skupine hoteli za koje ugostitelj materijalnim dokazom dokaže da je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika postojao najmanje idejni projekt, sukladno posebnim propisima, za gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekta, u uprav­nom postupku razvrstavanja i kategorizacije neće se primjenjivati odredbe ovog Pravilnika koje su u suprotnosti s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02.– ispr., 132/03., 73/04. i 67/06.).


Članak 75.

Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u Upisnik ugostiteljskih objekata, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se u skladu s ovim Pravilnikom ili na izričit zahtjev ugostitelja, u skladu s propisom koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.


Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/07-01/35

Urbroj: 530-13-07-11

Zagreb, 31. srpnja 2007.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

PRILOG A
UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE)

 

 

PRILOG I.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI

 

 

PRILOG II.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI

 


PRILOG III.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTIPRILOG IV.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA– NOVI OBJEKTI

 


PRILOG V.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI

 

 

PRILOG VI.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI

 

 

PRILOG VII.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI

 

 

 

PRILOG VIII.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI

 

 

                                              

PRILOG IX.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI

 

 

           

PRILOG X.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – NOVI OBJEKTI

 

 

           

PRILOG XI.

 

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

 

 

 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Pansion jedinstveno su dizajnirana. Na me­talnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u tamnoplavoj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u svijetloplavoj boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, u tamnoplavoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su:30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).

Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje vrste ugostiteljskog objekta hotel baština dizajnirano je: na metalnoj ploči s obrubom bijele boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u bijeloj boji. U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, u bijeloj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).

 

PRILOG XII.

 

UVJETI ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU: »HOTEL«

 

1. POSEBNI STANDARD: BUSINESS (POSLOVNI)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Jedna prostorija za sastanke minimalne površine 30 m², s mogućnošću zamračenja

 

 

2. Klima-uređaj u prostoriji za sastanke

 

 

3. Najmanje 10% smještajnih jedinica s malim uredskim prostorom u kojem je moguće održati sastanak 3 do 4 osobe

 

 

4. Internet veza u 10% smještajnih jedinica

 

 

Oprema i usluge smještajne jedinice:

5. Radni stol minimalne dužine 1m, 1 stolica

 

 

6. Priključak na Internet: 24 sata dnevno

 

 

7. Priključak za telefaks i kompjutor uz radni stol

 

 

8. Telefon za direktne vanjske pozive na radnom stolu

 

 

9. Električna utičnica uz radni stol

 

 

10. Odgovarajuće svjetlo za radni stol

 

 

11. Posluga u sobu: 16 sati dnevno

 

 

12. Usluga glaćanja: u roku 2 sata, 16 sati dnevno

 

 

Poslovni centar – usluge i oprema:

13. Usluge poslovnog centra: najmanje 12 sati

 

 

14. Usluge tajnice

 

 

15. Mogućnost korištenja telefaksa: 24 sata dnevno

 

 

16. Internet-veza: 24 sata dnevno

 

 

17. Aparat za fotokopiranje

 

 

18. Usluge fotokopiranja: 24 sata dnevno

 

 

19. Kompjutor

 

 

20. Štampač

 

 

21. Multimedijalni projektor

 

 

22. Projektor za dijapozitive

 

 

23. Flip karta

 

 

24. Kolor TV

 

 

25. Grafoskop

 

 

26. Video

 

 

27. Platno za projiciranje

 

 

28. Rezač papira

 

 

29. Usluge dostave po potrebi

 

 

Ostale usluge:

30. Sanitarije u blizini prostorija za sastanke

 

 

31. Garderoba u blizini prostorija za sastanke

 

 

 

 Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

 

2.  POSEBNI STANDARD:  MEETINGS (ZA SASTANKE)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Prostorija ili prostorije za sastanke, s mogućnošću zamračenja, kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 40% od ukupnog broja kreveta u hotelu, a najmanja površina takve prostorije može biti 30 m²

 

 

2. Najmanje 2 dodatne zasebne prostorije za sastanke minimalne površine 20 m² svaka

 

 

3. Klima-uređaj u svakoj prostoriji za sastanke

 

 

Poslovni centar – usluge i oprema:

4. Usluge poslovnog centra: najmanje 12 sati

 

 

5. Usluge tajnice

 

 

6. Mogućnost korištenja telefaksa: 24 sata dnevno

 

 

7. Internet-veza: 24 sata dnevno

 

 

8. Aparat za fotokopiranje

 

 

9. Usluge fotokopiranja: 24 sata dnevno

 

 

10. Kompjutor

 

 

11. Štampač

 

 

12. Multimedijalni projektor

 

 

13. Projektor za dijapozitive

 

 

14. Grafoskop

 

 

15. Flip karta

 

 

16. Kolor TV

 

 

17. Video

 

 

18. Platno za projiciranje

 

 

19. Rezač papira

 

 

20. Usluge dostave po potrebi

 

 

Ostale tehničke usluge i oprema (vlastita i/ili unajmljena):

21. Sustav ozvučenja (mikrofoni i sl.)

 

 

22. Audiooprema za snimanje

 

 

23. Sistem za simultano prevođenje

 

 

24. Profesionalne videousluge

 

25. Recepcija određena za potrebe sastanka

 

 

Ostale usluge:

26. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrsti: »Caffe bar« i »Restoran«, na raspolaganju

 

 

27. Sanitarije u blizini prostorija za sastanke

 

 

28. Garderobe u blizini prostorija za sastanke

 

 

30. Usluge glačanja: u roku 2 sata

 

 

Usluge utvrđene u točkama 21. – 24. osiguravaju se po potrebi na zahtjev stranke (organizatora sastanka). Ako se tehničke usluge i oprema unajmljuju (točke 21. – 24.) treba imati ugovor o najmu.

 
Istovjetni obvezni elementi kojienti koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnogtandarda.

 

 

tr style="heigpt">

3.  POSEBNI STANDARD:  CONGRESS (KONGRES)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Dvorana za sastanke kapaciteta najmanje 250 ljudi

 

 

2. Prostorija ili prostorije za sastanke, s mogućnošću zamračenja, kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 40% od ukupnog broja sjedećih mjesta u dvorani za sastanke, a najmanja površina takve prostorije može biti 30 m²

 

 

3. Najmanje 2 dodatne zasebne prostorije za sastanke minimalne površine 20 m² svaka

 

 

4. Klima-uređaj u dvorani i u svakoj prostoriji za sastanke

 

 

2.0pt">

Usluge i oprema poslovnogentra:<>

5. Usluge poslovnog centra: najmanje 12 sati

 

 

6. Usluge tajnice

 

 

7. Mogućnost korištenja telefaksa: 24 sata dnevno

 

 

8. Internet-veza: 24 sata dnevno

 

 

9. Aparat za fotokopiranje

 

 

10. Usluge fotokopiranja: 24 sata dnevno

 

 

11. Kompjutor

 

 

12. Štampač

 

 

13. Multimedijalni projektor

 

 

14. Projektor za dijapozitive

 

 

15. Grafoskop

 

 

16. Flip karta

 

 

17. Kolor TV

 

 

18. Video

 

 

19. Platno za projiciranje

 

 

20. Rezač papira

 

 

21. Usluge dostave po osobi

 

 

Ostale tehničke usluge i oprema (vlastita i unajmljena):

22. Sustav ozvučenja (mikrofoni i sl.)

 

 

23. Audiooprema za snimanje

 

 

24. Sistem za simultano prevođenje

 

 

25. Profesionalne videousluge

 

 

26. Recepcija određena za potrebe konferencija

 

 

Ostale usluge:

27. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrsti: »Caffe bar« i »Restoran«, na raspolaganju

 

 

28. Sanitarije za učesnike sastanaka, u blizini dvorane za sastanke

 

 

29. Garderobe za učesnike sastanaka, u blizini dvorane za sastanke

 

 

30. Usluge glačanja: u roku 2 sata

 

 

Navedene usluge (točke 22. – 25.) se osiguravaju po potrebi na zahtjev stranke (organizatora sastanka). Ako se tehničke usluge i oprema unajmljuje (točke 22. – 25.) treba imati ugovor o najmu.

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 
 

< width="30" vaop"="" style="width: 22.8pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-top: 2.0pt; padding-bottom: 2.0pt">

 

4. POSEBNI STANDARD:  CLUB (KLUB)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Dnevni rekreativni program za odrasle

 

 

2. Dnevni rekreativni program za djecu

 

 

3. Noćni zabavni i rekreativni program za odrasle

 

 

4. Bazen, sa sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

5. 5 sportskih sadržaja: najmanje 3 sportska sadržaja na otvorenom i 2 u zatvorenom prostoru

 

 

6. Sportski animator za svaki sport, najmanje jedan na svakih 50 gostiju

 

 

7. Zahodi s tuševima i zasebnim garderobnim ormarićima uz sportske sadržaje u zatvorenom prostoru, odvojeno za žene i muškarce

 

 

8. Zelene površine

 

 

9. Višenamjenski prostor za rekreaciju na otvorenom, u neposrednoj blizini hotela

 

 

10. Pružanje usluga prehrane (doručak, ručak, večera)

 

11. Usluživanje sportskih i dijetetskih menua

 

 

Sportsko-rekreativni sadržaji i oprema moraju biti na raspolaganju gostima cijelo vrijeme dok hotel posluje.

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 
 

5. POSEBNI STANDARD:  CASINO (KASINO)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Pribavljena koncesija za obavljanje djelatnosti za casino

 

 

2. Odgovarajuće prostorije za obavljanje djelatnosti casina

 

 

3. Usluga pohranjivanja vrijednih stvari

 

 

4. Usluga mijenjanja novca

 

 

5. Bankomat ili osigurane usluge banke (otvorena podružnica)

 

 

6. Usluge odgovarajuće vrsti: »Caffe bar« i »Restoran«, za vrijeme rada casina

 

 

7. Služba zaštite (može biti osigurana temeljem posebnog ugovora sa zaštitarskom tvrtkom)

 

 

Oprema smještajne jedinice:

8. Sef

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

6. POSEBNI STANDARD:  HOLIDAY RESORT (ODMORIŠNI)

OBVEZNI ELEMENTI

Usluživanje hrane:

Ima

Nema

1. Najmanje usluga polupansiona (doručak-ručak ili doručak-večera)

 

 

2. Usluživanje jela u blagovaonici kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 60% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

3. Usluživanje jela po narudžbi (à la carte) u zasebnoj prostoriji ili prostoru

 

 

4. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrstama iz skupine barovi:

– jedna vrsta tijekom dana unutar hotela,

– jedna vrsta tijekom dana uz bazen i

– jedna vrsta tijekom večernjih i noćnih sati s glaz­bom

 

 

5. Vrijeme usluživanja od 8 do 24 sata

 

 

Ostali sadržaji:

6. Bazen u zatvorenom prostoru i bazen na otvorenom prostoru, sa sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

7. Višenamjenska prostorija za zabavu (jedna ili više) kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

8. Zelene površine (najmanje 100 m²)

 

 

9. Sunčalište kapaciteta: broj mjesta za ležaljke mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

10. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrsti »Caffe bar« ili točionik na otvorenom, u blizini  sunčališta

 

 

11. Dnevni i večernji rekreativni programi za odrasle

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

 

< style="height">

7. POSEBNI STANDARD:  COASTLINE HOLIDAY (PRIOBALNI ODMORIŠNI)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Udaljenost hotela od mora najviše 300 m

 

 

Oprema sobe i ostalo:

2. Smještajne jedinice s pogledom na more: najmanje 40% od ukupnog broja smještajnih jedinica

 

 

3. Smještajne jedinice s terasom ili balkonom ili lođom: najmanje 50% od ukupnog broja smještajnih jedinica

 

 

Usluživanje hrane:

4. Najmanje usluga polupansiona (doručak – ručak, doručak – večera)

 

 

5. Usluživanje hrane u blagovaonici za pansionske goste, kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 60% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

6. Usluživanje jela po narudžbi (à la carte) u zaseb­noj prostoriji i/ili prostoru za usluživanje

 

 

Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrstama iz skupine barovi:

7. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući vrstama iz skupine barovi:

– jedna vrsta tijekom dana unutar hotela,

– jedna vrsta tijekom dana uz bazen i

– jedna vrsta tijekom večernjih i noćnih sati s glazbom

 

 

8. Vrijeme usluživanja od 8 do 24 sata

 

 

Ostali sadržaji:

9. Bazen u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, sa sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

10. Višenamjenska prostorija za zabavu (jedna ili više) kapaciteta:

broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

11. Sunčalište kapaciteta:

broj ležaljki mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

12. Dnevni i večernji rekreativni i zabavni programi za ostale

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

<>

8. POSEBNI STANDARD:  FAMILY (OBITELJSKI)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

.25pt">

1. Dnevni rekreativni progra za djecu

 

 

2. Večernji rekreativni programi za odrasle

 

 

3. Bazen, sa sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

4. Bazen za djecu

 

 

5. Prostorija za igranje za bebe i djecu: s najmanje 5 društvenih igara i 20 igračaka

 

 

6. Igralište/prostor na otvorenom, za igranje za bebe i djecu

 

 

7. Usluga čuvanja djece: 24 sata dnevno

 

 

8. Animatori za bebe i djecu

 

 

9. Pružanje usluga prehrane, ponuda i menua za djecu

 

 

10. Visoke dječje stolice u blagovaonici

 

 

11. Usluživanje u smještajnu jedinicu: 12 sati dnevno

 

 

Oprema i usluge smještajne jedinice:

12. Najmanje 10% ukupnog broja smještajnih jedinica s mogućnošću da se međusobno povežu

 

 

13. Dječji krevetić ili krevet: u najmanje 25% od ukup­nog broja smještajnih jedinica

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

9. POSEBNI STANDARD: SMALL&FRIENDLY
(MALI I PRIJATELJSKI)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Hotel vodi obitelj putem odgovarajuće tvrtke

 

 

2. Najveći broj smještajnih jedinica 20, kreveta 40

 

 

3. Imena vlasnika tvrtke trebaju biti izložena na recepciji i u svakoj sobi

 

 

4. Pružanje usluga prehrane: posluživanje izvornih hrvatskih jela, pića i napitaka

 

 

5. Topli napici za doručak uslužuju se za stolom gosta

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

10. POSEBNI STANDARD: SENIOR CITIZENS
(ZA STARIJE OSOBE)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Dizalo za objekte s jednim katom (dva nivoa)

 

 

2. Čitljive, noću dobro vidljive oznake sadržaja i usluga u javnim/zajedničkim prostorima, hodnicima, ugostiteljskim sadržajima

 

 

3. Društveni prostori (boravak) kapaciteta: broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

4. Osigurano najmanje 5 različitih društvenih igara (npr. karte, šah, slagalice i sl.)

 

 

5. Animacija

 

 

6. Višenamjenska prostorija za zabavu kapaciteta:
broj sjedećih mjesta mora iznositi najmanje 30% od ukupnog broja kreveta u hotelu, s prostorom za ples

 

 

7. Osigurane usluge knjižnice u hotelu

 

 

8. Pružanje usluga prehrane s posebnim menuom (dijetni ili dijabetički i sl. na zahtjev)

 

 

9. Osoba u objektu dostupna u svako doba ovlaštena za pružanje prve pomoći

 

 

Oprema smještajne jedinice:

10. 2 smještajne jedinice opremljene za osoba s posebnim potrebama

 

 

11. Smještajne jedinice za nepušače: najmanje 30% od ukupnog broja smještajnih jedinica

 

 

12. Dodatni pokrivač, po osobi

 

 

13. TV s daljinskim upravljačem

 

 

14. Mogućnost regulacije temperature

 

 

15. Pod od tepisona ili sl. kratke dlake

 

 

16. Sustav za poziv u nevolji (posebni sustav ili putem telefona)

 

 

Oprema kupaonice:

17. Podovi jednake visine kao ostatak smještajne jedinice u najmanje 30% kupaonica

 

 

18. Rukohvati za pridržavanje uz kadu ili tuš kadu: u najmanje 30% kupaonica

 

 

19. Sustav za poziv u nevolji: u najmanje 30% kupaonica

pan style="font-size: 11.0pt; color: windowtext"> 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

11. POSEBNI STANDARD: HEALTH&FITNESS (ZDRAVLJE I FITNES)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Posebne prostorije i prostori namjenjeni »zdravlju i fitnesu« unutar zgrade hotela ili u zasebnoj obližnjoj zgradi

 

 

2. Zdravstvene i fitnes usluge se pružaju najmanje 8 sati dnevno

 

 

3. Najmanje jedan stručni voditelj tijekom radnog vremena

 

 

4. Bazen u zatvorenom grijanom prostoru, sa sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

5. Prostorija za fitnes s najmanje 5 sprava za vježbanje

 

 

6. Sauna ili turska kupelj

 

 

7. Garderobni ormarići, prostorije s tuševima i zahodima: posebno za žene odnosno muškarce uz zdravstvene i fitnes sadržaje

 

 

8. Prostorije za suhu i podvodnu masažu (jacuzzi i sl.)

 

 

9. Pružanje usluga prehrane po posebnim zahtjevima gosta

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

12. POSEBNI STANDARD: SPA (TOPLICE)

OBVEZNI ELEMENTI

Ima

Nema

1. Poseban prostor za topličke usluge unutar objekta ili u obližnjoj zgradi

 

 

2. Medicinske usluge – najmanje jedan liječnik kao član osoblja

 

 

3. Najmanje jedan stručni voditelj tijekom radnog vremena

 

 

4. Ponuda medicinskih i zdravstvenih usluga s korištenjem termalnih voda unutar objekta ili u obližnjoj zgradi

 

 

5. Bazen u zatvorenom prostoru, s toplom vodom i sanitarijama u skladu s općim odredbama ovog Pravilnika

 

 

6. Soba za fitnes s najmanje 5 sprava za vježbanje

 td>

 

7. Sauna ili turska kupelj

 

 

8. Garderobni ormarići, prostorije s tuševima i zahodima: posebno za žene i muškarce, uz medicinske i zdravstvene usluge (mogu biti zajedničke s bazenom)

 

 

9. Prostorija za suhu i podvodnu masažu (jacuzzi i sl.)

 

 

10. Pružanje usluga prehrane: posluživanje izvornih hrvatskih jela, pića i napitaka

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog
standarda.


 

5. Wellnessi zatvorenih prostora površine veće od 1500 m² minimalno 4 tipa sauna

th="256" valign="top" style="width: 192.25pt; height: 3.0pt; border-left: 1.0pt solid black; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-top: 1.7pt; padding-bottom: 1.7pt">

Obvezni prostori mokrog dijela wellnessa (whirpooli, ledeni bazeni, posude s hladnom vodom za uranjanje, bazeni za masaže nogu, posude s ledom, ledene prostorije i sl.)

an>

13. POSEBNI STANDARD:  WELLNESS

OBVEZNI ELEMENTI

OPĆENITO – WELLNESS

Ima

Nema

1. Veličina wellnessa minimalno 3 m² po osobi u smještajnom dijelu hotela, uključujući sve zatvorene i otvorene prostore wellnessa

 

 

2. Svi elementi građevine  moraju imati dokaz o uporabljivosti

 

 

3. Higijensko-zdravstveni uvjeti u wellnessu  u skladu s važećim zakonima te posjedovanje  dokumentacije o dnevnom praćenju higijenskih uvjeta u wellnessu

 

 

4. Dostupnost propagandnog materijala na recepciji

 

 

5. Dodatna ventilacija i klimatizacija, te grijanje  u svim prostorima wma wellnessa s mikroregulacijama

 

 

6. Vatrodojava svih prostora wellnessa i signalna veza s recepcijom wellnessa i glavnom recepcijom

 

 

 

 

 

1. PROSTOR PRIJEMA

 

 

Općenito

Ima

Nema

1. Prostor prijema – recepcija wellnessa minimalne  površine 25 m² 

 

 

2. Ako je wellness samostalan objekt, mora biti osigurana topla veza s hotelom

 

 

3. Zaseban ili  glavni ulaz hotela, kontroliran, ako je wellness namijenjen i za vanjske korisnike

 

 

Sadržaj i oprema

 

 

4. Recepcijski pult wellnessa, informacijski opremljen, s programom i cjenikom wellness usluga

 

 

5. Prostor za sjedenje i opuštanje uz recepciju

 

 

6. Mogućnost pružanja usluge  osvježavajućih napitaka (npr. vital bar,  self-service ili sl.)

 

 

7. Informacijski  pult (panel, plazma, računalo i sl.)

 

 

8. Prostor za  »čisti servis« neposredno uz recepciju, može i ormar (ručnici, ogrtači, papučice, jednokratno rublje  i dr.)

 

 

9. Prostor za voditelja wellnessa ili drugo stručno osoblje, minimalno 12 m²

 

 

10. Prostor  za prodaju preparata  kojima se provode tretmani, ako se prodaju preparati

 

 

Ostali prostori i elementi prijema

 

 

11. Ženske garderobe korisnika wellnessa sa  sigurnosnim ormarićima, prostorima za presvlačenje i tuševima proporcionalno kapacitetu wellnessa: ogledalo za figuru, minimalno  1 sušilo za kosu s ogledalom, klupica, stolice ili slično za presvlačenje, jednokratni ručnici za ruke i lice, 2 kukice za ogrtače i ručnike po tušu i dozator s tekućim sapunom, vatrootporni koševi s poklopcem za otpad i posuda za nečiste ručnike, koja se može dezinficirati

 

 

12.  Muške garderobe korisnika wellnessa sa  sigurnosnim ormarićima, prostorima za presvlačenje i tuševima proporcionalno kapacitetu wellnessa: ogledalo za figuru, minimalno  1 sušilo za kosu s ogledalom, klupica, stolice ili slično za presvlačenje, jednokratni ručnici za ruke i  lice, 2 kukice za ogrtače i ručnike po tušu i dozator s tekućim sapunom, vatrootporni koševi s poklopcem za otpad i posuda za nečiste ručnike, koja se može dezinficirati

 

 

13. Sanitarije za žene u skladu  s općim odredbama Pravilnika, proprocionalno  kapacitetu

 

 

14. Muške sanitarije u skladu  s općim odredbama Pravilnika, proporcionalno kapacitetu

 

 

15. Prostor za »nečisti servis«, može i ormar

 

 

16. Garderobe, tuševi i sanitarije za osoblje wellnessa

 

 

17. Zaseban prostor za boravak  osoblja wellnessa za više od 5 zaposlenih u smjeni

 

 

18. Zaseban prostor u hotelu za održavanje wellnessa s umivaonikom

 

 

19. Tehnička soba za upravljanje cjelokupnim sustavom wellnessa, nedostupno za korisnike

 

 

20. Vatrodojava svih prostora  i SOS-sauna i drugih elemenata wellnessa (kupki, grotta, podvodnih i zatvorenih whirpoola itd.) vezana  s recepcijom wellnessa ili hotela

 

 

21.  Centralno ozvučenje prostora opuštajućom muzikom s mogućnošću  mikroregulacije

 

 

22. Usluga minimalno 14 sati, rad do 22 h

 

 

23.  Mogućnost korištenja telefona za interne i vanjske pozive

 

 

24. Stručna osoba za rad na prijemu – recepcija wellnessa

 

 

25. Stručne osobe prema pojedinim uslugama (fizioterapeuti i terapeuti za tretmane, masaže, kupke
 i sl.)

 

 

26. Stručna osoba za pružanje usluge »vital bara« – za wellnesse kapaciteta većeg od 30 osoba

 

 

27. Stručna osoba za nadzor i upravljanje tehnologijom wellnessa i osoba za servis i održavanje wellnessa u toku rada

 

 

28. Stručna osoba voditelj wellnessa (osoba na recepciji, doktor i dr.)

 

 

29. Stručna osoba animator wellnessa za kapacitete wellnessa veće od 70 osoba

 

 

30. Prepoznatljiva uniforma s oznakom imena i obuća za djelatnika wellnessa

 

 

31. Usluga ručnika, ogratača, papučica i jednokratnog donjeg rublja, kapa, pribora za skidanje šminke s obzirom na teretmane

 

 

 

 

 

2. PROSTORI ZA TRETMANE I BEAUTY

 

 

Općenito

Ima

Nema

1. Za wellnesse površine do 700 m² minimalno 3 individualna tretman prostora

 

 

2. Za wellnesse površine 700-1500 m² minimalno 5 individualnih tretman prostora

 

 

3. Za wellnesse veće od 1500 m² minimalno 10 individualnih tretman prostora

 

 

Masaže: ručna-klasična masaža, ručna aroma masaža, ručna limfna drenaža, anticelulitne masaže, aromasoul masaža, reflexo masaža, shiatsu masaža, destress masaža, hot stone masaža, masaža vulkanskim kamenjem, masaža »Hladno i vruće kamenje«, masaža »Čokolada i vanilija«, mineralna peeling masaža, kraljevska masaža, masaža pindama, masaža kristalima, kriomasaža, autohtone masaža itd.

 

 

Razne tradicionalne i istočnjačke masaže i tehnike: shiatshu masaža, kineska »Tui na« masaža, ayurveda yanna masaža, hatma masaža, indoceane MEKI masaža, tradicionalna kineska, tai chi, reiki za individualne tretmane itd.

Kupke i podvodne masaže: hidromasaža, biserne kupke, balneo kupke, aromaterapijske kupke, fango terapija, ezotične ili posebne kupke kao npr. Kleopatrina, zamatanje tijela – pakunzi: biljni, blatom, sijenom, aroma, pilinzi itd.

Medicinske terapije i usluge sukladno opredeljenju wellnessa – programi rehabilitacije, fizikalnih i dr. terapija kao npr.: akupresura, aromaterapija, elektroterapija, fitoterapija, hidroterapija, hiporbična terapija, krioterapija, kiropraktika, kristaloterapija, kneipp, kromoterapija, magnetoterapija, naturopat, radijalna endodemoterapija, stomatološke usluge, thalassoterapija itd.

Sadržaj i oprema prostorije individualnih tretmana

 

 

4. Minimalna površina 9 m²

 

 

5. Minimalna visina prostora 240 cm

 

 

6. Operativni pult – stol s umivaonikom (topla i hladna voda) za terapeuta, prostor za odlaganje preparata, pribor za dezinfekciju i brisanje ruku, vatrootporna posuda za otpad s poklopcem

 

 

7. Terapeutski stol ili ležaj

 

 

8. Profesionalna tehnološka oprema: kade, mali bazeni i whirpooli, terapeutska kada, pakung ležaj, piling stol, Vichy tuš, rasul kabina itd. za određene tretmane ako su u ponudi

 

 

9. Tuš kabina s prostorom za presvlačenje i odlaganje odjeće za sve prostore gdje se prije ili poslije tretmana koristi tuš, tuš s tekućom toplom i hladnom vodom, tekućim sapunom s dozatorom ili jednokratnim sapunom

 

 

10. Prostor za opuštanje i relaksaciju (u prostoru wellnessa, na terasi, recepciji i sl.)

 

 

11. Prostor za presvlačenje i odlaganje odjeće, klupica, stolice, vješalice ili sl.

 

ss="noparagraphstyle" style="line-height: normal">  

12. Set ručnika i plahti po tretmanu

 

 

13. Odgovarajuća dekoracije prostora (svijeće, rasvjeta i sl.)

 

 

14. Bešumna klimatizacija, ventilacija i grijanje prostora

 

 

15. Mogućnost zamračenja prostora od prirodnog svjetla (rolete, zavjese ili sl.)

 

 

16. Telefonska, internetska ili signalna veza operativnog pulta sa recepcijom

 

 

17. Mikroregulacija rasvjete

 

 

Ako wellness pruža usluge i beauty tretmana:

 

 

18. Minimalno 3 različita tretmana usluge njege lice (kao npr.: masaže lica, regenerativna njega lica, dubinsko čišćenje lica, tretmani protiv starenja, tretman za pomlađivanje, kristaloterapija lica itd.)

 

 

19. Minimalno 3 različita tretmana usluge njege tijela (kao npr.: maske za cijelo tijelo, aanticelulitni tretman, preventivna i korektivna njega, njega i učvršćivanje kože, tretmani s ljekovitim blatom, tretmani mršavljenja, piling tretmani itd.)

 

 

20. Minimalno 2 tretmana usluge njege ruku (kao npr.: klasična manikura, ugradnja umjetnih noktiju, produljivanje noktiju, nail art, francuska manikura itd.)

 

 

21. Minimalno 2 tretmana njege stopala (kao npr.: klasična pedikura, parafinski oblozi, piling itd.)

 

 

22. Minimalno jednu vrstu drugih usluga (kao npr.: depilacija, solarij – ležeći ili stojeći, bronz tuš za samotamnjenje, uređivanje i bojenje obrva i trepavica, ugradnja umjetnih trepavica, trajni make-up, make-up itd.)

 

 

 

3. PROSTORI SUHOG I MOKROG DIJELA WELLNESSA (zatvorenih i/ili otvorenih prostora)

Ima

Nema

1. Površina minimalno 20% ukupne površine wellnessa

 

 

2. Visine prostora minimalno 280 cm

 

 

Saune – obvezni sadržaj

 

 

3. Wellnessi zatvorenih prostora površine od 700 m² minimalno 2 tipa sauna

 

 

4. Wellnessi zatvorenih prostora površine od 700-1500 m² minimalno 3 tipa sauna

 

 

 

 

Sljedeće vrste saune:

 

 

a) suhe: npr. finska sauna, infrasauna, rimska sauna (caldarium, laconium)

 

 

b) parne: npr. biosauna, parna kupelj (turska kupelj) i hammam, bioparna kupelj, aroma grotta, mediteranska grotta ili dr.

 

 

6. Nazivi, upustva i upozorenja o sauni i načinu korištenja neposredno uz ulaz u saunu

 

 

7. Prostor s vješalicama za odlaganje ogrtača i ručnika neposredno uz saune

 

 

8. Prosuda za odlaganje nečistih ručnika, koja se može dezinficirati

 

 

9. Prostor predviđen za odlaganje čistih ručnika za self – service, ako se ručnici ne izdaju pojedinačno na recepciji wellessa ili u sobama, može i uz recepciju

 

 

10. Klasični tuš s pokretnom glavom tuša i ručnom slušalicom, s tekućom toplom i hladnom vodom, minimalno jedan tuš po sauni kapaciteta do 7 osoba, minimalno dva tuša po sauni kapaciteta većeg od 7 osoba ili tuševi doživljaja

 

 

12. Individualni ili zajednički prostori s tuševima doživljaja, kabine s tuševima, tuš-školjke, tuševi doživljaja itd. za osvježenje i opuštanje prije i nakon boravka u saunama proporcionalno kapacitetu sauna, na 5 osoba minimalno jedan tuš (kao npr.: masažni tuš, termostatski tuš, hladan tuš-slap, preljevna posuda ili sl.,) tuševi efektata i doživljaja: maglica, kiša, aerosol, aroma-krono – zvučnim efektima itd.)

 

 

13. Svaki tuš mora imati kukicu za ogratač ili ručnik, dozator s tekućim sapunom

 

 

14. Minimalno jedna zatvorena i netransparentna kabina s tušem, u sklopu mokrog dijela wellnessa

 

 

 

 

15. Minimalno jedan profesionalni – tehnološki – filtracijski whirpool kapaciteta za wellnesse do 700 m², 4 osobe, iznad 700 m² više od 5 osoba (slatka ili slana voda)

 

 

16. Za wellnesse iznad 700 m² minimalno jedan dodatni whirpool (kao prethodno) ili mali bazen s hladnom vodom i filtracijom ili posuda za uranjanje s hladnom vodom i automatskim pražnjenjem ili vodeni tok sa masažom nogu ili kanipp bazeni za noge (toplo – hladno) ili dr.

 

 

17. Obvezni prostori za opuštanje – relax minimalnog kapaciteta istovjetnog ukupnom broju zbroja mjesta u svim saunama, a mogu se kombinirati od jednog ili i više različitih tipova relaxa, npr. ležaljke za opuštanje, vodeni ležajevi, grijani ležajevi, grijane klupe, meditacijski relax, »fetus« relax, relax kapsula, krono-terapijski relax, aroma-ambijentalni relax (mediteranski, tropski, oceanski, planinski,
otvoreni itd.)

 

 

Dodatna obvezna oprema suho-mokrog dijela wellnessa

 

 

18. Aparat s pitkom toplom i hladnom vodom ili self-service stolić s čajevima, napicima ili vodom

 

 

19. Dezinfekcijski (automatski ili potisni) aparat za noge ili dezinfekcijski tepih, neposredno uz ulaz u prostor suho-mokrog dijela wellnessa

 

 

20. Za wellnesse iznad 1500 m², u zatvorenom prostoru, minimalni sanitarni čvor u sklopu wellessa ako su dislocirane od garderoba ili se mora prolaziti kroz prostore recepcije i dr.

 

 

21. Za wellnesse iznad 1500 m², u zatvorenom prostoru, zasebne garderobe za suho-mokri dio wellnessa neovisno od prostora bazena

 

 

22. Mogućnost zasjenjenja prostora relaxa od vanjskog svjetla

 

 

 

 

 

4. ZATVORENI I OTVORENI BAZENI

Ima

Nema

1. Zatvoreni i otvoreni bazeni sa slanom, slatkom, zasićenom vodom ili vodom posebnog terapeutskog svojstva

 

 

2.Temperatura vode minimalno 25 do 32 °C

 

 

3. Rekreacijski zatvoreni bazen(i) minimalne vodene površine 25 m² za wellnesse do 700 m² s:

 

 

a) minimalno jedanim sustavom za protustrujno plivanje

 

 

b) minimalno dva seta podvodnih masaža ili whirpool oaza u sklopu bazena ili welless dijela

 

 

c) minimalno jedanim efektom masažnog slapa ili sl.

 

 

4. Rekreacijski zatvoreni bazen minimalne vodene površine 70 m² za wellnesse iznad 700 m² s:

 

 

a) minimalno jedanim sustavom za protustrujno plivanje ako oblik bazena onemogućava slobodno plivanje

 

 

b) minimalno 4 seta podvodnih masaža ili whirpool oaza u sklopu bazena ili minimalno 2 efekta masažnog slapa, vodene rijeke, kronoterapije, glazbe, mogućnost izdvajanja staze za plivanje ili sl.

 

 

5. U prostoru bazena ležaljke za odmor

 

 

6. U prostoru bazena tuš s pomičnom glavom ili zasebnom slušalicom, s toplom i hladnom vodom, na vodenu površinu do 100 m², minimalno jedan tuš, dvije kukice za ručnike po tušu i dozator s tekućim sapunom

 

 

7. Automatski dezinfektor za noge na ulazu u prostor bazena

 

 

8. Videonadzor povezan s recepcijom wellnessa ili osoba za nadzor bazena

 

 

9. Ako u sklopu rekreacijskog bazena za odrasle postoji i dječji bazen nužno je da prostor zatvorenih bazena bude fizički i vizualno odvojen, odnosno izoliran od tretman prostora i suho-mokrog dijela wellnessa ili izdvojeni dječji wellness s dječjim bazenima, aquaganom, toboganima, dječjom saunom, itd. i nadzorom animatora

 

 

10. Minimalna visina prostora 280 cm

 

 

11. Propisane oznake upozorenja, zabrana i načina korištenja na vidljivom mjestu, internacionalnim znakovima, tekst na hrvatskom i minimalno na engleskom jeziku

 

 

Otvoreni bazeni, ako postoje

 

 

12. Rekreacijski otvoreni bazen(i) minimalne vodene površine 50 m² za wellnesse od 700 m² s: minimalno 2 seta podvodnih masaža ili whirpool oaza u sklopu bazena ili welless dijela, minimalno jedan efekt masažnog slapa ili sl.

 

 

13. Rekreacijski otvoreni bazen(i) minimalne vodene površine 100 m² za wellnesse iznad 700 m² s: minimalno četiri seta podvodnih masaža ili whirpool oaza u sklopu bazena ili ležećih masaža, minimalno dva efekta masažnog slapa, vodene rijeke, valova i sl.

 

 

14. Obavezno minimalno sigurnosno noćno osvjetljenje školjke bazena

 

 

15. Usluga »vital bara«, »lounge bara«

 

 

16. Minimum 25% od ukupnog kapaciteta smještajnog dijela za: ležaljke, i/ili mjesta za sjedenje i odmor i minimalno jedan suncobran ili zasjenjenja površina, na svakih 5 ležaljki

 

 

17. Minimalno dva tuša s tekućom toplom i hladnom vodom, na svakih 100 m² vodene površine

 

 

18. Kabine ili sl. za presvlačenje

 

 

20. Obavezan nadzor bazena za vrijeme rada

 

 

 

 

 

5. FITNESS, PROSTORI ZA VJEŽBE I HOLISTIČKE PROGRAME

Ima

Nema

1. Minimalno 5 pojedinačnih fitness sprava

 

 

2. Minimalno 10 pojedinačnih fitness sprava za wellnesse veće od 1000 m²

 

 

3. Minimalne visine prostora 280 cm

 

 

4. Za wellnesse izd 1000 m² obavezno jedna prostorijamanja dvorana za razne holističke programe, vježbanje ili skupnu terapiju kapaciteta minimalno 12 osoba (npr.: funkcionalni fitness, aerobik, zen pokret, yoga, taichi, reiki, meditacija, pilates, step, terapija glazbom, vježbe disanja i opuštanja i razne druge tehnike i vježbe u manjim grupama itd.)

 

 

5. Fitness trener ili stručni nadzor za wellnesse s više od 10 sprava

 

 

6. Minimalno jedna plazma ili LCD televizor u prooru fitnessa ivorane

 

 

7. Klimatizacija, ventilacija i grijanje s mikroregulacijom

 

 

 

6. WELLNESS OPREMA U SMJEŠTAJNOJ JEDINICI – SOBI

Ima

Nema

1. Uputstvo za korištenje wellnessa i wellness sadržaja, pravila ponašanja u saunama, prostorima s vodom, tretmanima, itd na hrvatskom i minimalno na četiri strana jezika

 

 

2. Prospekti i lista usluga s cjenikom

 

 

3. Minimalno tri wellness programa u ponudi hotela

 

 

4. Ogrtač zaellness ako to nije predviđeno kategorijom hotela ili na recepciji u vidu slobodne usluge ili najma

 

 

5. Papučice za wellness, ako to nije predviđeno kategorijom hotela ili na recepciji wellnessa

 

 

6. U kupaonici ili sobi naznaka wellnessa kao nešto od wellness proizvoda (gel za tuširanje, krema, mirisni jastučići, prirodni sapuni, sol za kupke, cvijeće itd.)

 

 

 

7. PREHRANA U WELLNESS HOTELU

Ima

Nema

1. Wellness kutak u sklopu doručka što podrazumijeva: izbor čajeva za relaksaciju i osvježenje, frape-osvježavajućih napitaka od prirodnog voća i povrća, ponuda orašastih plodova, sjemenki i sušenog voća, raznovrsno svježe voće, svježe sirovo povrće itd.

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.
 

14. POSEBNI STANDARD: DIVING CLUB(RONILAČKI KLUB)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Bazen, sa sanitarijama u skladu s općim odredbamam ovog Pravilnika ili vlastita plaža

 

 

2. Obuka za ronjenje

 

 

3. Ovlašteni instruktor ronjenja

 

 

4. Posebni prostor za držanje ronilačke opreme

 

 

5. Dnevni programi ronilačkih izleta

 

 

6. Kutija prve pomoći i mogućnost poziva prve pomoći (i s plovila)

 

 

7. Osigurana trgovina ili usluga najma ronilačke opreme

 

 

8. Najmanje dva plovila na raspolaganju

 

 

9. Polica osiguranja za vrijeme ronjenja

 

 

10. U svim promidžbenim materijalima posebno naglasiti lokacije za mogućnost korištenja rekompresijske komore, te navesti udaljenost destinacije

 

 

 
Instruktor ronjenja može biti zaposlen putem ugovora o djelu.

Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

15. POSEBNI STANDARD: MOTEL (MOTEL)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Parkirališna mjesta: broj sukladno broju smještajnih jedinica u hotelu

 

 

2. Recepcija radi 24 sata

 

 

3. Pružanje usluga prehrane 16 sati dnevno

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.
 

an>

16. POSEBNI STANDARD: SKI (SKI)

OBVEZNI ELEMENTI

Opći:

Ima

Nema

1. Prostor za čuvanje skija, grijan, dobro prozračivan, : za najmanje 50% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

2. Informacije o skijaškim tečajevima

 

 

3. Višenamjenski prostor za čitanje, igre itd. (jedan ili više različitih prostora), kapaciteta: broj sjedećih mjesta najmanje 50% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

4. Najmanje usluga polupansiona (doručak-ručak, doručak-večera)

 

 

5. Blagovaonica kapaciteta: broj sjedećih mjesta najmanje 60% od ukupnog broja kreveta u hotelu

 

 

6. Ugostiteljski sadržaji odgovarajući nekoj od vrsta iz skupine barovi

 

 

Ostali sadržaji

7. Dnevni i večernji rekreativni i zabavni sadržaji za odrasle

 

 

 
Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

0pt">

17. POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

OBVEZNI ELEMENTI

Okoliš objekta:

Ima

Nema

1. Pristupačne staze iz hotela široke namjene najmanje 120 cm

 

 

2. Rampe na stazama i pločnicima za savladavanje razlika u visini, ako razlike postoje, nagiba najviše do 1:12 ili odgovarajuće dizalo

 

 

3. Površina staza i rampa ravna i neklizajuća

 

 

Pristup objektu

4. Pristupačna s javnih površina i hotela i nadzirana parkirališna mjesta za 5% od ukupnog broja smještajnimještajnih jedinica, a najmanje jedno parkirališno mjesto

 

 

5. Parkirališna mjesta vidno označena

 

 

6. Širina parkirališnog mjesta najmanje 360 cm, preporučljivo 390 cm

 

 

7. Parkirališna mjesta na udaljenosti do 50 m od ulaza u građevinu

 

 

8. Rampa s rukohvatima uz stubište za pristup objektu nagiba najviše do 1:2 ili odgovarajuće dizalo

 

 

9. Rampa široka najmanje 130 cm

 

 

10. Podest dug 150 cm na početku i kraju rampe te na svakih 900 cm i na svakoj promjeni smjera

 

 

11. Površina rampe ravna i neklizajuća

 

 

12. Ulazne stepenice visine do 15 cm i širine najmanje 32 cm

 

 

13. Dimenzija ulaznog podesta koja omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica
promjera najmanje 150 cm

 

 

14. Otirači pred vratima od čvrstog materijala u razini s podom i učvršćeni

 

 

15. Posmična ulazna vrata na automatsko otvaranje s intervalom otvaranja min. 5 s

 

 

16. Jednokrilna vrata: svjetla širina vrata najmanje 90 cm

 

2.0pt">

 

17. Dvokrilna vrata: svjetla širina jednog krila najmanje 80 cm

 

 

18. Pragovi vrata niži od 2 cm i zaobljeni

 

 

19. Vjetrobran širine koja omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica promjera najmanje 150 cm

 

 

Recepcija

20. Dio recepcijskog pulta postavljen na visinu od 90 cm od poda

 

 

21. Jedan telefon pristupačan korisinicima u invalidskim kolicima na visini od 90 do 140 cm

 

 

Sanitarije u zajedničkim prostorima

22. Vrata svjetle širine najmanje 90 cm

 

 

23. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

 

24. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljeni na visinu od 90 do 120 cm

 

 

25. Pragovi vrata niži od 20 cm i zaobljeni

 

 

26. Ulaz u zahodsku kabinu opremljen euroključem

 

 

27. Na ulazu istaknuta reljefna oznaka na visini od 140 cm

 

 

28. Podovi od neklizajućeg materijala

 

span style="fo: 11.0pt; color: windowtext"> 

29. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica za pristup svakoj sanitariji
promjera najmanje 150 cm

 

 

30. Pristupačna uniseks zahodska školjka postavljena na visinu od 45 do 50 cm

 

 

31. Razmak od prednjeg ruba školjke do stražnjeg zida min. 65 cm

 

 

32. Slobodan prostor bočno uz WC školjku min. 90 cm

 

 

33. Rukohvati s obje strane zahodske školjke. Najmanje s jedne strane sklopivi

 

 

34. Rukohvati uz zahodsku školjku postavljeni na visinu od 75 do 80 cm i 15 cm od bočnog ruba
školjke

 

 

35. Rukohvati promjera do 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

 

36. Pristupačan umivaonik, konzolno pričvršćen, s toplom i hladnom vodom i jednoručnom
mješalicom postavljen na visinu od 80 do 85 cm

 

 

37. Donji rub ogledala na visini koja ne prelazi 100 cm ili ogledalo koje se može nagnuti ako je smješteno na većoj visini od 100 cm

 

 

38. Sklopke na vodokotlićima, toaletni papir, sapun, ručnici i slično postavljeni na visinu od 50 do 120 cm

 

 

Horizontalne i vertikalne komunikacije

39. Pristupačan put s invalidskim kolicima od ulaza, recepcije, ugostiteljskih i drugih sadržaja do dizala

 

 

40. Pristupačne sve etaže sa smještajnim jedinicama za osobe s invaliditetom te ugostiteljskim i drugim sadržajima

 

 

41. Dizalo za goste u objektima s jednim katom (dva nivoa na više), opremljeno zvučnim svjetlosnim signalom

 

 

42. Dizalo minimalne unutarnje dimenzije kabine 110x140 cm

 

 

43. Širina otvora dizala najmanje 90 cm

 

 

44. Interval otvaranja i zatvaranja vrata dizala najmanje 7 sekundi

 

 

45. Kontrolna tabla kraj ulaza u dizalo s reljefnim oznakama na visini od 90 do 140 cm

 

 

46. Tabla za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama na visini od 90 do 140 cm

 

 

47. Rukohvati u kabini dizala postavljeni na visinu od 85 do 95 cm

 

 

48. Rukohvati promjera do 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

 

49. Zaštitne ograde oko povišenih dijelova podova viših od 40 cm

 

 

50. Svjetla širina hodnika najmanje 150 cm

 

 

51. Razlike u visinama hodnika svladane rampama, odgovarajućim dizalom ili slično

 

 

Smještajne jedinice

52. Objekt mora imati najmanje 5% smještajnih jedinica koje su pristupačne osobama u invalidskim kolicima, a najmanje jednu smještajnu jedinicu

 

 

53. Ulaz u smještajne jedinice reljefno označen brojem ili drugom oznakom na visini od 140 cm

 

 

54. Svjetla širina ulaznih vrata najmanje 90 cm

 

 

55. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica (u predprostoru, sobi) za pristup kupaonici, krevetu i ostalom namještaju promjera minimalno 150 cm

 

 

Kupaonica u smještajnoj jedinici

56. Vrata svjetle širine najmanje 90 cm

 

 

57. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

 

58. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljen na visinu od 90 do 120 cm

 

 

59. Prag vrata niži od 20 cm i zaobljen

 

 

60. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica za pristup svakoj sanitariji
promjera min. 150 cm

 

 

61. Podovi kupaonice od neklizajućeg materijala

 

 

62. Pristupačna uniseks zahodska školjka postavljena na visinu od 45 do 50 cm

 

 

63. Razmak od prednjeg ruba školjke do stražnjeg zida minimalno 65 cm

 

 

64. Slobodan prostor bočno uz WC školjku minimalno 90 cm

 

 

65. Rukohvati s obje strane zahodske školjke. Najmanje s jedne strane sklopivi

 

 

66. Rukohvati uz zahodsku školjku postavljeni na visinu od 75 do 80 cm i 15 cm od bočnog ruba
školjke

 

 

67. Rukohvati promjera 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

 

68. Pristupačan umivaonik, konzolno pričvršćen, s toplom i hladnom vodom te jednostrukom
mješalicom postavljen na visinu od 80 do 85 cm

 

 

69. Donji rub ogledala na visini koja ne prelazi 100 cm ili ogledalo koje se može nagnuti ako je smješteno na većoj visini od 100 cm

 

 

70. Pristupačan tuš dimenzija podne površine 90x90 cm

 

 

71. Kabina za tuširanje sa zaobljenim pragom koji nije 1,3 cm viši od okolnog poda

 

 

72. Kabina za tuširanje može imati pod spušten u odnosu na pod kupaonice ne više od 2 cm

 

 

73. Tuševi u kabinama za tuširanje opremljeni elastičnom cijevi dugom najmanje 150 cm

 

 

74. Ispod tuša zidna sklopiva stolica na visini od 45 do 50 cm

 

 

75. Sklopke na vodokotlićima, toaletni papir, sapun, ručnici i slično postavljeni na visinu od 50 do 120 cm

 

 

Ugostiteljski sadržaji

76. Restorani ili dijelovi restorana i prostora za posluživanje jela pristupačni osobama u invalidskim
kolicima

 

 

77. Vrata svjetle širine najmanje 90 cm

 

 

78. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

 

79. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljeni na visini od 90 do 120 cm

 

 

80. Pragovi vrata niži od 2 cm i zaobljeni

 

 

81. Otirači pred vratima u razini s podom i učvršćeni u kutovima

 

 

82. Svjetla širina hodnika najmanje 150 cm

 

 

83. Stolovi u restoranima i blagovaonicama prilagođeni za koeni za korisnike u invalidskim kolicima. Najmanje 70 cm vertikalnog te 60 cm horizontalnog slobodnog prospod ploče stola

 

 

Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 Kupaonica za osobe s invaliditetom ne treba imati propisanu kadu bez obzira na traženu kategoriju.

 


PRILOG XIII.

 

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU »HOTEL«

 


 

 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje posebnih standarda za vrstu »Hotel« jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrnometalne boje ispisan je naziv posebnog standarda na engleskom jeziku, u tamnoplavoj boji i ilustracija posebnosti usluge, u pastelnim bojama.

Dimenzije standardizirane ploče su: 20 x 20 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).